04.07.2012: Legislacja: Projekty ustaw, Projekty rozporządzeń

Zmiany w VAT 2013: Odliczenie i zwrot podatku

Zgodnie z przygotowanym przez resort finansów projektem dużej nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług, Ministerstwo zamierza utrzymać do końca 2013 r. ograniczenia w odliczeniu VAT w przypadku kupna samochodów osobowych oraz utrzymać zakaz odliczenia VAT od paliwa wykorzystywanego do służbowych aut osobowych. Inne zmiany w zakresie odliczenie podatku od towarów i usług, a więc działu IX ustawy, wiążą się z blokiem zmian modyfikujących moment powstania obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług.

W ww. projekcie proponuje się wpisanie generalnej zasady, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego powstaje w rozliczeniu za okres, w którym w odniesieniu do nabytych lub importowanych przez podatnika towarów i usług powstał obowiązek podatkowy. Zasada ta będzie miała również zastosowanie w przypadku uiszczenia przed dokonaniem dostawy lub wykonaniem usługi całości lub części zapłaty. Pozostaną nadal wyjątki od tej zasady. Pozostawiona ma być także zasada, że jeżeli podatnik nie dokona odliczenia we wskazanych terminach, będzie miał do tego prawo w dwóch kolejnych okresach rozliczeniowych.

Uchylone zostaną dodatkowe warunki dla skorzystania z prawa do odliczenia, m.in. prawo do obniżenia kwoty podatku należnego z chwilą nabycia prawa do rozporządzania towarem lub z chwilą wykonania usługi.

W projekcie przewiduje się również wyłączenie prawa do odliczenia dla tych podatników, którzy ponoszą wydatki w imieniu i na rachunek osób trzecich, a wydatki te są pokrywane przez osoby trzecie i nie są przez podatnika uwzględniane w podstawie opodatkowania. Warunek, że takie wydatki nie mogą rodzić prawa do odliczenia wynika wprost z przepisu art. 79 zdanie drugie dyrektywy 2006/112/WE.

Ponadto, jak już wspomnieliśmy, projekt nowelizacji ustawy o VAT zakłada przedłużenie, do dnia 31 grudnia 2013 r., okresu obowiązywania:

1) odliczenia podatku naliczonego stanowiącego 60 % kwoty podatku określonej w fakturze lub kwoty podatku należnego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów lub kwoty podatku należnego od dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca (nie więcej jednak niż 6.000 zł), w przypadku nabycia samochodów osobowych i niektórych pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony;

Uwaga! Utrzymane zostanie prawo do pełnego odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu pojazdów, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o transporcie drogowym (Dz. U. Nr 247, poz. 1652 oraz z 2011 r. Nr 102, poz. 585).

2) braku możliwości obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego przy nabyciu przez podatnika paliw silnikowych, oleju napędowego oraz gazu, wykorzystywanych do napędu samochodów osobowych oraz innych pojazdów samochodowych objętych ograniczonym prawem do odliczenia podatku naliczonego;
3) niestosowania art. 8 ust. 2 ustawy o VAT, w przypadku wykorzystywania przez podatnika na cele niezwiązane z prowadzeniem przedsiębiorstwa samochodów osobowych i innych pojazdów samochodowych objętych ograniczonym prawem do odliczenia podatku naliczonego.

Zestawienie projektowanych zmian dot. odliczenia VAT:

1) zmiany w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054)

Zmiana

Obecnie

Od 1 stycznia 2013 r.

w art. 86 w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie

2. Kwotę podatku naliczonego stanowi:

1) suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika:

a) z tytułu nabycia towarów i usług,
b) potwierdzających dokonanie przedpłaty (zaliczki, zadatku, raty), jeżeli wiązały się one z powstaniem obowiązku podatkowego,
c) od komitenta z tytułu dostawy towarów będącej przedmiotem umowy komisu

- z uwzględnieniem rabatów określonych w art. 29 ust. 4;

2. Kwotę podatku naliczonego stanowi:

1) suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu:

a) nabycia towarów i usług,
b) dokonania przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi całości lub części zapłaty;

w art. 86 w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie

2. Kwotę podatku naliczonego stanowi:

2) w przypadku importu towarów - suma kwot podatku wynikająca z dokumentu celnego i deklaracji importowej, z zastrzeżeniem pkt 5;

2. Kwotę podatku naliczonego stanowi:
(...)
2) w przypadku importu towarów – kwota podatku:

a) wynikająca z otrzymanego dokumentu celnego,
b) wynikająca z deklaracji importowej, w przypadku, o którym mowa w art. 33b,
c) należnego, w przypadku, o którym mowa w art. 33a
;

Omówienie:
Zmiany zaproponowane w art. 86 ustawy o VAT związane są z blokiem zmian modyfikujących moment powstania obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług. W zmienionym art. 86 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy o VAT wskazano, że kwotę podatku naliczonego stanowić ma suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu:

- nabycia towarów i usług (warunek dotychczasowy),
- dokonania przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi całości lub części zapłaty, jeżeli wiąże się ono z powstaniem obowiązku podatkowego (doprecyzowano, iż chodzi wyłącznie o te przedpłaty, zaliczki, zadatki, czy raty, które rodzą obowiązek podatkowy dla sprzedawcy).

Natomiast w przypadku określenia co stanowi podatek naliczony w imporcie towarów dokonano wyłącznie zmian porządkowo-redakcyjnych. Podatkiem naliczonym jest kwota podatku wynikająca z otrzymanego dokumentu celnego, wynikająca z deklaracji importowej (w przypadku, o którym mowa w art. 33b), a także kwota podatku należnego (w przypadku, o którym mowa w art. 33a). Zmiana ta wymusza zmianę porządkową - uchylenie art. 86 ust. 2 pkt 5.

w art. 86 w ust. 2 w pkt 4 lit. c otrzymuje brzmienie

2. Kwotę podatku naliczonego stanowi:
(...)
4) kwota podatku należnego z tytułu:
(...)
c) wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów;

2. Kwotę podatku naliczonego stanowi:
(...)
4) kwota podatku należnego z tytułu:
(...)
c) wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, o którym mowa w art. 9, określana na podstawie otrzymanej faktury, wystawionej zgodnie z przepisami dyrektywy 2006/112/WE, dokumentującej dostawę towarów stanowiącą u podatnika wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów,

w art. 86 w ust. 2 w pkt 4 dodaje się lit. d

___

2. Kwotę podatku naliczonego stanowi:
(...)
4) kwota podatku należnego z tytułu:
(...)
d) wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, o którym mowa w art. 11;

Omówienie:
Kwotę podatku naliczonego stanowi również kwota podatku należnego, z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, o którym mowa w art. 9 ustawy o VAT, określana na podstawie otrzymanej faktury wystawionej zgodnie z przepisami państwa członkowskiego, na terytorium którego ma miejsce dostawa towarów stanowiąca u podatnika wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (art. 86 ust. 2 pkt 4 lit. c) oraz wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, o którym mowa w art. 11 ustawy o VAT (art. 86 ust. 2 pkt 4 lit. d).

w art. 86 w ust. 2 uchyla się pkt 5

2. Kwotę podatku naliczonego stanowi:
(...)
5) kwota podatku należnego z tytułu importu towarów - w przypadkach, o których mowa w art. 33a;

2. Kwotę podatku naliczonego stanowi:
(...)
5) (uchylony);

Omówienie:
Jest to zmiana porządkowa i związana jest ze zmianą w art. 86 ust. 2 pkt 2, zgodnie z którą podatkiem naliczonym jest kwota podatku wynikająca z otrzymanego dokumentu celnego, wynikająca z deklaracji importowej (w przypadku, o którym mowa w art. 33b), a także kwota podatku należnego (w przypadku, o którym mowa w art. 33a).

w art. 86 w ust. 2 pkt 6 otrzymuje brzmienie

2. Kwotę podatku naliczonego stanowi:
(...)
6) różnica podatku, o której mowa w art. 29 ust. 18 i art. 37.

2. Kwotę podatku naliczonego stanowi:
(...)
6) różnica podatku, o której mowa w art. 30c ust. 2 i art. 37;

Omówienie:
Zmiana porządkowa, która wiąże się z uchyleniem art. 29 ustawy o VAT. Regulacje w tym zakresie znajdują się w projektowanym art. 30c ust. 2, stąd niezbędne jest właściwe ich przywołanie.

w art. 86 w ust. 2 dodaje się pkt 7

___

2. Kwotę podatku naliczonego stanowi:
(...)
7) u podatnika, o którym mowa w art. 16, kwota będąca równowartością 22% kwoty należnej z tytułu dostawy nowego środka transportu, nie wyższa jednak niż kwota podatku zawartego w fakturze stwierdzającej nabycie tego środka lub dokumencie celnym, albo podatku zapłaconego przez tego podatnika od wewnątrzwspólnotowego nabycia tego środka.

Omówienie:
Zmiana zawiera w sobie regulację istniejącego obecnie art. 86 ust. 20 ustawy o VAT, który w projekcie proponuje się uchylić (przepis ten określa co stanowi podatek naliczony w przypadku dostawy nowego środka transportu albo wewnątrzwspólnotowego nabycia tego środka). Takie przeniesienie uregulowania wiąże się z zapewnieniem przejrzystości treści przepisu art. 86 ust. 2 ustawy o VAT zawierającego pełen katalog czynności, których wykonanie kreuje kwotę podatku naliczonego.

w art. 86 w ust. 8 uchyla się pkt 2

8. Podatnik ma również prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, o której mowa w ust. 2, jeżeli importowane lub nabyte towary i usługi dotyczą:
(...)
2) czynności, o których mowa w art. 7 ust. 3-7;

8. Podatnik ma również prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, o której mowa w ust. 2, jeżeli importowane lub nabyte towary i usługi dotyczą:
(...)
2) (uchylony);

Omówienie:
Uchylenie art. 86 ust. 8 pkt 2 ustawy o VAT wiąże się z faktem, że powtórzona jest w nim (w odniesieniu do czynności, o których mowa w art. 7 ust. 3-7 ustawy o VAT) zasada, która jest już wyrażona w ust. 1 tego przepisu. W tym zakresie można mówić o „przeregulowaniu”. Zgodnie z art. 168 dyrektywy 2006/112/WE prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje podatnikowi, co do zasady, wtedy, gdy nabyte przez niego towary lub usługi są wykorzystywane na potrzeby opodatkowanych transakcji. Zatem prawo do odliczenia podatku od nabytych (wytworzonych) towarów, przekazywanych następnie jako prezenty o małej wartości lub próbki, należy wyprowadzać z zasady ogólnej (tj. art. 86 ust. 1 ustawy o VAT).

w art. 86 ust. 10 otrzymuje brzmienie

10. Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego powstaje:

1) w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę albo dokument celny, z zastrzeżeniem pkt 2-5 oraz ust. 11, 12, 16 i 18;
2) w przypadkach, o których mowa w ust. 2 pkt 4 - w rozliczeniu za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy w podatku należnym u nabywcy lub usługobiorcy odpowiednio od świadczenia usług, dla którego podatnikiem jest usługobiorca, od wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów lub od dostawy towarów, dla której podatnikiem jest nabywca;
2a) w przypadkach, o których mowa w ust. 2 pkt 5 - w rozliczeniu za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy w podatku należnym od importu towarów rozliczanego zgodnie z art. 33a;
2b) w rozliczeniu za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy w podatku należnym od importu towarów rozliczanego zgodnie z art. 33b;
3) w przypadku nabycia towarów i usług, o których mowa w art. 19 ust. 13 pkt 1, jeżeli faktura zawiera informację, jakiego okresu dotyczy - w rozliczeniu za okres, w którym przypada termin płatności;
4) w przypadku dokonania spisu z natury określonego w art. 113 ust. 5 i 7 - nie później niż w rozliczeniu za okres, w którym dokonano tego spisu;
5) w przypadku stosowania w imporcie towarów procedury uproszczonej, polegającej na wpisie do rejestru zgodnie z przepisami celnymi - za okres rozliczeniowy, w którym podatnik dokonał wpisu do rejestru; obniżenie kwoty podatku należnego następuje pod warunkiem dokonania przez podatnika zapłaty podatku wykazanego w tym rejestrze, z zastrzeżeniem art. 33a;
6) w przypadku decyzji, o których mowa w art. 33 ust. 2 i 3 oraz w art. 34 - w rozliczeniu za okres, w którym otrzymał decyzję; obniżenie kwoty podatku należnego następuje pod warunkiem dokonania przez podatnika zapłaty podatku wynikającego z decyzji.

10. Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego powstaje w rozliczeniu za okres, w którym w odniesieniu do nabytych lub importowanych przez podatnika towarów i usług powstał obowiązek podatkowy. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 lit. a, pkt 2 lit. a i pkt 4 lit. c, prawo, o którym mowa w zdaniu pierwszym, powstaje nie wcześniej niż w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę lub dokument celny, z zastrzeżeniem ust. 10c-10e.

w art. 86 ust. 10a otrzymuje brzmienie

10a. W przypadku gdy nabywca towaru lub usługi otrzymał korektę faktury, o której mowa w art. 29 ust. 4a lub 4c, jest on obowiązany do zmniejszenia kwoty podatku naliczonego w rozliczeniu za okres, w którym tę korektę faktury otrzymał. Jeżeli podatnik nie obniżył kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego określonego w fakturze, której korekta dotyczy, a prawo do takiego obniżenia mu przysługuje, zmniejszenie kwoty podatku naliczonego uwzględnia się w rozliczeniu za okres, w którym podatnik dokonuje tego obniżenia.

10a. Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w odniesieniu do wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, dostawy towarów oraz świadczenia usług, dla których zgodnie z art. 17 podatnikiem jest nabywca towarów lub usług, powstaje w rozliczeniu za okres, o którym mowa w ust. 10, pod warunkiem uwzględnienia przez podatnika kwoty podatku należnego z tytułu tych transakcji w deklaracji podatkowej, w której jest on obowiązany rozliczyć podatek należny z tego tytułu.

w art. 86 dodaje się ust. 10b-10e

___

10b. Przepis ust. 10 stosuje się odpowiednio do uiszczanej przed dokonaniem dostawy lub wykonaniem usługi całości lub części zapłaty.

10c. Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego powstaje:

1) w przypadku stosowania w imporcie towarów procedury uproszczonej, polegającej na wpisie do rejestru zgodnie z przepisami celnymi - za okres rozliczeniowy, w którym podatnik dokonał wpisu do rejestru; obniżenie kwoty podatku należnego następuje pod warunkiem dokonania przez podatnika zapłaty podatku wykazanego w dokumencie celnym stanowiącym zgłoszenie uzupełniające dotyczące tego okresu rozliczeniowego, z zastrzeżeniem art. 33a;
2) w przypadku decyzji, o których mowa w art. 33 ust. 2 i 3 oraz w art. 34 - w rozliczeniu za okres, w którym otrzymał decyzję; obniżenie kwoty podatku należnego następuje pod warunkiem dokonania przez podatnika zapłaty podatku wynikającego z decyzji.

10d. Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w odniesieniu do nabytych przez małego podatnika towarów i usług, w okresie stosowania przez niego metody kasowej, powstaje nie wcześniej niż w rozliczeniu za okres, w którym podatnik dokonał zapłaty za te towary i usługi.
10e. Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w przypadku podatnika, o którym mowa w art. 16, powstaje w rozliczeniu za okres w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu dokonanej przez niego wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów.

w art. 86 ust. 11 otrzymuje brzmienie

11. Jeżeli podatnik nie dokona obniżenia kwoty podatku należnego w terminach określonych w ust. 10, może obniżyć kwotę podatku należnego w deklaracji podatkowej za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych.

11. Jeżeli podatnik nie dokona obniżenia kwoty podatku należnego w terminach określonych w ust. 10, 10c i 10d, może obniżyć kwotę podatku należnego w deklaracji podatkowej za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych.

Omówienie:
W art. 86 ust. 10 ustawy o VAT proponuje się wpisanie generalnej zasady, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego powstaje w rozliczeniu za okres, w którym w odniesieniu do nabytych lub importowanych przez podatnika towarów i usług powstał obowiązek podatkowy. Zasada ta będzie miała również zastosowanie w przypadku uiszczenia przed dokonaniem dostawy lub wykonaniem usługi całości lub części zapłaty (dodawany ust. 10b). W przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 lit. a, pkt 2 lit. a i pkt 4 lit. c, prawo do odliczenia podatku powstanie nie wcześniej niż w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę lub dokument celny.

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w odniesieniu do wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, dostawy towarów oraz świadczenia usług, dla których zgodnie z art. 17 podatnikiem jest nabywca lub usługobiorca, powstaje w rozliczeniu za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy, pod warunkiem uwzględnienia przez podatnika w deklaracji podatkowej, w której jest on obowiązany rozliczyć podatek należny z tytułu tych transakcji.

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego powstawać będzie ponadto:

1) w przypadku stosowania w imporcie towarów procedury uproszczonej, polegającej na wpisie do rejestru zgodnie z przepisami celnymi - za okres rozliczeniowy, w którym podatnik dokonał wpisu do rejestru; obniżenie kwoty podatku należnego nastąpi pod warunkiem dokonania przez podatnika zapłaty podatku wykazanego w dokumencie celnym stanowiącym zgłoszenie uzupełniające dotyczące tego okresu rozliczeniowego, z zastrzeżeniem art. 33a (co do zasady rozwiązanie to obowiązuje obecnie; nieco zmodyfikowane brzmienie związane jest z dostosowaniem tego zapisu do obowiązujących przepisów celnych);
2) w przypadku decyzji, o których mowa w art. 33 ust. 2 i 3 oraz w art. 34 – w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał decyzję; obniżenie kwoty podatku należnego nastąpi pod warunkiem dokonania przez podatnika zapłaty podatku wynikającego z decyzji (zasada ta obowiązuje obecnie);
3) w odniesieniu do nabytych przez małego podatnika towarów i usług, w okresie stosowania przez niego metody kasowej – nie wcześniej niż w rozliczeniu za okres, w którym podatnik dokonał zapłaty za te towary i usługi (jest to rozwiązanie już obowiązujące, zgodne z dyrektywą 2010/45/UE); zmiana ta wiąże się z uchyleniem konstrukcji obowiązującej obecnie na podstawie art. 86 ust. 16-18 ustawy o VAT oraz rozwiązań wydanych na podstawie delegacji ustawowej, określonej w art. 86 ust. 21 ustawy o VAT.

Należy zauważyć, że jeśli chodzi o klientów małego podatnika stosującego metodę kasową, to w przypadku gdy są oni podatnikami uprawnionymi do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia od takiego małego podatnika towarów lub usług, prawo do odliczenia podatku powstawać będzie u nich w oparciu o zasadę ogólną – w momencie powstania obowiązku podatkowego u małego podatnika, tj. z dniem otrzymania całości lub części zapłaty (a zatem uregulowania należności), nie później jednak niż 90. dnia, licząc od dnia wydania towaru lub wykonania usługi.

4) w przypadku podatnika, o którym mowa w art. 16 - w rozliczeniu za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu dokonanej przez niego wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów.

Pozostawiono przy tym zasadę, że jeżeli podatnik nie dokona odliczenia we wskazanych terminach, będzie miał do tego prawo w dwóch kolejnych okresach rozliczeniowych (art. 86 ust. 11 ustawy o VAT).

w art. 86 uchyla się ust. 12 i ust. 12a

12. W przypadku otrzymania faktury, o której mowa w ust. 2 pkt 1 lit. a lub lit. c, przed nabyciem prawa do rozporządzania towarem jak właściciel albo przed wykonaniem usługi, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego powstaje z chwilą nabycia prawa do rozporządzania towarem lub z chwilą wykonania usługi.

12a. Przepisu ust. 12 nie stosuje się do przypadków, gdy:

1) faktura dokumentuje czynności, od których obowiązek podatkowy powstał zgodnie z art. 19 ust. 13 pkt 1, 2, 4, 7, 9-11;
2) nabycie prawa do dysponowania towarem jak właściciel lub wykonanie usługi nastąpiło przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej, w której podatnik dokonał obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktury.

12 i 12a. (uchylone).

Omówienie:
Zaproponowano uchylenie ust. 12 i ust. 12a w art. 86, które zawierały dodatkowe warunki dla skorzystania z prawa do odliczenia. Nowe podejście do powiązania momentu odliczenia podatku z momentem powstania obowiązku podatkowego, czyni częściowo nieaktualnym rozwiązania zawarte w tych przepisach, ponadto wymóg z ust. 12 został przeformułowany i wpisany w nowe brzmienie ust. 10.

w art. 86 ust. 13 otrzymuje brzmienie

13. Jeżeli podatnik nie dokonał obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w terminach, o których mowa w ust. 10, 11, 12, 16 i 18, może on obniżyć kwotę podatku należnego przez dokonanie korekty deklaracji podatkowej za okres, w którym wystąpiło prawo do obniżenia podatku należnego, nie później jednak niż w ciągu 5 lat, licząc od początku roku, w którym wystąpiło prawo do obniżenia podatku należnego.

13. Jeżeli podatnik nie dokonał obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w terminach, o których mowa w ust. 10, 10c, 10d i 11, może on obniżyć kwotę podatku należnego przez dokonanie korekty deklaracji podatkowej za okres, w którym powstało prawo do obniżenia podatku należnego, nie później jednak niż w ciągu 5 lat, licząc od początku roku, w którym wystąpiło prawo do obniżenia podatku należnego.

Omówienie:
Przepis art. 86 ust. 13 ustawy o VAT zmieniono wyłącznie ze względów porządkowych (przywołanie właściwych odwołań do zmienianych przepisów art. 86).

w art. 86 uchyla się ust. 16-18

16. Podatnicy, o których mowa w art. 21 ust. 1, mogą obniżyć kwotę podatku należnego w rozliczeniu za kwartał, w którym:

1) uregulowali całą należność wynikającą z otrzymanej od kontrahenta faktury,
2) dokonali zapłaty podatku wynikającego z dokumentu celnego, z uwzględnieniem kwot wynikających z decyzji, o których mowa w art. 33 ust. 2 i 3 oraz w art. 34

- nie wcześniej jednak niż z dniem otrzymania faktury lub dokumentu celnego. Przepis ust. 10 stosuje się odpowiednio.

17. Przepisu ust. 16 nie stosuje się do kwoty podatku naliczonego, wynikającej z faktur i dokumentów celnych otrzymanych i odliczonych od kwoty podatku należnego w rozliczeniu za okres poprzedzający kwartał, za który podatnik będzie rozliczał się metodą kasową.

18. Podatnicy, o których mowa w art. 21 ust. 5, kwotę podatku naliczonego, wynikającą z faktur lub dokumentów celnych otrzymanych w okresie, kiedy rozliczali się metodą kasową, i nieodliczoną od kwoty podatku należnego do końca tego okresu, mają prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w okresie rozliczeniowym, w którym:

1) uregulowali kontrahentowi całą należność wynikającą z otrzymanych faktur - w przypadku podatku wynikającego z faktur;
2) dokonali zapłaty podatku - w przypadku podatku wynikającego z dokumentów celnych;
3) dokonali zapłaty podatku wynikającego z decyzji, o których mowa w art. 33 ust. 2 i 3 oraz art. 34.

16-18. (uchylone).

Omówienie:
Uchylenie ust. 16-19 w art. 86 wiąże się z dodawanym w tym artykule ust. 10d.

w art. 86 dodaje się ust. 19a i 19b

___

19a.W przypadku gdy nabywca towaru lub usługi otrzymał fakturę korygującą, o której mowa w art. 29a ust. 13, jest on obowiązany do zmniejszenia kwoty podatku naliczonego w rozliczeniu za okres, w którym tę fakturę korygującą otrzymał. Jeżeli podatnik nie obniżył kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego określonego w fakturze, której korekta dotyczy, a prawo do takiego obniżenia mu przysługuje, zmniejszenie kwoty podatku naliczonego uwzględnia się w rozliczeniu za okres, w którym podatnik dokonuje tego obniżenia.

19b. W przypadku, o którym mowa w art. 29a ust. 14 pkt 4, nabywca towaru lub usługi jest on obowiązany do zmniejszenia kwoty podatku naliczonego w rozliczeniu za okres, w którym dowiedział się o warunkach, na jakich transakcja została zrealizowana.

Omówienie:
Podobnie jak obecnie w art. 86 ust. 10a ustawy o VAT, w dodawanym ust. 19a proponuje się wskazanie, kiedy u nabywcy, dla którego wystawiono fakturę korygującą, powstaje obowiązek zmniejszenia kwoty podatku naliczonego, w związku z tą korektą (zasada nie została zmieniona - w rozliczeniu za okres, w którym tę fakturę korygującą otrzymano, a jeżeli podatnik nie obniżył kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego określonego w fakturze, której korekta dotyczy, a prawo do takiego obniżenia mu przysługuje, zmniejszenie kwoty podatku naliczonego uwzględnia się w rozliczeniu za okres, w którym podatnik dokonuje tego obniżenia).

Złagodzenie warunku posiadania przez wystawcę faktury, potwierdzenia odbioru faktury korygującej przez nabywcę (art. 29a ust. 14 pkt 4) wymusza określenie terminu zmniejszenia u nabywcy kwoty podatku naliczonego. W dodawanym ust. 19b, wprowadza się zasadę, że nabywca towaru lub usługi jest zobowiązany do zmniejszenia kwoty podatku naliczonego w rozliczeniu za okres, w którym dowiedział się o warunkach, na jakich transakcja została zrealizowana.

w art. 86 uchyla się ust. 20 i 21

20. U podatnika, o którym mowa w art. 16, kwotą podatku naliczonego jest kwota stanowiąca równowartość 22% kwoty należnej z tytułu dostawy nowego środka transportu, nie wyższa jednak niż kwota podatku zawartego w fakturze stwierdzającej nabycie tego środka lub dokumencie celnym, albo podatku zapłaconego przez tego podatnika od wewnątrzwspólnotowego nabycia tego środka.

21. Minister właściwy do spraw finansów publicznych może określić, w drodze rozporządzenia, inny niż określony w ust. 10 termin obniżenia kwoty podatku należnego, o której mowa w ust. 1, uwzględniając:

1) specyfikę wykonywania niektórych czynności;
2) stosowane techniki dokumentowania rozliczeń w obrocie gospodarczym.

20 i 21. (uchylone).

Omówienie:
Przepis ust. 20 uchyla się z uwagi na przeniesienie jego treści do ust. 2 pkt 7. Uchyla się również delegację zawartą w ust. 21, gdyż materia ta została uregulowana w ustawie i nie ma uzasadnienia aby kwestie te regulować rozporządzeniem.

w art. 87 ust. 10 otrzymuje brzmienie

10. Podatnik wymieniony w art. 16 może otrzymać zwrot podatku do wysokości kwoty określonej w art. 86 ust. 20.

10. Do zwrotu różnicy podatku podatnikowi, o którym mowa w art. 16, stosuje się odpowiednio przepisy ust. 2-2a oraz ust. 6 i 7.

w art. 87 uchyla się ust. 11 i 12

11. Minister właściwy do spraw finansów publicznych, w drodze rozporządzenia:

1) może określić przypadki, gdy przyjęcie przez podatnika w odpłatne używanie środków trwałych należących do osób trzecich może być traktowane na równi z zakupem tych środków, oraz warunki i tryb zwrotu różnicy podatku;
2) (uchylony);
3) określi przypadki, warunki i terminy zwrotu podatku, o którym mowa w ust. 10.

12. Minister właściwy do spraw finansów publicznych, wydając rozporządzenia, o których mowa w ust. 11, uwzględnia:

1) specyfikę wykonywania niektórych czynności oraz uwarunkowania obrotu gospodarczego niektórymi towarami;
2) konieczność prawidłowego udokumentowania zwracanych kwot podatku;
3) przepisy Unii Europejskiej.

11. i 12. (uchylone).

Omówienie:
Zmiana w art. 87 ust. 10 ustawy o VAT jest zmianą porządkową z uwagi na usunięcie referencji do art. 86 ust. 20. Do zwrotu różnicy podatku podatnikowi, o którym mowa w art. 16, stosować się będzie odpowiednio przepisy ust. 2-2a oraz ust. 6 i 7 art. 87 ustawy o VAT. W art. 87 proponuje się również uchylić ust. 11 i 12, stanowiące delegację do wydania przepisów wykonawczych.

