Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Artykuły: Facebook

25.05.2015

Zmiany w PIT. Przetwory z własnej uprawy lub hodowli

Ustawa z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw została ogłoszona 20 maja 2015 r. w Dzienniku Ustaw pod poz. 699. Rozwiązania w niej zawarte wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. Ustawa porządkuje formalny status osób, które zajmują się działalnością polegającą na przetwarzaniu w sposób inny niż przemysłowy i sprzedaży produktów rolnych pochodzących z własnej uprawy lub hodowli np. pieczywa, wędlin, dżemów.

Przychody ze sprzedaży przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy produktów roślinnych i zwierzęcych pochodzących z własnej uprawy, hodowli lub chowu, będą uznawane za przychody z tzw. innych źródeł. Do produktów roślinnych pochodzących z własnej uprawy została zaliczona również mąka wytworzona ze zboża pochodzącego z własnej uprawy. Oznacza to, że dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych, przychody ze sprzedaży takich produktów nie będą zaliczane do przychodów z działalności gospodarczej.

Podatnicy osiągający przychody ze sprzedaży przetworzonych produktów rolnych będą obowiązani prowadzić odrębnie za każdy rok podatkowy maksymalnie uproszczoną ewidencję sprzedaży, zawierającą co najmniej: numer kolejnego wpisu, datę uzyskania przychodu, kwotę przychodu, przychód narastająco od początku roku. Dzienne przychody będą ewidencjonowane w dniu sprzedaży.

Przychodami z innych źródeł nie będą przychody ze sprzedaży przetworzonych produktów roślinnych i zwierzęcych uzyskane w ramach prowadzonych działów specjalnych produkcji rolnej oraz produktów opodatkowanych podatkiem akcyzowym. Rozwiązanie to nie znajdzie również zastosowania do osób, które jednocześnie będą osiągać przychody zaliczane do przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Przychody ze sprzedaży przetworzonych produktów roślinnych i zwierzęcych będą zaliczane do przychodów z innych źródeł, jeżeli ich sprzedaż nie będzie odbywać się na rzecz osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej albo na rzecz osób fizycznych dla potrzeb prowadzonej przez nie pozarolniczej działalności gospodarczej.

Przetwarzanie produktów roślinnych i zwierzęcych i ich sprzedaż nie będzie mogło odbywać się przy udziale osób zatrudnionych na podstawie umów o pracę, umów zlecenia, umów o dzieło oraz innych umów o podobnym charakterze. Istotne będzie również to, że sprzedawać produkty będzie można wyłącznie w miejscach, w których produkty zostały wytworzone albo na targowiskach. Targowiskami będą wszelkie miejsca przeznaczone do prowadzenia handlu, z wyjątkiem sprzedaży dokonywanej w budynkach lub w ich częściach.

Podstawową formą opodatkowania dochodów ze sprzedaży takich produktów będzie opodatkowanie na zasadach ogólnych według skali podatkowej (18% i 32%).

Osoby osiągające przychody ze sprzedaży przetworzonych produktów rolnych będą miały możliwość wyboru dla tych przychodów uproszczonej, zryczałtowanej formy opodatkowania tj. ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Zryczałtowaną formę opodatkowania osoby fizyczne będą wybierać składając pisemne oświadczenie naczelnikowi urzędu skarbowego.

Wybór opodatkowania ryczałtem będzie możliwy, jeżeli przychody z takiej sprzedaży w poprzednim roku nie przekroczyły równowartości 150.000 euro. W roku rozpoczęcia działalności polegającej na sprzedaży przetworzonych produktów rolnych wybór opodatkowania ryczałtem będzie możliwy bez względu na wysokość przychodów. Ryczałt będzie wynosił 2% uzyskanych przychodów. Również w tym przypadku osoba fizyczna będzie prowadzić ewidencję sprzedaży przetworzonych produktów roślinnych i zwierzęcych.

Przedmiotowa działalność polegająca na sprzedaży przetworzonych produktów rolnych nie będzie podlegała rejestracji w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Do działalności tej nie będą bowiem miały zastosowania przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

Działalność ta nie będzie uznawana za działalność gospodarczą również w rozumieniu przepisów o podatkach i opłatach lokalnych, co skutkować będzie niższym podatkiem od nieruchomości.

Dokonując sprzedaży takich produktów na targowiskach, nie będzie obowiązku wystawienia rachunku.

Dodatkowo ustawa wprowadza zmiany w zakresie opodatkowania dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej. Osoby fizyczne, które obowiązane są prowadzić księgi rachunkowe na podstawie przepisów o rachunkowości (limit 1.200.000 euro), dochód z działów specjalnych produkcji rolnej będą ustalać na podstawie prowadzonych ksiąg rachunkowych. Osoby takie nie będą mogły ustalać dochodu na podstawie norm szacunkowych dochodu określonych w załączniku do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Ponadto osoby prowadzące działy specjalne produkcji rolnej i ustalające dochód na podstawie ksiąg rachunkowych lub podatkowej księgi przychodów i rozchodów, będą wpłacać zaliczki na podatek dochodowy od rzeczywistego dochodu wynikającego z ksiąg. Zaliczki te nie będą dla nich ustalane decyzją naczelnika urzędu skarbowego.

mf.gov.pl

 

Ostatnie artykuły z tego działu

Wszystkie artykuły z tego działu »

rozwiń wszystkie »Wasze komentarze

skomentuj

dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz