Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Artykuły: Facebook

02.12.2019

Zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej

Organ podatkowy, zamierzający wszcząć kontrolę podatkową, jest zobowiązany do zawiadomienia podatnika o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej. Zasada ta wynika z art. 282b § 1 Ordynacji podatkowej. Kontrola może być wszczęta pomiędzy 7. a 30. dniem liczonym od dnia doręczenia podatnikowi zawiadomienia o zamiarze jej wszczęcia, a w razie przekroczenia tego terminu wszczęcie kontroli wymaga ponownego zawiadomienia. Natomiast wszczęcie kontroli przed upływem 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia wymaga zgody kontrolowanego.


Uwaga!

Z punktu widzenia podatników niezwykle istotne jest to, że na zawiadomieniu o zamiarze wszczęcia danej kontroli organ podatkowy zobowiązany jest w sposób dokładny określić jej przedmiotowy zakres, czyli inaczej mówiąc: wskazać wprost, jakiego tytułu podatkowego oraz jakiego okresu rozliczeniowego kontrola podatkowa będzie dotyczyć.


To duże ułatwienie dla podatników, ponieważ wiedząc o temacie kontroli, mogą się oni do niej w odpowiedni sposób przygotować. Nie tylko jeszcze raz sprawdzić faktury zakupu oraz sprzedaży dotyczące poszczególnych operacji gospodarczych, lecz także sprawdzić zapisy w prowadzonych ewidencjach czy też np. przygotować się do określonych wyjaśnień, do okazania w toku kontroli umów handlowych oraz do złożenia wszelkich innych dokumentów i wyjaśnień stanowiących podstawę przeprowadzonych w badanym okresie transakcji.

Według art. 282b § 4 Ordynacji zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej zawiera:

 • oznaczenie organu,

 • datę i miejsce wystawienia,

 • oznaczenie kontrolowanego,

 • wskazanie zakresu kontroli,

 • pouczenie o prawie złożenia korekty deklaracji,

 • podpis osoby upoważnionej do zawiadomienia, a jeżeli zawiadomienie zostało wydane w formie dokumentu elektronicznego – bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpis potwierdzony profilem zaufanym ePUAP, lub też podpis zaufany czy podpis osobisty.

Kiedy bez zawiadomienia

Ustawodawca przewidział liczne wyjątki od zasady zawiadamiania podatników o zamiarze wszczęcia kontroli - motywowane koniecznością zapobiegania działaniom mającym np. na celu uszczuplenie zobowiązań podatkowych.

Zgodnie z art. 282c Ordynacji kontrola może zostać wszczęta w każdym czasie w następujących przypadkach:

 1. kontrola dotyczy zasadności zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług,
 2. ma być wszczęta na żądanie organu prowadzącego postępowanie przygotowawcze o przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 3. dotyczy opodatkowania przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych,
 4. dotyczy niezgłoszonej do opodatkowania działalności gospodarczej,
 5. ma być podjęta w oparciu o informacje uzyskane na podstawie przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz o finansowaniu terroryzmu,
 6. zostaje wszczęta (po okazaniu legitymacji służbowej), gdy czynności kontrolne są niezbędne dla przeciwdziałania popełnieniu przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego albo zabezpieczenia dowodów jego popełnienia,
 7. ma charakter doraźny dotyczący ewidencjonowania obrotu za pomocą kasy rejestrującej, użytkowania kasy rejestrującej lub sporządzania spisu z natury,
 8. dotyczy podatku od wydobycia niektórych kopalin,
 9. ma charakter doraźny dotyczący sprawdzenia zachowania warunków zawieszenia działalności gospodarczej,
 10. dotyczy zasadności zwrotu podatku w rozumieniu przepisów rozdziału 7b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz rozdziału 6a ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (chodzi o zwrot pobranego uprzednio podatku u źródła).

W powyżej wymienionych sytuacjach nie zawiadamia się podatnika o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej.

Przepis ten stosuje się również w razie konieczności rozszerzenia zakresu kontroli na inne okresy rozliczeniowe z uwagi na nieprawidłowości stwierdzone w wyniku dokonanych już czynności kontrolnych. Zakres kontroli może zostać zatem rozszerzony bez obowiązku informowania podatnika, jeśli kontrola podatkowa wykazuje nieprawidłowości skutkujące powstaniem zaległości podatkowych w kolejnych okresach.

Podobnie procedura zawiadamiania nie jest stosowana, gdy organ podatkowy posiada informacje, z których wynika, że kontrolowany:

 1. został prawomocnie skazany w Rzeczypospolitej Polskiej za popełnienie przestępstwa skarbowego, przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, przestępstwa z ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości lub wykroczenia polegającego na utrudnianiu kontroli; w przypadku osoby prawnej warunek ten odnosi się do każdego członka zarządu lub osoby zarządzającej, a w przypadku spółek niemających osobowości prawnej – do każdego wspólnika;
 2. jest zobowiązanym w postępowaniu egzekucyjnym w administracji;
 3. nie ma miejsca zamieszkania lub adresu siedziby albo doręczanie pism na podane adresy było bezskuteczne bądź utrudnione.

Po wszczęciu kontroli bez uprzedniego zawiadomienia informuje się kontrolowanego o przyczynie jego braku.


Ważne!

Wymieniony powyżej katalog sytuacji eliminujących konieczność zawiadomienia o kontroli jest katalogiem zamkniętym, co oznacza, że tylko w ściśle określonych powyżej sytuacjach kontrola podatkowa może zostać podjęta przez organy podatkowe bez zastosowania procedury powiadamiania.

Redakcja podatki.biz

 

 

Ostatnie artykuły z tego działu

Wszystkie artykuły z tego działu »

rozwiń wszystkie »Wasze komentarze

skomentuj

dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz