30.03.2022: Składki ZUS: ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, FP, FGŚP

Zmiany w Polskim Ładzie: Limitowane odliczenie składki zdrowotnej

Szykowane są pewne preferencje dotyczące składki zdrowotnej dla przedsiębiorców na podatku liniowym, ryczałcie oraz karcie podatkowej. Resort zapowiada umożliwienie im pomniejszania podstawy opodatkowania o zapłacone składki zdrowotne do określonego limitu. Limity te wyniosą: liniowcy - 8,7 tys. zł (pomniejszenie dochodu); ryczałtowcy - 50% zapłaconych składek zdrowotnych (pomniejszenie przychodu); podatnicy na karcie podatkowej - 19% zapłaconej składki (pomniejszenie podatku).

 

 

Od 1 stycznia 2022 r. uchylono prawo do pomniejszania podatku dochodowego o kwotę stanowiącą 7,75% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne. Brak tego odliczenia zostało równoważone podwyższeniem kwoty wolnej od podatku do 30 000 zł oraz progu dochodów w skali podatkowej do 120 000 zł, a także nowym odliczeniem od dochodu zwanym ulgą dla klasy średniej.

Projekt zmian w Polskim Ładzie dodatkowo rekompensuje te zmiany obniżeniem stawki podatku określonej w skali podatkowej z 17% do 12%. Z rozwiązań tych skorzystają także przedsiębiorcy rozliczający się według skali podatkowej.

W związku z tym, dla przedsiębiorców rozliczających się według jednolitej, 19% stawki podatku, proponuje się wprowadzenie odliczenia od podstawy obliczenia podatku (dochodu) lub zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów z działalności gospodarczej – zapłaconej przez podatnika składki na ubezpieczenie zdrowotne związanej z działalnością opodatkowaną w tej formie.

Wysokość rocznego odliczenia składek będzie limitowana. Limit będzie dotyczył podatnika. Obliczony zostanie na bazie limitu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, tj. rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ogłoszonej w roku poprzednim na podstawie art. 19 ust. 10 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 423, z późn. zm.).

Limit będzie stanowił kwotę stanowiącą 4,9% (stawka składki na ubezpieczenie zdrowotne płaconych przez podatników opodatkowanych podatkiem liniowym) z 30-krotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej (w 2022 r. 177 660 zł).

Zatem na kwotę tę składa się kwota obliczona wg wzoru 177 660 zł x 4,9%.

W roku 2022 r. kwota ta stanowi 8 705 zł, ale w przepisie zaproponowane zostało zaokrąglanie kwoty przysługującego odliczenia do pełnych stu złotych, czyli kwota ta wyniesie 8 700 zł. Wysokość tej kwoty będzie podlegała corocznie podwyższeniu o wskaźnik odpowiadający ilorazowi rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ogłoszonej w roku poprzednim na podstawie art. 19 ust. 10 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, oraz rocznej podstawy wymiaru tych składek ogłoszonej dwa lata wstecz, po zaokrągleniu do pełnych 100 złotych w górę. 

Minister finansów zostanie zobowiązany do ogłaszania, do końca roku podatkowego, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” wysokości tak zwaloryzowanej kwoty.

Ponadto, w ustawie o ryczałcie ustawodawca proponuje zmianę przepisów, które umożliwią odliczanie składek na ubezpieczenie zdrowotne, płaconych przez prowadzących działalność gospodarczą, którzy nie obliczają z tego tytułu podatku dochodowego według skali podatkowej. Z możliwości tej skorzystają podatnicy opłacający ryczałt od przychodów ewidencjonowanych oraz kartę podatkową.

50% zapłaconych składek zdrowotnych będzie mogło być odliczane od przychodu w przypadku podatników opłacających ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, w tym także opłacany w trakcie roku podatkowego. Odliczeniu podlegać będą składki płacone w związku z działalnością opodatkowaną w tej formie.

Natomiast w przypadku osób opłacających podatek w formie karty podatkowej, odliczeniu podlegać będzie kwota stanowiąca 19% składki na ubezpieczenie zdrowotne zapłaconej w roku podatkowym w związku z prowadzoną działalnością opodatkowaną w tej formie. 

 

źródło: legislacja.gov.pl

 

Hasła tematyczne: karta podatkowa, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, składka na ubezpieczenie zdrowotne, podatek dochodowy od osób fizycznych (pit), polski Ład

 

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (1)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...