Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Artykuły: Facebook

12.04.2017

ZUS. KAS i zmiany w świadczeniu chorobowym i macierzyńskim

Informacja Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o zmianie przepisów ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa w związku z wprowadzeniem Krajowej Administracji Skarbowej od 1 marca 2017 r.

1 marca 2017 r. weszła w życie ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. poz. 1947, z późn. zm.) oraz ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. poz. 1948, z późn. zm.).

Ustawa Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (zwana dalej „ustawą wprowadzającą”) zawiera w stosunku do pracowników i funkcjonariuszy KAS regulacje szczególne dotyczące pracowników likwidowanych, przekształconych lub łączonych jednostek organizacyjnych. Izba skarbowa staje się izbą administracji skarbowej z dniem 2 grudnia 2016 r. Następnie z dniem 1 marca 2017 r. izba administracji skarbowej łączy się z mającymi siedzibę w tym samym województwie izbą celną i urzędem kontroli skarbowej i wstępuje we wszelkie prawa i obowiązki łączonych jednostek. Dochodzi zatem do sukcesji generalnej izby administracji skarbowej, która wstępuje w prawa i obowiązki łączonych jednostek i staje się ich następcą prawnym. Jednocześnie pracownicy bądź funkcjonariusze dotychczasowych jednostek (izb skarbowych, urzędów kontroli skarbowej, izb celnych) stają się z mocy prawa pracownikami/ funkcjonariuszami zatrudnionymi bądź pełniącymi służbę w jednostkach organizacyjnych KAS na podstawie dotychczasowych warunków zatrudnienia, do czasu przyjęcia pisemnej propozycji określającej nowe warunki zatrudnienia/ pełnienia służby, braku takiej propozycji lub odmowy jej przyjęcia – nie dłużej niż do 31 sierpnia 2017 r.

Skutki tych przepisów szczególnych przewidujących przejęcie pracowników likwidowanych, przekształcanych i łączonych jednostek organizacyjnych przez jednostki organizacyjne KAS jako następców prawnych w zakresie ustalania podstawy wymiaru świadczeń w razie choroby i macierzyństwa oraz świadczeń z tytułu choroby z ubezpieczenia wypadkowego są analogiczne jak skutki art. 231 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, podstawę wymiaru zasiłku chorobowego ustala się z uwzględnieniem wynagrodzenia uzyskanego u płatnika składek w okresie nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego, w trakcie którego powstała niezdolność do pracy. Do podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjmuje się zatem wynagrodzenie uzyskane przez pracownika u płatnika składek w okresie ubezpieczenia chorobowego, z tytułu którego przysługuje zasiłek chorobowy. Dotyczy to również pozostałych świadczeń w razie choroby i macierzyństwa.

W stosunku do pracownika zatrudnionego w dotychczasowej jednostce organizacyjnej, np. izbie skarbowej, urzędzie kontroli skarbowej czy izbie celnej, który zgodnie z przepisami stosowanej wprost ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej z mocy prawa stał się pracownikiem zatrudnionym w jednostce organizacyjnej KAS, podstawę wymiaru zasiłku ustala się z uwzględnieniem wynagrodzenia uzyskanego u poprzedniego i aktualnego płatnika składek.

Natomiast jeżeli w wyniku likwidacji lub łączenia jednostek organizacyjnych KAS nastąpi zmiana statusu z funkcjonariusza na pracownika, w podstawie wymiaru zasiłków w razie choroby, opieki i macierzyństwa przysługujących pracownikowi należy uwzględniać wyłącznie wynagrodzenie uzyskane z tytułu zatrudnienia. Do obliczenia podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjmuje się wynagrodzenie uzyskane przez pracownika u płatnika składek w okresie ubezpieczenia chorobowego, z tytułu którego przysługuje zasiłek chorobowy. Funkcjonariusz Służby Celnej, który stał się pracownikiem, przed zmianą statusu nie był objęty ubezpieczeniem chorobowym, podlegał jedynie obowiązkowemu ubezpieczeniu wypadkowemu. Dlatego też w podstawie wymiaru zasiłków z ubezpieczenia chorobowego nie uwzględnia się uposażenia uzyskanego przez funkcjonariusza z tytułu służby, które otrzymał przed zmianą statusu na pracownika.

W związku z powyższymi regulacjami dotyczącymi Krajowej Administracji Skarbowej, z dniem 1 marca 2017 r. weszła w życie ustawa z dnia 10 lutego 2017 r. o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. poz. 396). Na tej podstawie osobom, które były funkcjonariuszami Służby Celnej i staną się pracownikami w jednostkach organizacyjnych KAS, przysługuje prawo do zasiłku chorobowego od pierwszego dnia ubezpieczenia chorobowego (bez okresu wyczekiwania). Ponadto do funkcjonariuszy służby celnej, którzy stali się pracownikami w jednostkach organizacyjnych KAS i w dniu objęcia ubezpieczeniem chorobowym przebywali na urlopie macierzyńskim, urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopie rodzicielskim albo urlopie ojcowskim, stosuje się przepisy ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa w zakresie zasiłku macierzyńskiego. Oznacza to, że tej grupie osób przysługuje zasiłek macierzyński od daty uzyskania statusu pracownika.

zus.pl

 

Ostatnie artykuły z tego działu

Wszystkie artykuły z tego działu »

rozwiń wszystkie »Wasze komentarze

skomentuj

dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz