Zmiana terminów realizacji wybranych obowiązków przedsiębiorcy

Epidemia koronowirusa spowodowała konieczność przesunięcia części terminów realizacji obowiązków administracyjnych. Dotyczy to między innymi rozliczeń podatkowych, sprawozdawczości finansowej czy zatrudniania cudzoziemców. Później wejdą również w życie przepisy, które wprowadzają nowe rozwiązania dla firm, w tym w zakresie JPK VAT czy PPK. Zobacz, jakie terminy zostały zmienione.

 

Obowiązek administracyjny

Na czym polega zmiana

Jaki jest nowy termin

 

PODATKI

 

Deklaracje podatkowe:
PIT-36, PIT-36L, PIT-36S, PIT-36LS, PIT-37, PIT-38, PIT-39

Możliwość złożenia zeznania podatkowego i zapłaty podatku o miesiąc później bez konsekwencji karno-skarbowych

do 31 maja 2020

Zaliczki na podatek dochodowy od wynagrodzeń pracowników

Odroczenie terminu płatności za marzec i kwiecień

do 1 czerwca 2020

Uproszczone zaliczki na podatek dochodowy

Możliwa rezygnacja przez małego podatnika z uproszczonych zaliczek i opłacanie zaliczek na zasadach ogólnych

od marca 2020

Deklaracja CIT-8

Wydłużenie terminu złożenia zeznania podatkowego i zapłaty podatku

do 31 maja 2020

Podatek od dochodów z budynków tj. podatek od nieruchomości komercyjnych

Odroczenie terminu płatności za marzec, kwiecień maj, jeżeli podatnik poniósł negatywne konsekwencje w związku z COVID-19, a uzyskane w danym miesiącu przychody spadły o co najmniej 50% w stosunku do przychodów z analogicznego miesiąca poprzedniego roku

do 20 lipca 2020

Podatek od nieruchomości – zwolnienie

Rada Gminy w drodze uchwały może przyznać zwolnienie dla wybranych grup przedsiębiorców spełniających warunki

za część 2020

Podatek od nieruchomości – przedłużenie terminu płatności rat

Rada Gminy w drodze uchwały może przyznać przedłużenie terminu płatności rat podatku, przypadających do zapłaty w kwietniu, maju i czerwcu

do 30 września 2020

Zwolnienie dłużnika z przepisów dot. zatorów płatniczych

Zwolnienie z obowiązku zwiększania dochodu, po spełnieniu warunków

na dotychczasowych zasadach, tj. brak konieczności zwiększenia dochodu (zaliczki) w miesiącu, w którym upłynęło 90 dni od dnia upływu terminu zapłaty określonego na fakturze (rachunku) lub w umowie, do okresu, w którym zobowiązanie zostanie uregulowane

Informacja o cenach transferowych

Wydłużenie terminu na złożenie informacji za rok podatkowy, który rozpoczął się 31 grudnia 2018 r., a zakończył przed dniem 31 grudnia 2019 r. 

do 30 września 2020

Odliczenie straty za 2020

Możliwość odliczenia straty poniesionej w 2020 r. od dochodu uzyskanego w 2019 r. - w ramach korekty zeznania za 2019 r.

Po złożeniu zeznania podatkowego za 2020:

 • do 31 marca 2021 w przypadku CIT-8 i
 • do 30 kwietnia 2021 dla PIT-36 i PIT36L

Nowy JPK_VAT

Przesunięcie terminu wejścia w życie przepisów

1 lipca 2020

Nowa matryca stawek VAT

Przesunięcie terminu wejścia w życie przepisów

1 lipca 2020

Podatek od sprzedaży detalicznej

Przesunięcie terminu wejścia w życie przepisów

1 stycznia 2021

Indywidualna interpretacja podatkowa

Wydłużenie terminu na wydanie

o 3 miesiące

Opłata prolongacyjna

Zwolnienie z opłaty w przypadku:

 • odroczenia terminu płatności podatku lub
 • rozłożenia podatku/ zaległości podatkowej na raty

Przez okres obowiązywania stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego albo w okresie 30 dni po ich odwołaniu

Zawiadomienie naczelnika urzędu skarbowego o zapłacie na rachunek spoza białej listy podatników VAT

Wydłużenie terminu w okresie obowiązywania stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego

14 dni

Sprawozdania finansowe

Wydłużenie terminu na przekazanie sprawozdania finansowego osób fizycznych do szefa KAS

do 31 lipca 2020

Wydłużenie terminu na zamkniecie ksiąg rachunkowych

o 3 miesiące;
w przypadku roku obrotowego, który jest równy kalendarzowemu – do 30 czerwca 2020

Wydłużenie terminu sporządzania i zatwierdzania rocznego sprawozdania finansowego oraz rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego

o 3 miesiące;
w przypadku roku obrotowego, który jest równy kalendarzowemu:

 • do 30 czerwca 2020 r. (sporządzenie sprawozdania)
 • 30 września 2020 r. (zatwierdzenie sprawozdania)

Wydłużenie terminu sporządzenia sprawozdania z działalności

o 3 miesiące,
w przypadku roku obrotowego, który jest równy kalendarzowemu
- do 31 lipca 2020

Opłata za użytkowanie wieczyste

Wydłużenie terminu płatności

do 30 czerwca 2020

 

ZUS

 

Składki ZUS

Zwolnienie z obowiązku płatności składek należnych za marzec, kwiecień i maj:

 • samozatrudnionych opłacających składki na własne ubezpieczenie, których przychody w pierwszym miesiącu za który składany jest wniosek nie przekroczyły 300 % prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w 2020 r.
 • mikroprzedsiębiorców zatrudniających do 10 pracowników  (w odniesieniu do składek za przedsiębiorcę i za pracowników)
 

Umowy z ZUS o rozłożeniu zadłużenia na raty lub odroczeniu zapłaty

Wydłużenie terminu realizacji umowy, w której termin płatności został oznaczony od marca do maja 2020 r. 

 

Opłata prolongacyjna

Zwolnienie z opłaty w przypadku odroczenia terminu płatności lub rozłożenia na raty składek ZUS za okres od 1 stycznia 2020 r.

Przez okres obowiązywania stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego albo w okresie 30 dni po ich odwołaniu

 

ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW

 

Zezwolenie na pobyt czasowy

Wydłużenie terminu obowiązywania

do 30 dnia następującego po dniu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii

Wiza krajowa

Wydłużenie terminu obowiązywania

do 30. dnia następującego po dniu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii

Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi

Wydłużenie terminu obowiązywania

do 30. dnia następującego po dniu odwołania  stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii

Zezwolenie na pracę

Wydłużenie terminu obowiązywania

do 30. dnia następującego po dniu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii

 

INNE SPRAWY  m.in.: BDO, licencje TAXI, aukcje OZE

 

Baza Danych Odpadowych - BDO

Wydłużenie możliwości  prowadzenia ewidencji odpadów w formie papierowej

do 31 grudnia 2020

Licencje taksówkowe

Wydłużenie terminu do uzyskania licencji

do 30 września 2020

Rejestracja używanych pojazdów z państw UE

Wydłużony termin

o 180 dni

Rozpoczęcie sprzedaży energii elektrycznej w ramach systemu aukcyjnego przez wytwórców OZE, którzy złożyli zwycięskie oferty podczas aukcji w latach 2018 oraz 2019.

Wydłużony termin

Okres określony przez wytwórcę OZE we wniosku, nie dłuższy niż 12 miesięcy od dnia upływu terminu zobowiązania

Objęcie ochroną konsumencką osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, w stosunku do umów,  które przedsiębiorca zawiera z innymi firmami i które nie mają charakteru zawodowego

Przesunięcie terminu wejścia w życie przepisów

1 stycznia 2021

Wynagrodzenia dla organizacji zbiorowego zarządzania (prawa autorskie i pokrewne) oraz opłaty abonamentowe

Wstrzymanie poboru

W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii

 

WDROŻENIE PPK (FIRMY 50+)

 

Zawarcie umowy o zarządzenie PPK - firmy zatrudniające 50-249 osób

Wydłużony termin

do 27 października 2020

Zawarcie umowy o prowadzenie PPK - firmy zatrudniające 50-249 osób

Wydłużony termin

do 10 listopada 2020

 

Podstawa prawna

 • Art. 15l, 15p, 15q, 15z, 15za, 15zb, 15zd, 15zzj, 15zzn, 31g, 31i, 31r, 31z, 31zo, 31zp ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
 • Art. 4, 23, 42, 45, 47, 53, 58, 62, 63, 67 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw,
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie przedłużenia terminu do złożenia zeznania o wysokości dochodu osiągniętego (straty poniesionej) i wpłaty należnego podatku przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych,
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji.

 

źródło: www.biznes.gov.pl

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (0)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...