W ust. 11 pkt 3 delegacja stała się bezprzedmiotowa z uwagi na uregulowanie tych kwestii w ustawie (vide: ust. 10), a fakultatywna delegacja zawarta w ust. 11 pkt 1 nie jest już aktualna.

w art. 88 w ust. 1 uchyla się pkt 5

1. Obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika:
(...)
5) towarów i usług, których nabycie:

a) zostało udokumentowane fakturami otrzymanymi przed dniem utraty zwolnienia określonego w art. 113 ust. 1 lub 9 albo przed dniem rezygnacji z tego zwolnienia, z wyjątkiem przypadków określonych w art. 113 ust. 5 i 7,
b) nastąpiło w wyniku darowizny lub nieodpłatnego świadczenia usługi.

1. Obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika:
(...)
5) (uchylony);

Omówienie:
Usunięcie tego przepisu nie spowoduje zmian merytorycznych. Przepis obecnie nie ma praktycznego zastosowania, bo w sytuacjach objętych jego zakresem wystawiane są faktury wewnętrzne, a nie faktury. Również projektowane zmiany nie uzasadniają utrzymania przedmiotowego przepisu. Umożliwienie w takich przypadkach obdarowanemu podatnikowi odliczenia podatku uiszczonego przez podatnika - darczyńcę byłoby sprzeczne z zasadami konstrukcyjnymi podatku VAT. Podstawową zasadą systemową tego podatku jest jego neutralność dla podatnika (podatek obciąża finalnego odbiorcę - konsumenta). Jak wynika z orzecznictwa TSUE (np. w sprawie C-438/09) ustanowiony system odliczeń w VAT ma na celu całkowite uwolnienie przedsiębiorcy od ciężaru podatku VAT podlegającego zapłacie lub uiszczonego w ramach jego całej działalności gospodarczej (teza 24). W przypadku czynności nieodpłatnych, w przypadku gdy podlegają one opodatkowaniu VAT, do zapłaty podatku jest zobowiązany dostawca towaru lub świadczący usługę. Nabywca nie ponosi w tym przypadku żadnych kosztów, w tym nie ponosi ciężaru tego podatku, nie ma zatem podstaw do odliczania przez niego VAT rozliczonego przez darczyńcę (odliczenie VAT stanowiłoby dla obdarowanego nieuzasadnioną korzyść). Dodatkowo należy wskazać, że obecnie w przypadku czynności, o których mowa w art. 7 ust. 2 i art. 8 ust. 2 ustawy o VAT wystawiane są faktury wewnętrzne, które nie stanowią podstawy do odliczania VAT, co dodatkowo zapewnia realizację zasady braku prawa do odliczania VAT przez obdarowanego w przypadku nieodpłatnego nabycia towarów i usług.

w art. 88 dodaje się ust. 1a

___

1a. Obniżenia lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do wydatków, o których mowa w art. 29a ust. 7 pkt 3.

Omówienie:
W dodawanym przepisie zawarto wyłączenie prawa do odliczenia dla tych podatników, którzy ponoszą wydatki w imieniu i na rachunek osób trzecich, a wydatki te są pokrywane przez osoby trzecie i nie są przez podatnika uwzględniane w podstawie opodatkowania. Warunek, że takie wydatki nie mogą rodzić prawa do odliczenia wynika wprost z przepisu art. 79 zdanie drugie dyrektywy 2006/112/WE.

w art. 88 w ust. 3a w pkt 1 uchyla się lit. b

3a. Nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku gdy:

1) sprzedaż została udokumentowana fakturami lub fakturami korygującymi:
(...)
b) w których kwota podatku wykazana na oryginale faktury lub faktury korygującej jest różna od kwoty wykazanej na kopii;
(...)
3) wystawiono więcej niż jedną fakturę dokumentującą tę samą sprzedaż;
(...)
6) zaświadczenie, o którym mowa w art. 86 ust. 5, zawiera informacje niezgodne ze stanem faktycznym;

3a. Nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku gdy:

1) sprzedaż została udokumentowana fakturami lub fakturami korygującymi:
(...)
b) (uchylony);
(...)
3) (uchylony);
(...)
6) (uchylony);

Omówienie:
Proponuje się uchylenie w ust. 3a w pkt 1 lit. b oraz pkt 3, gdyż zastosowanie samodzielne tych przepisów mogłoby prowadzić do naruszenia zasady proporcjonalności. Z kolei uchylenie pkt 6 ma charakter porządkowy, z uwagi na fakt, iż przepis ten nie został zamieszczony w przepisach przejściowych zawartych w obwieszczeniu Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 lipca 2011 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku od towarów i usług, tym samym staje się on przepisem martwym, albowiem odwołuje się do przepisu art. 86 ust. 5, który został uchylony.

w art. 88 ust. 4 otrzymuje brzmienie

4. Obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 20.

4. Obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Omówienie:
Zmiana ma związek z uchyleniem art. 86 ust. 20 i nowym art. 86 ust. 2 pkt 7.

w art. 88 dodaje się ust. 6

___

6. Nie stanowi podstawy do obniżenia kwoty podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2 pkt 4 lit. c, w przypadku opodatkowania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, o którym mowa w art. 25 ust. 2, na terytorium kraju z powodu podania numeru, o którym mowa w art. 97 ust. 10, w sytuacji gdy towary znajdują się w momencie zakończenia ich wysyłki lub transportu na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju.

Omówienie:
Przepis stanowi konsekwencję orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawach połączonych C-536/08 i C-539/08. W sytuacji, gdy wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów uznaje się za dokonane na terytorium państwa członkowskiego, które przyznało nabywcy numer do celów transakcji wewnątrzwspólnotowych, inne niż państwo członkowskie, na którym towary znajdują się w momencie zakończenia ich wysyłki lub transportu, nabycie towarów w ramach wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, nie będzie bezpośrednio służyło w państwie identyfikacji podatkowej nabywcy jakiejkolwiek transakcji opodatkowanej realizowanej na terytorium tego państwa członkowskiego. W konsekwencji powoduje to, że nie zostanie spełniony podstawowy warunek uprawniający do odliczenia podatku. Przyznanie nabywcy w tej sytuacji prawa do odliczenia podatku mogłoby stanowić zagrożenie dla skuteczności opodatkowania i deklarowania nabycia w kraju zakończenia wysyłki bądź transportu i niwelowałoby znaczenie podstawowej zasady opodatkowania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów w państwie członkowskim ostatecznej konsumpcji.

w art. 89 w ust. 1i pkt 3 otrzymuje brzmienie

1i. Wniosek o dokonanie zwrotu, o którym mowa w ust. 1h, nie jest przekazywany do właściwego państwa członkowskiego w przypadku gdy w okresie, do którego odnosi się wniosek, podatnik:
(...)
3) był zwolniony od podatku na podstawie art. 113.

1i. Wniosek o dokonanie zwrotu, o którym mowa w ust. 1h, nie jest przekazywany do właściwego państwa członkowskiego w przypadku gdy w okresie, do którego odnosi się wniosek, podatnik:
(...)
3) u którego sprzedaż była zwolniona od podatku na podstawie art. 113.

Omówienie:
Zmiana w art. 89 ust. 1i pkt 3 jest zmianą redakcyjną wynikającą ze zmiany wprowadzonej w art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o VAT (zwolniona od podatku ma być sprzedaż a nie podatnik).

w art. 90 ust. 6 otrzymuje brzmienie

6. Do obrotu, o którym mowa w ust. 3, nie wlicza się obrotu uzyskanego z tytułu transakcji dotyczących nieruchomości lub usług wymienionych w art. 43 ust. 1 pkt 37-41, w zakresie, w jakim czynności te są dokonywane sporadycznie.

6. Do obrotu, o którym mowa w ust. 3, nie wlicza się obrotu z tytułu transakcji dotyczących:

1) pomocniczych transakcji w zakresie nieruchomości i pomocniczych transakcji finansowych,
2) usług wymienionych w art. 43 ust. 1 pkt 37-41, w zakresie, w jakim transakcje te mają charakter pomocniczy.

Omówienie:
Zmiana polega na ściślejszym dostosowaniu przepisu do przepisu art. 174 ust. 2 lit. c dyrektywy 2006/112/WE. W dyrektywie mowa jest o transakcjach pomocniczych, a nie transakcjach dokonywanych sporadycznie.

w art. 90 dodaje się ust. 9a

___

9a. Do obrotu, o którym mowa w ust. 3-6 i 8-9, nie wlicza się kwoty podatku.

Omówienie:
Wprowadzenie tej zmiany, w związku z uchyleniem art. 29 ust.1, który zawierał definicję obrotu, doprecyzowuje tę kwestię na potrzeby stosowania art. 90 ustawy o VAT. Zmiana jest zgodna z dyrektywą 2006/112/WE (art. 174 ust. 1).

2) zmiany w ustawie z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o transporcie drogowym (Dz. U. Nr 247, poz. 1652 oraz z 2011 r. Nr 102, poz. 585)

Zmiana

Obecnie

Od 1 stycznia 2013 r.

w art. 1 w pkt 13 uchyla się lit. b

Art. 1. W ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:
(...)
13) w art. 88:
(...)
b) w ust. 3a pkt 6 otrzymuje brzmienie:

"6) zaświadczenie, o którym mowa w art. 86a ust. 5, zawiera informacje niezgodne ze stanem faktycznym.";

 

Art. 1. W ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:
(...)
13) w art. 88:
(...)
b) (uchylony);

Omówienie:
Powyższy przepis, po jego wejściu w życie, nadawałby nowe brzmienie pkt 6 w ust. 3a w art. 88 ustawy o VAT. Zgodnie z tą regulacją, nie stanowiłyby podstawy obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne, w przypadku gdy zaświadczenie, o którym mowa w art. 86a ust. 5 (art. 86a jest wprowadzany przepisem art. 1 pkt 12 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r., którego wejście w życie proponuje się przesunąć na dzień 1 stycznia 2014 r.) zawiera informacje niezgodne ze stanem faktycznym. Jednocześnie należy do tej zmiany dostosować art. 9 pkt 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r., (poprzez wykreślenie powołania art. 1 pkt 13 lit. b w art. 9 pkt 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r.).

w art. 3 w ust. 1, w art. 4 i 5 oraz w art. 7 wyrazy "do dnia 31 grudnia 2012 r." zastępuje się wyrazami "do dnia 31 grudnia 2013 r."

Art. 3. 1. W okresie od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy do dnia 31 grudnia 2012 r., w przypadku nabycia samochodów osobowych oraz innych pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony kwotę podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 1, stanowi 60 % kwoty podatku określonej w fakturze lub kwoty podatku należnego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów lub kwoty podatku należnego od dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca - nie więcej jednak niż 6 000 zł, z zastrzeżeniem ust. 2.
(...)
Art. 4. W okresie od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy do dnia 31 grudnia 2012 r., obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika paliw silnikowych, oleju napędowego oraz gazu, wykorzystywanych do napędu samochodów osobowych oraz innych pojazdów samochodowych, o których mowa w art. 3 ust. 1.

Art. 5. Do dnia 31 grudnia 2012 r. w przypadku wykorzystywania przez podatnika, na cele niezwiązane z prowadzeniem przedsiębiorstwa, samochodów osobowych oraz innych pojazdów samochodowych, przy nabyciu których kwotę podatku naliczonego stanowiło 50% lub 60% kwoty podatku:

1) określonej w fakturze lub
2) wynikającej z dokumentu celnego, z uwzględnieniem kwot wynikających z decyzji, o których mowa w art. 33 ust. 2 i 3 oraz art. 34 ustawy zmienianej w art. 1, lub
3) należnego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, lub
4) należnego od dostawy towarów, dla której podatnikiem jest nabywca

- nie więcej jednak niż odpowiednio 5000 zł lub 6000 zł, nie stosuje się art. 8 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 1.

Art. 3. 1. W okresie od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy do dnia 31 grudnia 2013 r., w przypadku nabycia samochodów osobowych oraz innych pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony kwotę podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 1, stanowi 60 % kwoty podatku określonej w fakturze lub kwoty podatku należnego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów lub kwoty podatku należnego od dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca - nie więcej jednak niż 6 000 zł, z zastrzeżeniem ust. 2.
(...)
Art. 4. W okresie od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy do dnia 31 grudnia 2013 r., obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika paliw silnikowych, oleju napędowego oraz gazu, wykorzystywanych do napędu samochodów osobowych oraz innych pojazdów samochodowych, o których mowa w art. 3 ust. 1.

Art. 5. Do dnia 31 grudnia 2013 r. w przypadku wykorzystywania przez podatnika, na cele niezwiązane z prowadzeniem przedsiębiorstwa, samochodów osobowych oraz innych pojazdów samochodowych, przy nabyciu których kwotę podatku naliczonego stanowiło 50% lub 60% kwoty podatku:

1) określonej w fakturze lub
2) wynikającej z dokumentu celnego, z uwzględnieniem kwot wynikających z decyzji, o których mowa w art. 33 ust. 2 i 3 oraz art. 34 ustawy zmienianej w art. 1, lub
3) należnego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, lub
4) należnego od dostawy towarów, dla której podatnikiem jest nabywca

- nie więcej jednak niż odpowiednio 5000 zł lub 6000 zł, nie stosuje się art. 8 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 1.

w art. 9 pkt 2 otrzymuje brzmienie

Art. 9. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 r., z wyjątkiem:
(...)
2) art. 1 pkt 9, pkt 12, pkt 13 lit. b i pkt 14, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.

Art. 9. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 r., z wyjątkiem:
(...)
2) art. 1 pkt 9, pkt 12 i pkt 14, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.

Omówienie:
Proponuje się przedłużenie, do dnia 31 grudnia 2013 r., okresu obowiązywania:

1) odliczenia podatku naliczonego stanowiącego 60 % kwoty podatku określonej w fakturze lub kwoty podatku należnego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów lub kwoty podatku należnego od dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca (nie więcej jednak niż 6.000 zł), w przypadku nabycia samochodów osobowych i niektórych pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony.

Utrzymane zostanie prawo do pełnego odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu pojazdów, o których mowa w art. 3 ust. 2 zmienianej ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r.;

2) braku możliwości obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego przy nabyciu przez podatnika paliw silnikowych, oleju napędowego oraz gazu, wykorzystywanych do napędu samochodów osobowych oraz innych pojazdów samochodowych objętych ograniczonym prawem do odliczenia podatku naliczonego;
3) niestosowania art. 8 ust. 2 ustawy o VAT, w przypadku wykorzystywania przez podatnika na cele niezwiązane z prowadzeniem przedsiębiorstwa samochodów osobowych i innych pojazdów samochodowych objętych ograniczonym prawem do odliczenia podatku naliczonego.

Proponowane przedłużenie, do dnia 31 grudnia 2013 r., podyktowane jest sytuacją ekonomiczną kraju i wynika z faktu, że Polska objęta jest działaniami Komisji Europejskiej mającymi na celu ograniczenie nadmiernego deficytu budżetowego.

Zgodnie z uzasadnieniem ustawodawcy, powyższy projekt w zakresie ograniczonego prawa do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu ww. pojazdów samochodowych oraz niestosowania art. 8 ust. 2 ww. ustawy o VAT ma umocowanie w otrzymanej przez Polskę decyzji wykonawczej Rady (2010/581/UE) z dnia 27 września 2010 r. do wprowadzenia do dnia 31 grudnia 2013 r. szczególnego środka stanowiącego odstępstwo od art. 26 ust. 1 lit. a) i art. 168 dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 256/24 z 30.09.2010).

Polska dopełniła również (w zakresie paliw) wymogu przeprowadzenia konsultacji z Komitetem do spraw VAT w celu jednorazowego przedłużenia - do dnia 31 grudnia 2013 r. - rozwiązania ograniczającego obniżenie kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu przez podatnika paliw silnikowych, oleju napędowego oraz gazu, wykorzystywanych do napędu pojazdów samochodowych objętych ograniczonym prawem do odliczenia podatku naliczonego.

Zmiana w art. 9 ww. ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. ma charakter techniczny i ściśle związana jest z kwestią przedłużenia terminu obowiązywania przepisów art. 3, art. 4 i art. 5 tej ustawy.

Konsekwencją tych zmian jest przesunięcie terminu wejścia w życie niektórych rozwiązań zawartych w ww. ustawie z dnia 16 grudnia 2010 r. z dnia 1 stycznia 2013 r. na dzień 1 stycznia 2014 r.

Na podstawie materiałów z Ministerstwa Finansów
Ewa Iwan


Zobacz także:
Zmiany w VAT 2013: Definicje i zakres opodatkowania
Zmiany w VAT 2013: Podatnicy i płatnicy
Zmiany w VAT 2013: Obowiązek podatkowy
Zmiany w VAT 2013: Podstawa opodatkowania
Zmiany w VAT 2013: Wysokość opodatkowania
Zmiany w VAT 2013: Faktury
Zmiany w VAT 2013: Procedury szczególne

Hasła tematyczne: vat, samochody osobowe, odliczenie vat, zmiany w przepisach, paliwo, projekty ustaw, podatki 2013, podatek vat 2013, podatek od towarów i usług 2013, zmiany w vat

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (0)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...