Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Artykuły: Facebook

13.10.2014

Zasady składania dokumentów ubezpieczeniowych: Rodzaje i forma przekazania formularzy do ZUS

1. Formularze ubezpieczeniowe - rodzaje

Formularze ubezpieczeniowe dzielimy na dokumenty:

  • zgłoszeniowe - płatnika i osoby ubezpieczonej,
  • rozliczeniowe.

W poniższej tabelce pogrupowaliśmy te formularze według kategorii z podaniem symbolu oraz pełnej nazwy, natomiast ich obowiązujące wzory przedstawiliśmy w rozdziale piątym.

 

SYMBOL

NAZWA FORMULARZA

Formularze zgłoszeniowe osoby ubezpieczonej

ZUS ZUA

zgłoszenie do ubezpieczeń / zgłoszenie zmiany danych osoby ubezpieczonej

ZUS ZCNA

zgłoszenie danych o członkach rodziny dla celów ubezpieczenia zdrowotnego

ZUS ZZA

zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego / zgłoszenie zmiany danych

ZUS ZIUA

zgłoszenie zmiany danych identyfi kacyjnych osoby ubezpieczonej

ZUS ZWUA

wyrejestrowanie z ubezpieczeń

ZUS ZSWA

zgłoszenie / korekta danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze

Formularze zgłoszeniowe płatnika składek

 

ZUS ZPA

zgłoszenie / zmiana danych płatnika składek – osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej
osobowości prawnej

ZUS ZFA

zgłoszenie / zmiana danych płatnika składek – osoby fi zycznej

ZUS ZIPA

zgłoszenie zmiany danych identyfi kacyjnych płatnika składek

ZUS ZWPA

wyrejestrowanie płatnika składek

ZUS ZBA

informacja o numerach rachunków bankowych płatnika składek

ZUS ZAA

adresy prowadzenia działalności gospodarczej przez płatnika składek

Formularze rozliczeniowe

ZUS RCA

imienny raport miesięczny o należnych składkach i wypłaconych świadczeniach

ZUS RZA

imienny raport miesięczny o należnych składkach na ubezpieczenie zdrowotne

ZUS RSA

imienny raport miesięczny o wypłaconych świadczeniach i przerwach w opłacaniu składek

ZUS DRA

deklaracja rozliczeniowa

Informacja dla ubezpieczonego

 

Informacja miesięczna dla osoby ubezpieczonej

 

Informacja roczna dla osoby ubezpieczonej

Jak sama nazwa tych formularzy sugeruje, zgłaszasz na nich w ZUS siebie jako płatnika składek oraz osoby, które zatrudniasz lub będziesz zatrudniać, do ubezpieczeń społecznych lub ubezpieczenia zdrowotnego oraz rozliczasz w nich należne składki na te ubezpieczenia.

2. Forma przekazywania dokumentów ubezpieczeniowych do ZUS

Zgodnie z ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych z dnia 13 października 1998 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 1442 z późn. zm.) jako płatnik składek jesteś zobowiązany przekazywać do ZUS zgłoszenia do ubezpieczeń, imienne raporty miesięczne, deklaracje rozliczeniowe, inne dokumenty niezbędne oraz korekty tych dokumentów w wybranej formie, tzn.:

  • drogą elektroniczną, korzystając z aplikacji e-Płatnik udostępnionej na www.pue.zus.pl bądź
  • aktualnej wersji programu PŁATNIK (dostępnej na www.zus.pl lub w każdej terenowej jednostce ZUS) lub
  • innego oprogramowania interfejsowego albo
  • w formie papierowej lub wydruku z oprogramowania interfejsowego.

Jeśli chcesz korzystać z oprogramowania interfejsowego, to musi być ono zgodne z wymaganiami zdefi niowanymi przez ZUS i potwierdzone w sposób określony w art. 21 i 22 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Z formy papierowej albo w formie wydruku z oprogramowania interfejsowego mogą korzystać jedynie płatnicy składek rozliczający składki za nie więcej niż 5 osób. Niemniej jednak w uzasadnionych przypadkach, na Twój wniosek jako płatnika składek złożony w jednostce terenowej ZUS, Zakład Ubezpieczeń Społecznych może upoważnić Cię jako płatnika składek rozliczającego składki za więcej niż 5 osób do przekazywania dokumentów w formie dokumentu pisemnego według ustalonego wzoru albo w formie wydruku lub przy pomocy nośników elektronicznych w formie dokumentu elektronicznego z oprogramowania interfejsowego.

Ważne! Płatnicy składek składający dokumenty w formie papierowej powinni:

  • zapoznać się przed wypełnieniem odpowiednich formularzy z zamieszczonymi w nich informacjami,
  • wypełnić pola formularzy w wyznaczonych kratkach komputerowo, na maszynie lub ręcznie dużymi drukowanymi literami, czarnym lub niebieskim kolorem.

źródło: zus.pl

 

Ostatnie artykuły z tego działu

Wszystkie artykuły z tego działu »

rozwiń wszystkie »Wasze komentarze

skomentuj

dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz