Zasady i terminy zwrotu nadwyżki podatku VAT naliczonego nad należnym

W systemie podatku od towarów i usług możliwość uzyskania zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym jest cechą umożliwiającą realizację zasady neutralności tego podatku i opodatkowania wyłącznie ostatecznego konsumenta - nabywcy.

Uwaga: Możliwość zwrotu nadwyżki VAT naliczonego nad należnym dotyczy, co do zasady wyłącznie czynnych podatników podatku od towarów i usług.

Aby uzyskać zwrot należy złożyć deklarację dla podatku od towarów i usług VAT-7, VAT-7K lub VAT-7D, wykazującą istnienie nadwyżki podatku naliczonego nad należnym. Deklarację za okresy miesięczne składa się w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu. Podatnicy, którzy wybrali metodę kasową lub kwartalną metodę rozliczeń składają deklaracje za okresy kwartalne, w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym kwartale.

W niektórych przypadkach do deklaracji należy dołączyć umotywowany wniosek o zwrot podatku od towarów i usług. Składa się go:

 • wraz z deklaracją podatkową, jeśli podatnik zwraca się o przyspieszenie zwrotu różnicy podatku z 60 do 25 dni;
 • jeżeli podatnik dokonuje dostawy towarów lub świadczenia usług poza terytorium kraju i nie dokonuje sprzedaży opodatkowanej w Polsce;
 • wraz z deklaracją podatkową, jeżeli podatnik nie wykonał w danym okresie rozliczeniowym czynności opodatkowanych;
 • wraz z deklaracją podatkową, jeżeli podatnik nie wykonał w danym okresie rozliczeniowym czynności opodatkowanych i jednocześnie wnosi o skrócenie terminu zwrotu ze 180 do 60 dni.

Wniosek dokonanie zwrotu podatku VAT składa się na formularzu VAT-ZT, natomiast w przypadku żądania przyspieszenia zwrotu podatnik wypełnia formularz VAT-ZZ.

Zwrot dokonywany jest na rachunek bankowy lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej.

Uwaga: Zamiast zwrotu kwota nadwyżki może zostać przeniesiona na następny okres rozliczeniowy albo podatnik może ją wykazać w deklaracji kwotę do zwrotu i złożyć wniosek aby ta kwota została przekazana na poczet bieżących lub przyszłych zobowiązań podatkowych (w tym z tytułu podatków innych niż VAT).

Podstawowy termin zwrotu

Podstawowy termin zwrotu podatku wynosi 60 dni od dnia złożenia deklaracji przez podatnika, o ile nie znajdą zastosowania przepisy szczególne.

Jeżeli zasadność zwrotu wymaga dodatkowego zweryfikowania, naczelnik urzędu skarbowego może przedłużyć termin 60-dniowy do czasu zakończenia weryfikacji rozliczenia podatnika dokonywanego w ramach czynności sprawdzających, kontroli podatkowej lub postępowania podatkowego na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej lub postępowania kontrolnego na podstawie przepisów o kontroli skarbowej.

W przypadku wydłużenia terminu urząd skarbowy na wniosek podatnika dokonuje zwrotu różnicy podatku w terminie 60 dni, jeżeli podatnik wraz z wnioskiem złoży w urzędzie skarbowym zabezpieczenie majątkowe w kwocie odpowiadającej kwocie wnioskowanego zwrotu podatku.

Poza tym, na umotywowany wniosek podatnika zwrot w terminie 60 dni może również zostać dokonany w przypadku podatników dokonujących dostawy towarów lub świadczenia usług poza terytorium kraju i niedokonujących sprzedaży opodatkowanej, jeżeli importowane lub nabyte towary i usługi dotyczą dostawy towarów lub świadczenia usług przez podatnika poza terytorium kraju i jeżeli kwoty te mogłyby być odliczone, gdyby czynności te były wykonywane na terytorium kraju, a podatnik posiada dokumenty, z których wynika związek odliczonego podatku związanego z tymi czynnościami.

Skrócony termin zwrotu

Na wniosek podatnika, złożony wraz z deklaracją podatkową, zwrot podatku dokonywany jest w terminie 25 dni, licząc od dnia złożenia rozliczenia, w przypadku, gdy kwoty podatku naliczonego, wykazane w deklaracji podatkowej, wynikają z:

 1. faktur dokumentujących kwoty należności, które zostały w całości zapłacone, z uwzględnieniem art. 22 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej,
 2. dokumentów celnych, deklaracji importowej oraz decyzji naczelnika urzędu celnego oraz zostały przez podatnika zapłacone,
 3. importu towarów rozliczanego zgodnie odpowiednimi przepisami ustawy o podatku od towarów i usług, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, świadczenia usług, dla którego podatnikiem jest ich usługobiorca lub dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca, jeżeli w deklaracji podatkowej została wykazana kwota podatku należnego od tych transakcji.

Termin zwrotu w przypadku braku czynności opodatkowanych

W przypadku, gdy podatnik w danym okresie rozliczeniowym nie dokonywał czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług kwota podatku naliczonego podlega zwrotowi w terminie 180 dni. Na pisemny wniosek podatnika urząd skarbowy dokonuje w takim przypadku zwrotu w terminie 60 dni, jeżeli podatnik złoży w urzędzie skarbowym zabezpieczenie majątkowe.

Zabezpieczenia majątkowe

Zabezpieczenie majątkowe powinno odpowiadać kwocie wnioskowanego przez podatnika zwrotu.

Uwaga: Zabezpieczenie majątkowe dotyczące zwrotu podatku w wysokości nie większej niż wyrażonej w złotych kwocie odpowiadającej równowartości 1.000 euro, może być złożone w formie weksla.

Bez względu na wielkość zwrotu zabezpieczenie może zostać złożone w formie:

 1. gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej;
 2. poręczenia banku;
 3. weksla z poręczeniem wekslowym banku;
 4. czeku potwierdzonego przez krajowy bank wystawcy czeku;
 5. papierów wartościowych na okaziciela o określonym terminie wykupu wyemitowanych przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, bankowych papierów wartościowych i listów zastawnych o określonym terminie wykupu, wyemitowanych we własnym imieniu i na własny rachunek przez podmiot mogący być gwarantem lub poręczycielem zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej.

mf.gov.pl

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (0)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...