Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Artykuły: Facebook

06.04.2018

ZUS: Dobrowolne ubezpieczenie chorobowe osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą

Przedsiębiorca, prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą może zostać objęty dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym - jeśli obowiązkowo podlega ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym. Objęcie dobrowolnym ubezpieczeniem odbywa się tylko na jego wniosek, i obejmuje okres od dnia wskazanego we wniosku. Dzień ten nie może być wcześniejszy niż dzień złożenia wniosku.

Dodatkowo, dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym przedsiębiorca będzie objęty od dnia, który wskaże we wniosku - ale wyłącznie wtedy, jeśli przekaże swoje zgłoszenie do obowiązkowych ubezpieczeń: emerytalnego i rentowego w ciągu 7 dni od daty powstania obowiązku tych ubezpieczeń (np. od daty, od której zaczyna prowadzić działalność gospodarczą).

Przykład 1

Przedsiębiorca prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą od 1 lutego 20xx roku i od tego dnia został objęty obowiązkowymi ubezpieczeniami społecznymi. Zgłoszenie do ubezpieczeń złożył jednak dopiero 12 lutego 20xx r., czyli po terminie (7 dni). W zgłoszeniu wskazał, że chce być objęty dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym od 1 lutego 20xx roku. Ubezpieczeniem chorobowym będzie objęty jednak od 12 lutego, czyli od dnia, w którym złożył wniosek.

Przykład 2

Do 24 września 20xx r. Pani Joanna, będąca przedsiębiorcą pobierała zasiłek macierzyński, do którego prawo nabyła z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej. W okresie pobierania tego zasiłku nie podlegała ubezpieczeniom społecznym z tytułu prowadzonej działalności. Obowiązek ten powstał ponownie od 25 września 20xx r. i od tego dnia Pani Joanna mogła przystąpić do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego. W zgłoszeniu do ubezpieczeń, które przekazała 15 października 20xx r., Pani Joanna zaznaczyła, że chce mieć dobrowolne ubezpieczenie chorobowe od 25 września 20xx r. Ponieważ jednak zgłosiła się do ubezpieczeń społecznych po 7 dniach, dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym zostanie objęta od dnia zgłoszenia, czyli od 15 października 20xx r.

Ustanie dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego przedsiębiorcy

Dobrowolne ubezpieczenie chorobowe ustaje od:

  • dnia, który zostanie wskazany we wniosku o wyłączenie z tego ubezpieczenia, nie wcześniej jednak niż od dnia, w którym wniosek zostanie złożony,
  • dnia, w którym ustanie tytuł do podlegania temu ubezpieczeniu (np. kiedy zostanie zakończona działalność gospodarczą),
  • pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego, za który zostaną zapłacone składki po terminie lub w niepełnej wysokości .

Jeśli zasiłek został pobrany za część miesiąca, ubezpieczenie chorobowe ustaje od następnego dnia po dniu, za który przysługuje ten zasiłek.

Bardzo ważne

W związku ze stosowaną przez ZUS zasadą zaliczania wpłat składek w pierwszej kolejności na zaległości składkowe (o których przedsiębiorca może nie wiedzieć) częste są przypadki ustania dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego wbrew woli przedsiębiorcy. Wystarczy bowiem, że bieżąca wpłata nie pokryje w pełni bieżącego zobowiązania składkowego, i pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego, za który zostały zapłacone składki w niepełnej wysokości ubezpieczenie chorobowe ustanie. Stanie się tak również, jeśli choć o jeden dzień przedsiębiorca przekroczy termin płatności składek.

ZUS może na wniosek przedsiębiorcy wyrazić zgodę na opłacenie składki po terminie– ale czyni to tylko w wyjątkowych i uzasadnionych sytuacjach - i zwykłe przeoczenie może okazać się niewystarczającym powodem dla uznania takiego wniosku za uzasadniony.

Okres wyczekiwania

Zasiłek chorobowy będzie przysługiwał przedsiębiorcy ubezpieczonemu dobrowolnie dopiero po upływie 90 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego.

Od tej zasady są wyjątki. Do okresów ubezpieczenia chorobowego wlicza się na przykład poprzednie okresy ubezpieczenia chorobowego, jeżeli przerwa między nimi nie przekroczyła 30 dni lub była spowodowana urlopem wychowawczym, urlopem bezpłatnym czy odbywaniem czynnej służby wojskowej przez żołnierza niezawodowego. W niektórych sytuacjach prawo do zasiłku chorobowego przysługuje od pierwszego dnia ubezpieczenia. Dotyczy to np. absolwentów szkół lub szkół wyższych, którzy zostali objęci ubezpieczeniem chorobowym lub przystąpili do ubezpieczenia chorobowego w ciągu 90 dni od dnia ukończenia szkoły lub uzyskania dyplomu ukończenia studiów wyższych lub jeśli niezdolność do pracy spowodowana została wypadkiem w drodze do pracy lub z pracy.

Zobacz również;

Redakcja podatki.biz

Opracowano na podstawie materiałów ZUS

 

Ostatnie artykuły z tego działu

Wszystkie artykuły z tego działu »

rozwiń wszystkie »Wasze komentarze

skomentuj

dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz