Zaświadczenia dotyczące podatnika innego niż wnioskodawca

W obrocie gospodarczym występują sytuacje, w których rozsądnie jest wystąpić o wydanie zaświadczenia o wysokości zaległości podatkowych naszego ewentualnego kontrahenta.

 

W tym zakresie warto wskazać, że zgodnie z art. 306g Ordynacji podatkowej organy podatkowe wydają zaświadczenie o wysokości zaległości podatkowych zbywającego przedsiębiorstwo lub jego zorganizowaną część:

1) na wniosek zbywającego;

2) na wniosek nabywcy, za zgodą zbywającego.

W takim zaświadczeniu organ podatkowy określa wysokość zaległości podatkowych zbywającego na dzień wydania zaświadczenia. Nabywca przedsiebiorstwa ma prawo poznać wysokość ewentualnych zaległości podatkowych przedsiębiorstwa przed podjęciem decyzji o jego nabyciu.

Organ podatkowy na wniosek banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej zamierzających udzielić podatnikowi kredytu, za wyrażoną na piśmie zgodą podatnika, wydaje zaświadczenia dotyczące jego wskazanych spraw podatkowych, w tym deklaracji wykazujących zwrot podatku, o kwotach i terminach dokonywanych zwrotów oraz o zajęciach egzekucyjnych wierzytelności z tytułu zwrotu podatku (art. 306ha Ordynacji podatkowej).

 

 

Ponadto na mocy art. 306ia Ordynacji organ podatkowy, na wniosek kontrahenta podatnika prowadzącego działalność gospodarczą, wydaje zaświadczenie w zakresie informacji, o:

1) niezłożeniu lub złożeniu przez podatnika deklaracji lub innego dokumentu, do których złożenia był obowiązany na podstawie przepisów ustaw podatkowych;

2) nieujęciu lub ujęciu przez podatnika w złożonej deklaracji lub złożonym innym dokumencie zdarzeń, do których ujęcia był obowiązany na podstawie przepisów ustaw podatkowych;

3) zaleganiu lub niezaleganiu przez podatnika w podatkach wynikających z deklaracji lub innego dokumentu składanych na podstawie przepisów ustaw podatkowych.

 


Z orzecznictwa


Kontrahentem podatnika mogą być wszystkie podmioty, które są stroną transakcji finansowej, która ma na celu wymianę towaru lub usługi. Podmiotem uprawnionym do ubiegania się o wydanie zaświadczenia może być zatem każdy, kto jest kontrahentem podatnika prowadzącego działalność gospodarczą, niezależnie od tego, czy sam prowadzi działalność gospodarczą i w jakiej formie (wyrok WSA w Białymstoku z dnia 22.07.2020 r., I SA/Bl 569/20).


 

Marcin Sądej, Redakcja podatki.biz

 

Hasła tematyczne: zaświadczenia, zaświadczenie o niezaleganiu podatkach, zaświadczenie o zaległościach podatkowych

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (0)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...