21.09.2022: Składki ZUS: ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, FP, FGŚP

Żona wspólnika spółki jawnej na etacie. Co z ZUS?

Jeżeli umowa o pracę została zawarta ze spółką, nie zaś z osobą prowadzącą pozarolniczą działalność. Dla ustalenia tytułu do ubezpieczeń społecznych nie ma znaczenia fakt, iż zatrudniona w spółce osoba pozostaje w związku małżeńskim z jednym ze wspólników spółki i prowadzi z nim gospodarstwo domowe - wyjaśnił Zakład Ubezpieczeń Społecznych w interpretacji indywidualnej.

Spółka zatrudnia na podstawie umowy o pracę w charakterze pracownika księgowości współmałżonka wspólnika spółki jawnej. Osoba ta zamieszkuje pod tym samym adresem co wspólnik, prowadzi wspólne gospodarstwo, ale pozostaje w rozłączności majątkowej. Spółka chciała wiedzieć czy wynagrodzenie tego pracownika podlega składkom na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne jak pracownika czy jak osoby współpracującej z osobą prowadzącą działalność gospodarczą.

Zdaniem spółki, dla małżonka wspólnika spółki jawnej, z którym zawarta jest umowa o pracę podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, stosownie do art. 18 ust. 1 w związku z art. 4 pkt 9 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, będzie stanowił przychód w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu zatrudnienia.

Powyższe stanowisko jest zgodne:

  • z tezą wynikającą z wyroku Sądu Najwyższego z 18 lutego 1998 r., sygn. akt UKN 526/97:

    „Tym bardziej o takim powstającym z ustawy ubezpieczeniu osób współpracujących nie można mówić, gdy pracodawcą nie jest osoba fizyczna, a spółka prawa cywilnego. Spółka taka jest podmiotem gospodarczym, który może zatrudniać pracowników i być w związku z tym pracodawcą także dla osób bliskich wspólników”.
  • z poradnikiem ZUS dla osób prowadzących działalność gospodarczą i osób z nimi współpracujących, stan prawny na 1 stycznia 2022 r.:

    „Nie jesteś osobą współpracującą, nawet jeśli jesteś współmałżonkiem jednego ze wspólników spółki cywilnej i pozostajesz z nim wspólnym gospodarstwie domowym, ale umowę o pracę zawarłeś ze spółką. To spółka jest twoim pracodawcą, a nie konkretna osoba prowadząca pozarolniczą działalność. Dlatego podlegasz ubezpieczeniom społecznym z tytułu umowy o pracę”.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych zgodził się ze stanowiskiem spółki. W wydanej interpretacji ZUS wskazał:

Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i opłacania składek na te ubezpieczenia regulują przepisy ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

W myśl art. 6 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 8 ust. 1 ustawy, obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym podlegają osoby fizyczne, które na obszarze Rzeczypospolitej Polski są pracownikami. Za pracownika, zgodnie z art. 2 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, uważa się osobę zatrudnioną na podstawie umowy o pracę. Jednocześnie, w myśl art. 22 § 1 ww. ustawy, przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca - do zatrudnienia pracownika za wynagrodzeniem.

Natomiast, stosownie do art. 8 ust. 11 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, za osobę współpracującą z osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność oraz zleceniobiorcami, uważa się małżonka, dzieci własne, dzieci drugiego małżonka i dzieci przysposobione, rodziców, macochę i ojczyma oraz osoby przysposabiające, jeżeli pozostają z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym i współpracują przy prowadzeniu tej działalności lub wykonywaniu umowy agencyjnej lub umowy zlecenia. Powyższe oznacza, że jeżeli pracownik spełnia kryteria określone dla osób współpracujących to dla celów ubezpieczeń społecznych, zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy, traktowany jest jako osoba współpracująca.

Wskazana powyżej zasada, nie znajdzie jednak zastosowania, jeżeli umowa o pracę została zawarta ze spółką, nie zaś z osobą prowadzącą pozarolniczą działalność. Dla ustalenia tytułu do ubezpieczeń społecznych nie ma znaczenia fakt, iż zatrudniona w spółce osoba pozostaje w związku małżeńskim z jednym ze wspólników spółki i prowadzi z nim gospodarstwo domowe.

Wprawdzie ustawodawca uznał, zgodnie z przepisem art. 8 ust. 6 pkt 4 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, że osobą prowadzącą pozarolniczą działalność jest również wspólnik spółki jawnej, jednakże to zaliczenie nie oznacza, że wspólnik prowadzi działalność zarobkową na swój rachunek. Zatem, skoro wspólnik nie prowadzi działalności we własnym imieniu, to równocześnie nie można uznać, że członek rodziny współpracuje z nim przy prowadzeniu tej działalności.

W konsekwencji, małżonek jednego ze wspólników spółki jawnej nie będzie podlegał ubezpieczeniom społecznym jako osoba współpracująca, gdyż jak wykazano wyżej, wspólnik choć został objęty ubezpieczeniem społecznym, faktycznie nie prowadzi działalności, przy której możliwa byłaby współpraca w rozumieniu art. 8 ust. 11 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Zatem, skoro pracodawcą dla ww. osoby jest spółka, podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe należy ustalić jak za pracownika, zgodnie z art. 18 ust. 1 w związku z art. 4 pkt 9 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Prawidłowym jest więc uznanie, że małżonek wspólnika spółki podlega ubezpieczeniom społecznym z tytułu zawartej ze spółką umowy o pracę.

 

(Interpretacja indywidualna z 12 września 2022 r., sygn. DI/100000/43/980/2022 (decyzja nr 522) - Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Gdańsku)

 

Redakcja podatki.biz

 

Hasła tematyczne: spółka jawna, składki zus, małżonek, umowa o pracę, wspólnik, interpretacja zus

 

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (0)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...