14.09.2022: Składki ZUS: ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, FP, FGŚP

ZUS 2023: Wzrost płacy minimalnej to również podwyżka składek

 

Wczoraj, 13 września 2022 r., Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie, zgodnie z którym od 1 stycznia 2023 r. minimalne wynagrodzenie ma wynosić 3490 zł, a minimalna stawka godzinowa 22,80 zł, z kolei od 1 lipca 2023 r. minimalne wynagrodzenie za pracę ma wynieść 3600 zł, a minimalna stawka godzinowa 23,50 zł. Oznacza to, że przedsiębiorców, dla których podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe stanowi zadeklarowana kwota nie niższa niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia, czekają aż dwie podwyżki składek na ubezpieczenia społeczne. Dwie podwyżki płacy minimalnej przełożą się na dwie zmiany wysokości składek ZUS w 2023 roku.

 

Przedsiębiorcy o których mowa powyżej to osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie Prawa przedsiębiorców lub innych przepisów szczególnych, które:

 • nie prowadzą lub w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej nie prowadziły pozarolniczej działalności,
 • nie wykonują działalności gospodarczej na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym wykonywały w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej.

Zgodnie z art. 18a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne w 2022 r. dla tych osób stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa niż 903 zł (30% kwoty minimalnego wynagrodzenia w 2022 r.). Zgodnie bowiem z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2021 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej, od dnia 1 stycznia 2022 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi 3010 zł.

Zatem, za miesiące styczeń - grudzień 2022 r. składka na ubezpieczenia społeczne wyżej wymienionych nie może być niższa:

 • na ubezpieczenie emerytalne od kwoty: 176,27 zł (tj. 19,52%),
 • na ubezpieczenia rentowe od kwoty: 72,24 zł (tj. 8%),
 • na ubezpieczenie chorobowe od kwoty: 22,12 zł (tj. 2,45%).

Natomiast, zgodnie z przyjętym przez Radę Ministrów 13 września br. rozporządzeniem w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej w 2023 r., od 1 stycznia 2023 r. płaca minimalna wzrośnie do 3490 zł, a od 1 lipca przyszłego roku do 3600 zł. W związku z tym składki na ubezpieczenie społeczne wzrosną w przyszłym roku o ok. 600 zł rocznie.

 

Porównanie kwot miesięcznych składek w 2022 i 2023 r. - nowe firmy

 

2022 r.

2023 r.

(styczeń - czerwiec)

2023 r.

(lipiec - grudzień)

Ubezpieczenia społeczne

Podstawa wymiaru składek

903,00 zł

1047,00 zł

1080,00 zł

Ubezpieczenie wypadkowe 1,67%*

15,08 zł

17,48 zł

18,04 zł

Ubezpieczenie emerytalne 19,52%

176,27 zł

204,37 zł

210,82 zł

Ubezpieczenie rentowe 8%

72,24 zł

83,76 zł

86,40 zł

Ubezpieczenie chorobowe 2,45%

22,12 zł

25,65 zł

26,46 zł

Fundusz pracy i Fundusz Solidarnościowy 2,45%

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

Razem składki na ub. społ.

285,71 zł miesięcznie

331,26 zł miesięcznie

(więcej o 45,55 zł miesięcznie)

341,72 zł miesięcznie

(więcej o 56,01 zł miesięcznie)

3428,52 zł rocznie

4037,88 zł rocznie

(więcej o 609,36 zł rocznie)

Razem składki na ub. społ.

(bez chorobowego)

263,59 zł miesięcznie

305,61 zł miesięcznie

(więcej o 42,02 zł miesięcznie)

315,26 zł miesięcznie

(więcej o 51,67 zł miesięcznie)

3163,08 zł rocznie

3725,22 zł rocznie

(więcej o 562,14 zł rocznie)

* składka na ubezpieczenie wypadkowe dla płatników składek zatrudniających do 9 ubezpieczonych.

 

Dodajmy, że dla przedsiębiorcy z racji prowadzonej działalności obowiązkowe są ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe i wypadkowe), a także ubezpieczenie zdrowotne. Tylko ubezpieczenie chorobowe jest dobrowolne, a przystąpienie do niego możliwe jest wyłącznie na złożony przez niego wniosek.

W sytuacji, gdy prowadzenie pozarolniczej działalności lub współpraca przy jej prowadzeniu nie jest jednym tytułem do podlegania ubezpieczeniom społecznym, osoba prowadząca tę działalność lub osoba z nią współpracująca podlega ubezpieczeniom bądź obowiązkowo, bądź dobrowolnie (szczegóły w poradniku ZUS).

Natomiast osoba, która z tytułu prowadzonej pozarolniczej działalności lub współpracy podlega dobrowolnie ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, w przypadku przystąpienia do tych ubezpieczeń, obejmowana jest również ubezpieczeniem wypadkowym. Osoba ta w ogóle nie podlega ubezpieczeniu chorobowemu.

Z kolei składkę na Fundusz Pracy odprowadzają te osoby prowadzące pozarolniczą działalność i osoby współpracujące, które podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym. W konsekwencji za osoby podlegające ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym na swój wniosek nie należy odprowadzać składki na Fundusz Pracy.

Składkę na FP opłaca się od kwot stanowiących podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, nie niższych, w przeliczeniu na okres miesiąca, niż minimalne wynagrodzenie, co oznacza, że np. osoba, o której mowa w art. 18a ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, opłacająca składki na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne od kwoty stanowiącej 30% minimalnego wynagrodzenia nie opłaca za siebie składek na Fundusz Pracy.

Obowiązek opłacania składek na Fundusz Solidarnościowy (poprzednio: Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych) został wprowadzony od 1 stycznia 2019 r. Do obowiązkowych składek na FS należy stosować zasady dotyczące obowiązkowych składek na Fundusz Pracy. Oznacza to, że:

 • składkę tą opłacają ci sami płatnicy, którzy opłacają składkę na Fundusz Pracy,
 • składka ta jest opłacana za te same grupy ubezpieczonych, za których występuje obowiązek opłacania składki na Fundusz Pracy,
 • składka ta jest obliczana od tej samej podstawy wymiaru co składka na Fundusz Pracy,
 • mają do niej zastosowanie te same zwolnienia, które obowiązują w stosunku do składek na Fundusz Pracy.

Z kolei, zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych o wysokości stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe obowiązującej w danym roku składkowym, Zakład powiadamia do dnia 20 kwietnia danego roku płatników składek, którzy przekazali informację ZUS IWA za trzy kolejne ostatnie lata kalendarzowe.

Pozostali płatnicy składek zobowiązani są do samodzielnego ustalenia stopy procentowej składki na dany rok składkowy, tj.:

 • płatnicy składek zgłaszający do ubezpieczenia wypadkowego co najmniej 10 ubezpieczonych, którzy nie mieli obowiązku przekazywania informacji ZUS IWA przez trzy kolejne, ostatnie lata kalendarzowe, zgodnie z art. 33 ust. 1 ww. ustawy, ustalają stopę procentową składki na to ubezpieczenie w wysokości stopy procentowej określonej dla grupy działalności, do której należą,
 • płatnicy zgłaszający do ubezpieczenia wypadkowego nie więcej niż 9 ubezpieczonych, zgodnie z art. 28 ust. 1 ww. ustawy, ustalają stopę procentową składki na ubezpieczenie wypadkowe w wysokości 50% najwyższej stopy procentowej ustalonej na dany rok składkowy dla grup działalności.

Stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe jest ustalana na okres roku składkowego i zgodnie z art. 2 pkt 8 ww. ustawy obowiązuje do składek należnych za okres od dnia 1 kwietnia danego roku do dnia 31 marca następnego roku.

Szczegółowe zasady ustalania wysokości stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe, w tym zasady ustalania liczby ubezpieczonych zawiera poradnik "Ustalanie stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe", który jest dostępny na stronie internetowej ZUS oraz w formie papierowej w Oddziałach ZUS. Ponadto Oddziały ZUS udzielają pomocy przy ustalaniu wysokości składki.

 

Ewa Iwan

 


Przeczytaj także:

Duży ZUS 2023: Składki na ubezpieczenie społeczne mocno w górę


 

Hasła tematyczne: ubezpieczenia społeczne, działalność gospodarcza, składki zus przedsiębiorców, składki zus 2023

 

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (2)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...