23.08.2022: Podatki dochodowe PIT i CIT - zagadnienia ogólne

Zawieszenie mechanizmu pay & refund wobec płatników technicznych

 

Obowiązek emitenta nie ma charakteru samoistnego, lecz jest zależny czy też wtórny, ściśle związany z obowiązkiem płatnika technicznego, który z kolei służy stosowaniu mechanizmu pay & refund. W sytuacji wyłączenia stosowania tego mechanizmu zarówno obowiązek płatnika technicznego, jak i pomocniczy obowiązek emitenta stają się bezprzedmiotowe - wyjaśniło Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelację poselską.

 

Interpelacja nr 34884 do ministra finansów w sprawie stosowania przepisu art. 26 ust. 2e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz art. 41 ust. 12 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

Szanowna Pani Minister,

rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 30 czerwca 2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wyłączenia lub ograniczenia stosowania art. 26 ust. 2e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: updop) wyłączone zostało stosowanie art. 26 ust. 2e updop do dokonywanych do dnia 31 grudnia 2022 r. wypłat należności w przypadkach, o których mowa w art. 26 ust. 2c updop.

Analogiczne rozwiązanie zostało wprowadzone na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 30 czerwca 2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wyłączenia lub ograniczenia stosowania art. 41 ust. 12 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: updof), którym wyłączone zostało stosowanie art. 41 ust. 12 updof do dokonywanych do dnia 31 grudnia 2022 r. wypłat świadczeń i należności w przypadkach, o których mowa w art. 41 ust. 4d i 10 updof (dalej łącznie: rozporządzenia).

Celem wprowadzenia rozporządzeń było czasowe wyłączenie stosowania wprowadzonego ostatecznie 1 stycznia 2022 roku mechanizmu pay & refund w podatku u źródła względem tzw. płatnika technicznego. Chodzi o podmiot prowadzący rachunki papierów wartościowych lub rachunki zbiorcze, za pośrednictwem którego emitent papierów wartościowych wypłaca należności od tych papierów na rzecz podatnika nierezydenta.

Zgodnie z nowo wprowadzonymi od dnia 1 stycznia 2022 roku przepisami obowiązek poboru podatku u źródła w sytuacjach określonych w art. 26e updop/41 ust. 12 updof (w tym ustalenia spełnienia przesłanek przekroczenia kwoty oraz występowania powiązań pomiędzy podmiotami) spoczywa właśnie na płatnikach technicznych, przy czym podmioty dokonujące wypłat należności za pośrednictwem rachunków papierów wartościowych albo rachunków zbiorczych są obowiązane do przekazania podmiotom prowadzącym te rachunki informacji o występowaniu pomiędzy nimi a podatnikiem powiązań oraz przekroczeniu kwoty 2 mln zł, co najmniej na 7 dni przed dokonaniem wypłaty (por. art. 26 ust. 2ca oraz ust. 2ed updop oraz art. 41 ust. 4da oraz ust. 12d updof). Niezłożenie takiej informacji jest wprost penalizowane w art. 56d § 1a ustawy Kodeks karny skarbowy.

Tym samym, ponieważ przepisy rozporządzenia odnoszą się wyłącznie do stosowania art. 26 ust. 2e updop oraz art. 41 ust. 12 updof, nie odnosząc się natomiast w żaden sposób do obowiązków podmiotów dokonujących wypłat polegających na przekazywaniu stosownych informacji płatnikom technicznym, w aktualnym stanie prawnym nieprzekazanie płatnikom technicznym informacji, o której mowa w art. 26 ust. 2ca updop oraz art. 41 ust. 4da updof (która jest płatnikom technicznym całkowicie zbędna w okresie wynikającym z rozporządzeń), może skutkować odpowiedzialnością karną skarbową płatników.

Z uwagi na sygnalizowaną powyżej nieprzydatność informacji przekazywanych przez podmioty dokonujące wypłat dla płatników technicznych w okresie obowiązywania rozporządzeń wydaje się, że taki obowiązek informacyjny po stronie tych podmiotów nie powinien występować w odniesieniu do wypłat dokonywanych do końca 2022 r., zgodnie z założeniem racjonalnego prawodawcy.

W związku z powyższym zwracam się do Pani Minister z następującymi pytaniami:

Czy wyłączenie stosowania przepisu art. 26 ust. 2e updop oraz art. 41 ust. 12 updof wobec płatników technicznych w sytuacjach określonych w art. 26 ust. 2c updop oraz art. 41 ust. 4d i 10 updof do dnia 31 grudnia 2022 r. należy odczytywać jako brak obowiązku złożenia oświadczenia, o którym mowa w przepisie art. 26 ust. 2ca updop oraz art. 41 ust. 4da updof, w związku z wypłatą odpowiadającą wypłacie z przepisu art. 26 ust. 2c updop oraz art. 41 ust. 4d i 10 updof?

Czy w przypadku niezłożenia oświadczenia, o którym mowa w przepisie art. 26 ust. 2ca updop oraz art. 41 ust. 4da updof, w okresie wynikającym z rozporządzeń członkowie zarządów/pracownicy podmiotów dokonujących wypłat należności za pośrednictwem tzw. płatników technicznych są narażeni na odpowiedzialność karnoskarbową?

 

Poseł Krzysztof Śmiszek

25 lipca 2022 r.

 

Odpowiedź na interpelację nr 34884 w sprawie stosowania przepisu art. 26 ust. 2e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz art. 41 ust. 12 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

Szanowna Pani Marszałek,

przekazuję odpowiedź na wniesioną przez Pana Krzysztofa Śmiszka, Posła na Sejm RP, interpelację nr 34884 z 28 lipca 2022 roku.

Rozporządzenia Ministra Finansów z 30 czerwca 2022 roku czasowo wyłączyły („zawiesiły”) zawiesiły obowiązek stosowania przez płatników przepisów art. 26 ust. 2e ustawy o CIT1 i art. 41 ust. 12 ustawy o PIT2, czyli mechanizmu pay & refund, który polega na poborze zryczałtowanego podatku dochodowego według ustawowych stawek (19% i 20%) i bez uwzględnienia preferencji wynikających z międzynarodowej umowy podatkowej, prawa unijnego lub prawa krajowego (niższa stawka, zwolnienie lub niepobranie podatku) od niektórych rodzajów należności wypłacanych przez płatnika na rzecz podatnika-nierezydenta, jeżeli ów podatnik jest powiązany z płatnikiem, a suma wypłacanych należności w ciągu roku podatkowego płatnika przekroczyła kwotę 2 000 000 złotych.

Rozporządzenia Ministra Finansów z 30 czerwca 2022 roku zostały wydane na podstawie upoważnienia zawartego w art. 26 ust. 9 ustawy o CIT i art. 41 ust. 29 ustawy o PIT. Zgodnie z tymi upoważnieniami, Minister Finansów może wyłączyć lub ograniczyć - pod pewnymi warunkami - stosowanie art. 26 ust. 2e tej pierwszej ustawy i art. 41 ust. 12 tej drugiej ustawy, czyli opisanego mechanizmu pay & refund. Upoważnienie nie pozwala na podobne „zawieszenie” innych przepisów wprost w rozporządzeniu. To jednak nie jest konieczne, bowiem na zasadzie celowościowej i systemowej wykładni prawa można wnioskować, że obowiązek emitenta nie ma charakteru samoistnego, lecz jest zależny czy też wtórny, ściśle związany z obowiązkiem płatnika technicznego, który z kolei służy stosowaniu mechanizmu pay & refund. W sytuacji wyłączenia stosowania tego mechanizmu zarówno obowiązek płatnika technicznego, jak i pomocniczy obowiązek emitenta stają się bezprzedmiotowe. Taka opinia została wyrażona w upublicznionym uzasadnieniu projektów rozporządzeń Ministra Finansów z 30 czerwca 2022 roku: „W tych okolicznościach Minister Finansów uważa za celowe i zasadne czasowe wyłączenie stosowania art. 41 ust. 12 ustawy PIT (a w konsekwencji także powiązanych obowiązków informacyjnych) w opisanym zakresie podmiotowym i przedmiotowym” [wytł. MF]. Wyłączenie stosowania powyższych obowiązków po stronie emitenta odpowiada zatem celowi regulacji zawartej w ww. rozporządzeniach Ministra Finansów.

 

Podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów
Piotr Patkowski

Warszawa, 12 sierpnia 2022 r.

 

1 Zob. ustawę z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (jednolity tekst: Dz. U. z 2021 r., poz. 1800 ze zmianami) [w skrócie: ustawa o CIT].

2 Zob. ustawę z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (jednolity tekst: Dz. U. z 2021 r., poz. 1128 ze zmianami) [w skrócie: ustawa o PIT].

 

Hasła tematyczne: podatek dochodowy od osób prawnych (cit), ministerstwo finansów, interpelacja, podatek dochodowy od osób fizycznych (pit), mechanizm pay & refund

 

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (0)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...