Szukaj
Wykop ten artyku Do陰cz do nas na Facebooku

Najbli窺ze szkolenia podatki.biz:

REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Artyku造: ABC - prawo i podatki dla pocz徠kuj帷ych

24.01.2020

Zg這szenie celne wywozowe - dokumenty, forma zg這szenia, rejestracja i aktualizacja danych

Zgodnie z art. 163 UKC dokumenty za陰czane do zg這szenia wymagane do zastosowania przepisów reguluj帷ych procedur celn, do której zg豉szane s towary, znajduj si w posiadaniu zg豉szaj帷ego i do dyspozycji organów celnych w chwili sk豉dania zg這szenia celnego. Dokumenty za陰czane do zg這szenia udost瘼nia si organom celnym, gdy wymagaj tego przepisy unijne lub gdy jest to konieczne do kontroli celnych.

Tu znajduj si informacje wst瘼ne: Zg這szenie celne wywozowe - podstawowe informacje

W my郵 § 28 ust. 1 RMF – do zg這szenia celnego o obj璚ie towarów procedur wywozu do陰cza si:

1) faktur albo w przypadku braku faktury – faktur prowizoryczn lub faktur proforma, która dotyczy zadeklarowanej warto軼i;

2) pozwolenie, zezwolenie lub inne dokumenty, je瞠li s wymagane w zwi您ku z wywozem;

3) specyfikacj towarów lub list towarow, je瞠li faktura nie spe軟ia roli specyfikacji;

4) inne dokumenty, je瞠li s wymagane na podstawie przepisów odr瑿nych.

W przypadku braku dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 1 (ww. paragrafu) za dokument s逝膨cy do ustalenia warto軼i uznaje si (§ 28 ust. 2 RMF):

1) umow sprzeda篡;

2) akt darowizny;

3) orzeczenie s康u lub innego w豉軼iwego organu o nabyciu praw spadkowych.
 

Obowi您uj帷e przepisy

UKC - Rozporz康zenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z dnia 9 pa寮ziernika 2013 r. ustanawiaj帷e unijny kodeks celny (wersja przekszta販ona Dz.U.UE.L. z 2013 r. nr 269, str.1, z pó幡. zm.);

RD - Rozporz康zenie Delegowane Komisji (UE) 2015/2446 z dnia 28 lipca 2015 r. uzupe軟iaj帷e rozporz康zenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 w odniesieniu do szczegó這wych zasad dotycz帷ych niektórych przepisów unijnego kodeksu celnego (Dz.U.UE.L. z 2015 r. nr 343, str. 1, z pó幡. zm. – zwane: RD);

RW - Rozporz康zenie Wykonawcze Komisji (UE) 2015/2447 z dnia 24 listopada 2015 r. ustanawiaj帷e szczegó這we zasady wykonania niektórych przepisów rozporz康zenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 ustanawiaj帷ego unijny kodeks celny (Dz.U.UE.L. z 2015 r. nr 343, str. 558, z pó幡. zm. – zwane: RW);

RMF - Rozporz康zenie Ministra Finansów z dnia 8 wrze郾ia 2016 r. w sprawie zg這sze celnych

RMRF/1 - rozporz康zenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie urz璠ów celno-skarbowych oraz podleg造ch im oddziaów celnych, w których s dokonywane czynno軼i przewidziane przepisami prawa celnego w zale積o軼i od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mog by obejmowane towary (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 130, z pó幡. zm. – zwane: RMRF/1);

RMRF/2 - Rozporz康zenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie wyznaczenia dyrektorów Izb Administracji Skarbowej w Gda雟ku, Poznaniu, Szczecinie, Warszawie i Wroc豉wiu do prowadzenia niektórych spraw celnych

Ustawa KAS - Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 768, z pó幡. zm.

Prawo celne - Ustawa z dnia 19 marca 2004 r. - Prawo celne (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 1169, z pó幡. zm.)

Przepisy wykonawcze do ustawy KAS i Prawa celnego

W przypadku z這瞠nia zg這szenia celnego na 膨danie organu celnego przedk豉da si (§ 26 ust. 2 – w zwi您ku z § 28 ust. 3 RMF):

1) dokumenty przewozowe;

2) dokumenty odnosz帷e si do poprzedniej procedury;

3) wykaz opakowa lub równowa積y dokument okre郵aj帷y zawarto嗆 ka盥ego opakowania, je瞠li pojedynczy towar jest przedstawiany w dwóch lub wi瘯szej liczbie opakowa.

Ponadto – zgodnie z § 29 ust. 1 RMF – do zg這szenia celnego o obj璚ie procedur wywozu podatkowych znaków akcyzy do陰cza si równie orygina:

1) za鈍iadczenia organu celnego o wydaniu podatkowych znaków akcyzy, z podaniem rodzaju, serii, numeru ewidencyjnego, daty wytworzenia, daty wydania podatkowych znaków akcyzy, ilo軼i i warto軼i podatkowych znaków akcyzy, na przywo穎ne towary obj皻e obowi您kiem oznaczania znakami akcyzy;

2) za鈍iadczenia o wp豉ceniu kwoty stanowi帷ej warto嗆 podatkowych znaków akcyzy oraz kwoty stanowi帷ej 80% kosztów wytworzenia podatkowych znaków akcyzy.

Dokumentów, o których mowa w § 29 ust. 1 RMF, nie do陰cza si, je瞠li organ celny, do którego jest sk豉dane zg這szenie celne, dysponuje tymi dokumentami i dane w nich zawarte s aktualne.

Forma zg這szenia

Do przetwarzania i wymiany informacji dotycz帷ych wyprowadzania towarów z obszaru celnego Unii wykorzystuje si – zgodnie z art. 326 RW – teleinformatyczny system, o którym mowa w art. 16 ust. 1 UKC. W oparciu o te regulacje zg這szenie celne wywozowe dokonuje si w formie elektronicznej przy wykorzystaniu systemu AES (Automatyczny System Eksportu).

Szczegó這we informacje dotycz帷e obs逝gi oraz wype軟iania zg這sze celnych w ramach systemu AES – dost瘼ne s na Platformie Us逝g Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC), pod adresem/linkiem (軼ie磬a: Katalog e-Us逝g >> e-Export): https://puesc.gov.pl/web/puesc/e-export – dost瘼ne s tam m.in. aktualne wersje nast瘼uj帷ych dokumentów:

  • Instrukcja w zakresie obs逝gi w Systemie AES (dla u篡tkowników zewn皻rznych);

  • Instrukcja wype軟iania zg這sze celnych AIS/IMPORT, AES/ECS2, NCTS2.

Informacje na PUESC, które dotycz systemu AES – dost瘼ne s tak瞠 pod adresem/linkiem (軼ie磬a: SISC >> AES): https://puesc.gov.pl/web/puesc/aes

Warunkiem umo磧iwiaj帷ym korzystanie przez przedsi瑿iorc z funkcjonalno軼i systemu AES jest:

  • posiadanie aplikacji umo磧iwiaj帷ej przes豉nie elektronicznych komunikatów do systemu AES, zbudowanej zgodnie ze specyfikacj techniczn XML dla przedsi瑿iorców i dost瘼nej pod adresem/linkiem: https://puesc.gov.pl/web/puesc/aes

  • dope軟ienie formalno軼i zwi您anych z us逝g e-Klient – wi璚ej na ten temat w cz窷ci (sekcji) dotycz帷ej „rejestracji” w systemach;

  • dysponowanie przez osob fizyczn, która w imieniu przedsi瑿iorcy b璠zie przesy豉豉 komunikaty, narz璠ziem do ich elektronicznego podpisywania.

Potwierdzeniem wyprowadzenia towarów poza obszar celny Unii jest komunikat IE-599, który w elektronicznej formie przesy豉ny jest z urz璠u wywozu (UWU) do zg豉szaj帷ego (eksportera). Komunikat zawiera dane zg這szenia w momencie zwolnienia towarów do procedury wywozu (komunikat IE529), informacj o potwierdzeniu wywozu lub zatrzymaniu towaru na granicy oraz ewentualnie informacje z urz璠u wyprowadzenia (UWA). Jest przekazywany zwrotnie zg豉szaj帷emu oraz innym organom i instytucjom, które mog by zainteresowane dan operacj.

Rejestracja (aktualizacja danych)

Zgodnie z art. 10a Prawa celnego, w naszym kraju wymiana informacji z organami celnymi drog elektroniczn jest dokonywana przez Platform Us逝g Elektronicznych SkarbowoCelnych.

Zasady rejestracji/aktualizacji danych, odpowiednio dla osób fizycznych oraz podmiotów (gospodarczych) w ramach us逝gi e-KLIENT (PUESC), w tym sposób uzyskania numeru EORI, okre郵a Instrukcja elektronicznej rejestracji dla potrzeb zarz康zania u篡tkownikami korzystaj帷ymi z us逝g Systemu Informacyjnego Skarbowo-Celnego. Aktualna wersja tej instrukcji dost瘼na jest na PUESC (軼ie磬a: Katalog e-Us逝gi >> e-Klient / sekcja „Przydatne linki” >> Tre軼i powi您ane), adres/link: https://puesc.gov.pl/web/puesc/eklient

Us逝ga e-KLIENT umo磧iwia uzyskanie dost瘼u do us逝g elektronicznych 鈍iadczonych za po鈔ednictwem PUESC. Uzyskanie przedmiotowego dost瘼u zwi您ane jest z konieczno軼i:

  • za這瞠nia przez osob fizyczn, która b璠zie przesy豉豉 komunikaty do AES konta u篡tkownika na PUESC;

  • uzyskania przez U篡tkownika statusu „osoby zarejestrowanej” poprzez rejestracj jego danych w SISC lub po陰czenie konta u篡tkownika z jego danymi przeniesionymi z Podsystemu Danych Referencyjnych (PDR);

  • rejestracji podmiotu/firmy zobowi您anego do dope軟iania formalno軼i w systemie AES (o ile nie by on dotychczas zarejestrowany w PDR lub w SISC);

  • zarejestrowania reprezentacji tj. powi您anie osoby zarejestrowanej z podmiotem, na rzecz którego b璠 przesy豉ne komunikaty oraz zadeklarowanie uprawnie zgodnie z posiadanym upowa積ieniem (w ten sposób osoba zarejestrowana uzyskuje status osoby upowa積ionej).

Przedsi瑿iorcy (osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadaj帷e osobowo軼i prawnej, ale uznane – na mocy prawa unijnego lub krajowego – za maj帷 zdolno嗆 do czynno軼i prawnych, które w ramach swojej dzia豉lno軼i gospodarczej zajmuj si dzia豉niami regulowanymi przepisami prawa celnego) maj帷y siedzib na obszarze celnym Unii, zobowi您ani s do zarejestrowania si – musz mie nadany numer EORI (Economic Operators Registration and Identification number). Podstaw prawn nadawania numeru EORI stanowi art. 9 UKC.

Rejestracji dokonuj organy celne w豉軼iwe ze wzgl璠u na siedzib przedsi瑿iorcy. W Polsce organem wyznaczonym do nadawania, aktualizacji i uniewa積iania numerów EORI jest Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu (§ 2 RMRF/2). Instrukcja (krok po kroku), jak uzyska numer EORI – dla osób po raz pierwszy korzystaj帷ych z PUESC – zosta豉 udost瘼niona w zak豉dce „EORI”, adres/link: https://puesc.gov.pl/web/puesc/eori

Przedsi瑿iorcy z krajów trzecich (spoza UE) mog wyst徙i o nadanie numeru EORI do organu celnego lub wyznaczonego organu jednego z pa雟tw cz這nkowskich UE przed operacjami celnymi planowanymi na obszarze UE lub najpó幡iej w trakcie dokonywania pierwszej operacji celnej, wymagaj帷ej pos逝giwania si tym numerem, je郵i wcze郾iej nie mieli nadanego numeru EORI w innym pa雟twie cz這nkowskim UE.

Czytaj równie:

毒ód這: Krajowa Informacja Skarbowa

Has豉 tematyczne: zg這szenie celne wywozowe

 

Ostatnie artyku造 z tego dzia逝

Wszystkie artyku造 z tego dzia逝 »

rozwi wszystkie »Wasze komentarze

skomentuj

dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy U篡tkownicy podatki.biz. Cho czytamy uwa積ie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczeg馧owych. Zadaj帷 je, kierujecie je nie do nas, a do innych U篡tkownik闚 podatki.biz. Je瞠li chcecie wyja郾i lub rozwi您a jaki problem, zach璚amy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zesp馧 podatki.biz