17.01.2013: Składki ZUS: ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, FP, FGŚP

Zgłoszenia INTRASTAT – nowe progi statystyczne na 2013 rok

W myśl przepisów Prawa celnego osobą zobowiązaną do przekazywania informacji w ramach systemu INTRASTAT jest osoba fizyczna lub osoba prawna, a także jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, będąca podatnikiem VAT i realizująca wymianę towarową z krajami Unii Europejskiej.

Obowiązek przekazywania informacji dotyczy tych podmiotów, których wartość przywozu lub wywozu przekracza ustalone i ogłoszone przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego wartości tzw. progów statystycznych publikowanych corocznie w programie badań statystycznych statystyki publicznej wprowadzanym w formie rozporządzenia prezesa Rady Ministrów.

Wartości progów na 2013 rok

Główny Urząd Statystyczny informuje na swojej stronie internetowej, że na rok 2013 ustalono następujące wartości progów statystycznych dla podmiotów realizujących obroty z krajami Unii Europejskiej:

 • próg podstawowy:
  • dla przywozu 1 100 000 zł,
  • dla wywozu 1 100 000 zł.
 • próg szczegółowy:
  • dla przywozu 42 000 000 zł,
  • dla wywozu 76 000 000 zł.

Wymagane deklaracje

Zaznaczmy, że podmiot jest zobowiązany do wypełniania deklaracji INTRASTAT, jeśli:

 1. wartość dokonanych przez ten podmiot przywozów lub wywozów towarów w roku poprzedzającym rok sprawozdawczy przekroczyła wartość określoną odpowiednio dla ustalonego na aktualny rok sprawozdawczy progu podstawowego w przywozie lub w wywozie,
 2. wartość dokonanych przez ten podmiot przywozów lub wywozów towarów przekroczyła w danym roku sprawozdawczym wartość określoną dla ustalonego na dany rok sprawozdawczy progu podstawowego w przywozie lub w wywozie; w tym przypadku osoba zobowiązana dokonuje zgłoszeń INTRASTAT, poczynając od zgłoszenia INTRASTAT za okres sprawozdawczy, w którym wartość dokonanych przywozów albo wywozów towarów przekroczyła wartość określoną dla odpowiedniego statystycznego progu podstawowego.

Podmiot, którego wartość obrotów zawiera się pomiędzy wartością progu podstawowego a wartością progu szczegółowego, wypełnia następujące pola na deklaracji INTRASTAT:

 • okres sprawozdawczy,
 • rodzaj deklaracji,
 • kod izby celnej, do której adresowana jest deklaracja INTRASTAT,
 • odbiorca – w przypadku zgłoszenia INTRASTAT w przywozie, albo nadawca – w przypadku zgłoszenia INTRASTAT w wywozie,
 • przedstawiciel – w przypadku dokonywania zgłoszenia INTRASTAT przez przedstawiciela,
 • łączna wartość fakturowa w PLN,
 • łączna liczba pozycji,
 • numer pozycji,
 • opis towaru,
 • kod kraju wysyłki – w przypadku zgłoszenia INTRASTAT w przywozie, albo kod kraju przeznaczenia – w przypadku zgłoszenia INTRASTAT w wywozie,
 • kod rodzaju transakcji,
 • kod towaru,
 • kod kraju pochodzenia – w przypadku zgłoszenia INTRASTAT w przywozie,
 • masa netto,
 • ilość w uzupełniającej jednostce miary,
 • wartość fakturowa w PLN,
 • dane wypełniającego.

Podmioty, u których wartość przywozów lub wywozów nie przekroczyła progów szczegółowych, nie muszą wypełniać rubryk dotyczących następujących informacji:

 • łączna wartość statystyczna w PLN (poz. 7),
 • kod warunków dostawy (poz. 12),
 • kod rodzaju transportu (poz. 15),
 • wartość statystyczna w PLN (poz. 20).

Podmiot, którego wartość przywozów bądź wywozów przekroczyła próg szczegółowy, jest natomiast zobowiązany do wypełniania wszystkich pól na deklaracji INTRASTAT.

Warto zwrócić uwagę, że podmioty, które nie mają obowiązku wypełniania powyższych pól w deklaracji INTRASTAT, powinny pozostawić te pola puste. Nie należy ich wypełniać żadnymi znakami.

Składanie deklaracji

Podmiot zobowiązany do dostarczania danych może wypełnić ten obowiązek osobiście lub przez przedstawiciela. Upoważnienie powinno zostać sporządzone w formie pisemnej.

Przedstawicielem takim może być: pracownik podmiotu zobowiązanego lub jego prokurent, agent celny, adwokat, radca prawny oraz doradca podatkowy.

Jednak zawsze odpowiedzialność za kompletność i poprawność składanych deklaracji INTRASTAT spoczywa na podmiocie zobowiązanym.

Przekazanie deklaracji

Deklaracje INTRASTAT z informacjami dotyczącymi obrotów towarowych do/z Polski (przywozu i wywozu towarów) z/na terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej podmiot zobowiązany jest przekazywać do Izby Celnej w Szczecinie (www.ic-szczecin.pl).

Podmioty zobowiązane do składania deklaracji INTRASTAT mogą to uczynić:

 • w formie elektronicznej,
 • w formie pisemnej – na formularzach deklaracji INTRASTAT.

Warto zaznaczyć, że preferowaną przez administrację celną formą przekazywania deklaracji INTRASTAT jest forma elektroniczna (w formie plików w formacie XML, w ramach Systemu Obsługi Deklaracji CELINA). Podkreślmy, że od 1 lutego 2011 r. zgłoszenia INTRASTAT i jego korekty dokonuje się w formie elektronicznej, przy zachowaniu formy pisemnej jedynie w uzasadnionych przypadkach, możliwych do zastosowania po wcześniejszym poinformowaniu dyrektora Izby Celnej w Szczecinie.

Terminy składania

Okresem sprawozdawczym jest miesiąc kalendarzowy, w trakcie którego dokonano wewnątrzwspólnotowej wymiany towarowej (wywozu lub przywozu towarów).

Istnieje możliwość przekazywania informacji obejmującej okres krótszy niż miesiąc w formie deklaracji częściowej, jednak te częściowe informacje muszą łącznie obejmować cały miesięczny okres sprawozdawczy.

Zgłoszenie INTRASTAT za dany okres sprawozdawczy powinno być dokonane nie później niż do 10. dnia miesiąca następującego po okresie, którego dotyczy deklaracja INTRASTAT. Ostatnie zgłoszenie częściowe za dany okres sprawozdawczy musi być dokonanie nie później niż do 10. dnia miesiąca następującego po okresie, którego dotyczy deklaracja INTRASTAT.

Korekta deklaracji

Informacje przekazane przez podmiot zobowiązany do składania deklaracji INTRASTAT mogą okazać się błędne (nieprawidłowości może zauważyć sam podmiot lub mogą one zostać wykryte w trakcie kontroli danych w systemie informatycznym). W takiej sytuacji istnieje konieczność dokonania korekty przesłanej uprzednio informacji. Korekta musi być zgodna z przyjętymi wymogami.

Jak wyjaśnia Główny Urząd Statyczny, korekta deklaracji INTRASTAT może polegać na:

 1. zamianie deklaracji powodującej zastąpienie w całości uprzednio przysłanej deklaracji,
 2. zmianie poszczególnych danych w pozycji lub pozycjach deklaracji,
 3. anulowaniu pozycji deklaracji,
 4. dodaniu nowych pozycji w deklaracji.

Korekta może zostać dokonana na odpowiednim formularzu „DEKLARACJA INTRASTAT – PRZYWÓZ” lub „DEKLARACJA INTRASTAT – WYWÓZ” lub w formie elektronicznej. Pamiętajmy, że uchylanie się od składania korekt podlega sankcjom karnym.

Na koniec warto jeszcze dodać, że korekty zgłoszenia INTRASTAT nie dokonuje się w następujących przypadkach:

 • podana wartość w polu nr 19 (wartość fakturowa w PLN) lub 20 (wartość statystyczna w PLN) zmieniłaby się w wyniku korekty nie więcej niż o równowartość 1000 euro,
 • dane podane w polu 17 (masa netto <w kg>) lub 18 (ilość w uzupełniającej jednostce miary) zmieniłyby się w wyniku korekty nie więcej niż o 5%,
 • dane, które miałyby podlegać korekcie w polach 10–18 zgłoszenia dotyczą towaru, dla którego w polu 19 lub 20 zgłoszenia wskazano wartość równą lub niższą od równowartości 1000 euro,
 • nie podlegają korekcie dane w polach 1–9 i 21 zgłoszenia.

Podkreślmy, że po upływie 2 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wystąpił okres sprawozdawczy, w którym przesłano deklarację INTRASTAT wymagającą poprawki, korekty tej deklaracji składać już nie trzeba.

Krzysztof Koślicki

Hasła tematyczne: główny urząd statystyczny (gus), intrastat, przywóz, wywóz, deklaracja, informcje statystyczne, celina, próg podstawowy, próg szczegółowy, gus

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (1)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...