Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Artykuły: Facebook

27.04.2017

Zmiany w zwolnieniu dywidend z CIT: Obowiązek uzyskiwania dodatkowego oświadczenia

Stosownie do art. 22c ust. 1 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 1888, z późn. zm., dalej: ustawa o CIT) przepisów art. 20 ust. 3 oraz art. 22 ust. 4 nie stosuje się, jeżeli:

  1. osiągnięcie dochodów (przychodów) z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych następuje w związku z zawarciem umowy lub dokonaniem innej czynności prawnej albo wielu powiązanych czynności prawnych, których głównym lub jednym z głównych celów było uzyskanie zwolnienia od podatku dochodowego na podstawie art. 20 ust. 3 lub art. 22 ust. 4, a uzyskanie tego zwolnienia nie skutkuje wyłącznie wyeliminowaniem podwójnego opodatkowania tych dochodów (przychodów), oraz
  2. czynności, o których mowa w pkt 1, nie mają rzeczywistego charakteru.

Powyższy przepis wyłącza w określonych przypadkach możliwość zastosowania zwolnienia z podatku dochodowego dochodów (przychodów) z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, określonego w art. 20 ust. 3 oraz art. 22 ust. 4 ustawy o CIT.

Z kolei stosownie do art. 26 ust. 1c ustawy o CIT osoby prawne, które dokonują wypłat należności z tytułu dywidendy w związku ze zwolnieniem od podatku dochodowego na podstawie art. 22 ust. 4, stosują zwolnienia wynikające z tego przepisu wyłącznie pod warunkiem posiadania certyfikatu rezydencji uzyskującego dywidendę udziałowca (akcjonariusza). Ponadto zgodnie z art. 26 ust. 1f ustawy o CIT zwolnienie z art. 22 ust. 4 ustawy płatnik stosuje pod warunkiem uzyskania pisemnego oświadczenia, że akcjonariusz (udziałowiec) otrzymujący dywidendę nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na źródło ich osiągania.

Warto zwrócić uwagę, że przywołany przepis art. 22c został dodany do ustawy o CIT z dniem 1 stycznia 2016 r. na podstawie ustawy z 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, przy czym nie wprowadzono dodatkowo żadnych zmian w zakresie przepisów o treści oświadczenia, którego uzyskanie jest warunkiem koniecznym do skorzystania ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym.

Przepisy ustawy o CIT nie przewidują zatem po stronie podmiotu wypłacającego dywidendę (płatnika) obowiązku uzyskania oświadczenia odnośnie do braku wystąpienia przesłanek, o których mowa w art. 22c ustawy o CIT. Niemniej jednak organy podatkowe wskazują, że skoro od 1 stycznia 2016 r. ustawodawca dla celów zwolnienia określonego w art. 22 ust. 4 ustawy o CIT ustanowił dodatkowy wymóg określony w art. 22c tej ustawy, to oznacza, że aby płatnik mógł nie pobrać podatku, oświadczenie określone w art. 26 ust. 1f ustawy o CIT powinno również zawierać zapis, że osiągnięcie dochodów (przychodów) z dywidend (w związku z którym następuje wypłata należności) nie następuje w związku z zawarciem umowy lub dokonaniem innej czynności prawnej albo wielu powiązanych czynności prawnych, których głównym lub jednym z głównych celów było uzyskanie zwolnienia od podatku dochodowego na podstawie 22 ust. 4, a uzyskanie tego zwolnienia skutkuje wyłącznie wyeliminowaniem podwójnego opodatkowania tych dochodów (przychodów), oraz że ww. czynności mają rzeczywisty charakter (tak: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z 26 sierpnia 2016 r., nr IPPB5/4510-633/16-2/AJ).

Mając na uwadze powyższe, należy wskazać, że literalne brzmienie wprowadzonych przepisów ani pozostałych regulacji ustawy o CIT nie przewiduje wprost obowiązku uzyskania przez płatnika oświadczenia, że w stosunku do wypłacanych należności nie znajduje zastosowania art. 22c ustawy o CIT. Jednak – celem uniknięcia ryzyka podatkowego związanego z kwalifikacją organów podatkowych (jak powyżej) – podatnicy powinni rozważyć pozyskanie takiego oświadczenia od akcjonariusza (udziałowca) otrzymującego dywidendę.

Tomasz Pastuszka
Konsultant podatkowy w ECDDP Sp. z o.o.

 

Ostatnie artykuły z tego działu

Wszystkie artykuły z tego działu »

rozwiń wszystkie »Wasze komentarze

skomentuj

dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz