Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Artykuły: Facebook

15.12.2014

Zasady składania deklaracji podatkowych w VAT

Podatnicy podatku VAT są obowiązani, co do zasady, składać w urzędzie skarbowym deklaracje podatkowe VAT-7 za okresy miesięczne w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu. Mali podatnicy, którzy wybrali metodę kasową, składają w urzędzie skarbowym deklaracje podatkowe VAT-7K za okresy kwartalne w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym kwartale.

Mali podatnicy, którzy utracili prawo do stosowania metody kasowej, składają deklaracje podatkowe za okresy miesięczne począwszy od rozliczenia za miesiąc następujący po kwartale, w którym nastąpiło przekroczenie kwot powodujące utratę prawa do rozliczania się metodą kasową. Zasadę powyższą stosuje się odpowiednio do podatników, którzy zrezygnowali z prawa do rozliczania się metodą kasową. Niemniej jednak tacy podatnicy mają dalszą możliwość kwartalnego rozliczania się z podatku ale w drodze składania deklaracji VAT-7D.

Mali podatnicy, którzy nie stosują metody kasowej, mogą stosować kwartalne okresy rozliczeniowe z podatku, o ile zawiadomią o tym (właściwego) naczelnika urzędu skarbowego. Stosowna notyfikacja w tym względzie powinna zostać złożona w terminie do 25. dnia drugiego miesiąca kwartału, za który będzie po raz pierwszy złożona kwartalna deklaracja podatkowa - podatnicy ci również składają deklaracje podatkowe VAT-7K w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym kwartale.

Z kolei podatnicy, inni niż mali podatnicy, mogą również składać deklaracje podatkowe kwartalnie, po uprzednim pisemnym zawiadomieniu naczelnika urzędu skarbowego, najpóźniej do 25. dnia drugiego miesiąca kwartału, za który będzie po raz pierwszy złożona kwartalna deklaracja podatkowa – VAT-7D.

Podatnicy, którzy wybrali rozliczanie się z podatku za pomocą deklaracji VAT-7D zostali jednakże zobligowani do miesięcznych wpłat zaliczek na podatek.

Uwaga: Podatnicy rozliczający się kwartalnie mogą ponownie składać deklaracje podatkowe za okresy miesięczne, nie wcześniej jednak niż po upływie 4 kwartałów, za które składali deklaracje kwartalne, po uprzednim pisemnym zawiadomieniu naczelnika urzędu skarbowego w terminie do dnia złożenia deklaracji podatkowej za pierwszy miesięczny okres rozliczeniowy, jednak nie później niż z dniem upływu terminu złożenia tej deklaracji.

Natomiast podatnik, rozpoczynający w trakcie roku podatkowego wykonywanie czynności podlegających opodatkowaniu dokonuje zawiadomienia w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym rozpoczął wykonywanie tych czynności.

Uwaga: Ustawodawca wyłączył możliwość kwartalnego rozliczania się z podatku za pomocą deklaracji VAT-7K czy VAT-7D dla podatników, którzy w danym kwartale lub w poprzedzających go czterech kwartałach dokonali dostawy towarów, o których mowa w załączniku nr 13 do ustawy (niektóre wyroby stalowe i paliwa), chyba że łączna wartość tych dostaw bez kwoty podatku nie przekroczyła, w żadnym miesiącu z tych okresów, kwoty 50.000 zł, a jeżeli przekroczyła tę kwotę, nie przekroczyła kwoty odpowiadającej 1% wartości ich sprzedaży bez kwoty podatku. W przypadku gdy łączna wartość dostaw tych towarów (bez kwoty podatku) przekroczyła progi, o których mowa wyżej, podatnicy ci są obowiązani do składania deklaracji podatkowych za okresy miesięczne.

Zwolnienie z obowiązku składania deklaracji

Nie mają obowiązku składania deklaracji podatnicy zwolnieni podmiotowo lub wykonujący wyłącznie czynności przedmiotowo zwolnione z opodatkowania VAT, chyba że przysługuje im zwrot różnicy podatku lub zwrot podatku naliczonego albo są zobowiązani lub uprawnieni do dokonania korekty podatku naliczonego z uwagi na dot. tzw. „ulgi na złe długi”), art. 90a lub art. 91 lub należnego na podstawie art. 89a ust. 4

W przypadku zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej podatnicy nie mają obowiązku składania deklaracji miesięcznych i kwartalnych za okresy rozliczeniowe, których to zawieszenie dotyczy.

Zwolnienie z obowiązku składania deklaracji podatkowych nie dotyczy:

  • podatników dokonujących wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów;
  • podatników dokonujących importu usług lub nabywających towary - w zakresie których są podatnikiem;
  • okresów rozliczeniowych, w których zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej nie dotyczyło pełnego okresu rozliczeniowego;
  • okresów rozliczeniowych, za które podatnik jest obowiązany do rozliczenia podatku z tytułu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu oraz za które jest obowiązany dokonać korekty podatku naliczonego.

Szczególne zasady składania deklaracji

Podatnicy VAT, inni niż zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni i osoby prawne niebędące podatnikami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, u których wartość wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów przekroczyła kwotę 50.000 zł lub którzy skorzystali z możliwości opodatkowania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, są obowiązani składać w urzędzie skarbowym deklaracje podatkowe VAT-8 w zakresie dokonywanych nabyć za okresy miesięczne w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu.

W deklaracji tej, oprócz wartości WNT podatnik zobligowany jest do wykazania importu usług, a także dostawy towarów oraz świadczenia usług, dla których podatnikiem jest ich nabywca.

W przypadku podatnika VAT, innego niż zarejestrowany jako podatnik VAT czynny, który ustanowił przedstawiciela podatkowego, deklaracje podatkowe VAT-13 dotyczące wyłącznie wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów składa we własnym imieniu na jego rzecz przedstawiciel podatkowy za okresy miesięczne w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu.

Podatnicy, który są osobami prawnymi, jednostkami organizacyjnymi niemającymi osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, niebędące podatnikami, dokonujące okazjonalnie wewnątrzwspólnotowej dostawy nowych środków transportu, składają w urzędzie skarbowym deklaracje podatkowe VAT-11 w terminie do ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy.

Ponadto podatnicy, o których mowa w art. 15 ustawy, niemający obowiązku składania deklaracji VAT-7, VAT-7K, VAT-7D lub VAT-8, składają deklarację VAT-9M, jeżeli zobligowani są na podstawie przepisów ustawy do rozliczenia podatku należnego z tytułu importu usług lub dostawy towarów lub usług, dla których podatnikiem jest ich nabywca.

Uwaga: Deklaracja jest istotnym elementem rozliczenia VAT, z uwagi na fakt, że zobowiązanie podatkowe, kwotę zwrotu różnicy podatku, kwotę zwrotu podatku naliczonego lub różnicy podatku, przyjmuje się w kwocie wynikającej z deklaracji podatkowej, chyba że naczelnik urzędu skarbowego lub organ kontroli skarbowej określi je w innej wysokości.

mf.gov.pl

 

Ostatnie artykuły z tego działu

Wszystkie artykuły z tego działu »

rozwiń wszystkie »Wasze komentarze

skomentuj

dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz