Zgłoszenie celne wywozowe - dokumenty, forma zgłoszenia, rejestracja i aktualizacja danych

Zgodnie z art. 163 UKC dokumenty załączane do zgłoszenia wymagane do zastosowania przepisów regulujących procedurę celną, do której zgłaszane są towary, znajdują się w posiadaniu zgłaszającego i do dyspozycji organów celnych w chwili składania zgłoszenia celnego. Dokumenty załączane do zgłoszenia udostępnia się organom celnym, gdy wymagają tego przepisy unijne lub gdy jest to konieczne do kontroli celnych.

Tu znajdują się informacje wstępne: Zgłoszenie celne wywozowe - podstawowe informacje

W myśl § 28 ust. 1 RMF – do zgłoszenia celnego o objęcie towarów procedurą wywozu dołącza się:

1) fakturę albo w przypadku braku faktury – fakturę prowizoryczną lub fakturę proforma, która dotyczy zadeklarowanej wartości;

2) pozwolenie, zezwolenie lub inne dokumenty, jeżeli są wymagane w związku z wywozem;

3) specyfikację towarów lub listę towarową, jeżeli faktura nie spełnia roli specyfikacji;

4) inne dokumenty, jeżeli są wymagane na podstawie przepisów odrębnych.

W przypadku braku dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 1 (ww. paragrafu) za dokument służący do ustalenia wartości uznaje się (§ 28 ust. 2 RMF):

1) umowę sprzedaży;

2) akt darowizny;

3) orzeczenie sądu lub innego właściwego organu o nabyciu praw spadkowych.
 

Obowiązujące przepisy

UKC - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z dnia 9 października 2013 r. ustanawiające unijny kodeks celny (wersja przekształcona Dz.U.UE.L. z 2013 r. nr 269, str.1, z późn. zm.);

RD - Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) 2015/2446 z dnia 28 lipca 2015 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 w odniesieniu do szczegółowych zasad dotyczących niektórych przepisów unijnego kodeksu celnego (Dz.U.UE.L. z 2015 r. nr 343, str. 1, z późn. zm. – zwane: RD);

RW - Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2015/2447 z dnia 24 listopada 2015 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania niektórych przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 ustanawiającego unijny kodeks celny (Dz.U.UE.L. z 2015 r. nr 343, str. 558, z późn. zm. – zwane: RW);

RMF - Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 września 2016 r. w sprawie zgłoszeń celnych

RMRF/1 - rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie urzędów celno-skarbowych oraz podległych im oddziałów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 130, z późn. zm. – zwane: RMRF/1);

RMRF/2 - Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie wyznaczenia dyrektorów Izb Administracji Skarbowej w Gdańsku, Poznaniu, Szczecinie, Warszawie i Wrocławiu do prowadzenia niektórych spraw celnych

Ustawa KAS - Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 768, z późn. zm.

Prawo celne - Ustawa z dnia 19 marca 2004 r. - Prawo celne (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 1169, z późn. zm.)

Przepisy wykonawcze do ustawy KAS i Prawa celnego

W przypadku złożenia zgłoszenia celnego na żądanie organu celnego przedkłada się (§ 26 ust. 2 – w związku z § 28 ust. 3 RMF):

1) dokumenty przewozowe;

2) dokumenty odnoszące się do poprzedniej procedury;

3) wykaz opakowań lub równoważny dokument określający zawartość każdego opakowania, jeżeli pojedynczy towar jest przedstawiany w dwóch lub większej liczbie opakowań.

Ponadto – zgodnie z § 29 ust. 1 RMF – do zgłoszenia celnego o objęcie procedurą wywozu podatkowych znaków akcyzy dołącza się również oryginał:

1) zaświadczenia organu celnego o wydaniu podatkowych znaków akcyzy, z podaniem rodzaju, serii, numeru ewidencyjnego, daty wytworzenia, daty wydania podatkowych znaków akcyzy, ilości i wartości podatkowych znaków akcyzy, na przywożone towary objęte obowiązkiem oznaczania znakami akcyzy;

2) zaświadczenia o wpłaceniu kwoty stanowiącej wartość podatkowych znaków akcyzy oraz kwoty stanowiącej 80% kosztów wytworzenia podatkowych znaków akcyzy.

Dokumentów, o których mowa w § 29 ust. 1 RMF, nie dołącza się, jeżeli organ celny, do którego jest składane zgłoszenie celne, dysponuje tymi dokumentami i dane w nich zawarte są aktualne.

Forma zgłoszenia

Do przetwarzania i wymiany informacji dotyczących wyprowadzania towarów z obszaru celnego Unii wykorzystuje się – zgodnie z art. 326 RW – teleinformatyczny system, o którym mowa w art. 16 ust. 1 UKC. W oparciu o te regulacje zgłoszenie celne wywozowe dokonuje się w formie elektronicznej przy wykorzystaniu systemu AES (Automatyczny System Eksportu).

Szczegółowe informacje dotyczące obsługi oraz wypełniania zgłoszeń celnych w ramach systemu AES – dostępne są na Platformie Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC), pod adresem/linkiem (ścieżka: Katalog e-Usług >> e-Export): https://puesc.gov.pl/web/puesc/e-export – dostępne są tam m.in. aktualne wersje następujących dokumentów:

  • Instrukcja w zakresie obsługi w Systemie AES (dla użytkowników zewnętrznych);

  • Instrukcja wypełniania zgłoszeń celnych AIS/IMPORT, AES/ECS2, NCTS2.

Informacje na PUESC, które dotyczą systemu AES – dostępne są także pod adresem/linkiem (ścieżka: SISC >> AES): https://puesc.gov.pl/web/puesc/aes

Warunkiem umożliwiającym korzystanie przez przedsiębiorcę z funkcjonalności systemu AES jest:

  • posiadanie aplikacji umożliwiającej przesłanie elektronicznych komunikatów do systemu AES, zbudowanej zgodnie ze specyfikacją techniczną XML dla przedsiębiorców i dostępnej pod adresem/linkiem: https://puesc.gov.pl/web/puesc/aes

  • dopełnienie formalności związanych z usługą e-Klient – więcej na ten temat w części (sekcji) dotyczącej „rejestracji” w systemach;

  • dysponowanie przez osobę fizyczną, która w imieniu przedsiębiorcy będzie przesyłała komunikaty, narzędziem do ich elektronicznego podpisywania.

Potwierdzeniem wyprowadzenia towarów poza obszar celny Unii jest komunikat IE-599, który w elektronicznej formie przesyłany jest z urzędu wywozu (UWU) do zgłaszającego (eksportera). Komunikat zawiera dane zgłoszenia w momencie zwolnienia towarów do procedury wywozu (komunikat IE529), informację o potwierdzeniu wywozu lub zatrzymaniu towaru na granicy oraz ewentualnie informacje z urzędu wyprowadzenia (UWA). Jest przekazywany zwrotnie zgłaszającemu oraz innym organom i instytucjom, które mogą być zainteresowane daną operacją.

Rejestracja (aktualizacja danych)

Zgodnie z art. 10a Prawa celnego, w naszym kraju wymiana informacji z organami celnymi drogą elektroniczną jest dokonywana przez Platformę Usług Elektronicznych SkarbowoCelnych.

Zasady rejestracji/aktualizacji danych, odpowiednio dla osób fizycznych oraz podmiotów (gospodarczych) w ramach usługi e-KLIENT (PUESC), w tym sposób uzyskania numeru EORI, określa Instrukcja elektronicznej rejestracji dla potrzeb zarządzania użytkownikami korzystającymi z usług Systemu Informacyjnego Skarbowo-Celnego. Aktualna wersja tej instrukcji dostępna jest na PUESC (ścieżka: Katalog e-Usługi >> e-Klient / sekcja „Przydatne linki” >> Treści powiązane), adres/link: https://puesc.gov.pl/web/puesc/eklient

Usługa e-KLIENT umożliwia uzyskanie dostępu do usług elektronicznych świadczonych za pośrednictwem PUESC. Uzyskanie przedmiotowego dostępu związane jest z koniecznością:

  • założenia przez osobę fizyczną, która będzie przesyłała komunikaty do AES konta użytkownika na PUESC;

  • uzyskania przez Użytkownika statusu „osoby zarejestrowanej” poprzez rejestrację jego danych w SISC lub połączenie konta użytkownika z jego danymi przeniesionymi z Podsystemu Danych Referencyjnych (PDR);

  • rejestracji podmiotu/firmy zobowiązanego do dopełniania formalności w systemie AES (o ile nie był on dotychczas zarejestrowany w PDR lub w SISC);

  • zarejestrowania reprezentacji tj. powiązanie osoby zarejestrowanej z podmiotem, na rzecz którego będą przesyłane komunikaty oraz zadeklarowanie uprawnień zgodnie z posiadanym upoważnieniem (w ten sposób osoba zarejestrowana uzyskuje status osoby upoważnionej).

Przedsiębiorcy (osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, ale uznane – na mocy prawa unijnego lub krajowego – za mającą zdolność do czynności prawnych, które w ramach swojej działalności gospodarczej zajmują się działaniami regulowanymi przepisami prawa celnego) mający siedzibę na obszarze celnym Unii, zobowiązani są do zarejestrowania się – muszą mieć nadany numer EORI (Economic Operators Registration and Identification number). Podstawę prawną nadawania numeru EORI stanowi art. 9 UKC.

Rejestracji dokonują organy celne właściwe ze względu na siedzibę przedsiębiorcy. W Polsce organem wyznaczonym do nadawania, aktualizacji i unieważniania numerów EORI jest Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu (§ 2 RMRF/2). Instrukcja (krok po kroku), jak uzyskać numer EORI – dla osób po raz pierwszy korzystających z PUESC – została udostępniona w zakładce „EORI”, adres/link: https://puesc.gov.pl/web/puesc/eori

Przedsiębiorcy z krajów trzecich (spoza UE) mogą wystąpić o nadanie numeru EORI do organu celnego lub wyznaczonego organu jednego z państw członkowskich UE przed operacjami celnymi planowanymi na obszarze UE lub najpóźniej w trakcie dokonywania pierwszej operacji celnej, wymagającej posługiwania się tym numerem, jeśli wcześniej nie mieli nadanego numeru EORI w innym państwie członkowskim UE.

Czytaj również:

Źródło: Krajowa Informacja Skarbowa

Hasła tematyczne: zgłoszenie celne wywozowe

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (0)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...