ZUS 2023: Obowiązkowe składki dla komplementariuszy w spółce komandytowo-akcyjnej

Od 1 stycznia 2023 r. do katalogu rodzajów działalności gospodarczej, które podlegają oskładkowaniu dodana zostanie działalność prowadzona w formie spółki komandytowo-akcyjnej przez komplementariusza. Działalność w formie ww. spółki, jak tłumaczą ustawodawcy, zbliżona jest bowiem charakterem oraz obowiązkami ciążącymi na komplementariuszu do działalności prowadzonej w formie spółki komandytowej.

 

W uzasadnieniu do projektu ustawy zmieniającej czytamy, że powyższe ma zapewnić pełniejszą realizację zasady solidaryzmu społecznego (składka proporcjonalna od osiąganego dochodu za prawo do świadczeń) i uszczelni system ubezpieczenia zdrowotnego przed obserwowanymi zmianami w formach prowadzenia działalności nakierowanymi na uniknięcie oskładkowania.

Jednocześnie podkreślono, iż podstawową regułą ubezpieczenia zdrowotnego jest opłacanie składki z każdego tytułu podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu a w ramach tytułu od każdego osiąganego przychodu. Z tego też powodu, działalność prowadzona przez komplementariusza powinna podlegać uwzględnieniu w przypadku zbiegu z innymi rodzajami prowadzenia działalności pozarolniczej.

Ubezpieczenia społeczne

Analogiczne rozwiązanie wprowadzone zostaną także w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych. Od 1 stycznia 2023 r. za osobę prowadzącą pozarolniczą działalność będzie uważać się także komplementariusza w spółce komandytowo-akcyjnej.

Zgodnie z nowym przepisem, wspólnicy spółki jawnej, partnerskiej lub komandytowej oraz komplementariusze w spółce komandytowo-akcyjnej będą podlegać obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym, chorobowemu i wypadkowemu od dnia wpisania spółki do Krajowego Rejestru Sądowego albo od dnia nabycia ogółu praw i obowiązków w spółce do dnia wykreślenia spółki z Krajowego Rejestru Sądowego albo zbycia ogółu praw i obowiązków w spółce, z wyłączeniem okresu, na który wykonywanie działalności przez spółkę zostało zawieszone na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców.

Należy dodać, że w myśl przepisu przejściowego, w przypadku komplementariusza w spółce komandytowo-akcyjnej, która została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przed 1 stycznia 2023 r., albo który nabył udziały w spółce przed tym dniem, ww. obowiązek ubezpieczenia powstaje z dniem 1 stycznia 2023 r.

Informacje dotyczące komplementariuszy w spółkach komandytowo-akcyjnych będą ewidencjonowane na koncie płatnika składek.

Zmiana kodu ubezpieczenia

Z uwagi na powyższe zmieniony będzie kod ubezpieczenia „05 43”, tj. obejmie on również komplementariusza w spółce komandytowo-akcyjnej. Zatem, od 1 stycznia 2023 r. kod “05 43” będzie dotyczył wspólnika jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz wspólników spółki jawnej, komandytowej lub partnerskiej, komplementariusza w spółce komandytowo-akcyjnej oraz akcjonariusza prostej spółki akcyjnej wnoszącego jako wkład świadczenie pracy lub usług.

 

Podstawa prawna

  • art. 4, art. 10 i art. 29 ustawy z dnia 9 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1265, z późn. zm.)
  • § 1 pkt 1 lit. a rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika składek, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, raportów informacyjnych, oświadczeń o zamiarze przekazania raportów informacyjnych, informacji o zawartych umowach o dzieło oraz innych dokumentów (Dz.U. poz. 1598)

 

Redakcja podatki.biz

 

 

(Photo by Gideon Geldenhuys from freeimages.com)

 

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (0)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...