Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku

Najbliższe szkolenia podatki.biz:

REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Artykuły: Facebook

24.02.2014

Zmiany od 1 kwietnia: Korekta VAT w przy sprzedaży lub zmianie przeznaczenia samochodu

Od 1 kwietnia br., oprócz kompleksowego uregulowanie zasad odliczania VAT od wydatków dotyczących samochodów osobowych, w ustawie o podatku od towarów i usług ma zostać wprowadzony system korekt przy zmianie wykorzystania pojazdu pierwotnie przeznaczonego do użytku „mieszanego”.

Sprzedaż samochodu na zasadach ogólnych

Zmiana ta jest skorelowana z likwidacją zwolnienia (zawartego dotychczas w rozporządzeniu wykonawczym do ustawy o VAT; zobacz: Zmiany w rozporządzeniu ws. zwolnień od podatku VAT) - w związku z wątpliwościami Komisji Europejskiej co do jego zgodności z przepisami unijnymi - dla sprzedawanych pojazdów objętych ograniczonym prawem do odliczania. Zaproponowane regulacje będą lepiej realizować zasadę neutralności zarówno u podatników, którzy sprzedają używane przez siebie ww. pojazdy, jak i podatników, którzy handlują tego rodzaju pojazdami kupionymi od innych podatników (vide: sprawa C-160/11 Bawaria Motors).

Wskutek planowanej likwidacji zwolnienia od podatku, sprzedaż takich pojazdów zostanie objęta opodatkowaniem na zasadach ogólnych. Należy zatem przyjąć, że z chwilą jej dokonania w trakcie 5-letniego okresu, liczonego od nabycia pojazdu, nastąpiła zmiana jego przeznaczenia do celów związanych wyłącznie z działalnością gospodarczą (podobnie jak ma to miejsce obecnie w art. 91 ust. 6 pkt 1 ustawy o VAT).

Korekta VAT przy zmianie przeznaczenia

Projektowane regulacje będą przewidywały konieczność lub możliwość dokonania stosownej korekty uprzednio odliczonego podatku lub podatku nieodliczonego, jeśli w trakcie 60 miesięcy (przy pojazdach o wartości do 15 tys. zł - 12 miesięcy), licząc od miesiąca nabycia danego pojazdu, nastąpi zmiana jego przeznaczenia. Wysokość dokonywanej korekty będzie uzależniona od miesiąca, w którym będzie miała miejsce ta zmiana. Możliwością dokonania korekty zostaną objęte również sytuacje sprzedaży pojazdów, w stosunku do których przysługiwało ograniczone prawo do odliczania podatku naliczonego, z uwagi na ich wykorzystywanie do użytku „mieszanego”.

Wprowadzany system korekt nie będzie miał jednak zastosowania do pojazdów nabytych przed dniem wejścia w życie przedmiotowej ustawy. Wyjątek stanowić będzie wyłącznie sprzedaż takiego pojazdu.

 Treść art. 90b, który zostanie dodany, 1 kwietnia br., do ustawy o VAT

 Art. 90b. 1. W przypadku gdy w ciągu 60 miesięcy, licząc od miesiąca, w którym odpowiednio nabyto, dokonano importu lub oddano do używania pojazd samochodowy:

  1. o którym mowa w art. 86a ust. 3 pkt 1 lit. a, nastąpi zmiana jego wykorzystywania na wykorzystywanie do celów działalności gospodarczej i do celów innych niż działalność gospodarcza, podatnik jest obowiązany do dokonania korekty kwoty podatku naliczonego odliczonej przy nabyciu, imporcie lub wytworzeniu tego pojazdu;
  2. w odniesieniu do którego kwotę podatku naliczonego stanowiła kwota, o której mowa w art. 86a ust. 1, nastąpi zmiana jego wykorzystywania na wykorzystywanie wyłącznie do działalności gospodarczej, podatnik jest uprawniony do dokonania korekty kwoty podatku naliczonego odliczonej przy nabyciu, imporcie lub wytworzeniu tego pojazdu.

2. W przypadku gdy w okresie korekty, o której mowa w ust. 1, nastąpi sprzedaż pojazdu samochodowego, uznaje się, że wykorzystanie tego pojazdu zostało zmienione na wykorzystanie wyłącznie do działalności gospodarczej, aż do końca okresu korekty.
3. Przepis ust. 1 pkt 2 stosuje się odpowiednio również w przypadku, o którym mowa w art. 86a ust. 13.
4. Na potrzeby korekty, o której mowa w ust. 1, uznaje się, że pojazd samochodowy odpowiednio nie jest już wykorzystywany wyłącznie do działalności gospodarczej albo jest wykorzystywany wyłącznie do takiej działalności począwszy od miesiąca, w którym nastąpiła zmiana jego wykorzystywania. Korekty tej dokonuje się w deklaracji za okres rozliczeniowy, w którym nastąpiła zmiana, w kwocie proporcjonalnej do pozostałego okresu korekty.
5. W przypadku gdy podatnik wykorzystuje pojazd samochodowy w działalności gospodarczej również do czynności zwolnionych od podatku bez prawa do odliczeń, kwota korekty, o której mowa w ust. 1, powinna uwzględniać proporcję określoną w art. 90, zastosowaną przy odliczeniu.
6. W przypadku pojazdów samochodowych o wartości początkowej nieprzekraczającej 15 000 zł korekty, o której mowa w ust. 1, dokonuje się, jeżeli zmiana ich wykorzystywania nastąpiła w okresie 12 miesięcy, licząc od miesiąca, w którym odpowiednio nabyto, dokonano importu lub oddano do używania ten pojazd samochodowy. Przepisy ust. 2-5 stosuje się odpowiednio.

Szczegółowe omówienie zmian

Dodawany przepis art. 90b wprowadza system korekt podatku naliczonego, w sytuacji, gdy podatnik nabył pojazd samochodowy (samochód osobowy lub inny pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, z wyłączeniem pojazdów konstrukcyjnie przeznaczonych do przewozu co najmniej 10 osób):

  • z pełnym prawem do odliczenia, w związku z przeznaczeniem go do wykorzystywania wyłącznie w działalności gospodarczej, a następnie w okresie 60 miesięcy od nabycia zmienia jego przeznaczenie i będzie wykorzystywał ten pojazd również do innych celów niż działalność gospodarcza (ust. 1 pkt 1),
  • z ograniczonym do 50% prawem do odliczenia, a następnie w okresie 60 miesięcy od nabycia dokonuje sprzedaży opodatkowanej tego pojazdu lub przeznacza ten pojazd do użytku wyłącznie w działalności gospodarczej (ust. 1 pkt 2).

W pierwszym przypadku, system korekt nakłada obowiązek zmniejszenia odliczonego podatku naliczonego, w drugim natomiast umożliwia podatnikowi zwiększenie podatku do odliczenia, jednakże w odpowiedniej proporcji do pozostałego okresu korekty.

Pojazdy samochodowe o wartości początkowej (wartość tę ustala się zgodnie z przepisami o podatku dochodowym) do 15 tys. zł będą podlegały 12-miesięcznej korekcie (ust. 6).

Sprzedaż samochodu wykorzystywanego nie tylko w działalności

Dla celów stosowania systemu korekt przyjęto założenie, że sprzedaż pojazdu, przy nabyciu którego przysługiwało ograniczone odliczenie, jest równoznaczna ze zmianą jego wykorzystania z „mieszanego” na wykorzystanie wyłącznie do działalności gospodarczej (ust. 2). W konsekwencji przy sprzedaży takiego pojazdu (opodatkowanego na zasadach ogólnych z uwagi na planowaną likwidację zwolnienia przy dostawie takich pojazdów) podatnik będzie uprawniony do dokonania korekty nieodliczonego przy nabyciu tego pojazdu podatku naliczonego, w wysokości proporcjonalnej do pozostałego okresu korekty.

Okres korekty - 60 miesięcy (lub 12 miesięcy) będzie liczony właśnie odpowiednio od dnia nabycia, dokonania importu lub oddania do używania pojazdu (w przypadku jego wytworzenia). Doprecyzowano również, kiedy następuje zmiana wykorzystywania pojazdu oraz w jakiej deklaracji winna być dokonywana korekta (ust. 4). Po upływie okresu korekty wszelkie zmiany pozostaną bez wpływu na zrealizowane przy nabyciu, imporcie lub wytworzeniu tego pojazdu odliczenie VAT.

Leasing, najem czy dzierżawa a system korekt VAT

Systemu korekt nie stosuje się w odniesieniu do pojazdów „nabywanych” w drodze leasingu operacyjnego, najmu, dzierżawy i innych umów o podobnym charakterze. Wskazuje na to zapis w projektowanym art. 90b ust. 1 i 2 - korygowany jest tylko podatek odliczony przy nabyciu, imporcie lub wytworzeniu tego pojazdu. Przepis nie wspomina o wydatkach z tytułu użytkowania pojazdu na podstawie ww. umów. Przyjęcie takiej konstrukcji jest uzasadnione, ponieważ wydatki z tytułu umów długoterminowych rozliczane są co do zasady miesięcznie (a nie jak przy nabyciu na własność - jednorazowo, „z góry”) i istnieje możliwość weryfikowania tego odliczania na bieżąco - w miesiącu dokonania zmiany przeznaczenia pojazdu dokonywana jest zmiana zasad odliczania.

Nieterminowe złożenie informacji VAT-26

Przepis art. 90b ust. 3 wskazuje na odpowiednie zastosowanie systemu korekt, w przypadku gdy w stosunku do podatnika wskutek niezłożenia przez niego informacji w terminie stosuje się ograniczone prawo do odliczenia VAT przy nabyciu pojazdu. W konsekwencji po „nieterminowym” złożeniu takiej informacji uprawniony będzie on do dokonania korekty, jednakże jej zakres uzależniony będzie od momentu, kiedy taką informację złoży. Ponieważ w tym przypadku ewentualna korekta nie będzie związana ze zmianą sposobu wykorzystywania pojazdu, celowo wskazano na „odpowiednie” zastosowanie systemu korekt.

W przypadku wykorzystywania przez podatnika pojazdu samochodowego również do czynności zwolnionych od podatku (bez prawa do odliczeń) kwota korekty powinna uwzględniać proporcję określoną w art. 90 ustawy o VAT zastosowaną przez podatnika przy odliczeniu podatku naliczonego.

Przepisy przejściowe

Proponuje się, aby wprowadzany system korekt (dodawany art. 90b) miał zastosowanie wyłącznie do pojazdów samochodowych nabytych, importowanych lub wytworzonych przez podatnika od 1 kwietnia 2014 r. Wyjątek stanowiłaby sytuacja sprzedaży samochodów osobowych oraz innych pojazdów samochodowych nabytych, importowanych lub wytworzonych przed 1 kwietnia 2014 r., przy których podatnikowi przysługiwało ograniczone do wysokości 50% lub 60% prawo do odliczenia (nie więcej jednak niż odpowiednio 5000 zł lub 6000 zł). Zastosowanie znajdą wtedy przepisy art. 90b ust. 1 pkt 2 oraz ust. 6 ustawy o VAT.

Ewa Iwan


Zobacz także:

Od 1 kwietnia koniec samochodów z kratką

Zmiany od 1 kwietnia w VAT: Przepisy przejściowe

Nowy formularz VAT-26

Zmiany w rozporządzeniu ws. zwolnień od podatku VAT

 

Ostatnie artykuły z tego działu

Wszystkie artykuły z tego działu »

rozwiń wszystkie »Wasze komentarze

skomentuj

dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz