26.06.2020: Sprawy codzienne: spadki i darowizny, najem prywatny, nieruchomości, kupno-sprzedaż

Zawieszenie biegu terminów sądowych uprzykrza życie kredytobiorcom

Zgodnie z treścią art. 15zzs ust. 1 tzw. Tarczy antykryzysowej, w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 bieg terminów procesowych i sądowych w postępowaniach sądowych, w tym sądowoadministracyjnych, nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na ten okres”. Jak się okazało, powyższy przepis zadziałał szczególnie na niekorzyść kredytobiorców, którzy zaciągnęli kredyty hipoteczne na zakup nieruchomości.

Interpelacja nr 6924 do prezesa Rady Ministrów w sprawie konieczności pilnej zmiany przepisów zawartych w art. 15zzs ust. 1 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw

Szanowny Panie Premierze!

Zgodnie z treścią art. 15zzs ust. 1 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw: „w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 bieg terminów procesowych i sądowych w: 1) postępowaniach sądowych, w tym sądowoadministracyjnych, (…) - nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na ten okres”.

Jak się okazało, powyższy przepis zadziałał szczególnie na niekorzyść kredytobiorców, którzy zaciągnęli kredyty hipoteczne na zakup nieruchomości. W umowach o udzielenie kredytu hipotecznego zamieszczane są zapisy o podniesieniu marży dla banku w wysokości np. 2% wartości kwoty kredytu do momentu uprawomocnienia się wpisu hipoteki na rzecz banku.

Takie warunki zostały postawione m.in. klientowi banku PKO BP SA, który zawarł w dniu 31 marca 2020 roku umowę o udzielenie kredytu hipotecznego, a w dniu 22 kwietnia 2020 roku podpisał umowę notarialną na zakup nieruchomości. Niezwłocznie po ustanowieniu hipoteki na rzecz banku w dniu 15 maja 2020 roku kredytobiorca poinformował bank, aby ten obniżył marżę zaciągniętego kredytu o 2%. Zaznaczyć należy, że w tym szczególnym przypadku marża taka spowodowała podwyższenie kosztu miesięcznej raty aż o kilka tysięcy złotych.

Niestety, bank PKO BP SA odmówił obniżenia oprocentowania kredytu, powołując się na fakt nieuprawomocnienia się wpisu hipoteki z powodu zawieszenia biegu terminów właśnie na podstawie art. 15zzs ust. 1 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

Wobec powyższego zwracam się do Pana Premiera z prośbą o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

  1. Czy rząd ma zamiar jak najszybciej dokonać odpowiednich zmian w wadliwych przepisach ustawy, które nie stanowią wsparcia dla przedsiębiorczych obywateli?
  2. Czy rząd przewiduje wprowadzenie poprawki do art. 15zzs ustawy z dnia 31 marca 2020 r., która spowoduje terminowe uprawomocnianie się wpisów w księgach wieczystych na rzecz banków udzielających kredytów hipotecznych, aby kredytobiorcy mogli zostać zwolnieni z ponoszenia niepotrzebnych dodatkowych kosztów kredytu?
  3. Dlaczego ustawodawca nie przewidział, iż zapisy ustawy odnośnie do zawieszenia biegu terminów w niektórych postępowaniach sądowych, np. właśnie wieczystoksięgowych, mogą spowodować ogromne straty finansowe dla obywateli?

Posłanka Ewa Kołodziej

26 maja 2020 r.

Odpowiedź na interpelację nr 6924 w sprawie konieczności pilnej zmiany przepisów zawartych w art. 15zzs ust. 1 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw

W odpowiedzi na interpelację Pani Poseł Ewy Kołodziej, przekazaną w celu udzielenia odpowiedzi do Ministra Sprawiedliwości przy piśmie Pana Jarosława Wenderlicha Podsekretarza Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 czerwca 2020 r., w sprawie koniecznej zmiany w art. 15zzs ust. 1 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r., poz. 568), uprzejmie przedstawiam, co następuje.

W interpelacji wskazano na niekorzystne dla kredytobiorców efekty wprowadzenia przepisu art. 15zzs ust. 1 ww. ustawy, zgodnie z którym w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19, bieg terminów procesowych i sądowych w postępowaniach sądowych, w tym sądowoadministracyjnych nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na ten okres, z wyjątkami wskazanymi w ustawie.

Odnosząc się do pytania pierwszego i drugiego interpelacji wskazać należy, że oczekiwana zmiana dotycząca przepisu art. 15zzs ust. 1 ww. ustawy nastąpiła w ustawie z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2020 r. poz. 875).

W myśl art. 46 pkt 20 tej ustawy uchylony został art. 15zzs ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

Zgodnie z art. 68 ust. 6 ustawy z dnia 14 maja 2020 r. terminy w postępowaniach, o których mowa w art. 15zzs ustawy z dnia 31 marca 2020 r., których bieg nie rozpoczął się na podstawie art. 15zzs, rozpoczynają bieg po upływie 7 dni od dnia wejścia w życie ustawy. W myśl art. 68 ust. 7 ustawy z dnia 14 maja 2020 r. terminy w postępowaniach o których mowa w art. 15zzs ustawy z dnia 31 marca 2020 r., których bieg uległ zawieszeniu na podstawie art. 15zzs, biegną dalej po upływie 7 dni od dnia wejścia w życie ustawy.

Na podstawie art. 76 ustawy z dnia 14 maja 2020 r. ustawa ta weszła w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, które nastąpiło w dniu 15 maja 2020 r.

Powyższe oznacza, że z chwilą wejścia w życie ustawy rozwiązany został problem poruszony w pytaniach pierwszym i drugim interpelacji i nie ma konieczności dokonania zmian art. 15zzs lub poprawek do tego przepisu.

W zakresie pytania trzeciego interpelacji - dlaczego ustawodawca nie przewidział, iż zapisy ustawy odnośnie zawieszenia biegu terminów w niektórych postępowaniach sądowych np. wieczystoksięgowych mogą spowodować ogromne straty finansowe dla obywateli wskazać trzeba, że stan epidemii wprowadzony na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. (Dz. U. poz. 491 z późn. zm.) spowodował straty finansowe w wielu gałęziach gospodarki oraz indywidualnych osób. Działania podejmowane przez rząd w tym szczególnym okresie, mają na celu między innymi stopniowe, chociaż częściowe wyrównywanie strat wynikających z faktu wprowadzenia stanu epidemii. Należy wreszcie zwrócić uwagę na okoliczność, że upływ terminów w postępowaniu wieczystoksięgowym, w razie niemożności podjęcia przez uczestników obrony z uwagi na skutki COVID-19, mógł potencjalnie wywołać jeszcze dalej idące negatywne skutki.

Podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości
Anna Dalkowska

Warszawa, 18 czerwca 2020 r.

Hasła tematyczne: interpelacja, kredyt hipoteczny, ministerstwo sprawiedliwości, księgi wieczyste, tarcza antykryzysowa

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (0)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...