Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Artykuły: Facebook

25.09.2015

Zawieszenie działalności gospodarczej a prowadzenie PKPiR

Pojawiają się różne odpowiedzi na pytanie: czy przedsiębiorca powinien prowadzić PKPiR w trakcie zawieszenia działalności? Sprawdźmy zatem, jak to właściwie jest.

Czy przedsiębiorca powinien prowadzić PKPiR w trakcie zawieszenia działalności? Otóż tak. Pamiętajmy, że przedsiębiorca ma prawo wykonywać w trakcie zawieszenia działalności gospodarczej pewne czynności. Może wykonywać wszelkie czynności niezbędne do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów, ma prawo przyjmować należności lub obowiązek regulować zobowiązania powstałe przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej, a także ma prawo zbywać własne środki trwałe i wyposażenie.
Wszystkie te czynności powodują lub mogą powodować konsekwencje na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku VAT. Mimo że w trakcie zawieszenia działalności przedsiębiorca nie ma obowiązku odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy, żaden przepis nie zwalnia go z obowiązku prowadzenia w sposób prawidłowy odpowiedniej ewidencji księgowej i ujmowania w niej tych zdarzeń gospodarczych, które podatnik zgodnie z zapisami ustawy o swobodzie działalności gospodarczej ma prawo dokonywać w okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej. To stanowisko znajduje potwierdzenie w interpretacjach ministerialnych wydawanych na indywidualne wnioski przedsiębiorców.

Zapisy dokonane w ewidencjach w trakcie zawieszenia działalności będą uwzględnione albo w najbliższym miesiącu następującym po miesiącu, w którym działalność została „odwieszona”, albo w rozliczeniu rocznym.

W przypadku podatku od towarów i usług w okresie zawieszenia działalności podatnicy nie mają obowiązku składać deklaracji VAT, jednakże zwolnienie nie dotyczy:

  • podatników zarejestrowanych jako podatnicy VAT-UE zgodnie z art. 97,
  • podatników dokonujących wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów,
  • podatników dokonujących importu usług lub nabywających towary – w zakresie, których są podatnikiem,
  • okresów rozliczeniowych, w których zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej nie dotyczyło pełnego okresu rozliczeniowego,
  • okresów rozliczeniowych, za które podatnik jest obowiązany do rozliczenia podatku z tytułu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu oraz za które jest obowiązany dokonać korekty podatku naliczonego.

Oznacza to, że w sytuacji, w której przedsiębiorca dokonuje czynności wpływających na wysokość podatku VAT za okresy, w których te czynności zostały dokonane, należy złożyć deklarację w podatku od towarów i usług. A to oczywiście oznacza, że należy prowadzić odpowiednie ewidencje.

Po zmianach przepisów (zarówno w podatku dochodowym od osób fizycznych, jak i w podatku VAT) obowiązujących od 1 marca 2013 r. liczba operacji, które powinniśmy zaewidencjonować w PKPiR (lub ewidencjach VAT), znacznie wzrosła. Wiąże się to z nowymi przepisami dotyczącymi należności przeterminowanych (w podatku dochodowym obowiązek korekty kosztów lub przychodów, a w podatku VAT – obowiązek korekty podatku naliczonego). Należności ulegają bowiem przeterminowaniu bez względu na to, czy przedsiębiorca zawiesił działalność, czy też nie.

W trakcie zawieszenia działalności przedsiębiorca będzie swoje zobowiązania regulował – w całości lub części – co z kolei znowu powoduje konieczność dokonywania korekt w prowadzonych ewidencjach.

Romuald Gabrysz

 

Ostatnie artykuły z tego działu

Wszystkie artykuły z tego działu »

rozwiń wszystkie »Wasze komentarze

skomentuj

dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz