Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Artykuły: Facebook

14.09.2015

Zapłata przelewem a limit obrotów na kasę fiskalną

Nie tylko taki obrót gdzie płatność następuje gotówką w siedzibie firmy lub częściowo na rachunek bankowy, a częściowo gotówką, jest obrotem, który podlega zaliczeniu go do limitu 20 000 zł, przekroczenie którego zobowiązuje podatnika do zainstalowania kasy fiskalnej. Do limitu należy uwzględnić każdą sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, bez względu na to, czy sprzedaż ta jest zwolniona z obowiązku ewidencjonowania czy też nie.

Tak uznał Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z 12 stycznia 2015 r., sygn. IBPP3/443-1199/14/AZ.

Z wnioskiem o interpretację przepisów podatkowych zwrócił się przedsiębiorca, który świadczy usługi sklasyfikowane pod symbolem PKWiU 85.52.11 - usługi świadczone przez szkoły tańca i instruktorów tańca. Wykonując powyższe usługi pobiera płatność zarówno gotówką w siedzibie firmy jak również przelewem na rachunek bankowy. Może występować taka sytuacja, że całość opłaty za świadczone usługi zostanie zapłacona przelewem, bądź częściowo przelewem, a częściowo gotówką w siedzibie firmy. W przypadku gdy zapłata w całości odbywa się za pośrednictwem banku jednoznacznie wynika kto płaci, za jaka usługę i jaką kwotę. Sprzedaż usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych przedsiębiorca rozpoczął 19 sierpnia, przy czym działalność rozpoczął 18 sierpnia i w poprzednim roku nie osiągnął żadnego obrotu.

Przedsiębiorca chciał wiedzieć, czy wykonując opisane usługi ma obowiązek ewidencjonować obrót z tytułu tych usług za pomocą kasy fiskalnej i jaka wielkość obrotu osiąganego w prowadzonej działalności kwalifikuje go do zainstalowania kasy fiskalnej. Jego zdaniem cały obrót jaki osiągnie przez płatności związane z rachunkiem bankowym może traktować jako zwolnione z obowiązku ewidencjonowania przez kasę fiskalną, natomiast pozostały obrót tj. taki gdzie płatność następuje gotówką w siedzibie firmy lub częściowo na rachunek bankowy, a częściowo gotówką, będzie zobowiązany ewidencjonować za pomocą kasy fiskalnej i tylko ten obrót jest obrotem, który podlega zaliczeniu go do limitu 20 000 zł jaki obowiązuje po przekroczeniu, którego będzie zobowiązany do zainstalowania kasy fiskalnej.

Organ podatkowy nie zgodził się ze stanowiskiem przedsiębiorcy. W uzasadnieniu wydaenj interpretacji wyjaśnił:

Zwolnienia z kas fiskalnych

Zgodnie z art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, zwanej dalej ustawą o VAT, podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Powyższy przepis określa generalną zasadę, z której wynika, że obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej dotyczy wszystkich podatników, którzy dokonują sprzedaży na rzecz określonych w nim odbiorców, tj. osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Zatem kryterium decydującym o obowiązku stosowania do ewidencjonowania kas rejestrujących jest status nabywcy wykonywanych przez podatnika świadczeń.

Na mocy delegacji ustawowej zawartej w przepisie art. 111 ust. 8 ustawy o VAT Minister Finansów może zwolnić na czas określony niektóre grupy podatników oraz niektóre czynności z obowiązku, o którym mowa w ust. 1.

Stosownie do treści § 3 ust. 1 pkt 1 obowiązującego od dnia 1 stycznia 2015 r. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. poz. 1544), zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2016 r. podatników, u których obrót zrealizowany na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych nie przekroczył w poprzednim roku podatkowym kwoty 20 000 zł, a w przypadku podatników rozpoczynających w poprzednim roku podatkowym dostawę towarów lub świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli obrót z tego tytułu nie przekroczył w proporcji do okresu wykonywania czynności w poprzednim roku podatkowym, kwoty 20 000 zł.

Zgodnie z § 5 ust. 1 rozporządzenia, w przypadku podatników korzystających ze zwolnienia, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 2, zwolnienie to traci moc po upływie dwóch miesięcy następujących po miesiącu, w którym podatnik przekroczył obrót realizowany na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych w kwocie 20 000 zł.

Każda sprzedaż ma znaczenie

Wskazać w tym miejscu należy, że każda sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych ma wpływ na wielkość obrotu wyznaczającego obowiązek ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących. Kwotę obrotu uprawniającą do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kas rejestrujących określa się sumując całą sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Obliczając powyższą kwotę obrotu nie wyłącza się zatem sprzedaży towarów i usług, które na mocy rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących jako wymienione w załączniku do rozporządzenia zostały przedmiotowo zwolnione z obowiązku ewidencjonowania. Do obrotu wlicza się zatem sprzedaż ze wszystkich czynności wykonywanych na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych (wszystkie rodzaje działalności).

Odnosząc się do kwestii obowiązku ewidencjonowania świadczonych przez przedsiębiorcę usług, należy zauważyć, że zgodnie § 2 ust. 1 ww. rozporządzenia, zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym nie później jednak niż do dnia 31 grudnia 2016 r., czynności wymienione w załączniku do rozporządzenia.

Powyższe zwolnienie jest zwolnieniem przedmiotowym, tj. dotyczącym niektórych czynności wykonywanych przez podatnika.

Przepisy wskazują, że usługi świadczone przez szkoły tańca i instruktorów tańca sklasyfikowane pod symbolem PKWiU 85.52.11., nie zostały objęte zwolnieniem z obowiązku ewidencjonowania na podstawie § 2 pkt 1, obowiązującego od dnia 1 stycznia 2015 r. rozporządzenia z dnia 4 listopada 2014 r. w związku z poz. 31 załącznika do rozporządzenia.

Należy jednak zauważyć, że w poz. 38 ww. załącznika wymieniono świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli świadczący usługę otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła.

Aby podatnik miał możliwość skorzystać z prawa do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotu przy zastosowaniu kasy rejestrującej na podstawie wskazanego wyżej przepisu, muszą łącznie zostać spełnione następujące warunki:

  • zapłata za świadczenie musi być w całości dokonana za pośrednictwem poczty lub banku na rachunek bankowy podatnika,
  • z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła.

Niewystąpienie jednego z nich oznacza brak możliwości zastosowania zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotu przy zastosowaniu kasy rejestrującej.

Częściowa zapłata przelewem nie uprawnia do zwolnienia

Zaznaczenia wymaga, że wyrażenie „w całości” odnosi się do poszczególnych usług świadczonych przez podatnika. Taka konstrukcja przepisu powoduje, że zwolnieniu nie podlega usługa, za którą zapłacono częściowo gotówką, a częściowo za pośrednictwem banku lub poczty. Warunkiem zwolnienia jest bowiem to, aby konkretna usługa została w całości zapłacona za pośrednictwem banku lub poczty oraz by było możliwe zidentyfikowanie transakcji, której zapłata dotyczy.

Biorąc pod uwagę powyższe, Dyrektor Izby Skarbowej stwierdził, że przedsiębiorca ma prawo do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej usług nauki tańca, w przypadku gdy zapłata w całości odbywa się za pośrednictwem banku i gdy jednoznacznie wynika kto płaci, za jaką usługę i jaką kwotę - na podstawie § 2 pkt 1 w powiązaniu z poz. 38 załącznika do rozporządzenia z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Organ podatkowy zauważył, że obrót z tytułu świadczenia tych usług (tj. usług zwolnionych z obowiązku ewidencjonowania) należy uwzględnić do limitu obligującego przedsiębiorcę do rozpoczęcia ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej. A tym samym po przekroczeniu limitu obrotów w wysokości 20 000 zł, przedsiębiorca ma obowiązek rozpoczęcia ewidencjonowania (w terminach określonych w § 5 ust. 1 rozporządzenia z 4 listopada 2014 r.) obrotu z tytułu każdej czynności nieobjętej zwolnieniem (niewymienionej w załączniku do rozporządzenia), tj. w opisanej sytuacji każdej usługi na rzecz podmiotów, o których mowa w art. 111 ustawy o VAT, za którą zapłata zostanie dokonana w całości lub częściowo gotówką.

W sytuacji utraty prawa do zwolnienia ze względu na przekroczenie limitu obrotów, jak zaznaczył DIS, przedsiębiorca będzie mógł nadal korzystać ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotów z tytułu wykonywania czynności wymienionych w załączniku do rozporządzenia, tj. usług, za które zapłatę otrzyma w całości za pośrednictwem poczty lub banku na swój rachunek bankowy.

Zatem, cały obrót jaki przedsiębiorca osiągnie przez płatności związane z rachunkiem bankowym może traktować jako zwolniony z obowiązku ewidencjonowania przez kasę fiskalną, natomiast pozostały obrót tj. taki gdzie płatność następuje gotówką w siedzibie firmy lub częściowo na rachunek bankowy, a częściowo gotówką, będzie zobowiązany ewidencjonować za pomocą kasy fiskalnej.

Natomiast, jak uznał organ podatkowy, nie można zgodzić się z twierdzeniem przedsiębiorcy, że tylko taki obrót gdzie płatność następuje gotówką w siedzibie firmy lub częściowo na rachunek bankowy, a częściowo gotówką, jest obrotem, który podlega zaliczeniu go do limitu 20 000 zł, przekroczenie którego zobowiązuje go do zainstalowania kasy fiskalnej. Jak wskazano powyżej, do limitu należy uwzględnić każdą sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, bez względu na to, czy sprzedaż ta jest zwolniona z obowiązku ewidencjonowania czy też nie.

Małgorzata Brand-Ciszewska

 

Ostatnie artykuły z tego działu

Wszystkie artykuły z tego działu »

rozwiń wszystkie »Wasze komentarze

skomentuj

dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz