Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Artykuły: Rachunkowość: PKPiR | Pełna księgowość | Ewidencje podatkowe i księgowe

26.09.2013

Zmiana polityki rachunkowości w trakcie roku

Do obowiązków kierownika jednostki należy ustalenie w formie pisemnej i aktualizowanie dokumentacji opisującej w języku polskim przyjęte przez jednostkę zasady (politykę) rachunkowości (art. 10 ust. 1 i 2 ustawy o rachunkowości).

W celu rzetelnego i jasnego przedstawienia sytuacji majątkowej i finansowej jednostka może, ze skutkiem od pierwszego dnia roku obrotowego, bez względu na datę podjęcia decyzji, zmienić dotychczas stosowane rozwiązania na inne, przewidziane ustawą o rachunkowości. W sprawozdaniu finansowym jednostki za rok obrotowy, w którym zmiany te nastąpiły, należy:

  • podać przyczyny tych zmian,
  • określić liczbowo ich wpływ na wynik finansowy,
  • zapewnić porównywalność danych sprawozdania finansowego dotyczących roku poprzedzającego rok obrotowy, w którym dokonano zmian (art. 8 ust. 2 ustawy o rachunkowości).

Zmiany polityki (zasad) rachunkowości

Zmiany polityki rachunkowości należy wykazać w sprawozdaniu finansowym retrospektywnie. Oznacza to, że jednostka powinna:

  • odnieść skutki zmiany przyjętych zasad polityki rachunkowości na kapitał (fundusz) własny, wykazując je jako zysk (stratę) z lat ubiegłych lub inną pozycję kapitałów (funduszy) własnych, jeżeli tak stanowią przepisy o rachunkowości,
  • przekształcić retrospektywnie dane porównawcze w sprawozdaniu finansowym,
  • wykazać skutki zmian przyjętych zasad (polityki) rachunkowości w odpowiedniej pozycji zestawienia kapitału (funduszu) własnego, jeżeli jednostka jest zobowiązana do jego sporządzenia.

Podejście retrospektywne polega na zastosowaniu zmienionych zasad rachunkowości, tak jakby były one stosowane od zawsze (pkt 2.8 KSR nr 7).

Zwróćmy uwagę, że zmiana zasad polityki rachunkowości nie stoi w sprzeczności z zasadą ciągłości. Przyjęte zasady (politykę) rachunkowości należy stosować w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, wyceny aktywów i pasywów, w tym także odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych, ustalania wyniku finansowego i sporządzania sprawozdań finansowych, tak aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były porównywalne. Wykazane w księgach rachunkowych na dzień ich zamknięcia stany aktywów i pasywów należy ująć w tej samej wysokości, w otwartych na następny rok obrotowy księgach rachunkowych (art. 5 ust. 1 ustawy o rachunkowości). Nie jest odstępstwem od zasady ciągłości zmiana stosowanych zasad (polityki) rachunkowości, o ile pozwoli to na wiarygodniejsze odzwierciedlenie sytuacji jednostki.

Zalecenia KSR

Według zaleceń zawartych w KSR nr 7 jednostka może w uzasadnionych przypadkach odstąpić od ciągłości stosowania przyjętych zasad (polityki) rachunkowości i zmienić je, dokonując retrospektywnego przekształcenia danych porównawczych, jeżeli uzna, że jest to konieczne dla jaśniejszego przedstawienia jej sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego (pkt 3.7 KSR nr 7).

Przykład
Sp. z o.o. zamierza dokonać zmian w polityce rachunkowości. Czy zmian tych należy dokonać uchwałą zarządu?

Zmiany zasad (polityki) rachunkowości dokonuje kierownik jednostki. Kierownikiem jednostki w spółce z ograniczoną odpowiedzialności jest zarząd spółki (art. 3 ust. 1 pkt 6 ustawy o rachunkowości), a zatem zmiana polityki rachunkowości wymaga podjęcia odpowiedniej uchwały przez zarząd spółki.

Agnieszka Węcowska

Hasła tematyczne: rachunkowość, księgi rachunkowe, księgowość, zmiana, polityka rachunkowości, zasady rachunkowości, rok obrachunkowy, rok bilansowy

 

Ostatnie artykuły z tego działu

Wszystkie artykuły z tego działu »

rozwiń wszystkie »Wasze komentarze

skomentuj

dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz