Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Artykuły: Facebook

17.12.2019

Zmiany przepisów 2020: Nowe reguły na rynku usług przewozu osób

Nowe obowiązki dla firm, które zajmują się pośrednictwem przy przewozie osób oraz zmiany, które dotyczą kierowców wykonujących przewóz osób. Od 1 stycznia 2020 r. w polskim prawie pojawi się nowa usługa transportowa - pośrednictwo przy przewozie osób.

Dotychczas takie pośrednictwo - pomiędzy kierowcą a pasażerem - nie było uregulowane, co prowadziło do nierównej konkurencji między przewoźnikami, którzy działają na podstawie dziś obowiązujących przepisów i licencji (np. korporacje taksówkarskie), a tymi których te przepisy nie obowiązują. Po wejściu w życie nowych zasad ta luka zniknie i warunki świadczenia usług transportowych powinny się wyrównać. 

Kto może być pośrednikiem przy przewozie osób

Pośrednikami mogą zostać przedsiębiorcy, którzy przy pomocy aplikacji mobilnych, stron internetowych, środków komunikacji elektronicznej, programów komputerowych, czy systemów teleinformatycznych:

 • przekazują zlecenia przewozu osób oraz
 • zawierają umowy przewozu w imieniu klienta lub przedsiębiorcy wykonującego przewóz osób lub
 • pobierają opłaty za przewóz osób lub
 • umożliwiają zawarcie umowy przewozu lub
 • umożliwiają uregulowanie opłaty za przewóz osób

Od 1 stycznia 2020  firma wykonująca pośrednictwo przy przewozie osób musi mieć odpowiednią licencję. Co więcej, pośrednik może zlecać, organizować lub rozliczać przewóz osób wyłącznie kierowcom, którzy posiadają licencję na taki przewóz:

 • samochodem osobowym,
 • pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą (np. van), 
 • taksówką.

Warunki uzyskania licencji pośrednika przy przewozie osób

Pośrednik przy przewozie osób, żeby uzyskać licencję, musi spełnić następujące warunki:

 • członkowie jego organu zarządzającego (np. członkowie zarządu spółki akcyjnej lub z ograniczoną odpowiedzialnością), osoby zarządzające spółką jawną lub komandytową, a w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej w innej formie – osoby prowadzące tę działalność:
  1. nie zostali skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwa karne skarbowe lub przestępstwa umyślne: przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, mieniu, obrotowi gospodarczemu, wiarygodności dokumentów, środowisku lub warunkom pracy i płacy albo inne mające związek z wykonywaniem zawodu,
  2. nie wydano im prawomocnego orzeczenia zakazującego wykonywania działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego,
 • znajdować się w sytuacji finansowej zapewniającej podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego określonej dostępnymi środkami finansowymi lub majątkiem w wysokości 5000 złotych,
 • posiadać wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) albo numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Jak uzyskać licencję pośrednika przy przewozie osób

Kto udziela licencji

Licencji na pośrednictwo przy przewozie osób będzie udzielał Główny Inspektor Transportu Drogowego (GITD).

Wniosek należy złożyć osobiście w GITD, listownie lub elektronicznie, za pomocą skrzynki ePUAP. Przed złożeniem wniosku warto skontaktować z GITD, aby dopytać o wszystkie szczegóły dotyczące procedury uzyskania licencji.

GITD będzie też właściwy do odmowy udzielenia licencji, jej zmiany lub cofnięcia. Odmowa nastąpi jeśli przedsiębiorca nie spełni któregoś z warunków jej przyznania, a cofnięcie - na przykład - jeśli przedsiębiorca rażąco naruszy warunki określone w licencji lub inne warunki wykonywania działalności objętej licencją.

Ważne: Firmy wykonujące pośrednictwo przy przewozie osób, które zostaną objęte nowymi regulacjami muszą uzyskać wymaganą licencję w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, która nakłada na nich ten obowiązek. To oznacza konieczność zdobycia uprawnień najpóźniej do 31 marca 2020 r.

Jak wygląda wniosek

Wniosek o wydanie licencji musi zawierać:

 • oznaczenie przedsiębiorcy, jego adres i siedzibę albo miejsce zamieszkania,
 • informację o wpisie do CEIDG albo numer w rejestrze przedsiębiorców w KRS,
 • numer identyfikacji podatkowej NIP,
 • określenie rodzaju i zakresu transportu drogowego, a w zakresie transportu drogowego taksówką - także obszaru wykonywania przewozu,
 • określenie czasu, na który licencja ma być udzielona.

Do wniosku trzeba dołączyć:

 • oświadczenie członków organu zarządzającego przedsiębiorcy, osoby zarządzającej spółką jawną lub komandytową, a w przypadku innego przedsiębiorcy - osoby prowadzącej działalność gospodarczą, że spełnia wymóg dobrej reputacji, o którym mowa w art. 5c ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym,
 • dokumenty potwierdzające spełnienie warunku, że przedsiębiorca znajduje się w sytuacji finansowej zapewniającej podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego określonej dostępnymi środkami finansowymi lub majątkiem w wysokości 5000 złotych,
 • dowód uiszczenia opłaty za wydanie licencji i wypisów z tej licencji.

Członkowie organu zarządzającego składają oświadczenie pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Trzeba dołączyć do niego klauzulę: "Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia".

Obecnie nie ma obowiązującego wzoru wniosku o przyznanie licencji na pośrednictwo przy przewozie osób. Ważne jest, aby złożony wniosek zawierał wszystkie wymagane dane.

Wysokość opłat za licencję nie została jeszcze określona. Obecnie trwają prace nad rozporządzeniem, które to rozstrzygnie.

Obowiązki pośrednika przy przewozie osób

Przedsiębiorca zajmujący się pośrednictwem przy przewozie osób, będzie musiał:

 • weryfikować, czy kierowca, któremu przekazuje zlecenia przewozu osób, posiada odpowiednią licencję (na przewóz osób samochodem osobowym, pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą lub taksówką), nie później niż;
  1. przed rozpoczęciem współpracy,
  2. w terminie 7 dni od dnia upływu terminu ważności licencji posiadanej przez kontrahenta, któremu przekazuje zlecenia przewozu osób,
 • prowadzić, w postaci elektronicznej (np. w excelu lub programie do tworzenia baz danych), rejestr przekazanych zleceń przewozu osób oraz przechowywać zgromadzone w tym rejestrze informacje przez 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym zlecono przewóz,
 • prowadzić, w postaci elektronicznej, ewidencję kontrahentów, którym zleca przewóz osób, oraz przechowywać zgromadzone w tej ewidencji informacje przez 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym zlecono przewóz,
 • udostępniać powyższe informacje na wniosek organów Inspekcji Transportu Drogowego lub Krajowej Administracji Skarbowej w terminie 21 dni od dnia otrzymania wniosku.

Rejestr przekazanych zleceń przewozu osób musi zawierać następujące informacje:

 • firmę kontrahenta, któremu zlecono przewóz osób,
 • adres i oznaczenie siedziby albo miejsca wykonywania działalności kontrahenta, któremu zlecono przewóz osób,
 • numer identyfikacji podatkowej (NIP) kontrahenta, któremu zlecono przewóz osób,
 • w przypadku zlecenia przewozu osób taksówką - numer licencji, o której mowa w art. 5b ust. 1 pkt 3, oraz nazwę organu, który udzielił tej licencji,
 • w przypadku zlecenia przewozu osób samochodem osobowym lub pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą - numer licencji i wypisu z licencji, o której mowa w art. 5b ust. 1 pkt 1 lub 2, oraz nazwę organu, który udzielił tej licencji,
 • numer rejestracyjny pojazdu, którym zrealizowano zlecony przewóz osób,
 • datę oraz godzinę przekazania zlecenia przewozu osób.

Ewidencja kontrahentów, którym przedsiębiorca zleca przewóz osób będzie musiała z kolei zawierać:

 • firmę kontrahenta, któremu zleca się przewóz osób;
 • adres i oznaczenie siedziby albo miejsca wykonywania działalności kontrahenta, któremu zleca się przewóz osób;
 • numer identyfikacji podatkowej (NIP) kontrahenta, któremu zleca się przewóz osób.

Kary pieniężne

 • Przedsiębiorca wykonujący pośrednictwo przy przewozie osób w trakcie kontroli będzie mógł zostać ukarany karą pieniężną w wysokości od 5000 do 40 000 zł, jednak suma kar nałożonych w trakcie jednej kontroli nie będzie mogła przekroczyć 100 000 zł.
 • Karane będzie mogło być m.in. przekazywanie zleceń kierowcom realizującym usługę, którzy nie mają wymaganych ustawą licencji na przewóz osób czy nieprzekazanie właściwym organom (Głównemu Inspektorowi Transportu Drogowego lub Krajowej Administracji Skarbowej) informacji na temat weryfikacji kierowców, którym przekazuje zlecenia.

Ważne zmiany dla kierowców taksówek

 • Nowelizacja ustawy o transporcie drogowym, która wejdzie w życie 1 stycznia 2020 r. dopuszcza możliwość rozliczania opłaty za przewóz osób za pomocą aplikacji mobilnej. Szczegółowe wymagania dotyczące takich aplikacji zostaną określone w rozporządzeniu wydanym przez Ministra Cyfryzacji.
 • Znikną egzaminy z topografii miasta dla kierowców wykonujących przewóz osób taksówką, a także ze znajomości przepisów prawa miejscowego. Takie egzaminy mogły wprowadzać rady gmin liczących powyżej 100 000 mieszkańców.
 • Licencja na przewóz osób taksówką będzie udzielana na określony obszar, a nie jak dotychczas, także na określony pojazd. Oznacza to, że w przypadku zmiany samochodu kierowca nie będzie już musiał wyrabiać nowej licencji, a jedynie dokonać zmian w już przyznanej.

źródło: www.biznes.gov.pl

 

 

Ostatnie artykuły z tego działu

Wszystkie artykuły z tego działu »

rozwiń wszystkie »Wasze komentarze

skomentuj

dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz