Zapłata na rachunek inny niż wskazany w wykazie podatników VAT

Od 1 stycznia 2020 r. jeżeli zapłata za transakcję zostanie dokonana z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności sankcje, w tym również w podatkach dochodowych PIT i CIT, nie będą stosowane gdyż zapłata należności dokonana w tym modelu zabezpiecza budżet państwa przed ryzykiem nieodprowadzenia VAT przez dostawcę. Podatnik mając możliwość dokonania zapłaty z użyciem komunikatu przelewu nie jest więc w ogóle obowiązany do sprawdzania czy rachunek sprzedawcy figuruje w wykazie - wyjaśniło Ministerstwo Finansów.

 

Interpelacja nr 37151 do ministra finansów w sprawie zapłaty należności na rachunek bankowy inny niż wskazany na dzień zlecenia przelewów w wykazie podatników VAT

Szanowna Pani Minister,

na tzw. białej liście podatników VAT wykazane są informacje o numerach rachunków rozliczeniowych oraz imiennych rachunkach w SKOK-u, które zostały otwarte w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, tj. rachunki przeznaczone dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, o ile posiadają zdolność do czynności prawnych, osób fizycznych prowadzących działalność zarobkową na własny rachunek, w tym osób będących przedsiębiorcami.

Rachunki te powinny zostać wskazane w zgłoszeniu identyfikacyjnym lub zgłoszeniu aktualizacyjnym i potwierdzone. W sytuacji gdy powiaty i jednostki organizacyjne, na podstawie zawartej umowy, dokonają zapłaty, a rachunek bankowy kontrahenta nie widnieje na „białej liście”, zobowiązane są do złożenia zawiadomienia na druku ZAW-NR. Taka sytuacja generuje dodatkową pracę wykonywaną przed dokonaniem płatności.

W związku z powyższym zwracam się uprzejmie o odpowiedź na następujące pytanie:

Czy powiaty oraz jednostki organizacyjne mogą uniknąć negatywnych konsekwencji podatkowych w przypadku braku zawiadomienia w ciągu 7 dni urzędu skarbowego na formularzu ZAW-NR o numerze rachunku spoza wykazu, na który dokonano przelewu?

 

Poseł Kazimierz Matuszny

7 listopada 2022 r.

 

 

Odpowiedź na interpelację nr 37151 w sprawie zapłaty należności na rachunek bankowy inny niż wskazany na dzień zlecenia przelewów w wykazie podatników VAT

Szanowna Pani Marszałek,

w nawiązaniu do interpelacji Pana Posła Kazimierza Matusznego z 11 listopada 2022 r. w sprawie zapłaty należności na rachunek bankowy inny niż wskazany na dzień zlecenia przelewów w wykazie podatników VAT, przedstawiam poniższe stanowisko.

Powodem wystąpienia z interpelacją jest sytuacja powiatów i jednostek organizacyjnych, które na podstawie zawartych umów dokonują zapłaty na rachunek bankowy kontrahenta, który nie widnieje w wykazie podatników VAT. Aby uniknąć negatywnych konsekwencji związanych z dokonaniem płatności na rachunek spoza wykazu podmioty te powinny złożyć zawiadomienie na druku ZAW-NR, co w ocenie Pana Posła generuje dodatkową pracę wykonywaną przed dokonaniem płatności.

Odpowiedź na pytanie przedstawione w interpelacji

Czy powiaty oraz jednostki organizacyjne mogą uniknąć negatywnych konsekwencji podatkowych w przypadku braku zawiadomienia w ciągu 7 dni Urzędu Skarbowego na formularzu ZAW-NR o numerze rachunku spoza wykazu, na który dokonano przelewu?

Od 1 stycznia 2020 r. dokonanie płatności na rachunek niezamieszczony w wykazie podatników VAT może pozbawić podatnika możliwości zaliczenia wydatku do kosztów uzyskania przychodu lub powodować konieczność zwiększenia przychodów w podatkach dochodowych PIT i CIT oraz narazić nabywcę towarów i usług na poniesienie odpowiedzialności solidarnej w VAT wraz z dostawcą. Aby uniknąć tych negatywnych konsekwencji podmiot dokonujący płatności na rachunek spoza wykazu powinien złożyć do właściwego naczelnika urzędu skarbowego zawiadomienie ZAW-NR o zapłacie należności na rachunek inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług.

Pragnę zauważyć, że od początku funkcjonowania wykazu uwzględniliśmy szereg postulatów jakie otrzymaliśmy od różnych podmiotów i wprowadziliśmy rozwiązania, które mają celu zarówno ułatwić i przyśpieszyć składanie zawiadomienia o zapłacie należności na rachunek inny niż zamieszczony w wykazie oraz regulacje dzięki którym podmiot dokonujący zapłaty nie musi w ogóle sprawdzać czy rachunek kontrahenta figuruje w wykazie, a mianowicie:

  1. w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii ogłoszonych w związku z COVID-19 termin na złożenie zawiadomienia wydłużyliśmy z 3 do 14 dni od dnia zlecenia przelewu1),
  2. żeby ułatwić działanie przedsiębiorców wprowadziliśmy, nowy, stały, dłuższy termin na złożenie zawiadomienia, który wynosi 7 dni od dnia zlecenia przelewu2),
  3. wprowadziliśmy zmiany umożliwiające przekazywanie zawiadomienia o płatnościach na rachunki spoza wykazu nie do urzędu kontrahenta, gdyż było to kłopotliwe z uwagi na konieczność sprawdzania właściwości urzędów skarbowych kontrahentów, a do naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla podatnika, który dokonał zapłaty należności3). Jest to znaczne ułatwienie dla firm, które oszczędzają czas jaki wcześniej musiały poświęcić na ustalenie, gdzie rozlicza się ich partner biznesowy,
  4. umożliwiliśmy złożenie zawiadomienia w formie on-line, czyli w szybki i wygodny dla przedsiębiorców sposób,
  5. wprowadziliśmy powiązanie zapłaty w mechanizmie podzielonej płatności (tzw. split payment) z wykazem podatników VAT4). Początkowo zapłata za transakcję z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności pozwalała na uniknięcie sankcji tylko w zakresie odpowiedzialności solidarnej.

Od 1 stycznia 2020 r. jeżeli zapłata za transakcję zostanie dokonana z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności sankcje, w tym również w podatkach dochodowych PIT i CIT, nie będą stosowane gdyż zapłata należności dokonana w tym modelu zabezpiecza budżet państwa przed ryzykiem nieodprowadzenia VAT przez dostawcę. Podatnik mając możliwość dokonania zapłaty z użyciem komunikatu przelewu nie jest więc w ogóle obowiązany do sprawdzania czy rachunek sprzedawcy figuruje w wykazie. Zmiana weszła w życie od 1 lipca 2020 r., ale przepis jako rozwiązanie korzystne dla podatników jest stosowany od początku 2020 r.

 

Sekretarz stanu w Ministerstwie Finansów
Artur Soboń

Warszawa, 24 listopada 2022 r.

 

1) Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568, z późn. zm.)

2) 3) 4) Ustawa z dnia 5 czerwca 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1065, z późn. zm.).

 

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (0)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...