Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Artykuły: Facebook

20.11.2015

Złożony VAT-26 wymaga aktualizacji

Aktualizację druku VAT-26 składa się w przypadku zmiany wykorzystywania pojazdu samochodowego z używania go wyłącznie do działalności gospodarczej na wykorzystywanie do celów mieszanych lub w ogóle niesłużących prowadzeniu działalności gospodarczej.

Tezę tę potwierdza Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z 8 października 2015 r., nr IPTPP3/4512-353/15-2/ALN.

Z opisu sprawy wynikało, że wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą polegającą m.in. na sprzedaży hurtowej i detalicznej samochodów osobowych i furgonetek. Posiada on liczną flotę pojazdów, z których część wykorzystywana jest wyłącznie do działalności gospodarczej. Spółka spełniła wszelkie ustawowe wymogi dla korzystania z prawa do pełnego odliczenia podatku naliczonego związanego z tymi samochodami, w tym m.in. zgłosiła w odpowiedni sposób wykorzystywanie tych pojazdów naczelnikowi urzędu skarbowego na formularzu VAT-26.

Przedsiębiorca zamierzał sprzedać samochody wykorzystywane w celu prowadzenia działalności gospodarczej, dla których złożono deklarację VAT-26. Nie wiedział, czy w związku z tym będzie miał obowiązek zaktualizować złożone wcześniej formularze VAT-26.

Odliczenie VAT od pojazdów samochodów

Dyrektor Izby Skarbowej przypomniał, że co do zasady, w myśl art. 86a ust. 1 pkt 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz.U. z 2011r., nr 177, poz. 1054, z późn. zm., dalej: ustawa o VAT), w przypadku wydatków związanych z pojazdami samochodowymi kwotę podatku naliczonego, którą można odliczyć, stanowi 50% kwoty podatku wynikającej z faktury otrzymanej przez podatnika.

Wyjaśnił, że do wydatków związanych z pojazdami samochodowymi, o których mowa w ust. 1, zalicza się wydatki dotyczące:

 1. nabycia, importu lub wytworzenia tych pojazdów oraz nabycia lub importu ich części składowych;
 2. używania tych pojazdów na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze, związane z tą umową, inne niż wymienione w pkt 3;
 3. nabycia lub importu paliw silnikowych, oleju napędowego i gazu, wykorzystywanych do napędu tych pojazdów, usług naprawy lub konserwacji tych pojazdów oraz innych towarów i usług związanych z eksploatacją lub używaniem tych pojazdów.

Wyjątek od zasady

W stosunku do niektórych pojazdów możliwe jest jednak pełne odliczenie podatku naliczonego. Ustawodawca wprowadził bowiem możliwość odliczenia 100% podatku dla wskazanych pojazdów.

Pełne odliczenie podatku możliwe jest:  

 1. w razie gdy pojazdy samochodowe są:
  1. wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika lub
  2. konstrukcyjnie przeznaczone do przewozu co najmniej 10 osób łącznie z kierowcą, jeżeli z dokumentów wydanych na podstawie przepisów o ruchu drogowym wynika takie przeznaczenie;
 2. w odniesieniu do towarów montowanych w pojazdach samochodowych i do związanych z tymi towarami usług montażu, naprawy i konserwacji, jeżeli przeznaczenie tych towarów wskazuje obiektywnie na możliwość ich wykorzystywania wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika.

Organ podatkowy wyjaśnił, że na podstawie art. 86a ust. 4 ustawy o VAT pojazdy samochodowe są uznawane za wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika, jeżeli:

 • sposób wykorzystywania tych pojazdów przez podatnika, zwłaszcza określony w ustalonych przez niego zasadach ich używania, dodatkowo potwierdzony prowadzoną przez podatnika dla tych pojazdów ewidencją przebiegu pojazdu, wyklucza ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą lub
 • konstrukcja tych pojazdów wyklucza ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą lub powoduje, że ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą jest nieistotne.

Konieczne poinformowanie urzędu

Zgodnie z art. 86a ust. 12 ustawy o VAT podatnicy wykorzystujący wyłącznie do działalności gospodarczej pojazdy samochodowe, dla których są obowiązani prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu, mają obowiązek złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego informację o tych pojazdach w terminie 7 dni od dnia, w którym poniosą pierwszy wydatek związany z tymi pojazdami. W myśl natomiast art. 86a ust. 14 ustawy o VAT w przypadku zmiany wykorzystywania pojazdu samochodowego podatnik jest obowiązany do aktualizacji złożonej informacji, najpóźniej przed dniem, w którym dokonuje tej zmiany.

Dyrektor Izby Skarbowej podkreślił, że składana informacja ma charakter sformalizowany, a jej wzór - w postaci druku VAT-26 - został określony w rozporządzeniu Ministra Finansów z 21 marca 2014 r. w sprawie wzoru informacji o pojazdach samochodowych wykorzystywanych wyłącznie do działalności gospodarczej (Dz.U. poz. 371).

Zmiana sposobu wykorzystywania samochodu

Organ podatkowy zauważył, że przepisy ustawy o VAT nie precyzują, co należy rozumieć przez zmianę wykorzystywania pojazdu samochodowego. Stwierdził jednak, że przepis ten trzeba interpretować szeroko, tzn. aktualizację informacji, o której mowa w art. 86a ust. 14 ustawy o VAT składa się w razie zmiany wykorzystywania pojazdu samochodowego z wykorzystywania wyłącznie do działalności gospodarczej na wykorzystywanie do celów mieszanych lub w ogóle niesłużących prowadzeniu działalności gospodarczej.

Zdaniem organu podatkowego samochody od dnia sprzedaży nie będą już wykorzystywane przez wnioskodawcę w prowadzonej przez niego działalności gospodarczej. Skoro druk VAT-26 jest informacją o pojazdach samochodowych wykorzystywanych wyłącznie do działalności gospodarczej, a samochody w wyniku sprzedaży nie będą wykorzystywane przez przedsiębiorcą w prowadzonej przez niego działalności, to w wyniku tych zdarzeń pojawia się obowiązek złożenia aktualizacji informacji VAT-26, ponieważ z tym dniem nastąpi zmiana wykorzystywania pojazdu samochodowego.

Podsumowując, Dyrektor Izby Skarbowej stwierdził, że podatnik najpóźniej w dniu sprzedaży samochodów, stosownie do art. 86a ust. 14 ustawy o VAT, będzie zobowiązany do dokonania aktualizacji informacji VAT-26 dotyczących pojazdów samochodowych, które służyły wyłącznie prowadzeniu działalności gospodarczej, a następnie zostały przez niego odsprzedane.

Krzysztof Koślicki

 

Ostatnie artykuły z tego działu

Wszystkie artykuły z tego działu »

rozwiń wszystkie »Wasze komentarze

skomentuj

dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz