17.10.2014: Interpretacje podatkowe, interpelacje poselskie, wyjaśnienia MF

Zbiorcza faktura korygująca dokumentująca udzielenie bonusu

Pytanie podatnika: Czy wystawiane przez spółkę faktury korygujące dokumentujące udzielane przez nią bonusy, spełniają wymogi przewidziane w odpowiednich przepisach, tj. są zgodne z art. 106j ust. 2 lub ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług i, w konsekwencji, wspomniane faktury korygujące stanowią z formalnego punktu widzenia, przy zachowaniu pozostałych warunków, podstawę do obniżenia podstawy opodatkowania i podatku należnego udokumentowany nimi rabat (bonus)?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 20 maja 2014 r. (data wpływu 23 maja 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawidłowości wystawiania zbiorczych faktur korygujących - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 maja 2014 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawidłowości wystawiania zbiorczych faktur korygujących.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Sp. z o.o. prowadzi działalność w zakresie sprzedaży (dystrybucji) i promocji na terytorium Polski opon marek należących do grupy P. W celu uatrakcyjnienia współpracy Spółka wprowadza różne narzędzia wsparcia sprzedaży, w tym przyznaje klientom dilerom różnego rodzaju rabaty określane jako „bonusy".

Przedmiotowe rabaty są przyznawane klientom - w oparciu o wcześniej ustalone zasady - ex post, tj. po dokonaniu sprzedaży i wystawieniu przez Spółkę dokumentującej ją faktury. Rabaty są udzielane, zależnie od rodzaju bonusu, z uwagi na spełnienie przez klientów różnego rodzaju kryteriów lub też wystąpienia określonych okoliczności zewnętrznych, niezależnych od zachowania samych klientów. Przykładowo, rabaty mogą być przyznawane w związku z:

 1. dokonaniem w danym okresie rozliczeniowym (np. w miesiącu, kwartale) zakupu produktów danego rodzaju, w określonej ilości lub bez limitu ilościowego;
 2. regulowaniem płatności za faktury otrzymane od Spółki w ustalonych przez Spółkę terminach (np. nie później niż w terminie płatności lub w określonym czasie przed upływem tego terminu);
 3. osiągnięciem przez klienta określonego poziomu obrotów/zakupów towarów od Spółki (tzw. bonus od obrotu/ za wykonanie planu) w określonym okresie rozliczeniowym (np. miesiąc, kwartał, rok);
 4. wystąpieniem innych, zewnętrznych okoliczności (np. osiągnięcie przez kurs danej waluty określonego poziomu).

Wnioskodawca pragnie przy tym zaznaczyć, że z uwagi na fakt, iż niniejszy wniosek dotyczy również zdarzeń przyszłych, wskazane powyżej kryteria udzielenia rabatów mają charakter przykładowy i Spółka nie wyklucza, że w przyszłości rabaty będą udzielane w związku ze spełnieniem także innych, niewymienionych powyżej kryteriów i/lub wystąpieniem innych okoliczności, jednak w oparciu o zbliżone kryteria i cele.

Wszystkie bonusy udzielane przez Spółkę dokumentowane są fakturami korygującymi wystawianymi przez nią na rzecz poszczególnych klientów. Z uwagi na różnorodny charakter udzielanych bonusów oraz sposób kalkulowania ich wysokości faktury korygujące wystawiane przez Spółkę dla udokumentowania poszczególnych bonusów mogą różnić się między sobą treścią (tj. danymi zawartymi w danej fakturze korygującej) oraz formatem (np. niektóre faktury korygujące składają się jedynie z dokumentu samej faktury tzw. „części głównej", a niektóre - z „części głównej” oraz z załącznika, stanowiącego w każdym przypadku integralną część faktury korygującej).

Niezależnie od istniejących w tym zakresie różnic, każda z faktur korygujących zawiera/będzie zawierać w swojej „części głównej” następujące dane:

 • oznaczenie „Faktura VAT korekta”, „Faktura korekta” lub „Korekta”,
 • datę i numer kolejny faktury korygującej,
 • nazwy, adresy oraz numery identyfikacji podatkowej sprzedawcy (Spółki) oraz nabywcy uwzględnione w fakturach korygowanych,
 • tytuł/podstawę korekty zawierającą opis bonusu (jego nazwę, okres, którego dotyczy),
 • łączną kwotę udzielonego rabatu (netto),
 • łączną kwotę zmniejszenia podatku należnego (z podziałem na stawki VAT, jeżeli rabat dotyczy sprzedaży,
 • łączną kwotę zmniejszenia należności (brutto),
 • referencję do załącznika (o ile występuje).

Część z pozostałych danych (omówionych poniżej) ujęta może być w „części głównej" faktury korygującej lub też w załączniku stanowiącym jej integralną część.

Tytułem przykładu, Spółka przedstawia poniżej specyfikę wybranych bonusów wraz ze wskazaniem treści faktur korygujących wystawianych przez Spółkę celem ich udokumentowania:

Bonus zakupowy.

Z uwagi na fakt, że tego typu rabaty są udzielane w zależności od rodzaju i ilości zakupionych w danym okresie rozliczeniowym (miesiącu, kwartale) produktów, może się zdarzyć, że jeden i ten sam klient otrzyma za dany okres z różnych tytułów kilka Bonusów zakupowych. Jest to uzależnione od tego, ile rodzajów premiowanych rabatami towarów klient zakupił w danym okresie.

W celu udokumentowania rabatu Spółka wystawia fakturę korygującą - osobną na każdy rodzaj bonusu zakupowego. Korekta odnosi się do wszystkich faktur wystawionych na klienta w danym okresie rozliczeniowym, zawierających daną pozycję/pozycje objęte rabatowaniem w ramach bonusu danego rodzaju. Przykładowo, jeżeli w danym okresie na klienta zostały wystawione 4 faktury, z czego 3 zawierały pozycje/towary objęte rabatowaniem, faktura korygująca dotyczy wyłącznie wspomnianych pozycji z tych 3 faktur.

Co do zasady, w załączniku do ww. faktury korygującej, stanowiącym jej integralną część, Spółka zamieszcza szczegółowe informacje dotyczące udzielonego rabatu. Dane te obejmują informacje dotyczące korygowanych faktur, przy czym - w zależności od sposobu kalkulacji/rodzaju bonusu - dane te mogą referować jedynie do wybranych faktur korygowanych lub też do poszczególnych pozycji wykazanych na fakturach korygowanych, które to pozycje podlegają korekcie.

Tym samym, w przypadku Bonusu zakupowego załącznik do faktury korygującej zawiera:

 • datę wystawienia i numery faktur/faktury korygowanej,
 • rodzaj i ilość towaru objętego rabatem, z podziałem na faktury korygowane, jeżeli korekta dotyczy większej liczby faktur,
 • wartość netto tego towaru przed i po rabacie,
 • kwotę przypadającego nań rabatu,
 • kwotę zmniejszenia podatku należnego (przypadającą na dany towar).

Jeżeli korygowana faktura dokumentowała dostawę więcej niż jednego rodzaju towarów objętych rabatowaniem w ramach danego bonusu, powyższe dane podawane są osobno dla każdego rodzaju towaru.

Bonus finansowy.

Bonusy finansowe przyznawane są klientom regulującym swoje należności wobec Spółki (w tym w drodze kompensaty) terminowo lub np. w określonym czasie przed upływem terminu płatności danej faktury. Warunki przyznawania bonusów finansowych mogą być zróżnicowane dla poszczególnych grup/typów opon dostarczanych przez Spółkę (np. opon do samochodów osobowych, ciężarowych lub opon do motocykli). Rabatem objęte są wszystkie faktury, które zostały w danym miesiącu uregulowane przez danego klienta z zachowaniem ustalonego terminu płatności. W zakresie pozycji których dotyczy dany bonus finansowy należy nadmienić, że co do zasady Spółka wystawia odrębne faktury na poszczególne rodzaje opon (np. opony do samochodów osobowych, ciężarowych lub do motocykli). Z tytułu przyznania Bonusu finansowego za dany (np. miesięczny) okres rozliczeniowy w odniesieniu do danego asortymentu, Spółka wystawia na danego klienta jedną fakturę korygującą (jeśli więc klient dokonuje zakupu więcej niż jednego asortymentu podlegającego rabatowaniu w ramach bonusów finansowych, na jego rzecz może być wystawiona z tego tytułu więcej niż jedna faktura korygująca).

W przypadku Bonusu finansowego, załącznik do faktury korygującej zawiera informacje dotyczące każdej faktury objętej rabatowaniem w ramach danego Bonusu finansowego w danym okresie rozliczeniowym (miesiącu), tj, wszystkich faktur uregulowanych w terminie/przedpłaconych. Informacje te podane w odniesieniu do każdej poszczególnej faktury korygowanej - obejmują:

 • datę wystawienia i numery faktur/faktury korygowanej,
 • rodzaj towaru objętego rabatem (opony do samochodów ciężarowych, opony do samochodów osobowych lub opony do motocykli),
 • wartość netto (ogółem) przed i po rabacie,
 • stawkę udzielonego rabatu (określony procent),
 • kwotę rabatu,
 • kwotę zmniejszenia podatku należnego.

W efekcie z treści faktury i załącznika można odczytać jakie faktury i jakie towary zostały objęte rabatem w ramach danego bonusu finansowego.

Dodatkowo, w załączniku dotyczącym Bonusu finansowego ujmowane mogą być również (o ile występują) faktury nieuregulowane w terminie pozwalającym na ich uwzględnienie w ramach tego rabatu. Z uwagi na fakt, że nie są one objęte rabatowaniem w ramach Bonusu finansowego, w załączniku przypisana jest im stawka rabatu w wysokości 0%, ich uwzględnienie w załączniku nie wpływa więc na kwotę udzielonego rabatu.

Bonus od obrotu.

Poziom obrotów, którego przekroczenie przez danego klienta skutkuje przyznaniem mu bonusu od obrotu, może być kalkulowany:

 1. w odniesieniu do wszystkich towarów dostarczanych przez Spółkę do danego klienta lub też
 2. odrębnie dla różnych rodzajów (kategorii, typów etc.) dostarczanych towarów.

Wskazany powyżej sposób kalkulacji powoduje, że w odniesieniu do jednego okresu rozliczeniowego klient może uzyskać tylko jeden Bonus łączny. Z uwagi natomiast na fakt, że Bonusy rodzajowe kalkulowane są w odniesieniu do poszczególnych rodzajów produktów, może się zdarzyć, że za jeden i ten sam okres klient otrzyma z różnych tytułów kilka Bonusów rodzajowych. Jest to uzależnione od tego, towarów ilu rodzajów objętych rabatami w ramach Bonusów rodzajowych zakupił dany klient w okresie rozliczeniowym.

Przykładowo, jeżeli Spółka sprzedała na rzecz danego klienta w danym miesiącu (i udokumentowała tą sprzedaż fakturami wystawionymi w tym miesiącu) trzy rodzaje produktów:

 1. typu A - osiągnięty obrót 5 tys. zł,
 2. typu B - osiągnięty obrót 6 tys. zł,
 3. typu C - osiągnięty obrót 7 tys. zł.

W przypadku ustalenia Bonusu łącznego w wysokości 5% przysługującego z tytułu osiągnięcia przez danego klienta obrotu na poziomie 10 tys. zł w ciągu miesiąca, klient uzyska rabat o wartości 900 zł (5% od 18 tys. zł lub nadwyżki ponad 10 tys. zł - w zależności od konstrukcji bonusu przyjętej w umowie z klientami).

Z kolei w przypadku Bonusów rodzajowych przysługujących z tytułu osiągnięcia przez klienta w danym miesiącu obrotów (i) z tytułu zakupu produktów typu A na poziomie 6 tys. zł bonus w wysokości 4%, (ii) tytułu zakupu produktów typu B na poziomie 5 tys. zł bonus w wysokości 5% oraz (ii) z tytułu zakupu produktów typu C na poziomie 6 tys. zł bonus w wysokości 6%, w odniesieniu do zakupionych produktów:

 1. typu A - klient nie uzyska rabatu (ustalony poziom obrotów to 6 tys. zł, podczas gdy klient osiągnął 5tys. zł);
 2. typu B - klient uzyska rabat o wartości 300 zł (5% od 6 tys. zł);
 3. typu C - klient uzyska rabat o wartości 420 zł (6% od 7 tys. zł).

W celu udokumentowania rabatu Spółka wystawia fakturę korygującą - osobną na każdy rodzaj bonusu, tym samym, w odniesieniu do danego okresu rozliczeniowego klient może otrzymać jedną fakturę korygującą, dokumentującą Bonus łączny lub/i więcej niż jedną fakturę korygującą dokumentującą dany Bonus rodzajowy.

Co do zasady, załączniki do faktur korygujących dokumentujących Bonusy od obrotu zawierają informacji zbliżone do występujących w przypadku Bonusu zakupowego, tj. - uwagi na sposób ich kalkulacji - zawierają dane odnoszące się do poszczególnych pozycji z faktur pierwotnych, które to pozycje podlegają rabatowaniu.

Tak jak zostało to wcześniej wskazane, oprócz opisanych powyżej bonusów Spółka udziela i planuje w przyszłości udzielać również innych bonusów, których uzyskanie będzie uzależnione również od wystąpienia innych niewymienionych powyżej okoliczności. O ile charakter poszczególnych bonusów może się różnić, to sposób ich dokumentowania będzie opierał się na wyżej wskazanych zasadach, co oznacza, że faktury korygujące będą zawierały dane analogiczne do wyżej opisanych. Celem Wnioskodawcy jest potwierdzenie w niniejszym wniosku prawidłowości przyjętego przez nią sposobu dokumentowania poszczególnych bonusów.

W sposób ogólny prawidłowość tego rodzaju praktyki, tj. wystawiania jednej faktury korygującej (dokumentu odnoszącej się do większej ilości faktur wystawionych na rzecz jednego kontrahenta, potwierdzona została, na gruncie ówcześnie obowiązujących przepisów, przez naczelnika właściwego dla Spółki urzędu skarbowego, w odpowiedzi na jej wniosek, w interpretacji z dnia 22 grudnia 2004 r. (sygn. US72/RPP1/443-791/04/AW).

Dodatkowo, w wydanej na wniosek Spółki interpretacji indywidualnej z 24 września 2013 r. (sygn. IPPP1/443-815/13-3/MP) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie potwierdził, że opisane w niniejszym wniosku faktury korygujące spełniały wymogi przewidziane w przepisach obowiązujących przed 1 stycznia 2014 r., tj. spełniał wymogi przewidziane w § 13 ust. 2 lub ust. 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360 ze zm.).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Mając na uwadze przedstawione w niniejszym wniosku okoliczności, Spółka zwraca się o potwierdzenie, że wystawiane przez nią faktury korygujące dokumentujące udzielane przez nią bonusy, spełniają wymogi przewidziane w odpowiednich przepisach, tj. są zgodne z art. 106j ust. 2 lub ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.) i, w konsekwencji, wspomniane faktury korygujące stanowią z formalnego punktu widzenia, przy zachowaniu pozostałych warunków, podstawę do obniżenia podstawy opodatkowania i podatku należnego udokumentowany nimi rabat (bonus)?

Zdaniem Wnioskodawcy:

Regulacje prawne dotyczące podstawy opodatkowania.

Zgodnie z art. 29a ustawy o VAT podstawę opodatkowania stanowi wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika (ust. 1). Przy tym, zgodnie z ust. 7 pkt 1 ww. artykułu podstawa opodatkowania nie obejmuje kwot stanowiących obniżkę cen w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty, a zgodnie z ust. 10 pkt 1 podstawę opodatkowania obniża się o kwoty udzielonych po dokonaniu sprzedaży opustów i obniżek cen.

Jak z powyższego wynika, rabaty oraz inne obniżki ceny sprzedaży (w tym bonusy) zmniejszają podstawę opodatkowania VAT.

Regulacje prawne dotyczące faktur korygujących.

W przypadku gdy sprzedaż została udokumentowana fakturą sposobem na udokumentowanie rabatu/obniżki cen jest wystawienie faktury korygującej do faktury pierwotnej. Potwierdza to art. 106j ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o VAT, zgodnie z którymi podatnik wystawia fakturę korygującą gdy po wystawieniu faktury udzielono obniżki ceny w formie rabatu, o której mowa w art. 29a ust. 7 pkt 1 oraz gdy udzielono opustów i obniżek cen, o których mowa w art. 29a ust. 10 pkt 1 ustawy o VAT.

W dalszych ustępach ww. przepisu uregulowane zostały zasady wystawiania/treść faktur korygujących w konkretnych sytuacjach. I tak, zgodnie z art. 106j ust. 2 zawarto wymogi dotyczące „tradycyjnej" faktury korygującej, która powinna zawierać:

 1. wyrazy „FAKTURA KORYGUJĄCA” albo wyraz „KOREKTA”;
 2. numer kolejny oraz datę jej wystawienia;
 3. dane zawarte w fakturze, której dotyczy faktura korygująca:
  1. określone w art. 106e ust. 1 pkt 1-6,
  2. nazwę (rodzaj) towaru lub usługi objętych korektą;
 4. przyczynę korekty;
 5. jeżeli korekta wpływa na zmianę podstawy opodatkowania lub kwoty podatku należnego - odpowiednio kwotę korekty podstawy opodatkowania lub kwotę korekty podatku należnego z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku i sprzedaży zwolnionej;
 6. w przypadkach innych niż wskazane w pkt 5 - prawidłową treść korygowanych pozycji.

W art. 106j ust. 3 ustawy o VAT uregulowane zostały także wymogi dotyczące „uproszczonych” faktur korygujących zgodnie z tym przepisem, w przypadku gdy podatnik udziela opustu lub obniżki ceny w odniesieniu do wszystkich dostaw towarów lub usług dokonywanych lub świadczonych na rzecz jednego odbiorcy w danym okresie, faktura korygująca, o której mowa w ust. 2:

 1. powinna zawierać dodatkowo wskazanie okresu, do którego odnosi się udzielany opust lub obniżka;
 2. może nie zawierać danych określonych w art. 106e ust. 1 pkt 5 i 6 oraz nazwy (rodzaju) towaru lub usługi objętych korektą.

Warto w tym miejscu zauważyć, że zgodnie z uzasadnieniem do ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r., poz. 35 ze zm.), która to ustawa wprowadziła w szczególności zmiany w regulacjach dotyczących faktur/faktur korygujących (z dniem 1 stycznia 2014 r. regulacje dotyczące faktur/faktur korygujących zostały bowiem przeniesione z rozporządzenia fakturowego do ustawy o VAT), intencją ustawodawcy było „odzwierciedlenie regulacji obowiązujących w tym zakresie w rozporządzeniu fakturowym”.

Faktury korygujące wystawiane przez Spółkę.

Mając na uwadze powyższe regulacje, zdaniem Spółki wystawiane przez nią faktury korygujące spełniają wymogi formalne przewidziane w przywołanych przepisach. Warunkiem uznania sposobu dokumentowania bonusów za prawidłowy jest bowiem uwzględnienie w fakturze korygującej wszystkich wymaganych elementów wynikających z przepisów ustawy o VAT. W opinii Spółki, wystawiane przez nią, a opisane we wniosku faktury korygujące zawierają wszystkie elementy przewidziane dla tradycyjnych faktur korygujących (zawarte w art. 106j ust. 2 ustawy o VAT).

Zdaniem Wnioskodawcy, podstawy prawnej do wystawiania przez nią faktur korygujących odnoszących się do większej liczby dostaw dokonanych na rzecz tego samego nabywcy, udokumentowanych wieloma wystawionymi na jego rzecz fakturami, dostarcza art. 106j ust. 2 ustawy o VAT. Ww. przepis nie zawiera co prawda w treści odwołania do ilości korygowanych dostaw (tak jak to miało miejsce na gruncie § 13 ust. rozporządzenia fakturowego obowiązującego przed 1 stycznia 2014 r.), ale wskazuje na to m.in. brzmienie art. 106j ust. 3 ustawy o VAT, który odnosi się do opustów/obniżek cen do wszystkich dostaw w danym okresie (tym samym, korekty dotyczące innych przypadków - a więc np. kilku, ale nie wszystkich dostaw - będą dokonywane na podstawie art. 106j ust. 2 ustawy o VAT). Powyższe jest zgodne z przywołanym uzasadnieniem do ustawy nowelizującej.

Wraz z załącznikiem, stanowiącym integralną część każdej takiej korekty, opisane faktury korygujące wystawiane przez Spółkę zawierają bowiem w szczególności:

 • oznaczenie „Faktura VAT korekta", „Faktura korekta” lub „Korekta",
 • datę i numer kolejny faktury korygującej,
 • nazwy, adresy oraz numery identyfikacji podatkowej sprzedawcy (Spółki) oraz nabywcy uwzględnione w fakturach korygowanych,
 • tytuł/podstawę korekty zawierającą opis bonusu (jego nazwę, okres, którego dotyczy, procent etc.), który stanowi równocześnie określenie przyczyny korekty,
 • datę wystawienia i numer faktury korygowanej,
 • kwotę i rodzaj udzielonego rabatu,
 • kwotę zmniejszenia podatku należnego (z podziałem na stawki VAT, jeżeli rabat dotyczy sprzedaży opodatkowanej różnymi stawkami),
 • łączną kwotę zmniejszenia należności (brutto).

Tym samym, przedmiotowe faktury korygujące pozwalają na jednoznaczną identyfikację sprzedaży, którego dotyczy korekta, jego ilości, kwoty zmniejszenia - podstawy i podatku - przypadające na ten towar, dokumentu potwierdzającego jego sprzedaż do nabywcy.

Spółka pragnie podkreślić, że zarówno możliwość wystawiania zbiorczych faktur korygujących, jak i umieszczanie części danych wymaganych przepisami w załącznikach stanowiących integralną część faktur korygujących była wielokrotnie potwierdzana i jest w pełni akceptowana przez organy podatkowe. Na potwierdzenie powyższego, tytułem przykładu Wnioskodawca pragnie przywołać interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 2 listopada 2012 r. (sygn. IPPP2/443-874/12-2/AK), która została co prawda wydana na gruncie nieobowiązujących już przepisów, ale która zachowuje w pełni swoją aktualność również obecnie. W interpretacji tej Dyrektor Izby Skarbowej stwierdził m.in. że:

„Zaznaczyć należy, iż przepisy prawa podatkowego nie stanowią wprost o zbiorczej fakturze korygującej, lecz wystawienie takiego dokumentu, o ile dokumentuje prawnie dopuszczalną zmianę obrotu i zawiera wszystkie wymagane dla faktury korygującej elementy, należy uznać za prawidłowe. Dlatego też nie ma przeszkód, aby wystawiać zbiorcze faktury korygujące do co najmniej kilku faktur dokumentujących pierwotną sprzedaż. Na takiej fakturze powinny być podane jednak wszystkie informacje wymagane przepisami, tj. zgodne z § 13 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r.”

W ww. interpretacji Dyrektor Izby Skarbowej potwierdził również możliwość ujmowania części wymaganych przepisami o VAT elementów faktury korygującej w załącznikach, stanowiących ich integralną część.

Możliwość szczegółowego oznaczenia korygowanych faktur pierwotnych w załączniku do zbiorczej faktury korygującej Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie zaakceptował także w interpretacji z dnia 1 grudnia 2009 r. (sygn. IPPP1-443-920/09-4/JB, co prawda interpretacja ta została wydana na gruncie nieobowiązujących już przepisów, ale płynące z niej konkluzje zachowują w pełni swoją aktualność również obecnie). W szczególności, Dyrektor wskazał iż: „(...) zbiorcze faktury VAT korygujące, które zamierza wystawiać Wnioskodawca dla swojego kontrahenta wraz z załącznikiem do nich, zgodne będą z uregulowaniem zawartym w przepisie § 13 ust. 1, 2 i 5 ww. rozporządzenia, bowiem tak skonstruowane faktury korygujące zawierać będą wszystkie wymagane elementy wynikające z powyższych przepisów. W związku z tym, wystawianie zbiorczych faktur VAT korygujących za dany miesiąc rozliczeniowy w zaprezentowanej przez Wnioskodawcę formie nie będzie naruszać obowiązujących przepisów prawa w tym zakresie i należy uznać je za dopuszczalne.”

Analogiczne stanowisko zostało również zaprezentowane przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z 25 września 2012 r. (sygn. ILPP4/443-279/12-2/EWW), w której wskazano, iż:

„Powyższe przepisy umożliwiają wystawienie faktury korygującej - w zależności od przypadku - zarówno dla jednej lub więcej transakcji bądź też do wszystkich transakcji dla jednego odbiorcy. Przepisy te określają dane, jakie powinna zawierać faktura. Należy zauważyć, iż regulacje zawarte w rozporządzeniu, przewidują możliwość wystawienia faktury korygującej, wskazując jednocześnie minimalny zakres danych jakie taka faktura powinna zawierać.

A zatem, podatnicy mogą wystawić fakturę korygującą do jednej bądź wielu faktur sprzedaży lub też do wszystkich faktur wystawionych na rzecz jednego odbiorcy (kontrahenta).

Wskazać należy, że przepisy rozporządzenia nie określają wzorów faktur i faktur korygujących (tym samym ich objętości czy ilości stron), a jedynie stanowią o elementach, które faktura powinna obligatoryjnie zawierać. W związku z powyższym, nie ma przeciwwskazań, aby do zbiorczej faktury korygującej dołączono załącznik stanowiący integralną część tej faktury, zawierający rozliczenie poszczególnych faktur pierwotnych z danego okresu, pod warunkiem, że zawiera on wszystkie dane, zgodnie z przepisami rozporządzenia.

Mając na uwadze powyższe oraz powołane przepisy stwierdzić należy, że dla właściwej i poprawnej dokumentacji sprzedaży, wystarczające i poprawne jest wystawienie przez Spółkę jednej zbiorczej faktury korygującej zawierającej jako jego integralną część załącznik ze wszystkimi szczegółami z faktur pierwotnych, zgodnie z przepisami rozporządzenia”.

Biorąc powyższe pod uwagę, jak również wcześniej uzyskane przez samą Spółkę: interpretację Naczelnika Urzędu Skarbowego oraz interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 24 września 2013 r. (sygn. IPPP1/443-815/13-3/MP) wydaną w tożsamym stanie faktycznym, Spółka wnosi o potwierdzenie prawidłowości jej stanowiska w trybie art. 14b i nast. ustawy - Ordynacja podatkowa.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Interpretacja indywidualna z 30 lipca 2014 r., sygn. IPPP1/443-586/14-3/ISZ - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

Hasła tematyczne: faktury, faktury korygujące, rabaty, faktura zbiorcza, bonus

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (0)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...