15.11.2017: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach nie zawsze aktualne

Podczas prowadzenia prac legislacyjnych nad projektem zmiany ustawy – Ordynacja podatkowa nie było żadnego obowiązku stworzenia mechanizmów kontrolnych, pozwalających na monitorowanie na bieżąco funkcjonowania systemu zaświadczeń wydawanych na wniosek podatników, w celu uniknięcia sytuacji, w której podatnik otrzymałby od organu podatkowego zaświadczenie zawierające nieaktualne, lub niepełne dane dotyczące potencjalnego kontrahenta. Zasadniczym celem projektowanych zmian było wprowadzenie możliwości zbadania przez podatnika, czy zachodzi ryzyko nieprawidłowości funkcjonowania kontrahentów w obrocie gospodarczym - wyjaśniło Ministerstwo Finansów.

Zapytanie nr 4458 do ministra finansów w sprawie zaświadczeń o sytuacji podatkowej kontrahentów wydawanych na wniosek podatników

Szanowny Panie Ministrze!

W ostatnich latach, zarówno w Polsce, jak i w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej, można zaobserwować coraz częstsze przypadki wykorzystywania przez nieuczciwych podatników mechanizmów konstrukcji podatku VAT do uzyskiwania niezgodnych z prawem korzyści i skutki procederu mogą uderzać w uczciwych przedsiębiorców. Aby temu zapobiec tworzony jest wzorzec należytej staranności, czyli spis przesłanek, których spełnienie w momencie zawierania transakcji skutkowałoby brakiem podstaw do kwestionowania u podatników prawa do odliczenia podatku, w następstwie uznania, że podatnicy nie wiedzieli i nie mogli wiedzieć, że w ramach danej transakcji ich dostawca dopuścił się przestępstwa.

Jedną z takich przesłanek jest skorzystanie z prawa do otrzymania od organów skarbowych zaświadczenia o tym, czy aktualny kontrahent wnioskującego podatnika rzetelnie rozlicza się z podatków. Taka idea wydaje się słuszna pod warunkiem, że informacja, którą otrzyma zainteresowany podatnik o swoim ewentualnym partnerze będzie aktualna i zgodna ze stanem faktycznym na dzień jej wydania przez organ podatkowy.

Wobec powyższego - na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 9 maja 1996 roku o wykonywaniu mandatu posła i senatora (Dz. U. nr 73, poz. 350, z późn. zm.) – uprzejmie proszę Pana Ministra o udzielenie odpowiedzi na pytanie:

Czy podczas prowadzenia prac legislacyjnych nad projektem nowelizacji Ordynacji podatkowej, prowadzone były również prace nad stworzeniem mechanizmów kontrolnych, pozwalających na monitorowanie na bieżąco funkcjonowania systemu zaświadczeń wydawanych na wniosek podatników, w celu uniknięcia sytuacji, w której podatnik otrzymałby od organu podatkowego zaświadczenie zawierające nieaktualne, lub niepełne dane dotyczące potencjalnego kontrahenta?

Poseł Andrzej Maciejewski

22 września 2017 r.

Odpowiedź na zapytanie nr 4458 do ministra finansów w sprawie zaświadczeń o sytuacji podatkowej kontrahentów wydawanych na wniosek podatników

W związku z zapytaniem nr 4458 Pana Posła Andrzeja Maciejewskiego w sprawie zaświadczeń o sytuacji podatkowej kontrahentów wydawanych na wniosek podatników, uprzejmie informuje, iż przygotowana przez Ministerstwo Finansów nowelizacja w zakresie przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa (druk nr 1836) zakłada dodanie do istniejącego katalogu otwartego dowodów w postępowaniu podatkowym, że dowodami w postępowaniu podatkowym są również dokumenty zgromadzone w toku działalności analitycznej Krajowej Administracji Skarbowej. Nowe przepisy przyczynią się do wyeliminowania mogących powstać wątpliwości i negowania przez podatników wykorzystywania przez organy skarbowe dokumentów zgromadzonych w ramach czynności analitycznych.

Ponadto pragnę zauważyć, iż projekt ustawy przewiduje również wyłączenie stosowania przepisów o tajemnicy skarbowej w odniesieniu do przypadków udostępnienia aktualnemu kontrahentowi podatnika prowadzącego działalność gospodarczą informacji o wywiązywaniu się przez podatnika z niektórych obowiązków podatkowych, np. niezłożeniu lub złożeniu przez podatnika deklaracji lub innego dokumentu, do których złożenia był obowiązany na podstawie przepisów ustaw podatkowych. Projekt ustawy zakłada również wprowadzenie trybu udostępnienia ww. informacji przez wskazanie, że organ podatkowy, na wniosek kontrahenta podatnika prowadzącego działalność gospodarczą, będzie wydawał zaświadczenie w zakresie informacji o sytuacji podatkowej podatnika, z wyłączeniem przepisów o tajemnicy skarbowej, w tym informacji o niezłożeniu przez podatnika deklaracji pomimo upływu terminu na jej złożenie.

Projektowane brzmienie przepisów nie wprowadza warunków podmiotowych bycia kontrahentem podatnika. Kontrahentem podatnika mogą być wszystkie podmioty, które są stroną transakcji finansowej, która ma na celu wymianę towaru lub usługi. Podmiotem uprawnionym do ubiegania się o wydanie zaświadczenia może być każdy, kto jest kontrahentem podatnika prowadzącego działalność gospodarczą.

Proponowane zmiany przyczynią się do ochrony podatników przed poniesieniem konsekwencji nieuczciwości kontrahentów, stworzą procedurę rzetelnej oceny kontrahentów oraz umożliwią uzyskanie przez podatnika informacji o sytuacji podatkowej kontrahenta.

Jednocześnie wyjaśniam, iż podczas prowadzenia prac legislacyjnych nad projektem zmiany ustawy – Ordynacja podatkowa nie było żadnego obowiązku stworzenia mechanizmów kontrolnych, pozwalających na monitorowanie na bieżąco funkcjonowania systemu zaświadczeń wydawanych na wniosek podatników, w celu uniknięcia sytuacji, w której podatnik otrzymałby od organu podatkowego zaświadczenie zawierające nieaktualne, lub niepełne dane dotyczące potencjalnego kontrahenta. Zasadniczym celem projektowanych zmian było wprowadzenie możliwości zbadania przez podatnika, czy zachodzi ryzyko nieprawidłowości funkcjonowania kontrahentów w obrocie gospodarczym.

Podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów
Paweł Cybulski

Warszawa, 26 października 2017 r.

Hasła tematyczne: ordynacja podatkowa, ministerstwo finansów, zapytanie poselskie, zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach, podatki 2018, weryfikacja kontrahentów

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (2)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...