Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Artykuły: Facebook

03.09.2018

Zamieszanie z ulgą ZUS - obecnie nie wiadomo nic

Gdański oddział ZUS wydał interpretację, która o ile wiadomo nie została na razie uchylona i w pełni wiąże ZUS (wydana decyzja nie jest wiążąca dla przedsiębiorcy, natomiast jest wiążąca dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, do czasu jej zmiany lub uchylenia). Przypomnijmy - przedsiębiorca złożył wniosek o wydanie interpretacji (jej pełny tekst bez skrótów publikujemy na zakończenie) prosząc o potwierdzenie, że za osoby świadczące usługi dla jego firmy, korzystające z sześciomiesięcznego okresu zwolnienia z opłacania składek lub prowadzące tzw. działalność nierejestrową nie musi odprowadzać składek. Potwierdzenia swojego stanowiska nie uzyskał - uzyskał natomiast obszerny wywód, w którym ZUS stwierdził, że wręcz przeciwnie.

Oto fragment:

„Zgodnie z powyższym osoby fizyczne, z którymi wnioskodawca zamierza zawrzeć umowy o świadczenie usług, a które są zwolnione przez okres 6 miesięcy z obowiązku podlegania ubezpieczeniom społecznym na podstawie art.18 ust. 1 ustawy Prawo przedsiębiorców nie są uważane za osoby prowadzące działalność pozarolniczą, co powoduje obowiązek opłacania składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu zawartych z ww. umów, w myśl art.6 ust. 1 pkt 4 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

Zgodnie natomiast z art. 5 ust. 1 ustawy Prawo przedsiębiorców nie stanowi działalności gospodarczej działalność wykonywana przez osobę fizyczną, której przychód należny z tej działalności nie przekracza w żadnym miesiącu 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. z 2017 r. poz. 847 oraz z 2018 r. poz. 650), i która w okresie ostatnich 60 miesięcy nie wykonywała działalności gospodarczej. Biorąc pod uwagę brzmienie ww. przepisu osoby fizyczne, z którymi wnioskodawca ma zawarte umowy o świadczenie usług, a które zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy Prawo przedsiębiorców są zwolnione z obowiązku rejestracji działalności gospodarczej z uwagi na wysokość osiąganych przychodów, nie są uważane za osoby prowadzące działalność gospodarczą, co powoduje obowiązek opłacania składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu zawartych z ww umów, w myśl art.6 ust. 1 pkt 4 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

Sprawa została nagłośniona, zajęły się nią media, a konkluzja była taka, że ulubione dziecko Morawieckiego okazało się pułapką na przedsiębiorców. Wiadomo było, że rząd tak tego nie zostawi. Już po kilkudziesięciu godzinach ukazały się, cytowane niżej komunikaty ministerstw i ZUS.

Komunikat Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii

W związku z pojawiającymi się w mediach informacjami dotyczącymi zawierania umów z przedsiębiorcami korzystającymi z tzw. ulgi na start, Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Zakład Ubezpieczeń Społecznych, wyjaśniają, że zleceniodawcy nie mają obowiązku odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne za kontrahentów, którzy korzystają z ulgi na start.

Zgodnie z Prawem przedsiębiorców, w okresie korzystania z ulgi na start przedsiębiorcy nie podlegają obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Dotyczy to świadczenia usług i realizowania zleceń w ramach tej działalności.

W czasie korzystania z ulgi na start zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych z tytułu prowadzonej działalności ma charakter dobrowolny i następuje na wniosek przedsiębiorcy.

Szczegółowe informacje na temat zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym są dostępne na stronie internetowej ZUS.

Komunikat ZUS

Zakład Ubezpieczeń Społecznych wyjaśnia, że umowa agencyjna, umowa zlecenia albo umowa o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, może być uznana co do zasady jako wykonywana w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, pod warunkiem że:

 • jej przedmiot jest taki sam jak przedmiot prowadzonej działalności,

 • osiągane przychody są opodatkowane jako przychód z działalności gospodarczej.

W takim przypadku umowy cywilnoprawne zawarte w ramach prowadzonej działalności gospodarczej nie stanowią odrębnego tytułu do ubezpieczeń społecznych.

Zleceniodawcy nie mają obowiązku odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne za kontrahentów, którzy korzystają z ulgi na start, o ile spełnione są ww. warunki.

Pisemna interpretacja nr 285 z 24 lipca 2018 r., znak: DI/100000/43/822/2018, wydana przez Oddział ZUS w Gdańsku, zawierająca odmienne rozstrzygnięcie, została wydana w sprawie jednostkowej, na podstawie stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskującego i dotyczy wyłącznie przedsiębiorcy, na wniosek którego została wydana. (wytł. red.)

Stan sprawy

Okazuje się więc zgodnie z komunikatem ZUS, że po pierwsze:

 1. mamy przedsiębiorcę w Gdańsku, który żyje w innym reżimie prawnym niż pozostali Polacy (w stosunku do niego logiczne i prawidłowe jest uzasadnienie decyzji, w stosunku do pozostałych naszych Czytelników jest nielogiczne i nieprawidłowe),
 2. pozostałych przedsiębiorców obowiązują postanowienia komunikatów, wydawanych przez urzędników i publikowanych na stronach internetowych;
 3. nikt się nie zająknął słowem w sprawie prowadzących tzw. działalność nierejestrową - oni nadal stanowią minę dla zleceniodawców,
 4. aktualne pozostają w świetle komunikatu ZUS zastrzeżenia wnioskującego o wydanie interpretacji, że korzystający z ulg są traktowani nierówno - świadczący usługi są ubezpieczeni, producenci i handlowcy - nie; co istotne - to rozróżnienie dotyczy wyłącznie (jak wynika ze stanowiska ZUS, że interpretacja jest prawidłowa tylko u tego jednego pechowca) świadczących usługi dla tego jednego przedsiębiorcy. Jeśli ten sam usługodawca będzie świadczył usługi dla innego przedsiębiorcy, to już - zgodnie z komunikatem - nie będzie musiał być ubezpieczany obowiązkowo.

A oto interpretacja, która przypominamy: zawiera to niefortunne rozstrzygnięcie, ale na szczęście „została wydana w sprawie jednostkowej, na podstawie stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskującego i dotyczy wyłącznie przedsiębiorcy, na wniosek którego została wydana”.

Na podstawie art. 34 ust. 1 i ust. 5 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2018 r„ poz. 646), w związku z art. 83 d ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1778 ze zm.), Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Gdańsku stanowisko przedstawione we wniosku , z dnia 2 lipca 2018 r., złożonym w dniu 10 lipca 2018 r. uznaje za:

 • nieprawidłowe .co do ustalenia, że zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie pośrednictwa ubezpieczeniowego z osobami wskazanymi w treści art.18 ust.1 ustawy Prawo przedsiębiorców nie powoduje obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne za te osoby,
 • nieprawidłowe co do ustalenia, że zawarcie umowy o świadczenie usług z osobami, które wykonując działalność zarobkową we własnym imieniu, do czasu osiągnięcia przychodu przekraczającego 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę, korzystają ze zwolnienia z obowiązku rejestracji działalności gospodarczej nie powoduje obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne za te osoby.

Uzasadnienie

Dnia 10 lipca 2018 r. do Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Gdańsku wpłynął wniosek złożony prze2 o wydanie interpretacji indywidualnej w trybie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców.

W związku z wejściem w życie przepisów ustaw składających się na tzw. „Konstytucję dla Biznesu", a w tym ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców, zwanej dalej „Ustawą" oraz ustawy z dnia 6 marca 2018 r. przepisy wprowadzające ustawę - Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej, na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy, wnioskodawca zwraca się z prośbą o wydanie interpretacji indywidualnej w zakresie istnienia obowiązku naliczania i odprowadzania przez (...) składek na ubezpieczenia społeczne w odniesieniu do:

- osób prowadzących działalność gospodarczą, zwolnionych przez okres 6 miesięcy z obowiązku podlegania ubezpieczeniom społecznym na podstawie art. 18 ust. 1 Ustawy, osób, które zgodnie z art. 5 ust. 1 Ustawy są zwolnione z obowiązku rejestracji działalności gospodarczej z uwagi na wysokość osiąganych przychodów, w sytuacji, gdy osoby takie zawrą z (...) w ramach wykonywanej działalności umowę o świadczenie usług w zakresie pośrednictwa ubezpieczeniowego.

Wnioskodawca jest agentem ubezpieczeniowym, zarejestrowanym w rejestrze agentów prowadzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego, wykonującym, na podstawie zawartej umowy agencyjnej, czynności pośrednictwa ubezpieczeniowego na rzecz zakładu ubezpieczeń. Działalność ta jest wykonywana za pośrednictwem osób fizycznych, na podstawie umowy o świadczenie usług zawartej z wnioskodawcą. Osoby te, przed wejściem w życie przepisów Ustawy (w związku z brakiem wskazanych powyżej wyłączeń) były osobami prowadzącymi działalność gospodarczą i podlegającymi z tego tytułu obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, zwanej dalej „SystUbezpSpołU". W związku z tym samodzielnie odprowadzały składki na ubezpieczenia społeczne, z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej i wnioskodawca nie był zobowiązany do naliczania i odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 4 SystUbezpSpołU. Po dniu wejścia w życie Ustawy osoby takie będą mogły korzystać z czasowego (6-miesięcznego) zwolnienia z obowiązku podlegania ubezpieczeniom społecznym, jak również z możliwości braku konieczności rejestrowania działalności do czasu, gdy przychody z wykonywania takiej działalności nie przekroczą miesięcznie kwoty równej połowie minimalnego wynagrodzenia.

Wnioskodawca zauważa dalej, odnosząc się do sytuacji kontrahentów w przypadku korzystania przez nich ze zwolnienia na podstawie art.18 ust. 1 Ustawy, że zgodnie z przywołanym przepisem przedsiębiorca będący osobą fizyczną, który podejmuje działalność gospodarczą po raz pierwszy albo podejmuje ją ponownie po upływie co najmniej 60 miesięcy od dnia jej ostatniego zawieszenia lub zakończenia i nie wykonuje jej na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym wykonywał w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej, nie podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym przez okres 6 miesięcy od dnia podjęcia działalności gospodarczej. Z drugiej strony zgodnie z dodanym do art. 8 SystUbezpSpołU nowym ust. 6a) za osobę prowadzącą pozarolniczą działalność nie uważa się osoby fizycznej, o której mowa w art. 18 ust. 1 Ustawy.

Skoro osoba korzystająca ze zwolnienia na podstawie art. 18 ust. 1 Ustawy nie jest przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów SystUbezpSpołU, to pojawia się wątpliwość, czy wnioskodawca zawierając umowę o świadczenie usług, nie będzie zobowiązany do naliczania i odprowadzania składek na ubezpieczenie społeczne z tego tytułu, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 4 SystUbezpSpołU pomimo tego, że jego kontrahent prowadzi działalność gospodarczą i gdyby nie nowa regulacja i zwolnienie z obowiązku podlegania ubezpieczeniom społecznym przez okres 6 miesięcy, pierwotnym tytułem do obowiązkowego ubezpieczenia społecznego byłoby prowadzenie pozarolniczej działalności (art. 6 ust. 1 pkt 5) SystUbezpSpołU). Zdaniem wnioskodawcy, jeśli w takim przypadku uznać, że osoba taka podlega obowiązkowym ubezpieczeniom z tytułu zawarcia umowy o świadczenie usług wprowadza to nieuzasadnione, nierówne traktowanie przedsiębiorców, którzy świadczą usługi na podstawie umowy o świadczenie usług w stosunku do np. osób, które prowadzą działalność produkcyjną lub handlową. Ta ostatnia kategoria osób byłaby bowiem zwolniona z podlegania ubezpieczeniom społecznym na podstawie art. 18 ust. 1 Ustawy, a pierwsza takim ubezpieczeniom podlegała na podstawie przepisów SystUbezpSpołU. Takie różnicowanie wydaje się, w opinii wnioskodawcy, nieuzasadnione i sprzeczne z ideą zwolnienia z konieczności ponoszenia ciężarów ubezpieczenia społecznego dla przedsiębiorców rozpoczynających prowadzenie działalności gospodarczej, przyświecającą przepisom tzw. Konstytucji dla Biznesu.

Wnioskodawca wnosi o potwierdzenie, czy prawidłową będzie przyjęta przez ww. interpretacja przepisów, zgodnie z którą zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie pośrednictwa ubezpieczeniowego z osobami wskazanymi w treści art. 18 ust. 1 Ustawy, nie powoduje po stronie wnioskodawcy obowiązku naliczania i odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne za te osoby, jeśli osoby te zawierają taką umowę w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Odnosząc się do sytuacji kontrahentów w przypadku, gdy korzystają ze oni ze zwolnienia na podstawie art. 5 ust. 1 Ustawy wnioskodawca zauważa, że zgodnie z tymże przepisem, nie stanowi działalności gospodarczej działalność wykonywana przez osobę fizyczną, której przychód należny z tej działalności nie przekracza w żadnym miesiącu 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę i która w okresie ostatnich 60 miesięcy nie wykonywała działalności gospodarczej. Zatem aktywność, która mimo tego, ze wyczerpuje kryteria wykonywania działalności gospodarczej określone w Ustawie, nie musi być zarejestrowana do czasu przekroczenia limitu przychodowego. Tym samym osoba taka nie ma obowiązku naliczania i odprowadzania składek na ubezpieczenie społeczne, związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Skoro zatem intencją było umożliwienie wykonywania drobnej (pod względem wysokości przychodów) działalności bez ponoszenia obciążeń związanych z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne to. zdaniem wnioskodawcy taka osoba podlega zwolnieniu z ponoszenia obciążeń związanych z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne także w sytuacji, gdy zawiera umowę o świadczenie usług. Innymi słowy wątpliwość wnioskodawcy budzi to, czy-zawierając z taką osobą (zwolnioną z obowiązku rejestrowania działalności gospodarczej) umowę o świadczenie usług w zakresie wykonywania przez taką osobę czynności pośrednictwa ubezpieczeniowego, jest zobowiązany do naliczania i odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne, czy też z racji tego, że osoba ta korzysta z możliwości nierejestrowania prowadzonej działalności z uwagi na niskie przychody jest zwolniona z obowiązku podlegania ubezpieczeniom społecznym, także z tytułu zawarcia umowy o świadczenie usług, jeśli ta umowa mieści się w ramach prowadzonej przez tę osobę działalności gospodarczej (podlegającej zwolnieniu z obowiązku rejestracji).

Zdaniem wnioskodawcy, jeśli bowiem przyjąć, że osoba, o której mowa w art. 5 ust. 1 Ustawy zawierając umowę o świadczenie usług podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 4) SystUbezpSpołU, to wprowadza to nieuzasadnione nierówne traktowanie osób, które świadczą usługi na podstawie umowy o świadczenie usług, w stosunku do np. osób, które prowadzą działalność np. produkcyjną lub handlową. Ta ostatnia kategoria osób byłaby bowiem zwolniona z podlegania ubezpieczeniom społecznym na podstawie przepisów Ustawy, a pierwsza takim ubezpieczeniom podlegała na podstawie przepisów SystUbezpSpołU. Takie różnicowanie wydaje się wnioskodawcy nieuzasadnione i sprzeczne z ideą zwolnienia z konieczności rejestrowania działalności gospodarczej jeśli osiągany z tej działalności przychód nie
przekracza określonej, minimalnej kwoty.

Wnioskodawca wnosi zatem o potwierdzenie, czy prawidłową będzie przyjęta przez ww. interpretacja przepisów, zgodnie z którą zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie pośrednictwa ubezpieczeniowego z osobami, które wykonując działalność zarobkową we własnym imieniu, polegającą na wykonywaniu czynności agencyjnych na podstawie zawartej z wnioskodawcą umowy o świadczenie usług w zakresie pośrednictwa ubezpieczeniowego, do czasu osiągnięcia przychodu przekraczającego 50% minimalnego wynagrodzenia, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę korzystają ze zwolnienia z obowiązku rejestracji działalności gospodarczej, nie powoduje po stronie wnioskodawcy obowiązku naliczania i odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne za te osoby.

 

Mając na uwadze treść wniosku oraz obowiązujące przepisy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Gdańsku zważył co następuje:

 

Stanowisko przedsiębiorcy przedstawione we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej należy uznać za :

 • nieprawidłowe co do ustalenia, że zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie pośrednictwa ubezpieczeniowego z osobami wskazanymi w treści art.18 ust. 1 ustawy Prawo przedsiębiorców nie powoduje obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne za te osoby,
 • nieprawidłowe co do ustalenia, że zawarcie umowy o świadczenie usług z osobami, które wykonując działalność zarobkową we własnym imieniu, do czasu osiągnięcia przychodu przekraczającego 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę, korzystają ze zwolnienia z obowiązku rejestracji działalności gospodarczej nie powoduje obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne za te osoby,

Zgodnie z art. 34 ust. 1 ustawy Prawo przedsiębiorców, przedsiębiorca może złożyć do właściwego organu lub właściwej państwowej jednostki organizacyjnej wniosek o wydanie wyjaśnienia, co do zakresu i sposobu stosowania przepisów, z których wynika obowiązek świadczenia przez przedsiębiorcę daniny publicznej lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, w jego indywidualnej sprawie (interpretacja indywidualna). Jednocześnie stosownie do art. 83d ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych, Zakład wydaje interpretacje indywidualne, wyłącznie w zakresie obowiązku podlegania ubezpieczeniom społecznym, zasad obliczania składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych świadczeń Pracowniczych I Fundusz Emerytur Pomostowych oraz podstawy wymiaru tych składek.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych zaznacza na wstępie, że wydając niniejszą interpretację indywidualną ocenia wyłącznie prawidłowość własnego stanowiska w sprawie wnioskodawcy, nie rozstrzyga natomiast co do tego czy zawieranie umów o świadczenie usług w okolicznościach przedstawionych w opisie zdarzeń przyszłych wniosku jest działaniem prawidłowym. Organ rentowy wydając interpretację indywidualną nie posiada uprawnienia do weryfikowania opisanych przez wnioskodawcę zdarzeń przyszłych i oceniania działań, które zamierza podjąć wnioskodawca.

W myśl art. 6 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym podlegają osoby fizyczne, które na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej są:

 • osobami wykonującymi pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia oraz osobami z nimi współpracującymi (o ile nie są uczniami gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, szkół ponadpodstawowych oraz studentami, do ukończenia 26 roku żyda);
 • osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność gospodarczą oraz osobami z nimi współpracującymi.

Zgodnie z art. 8 ust. 6 pkt 1 ustawy za osobę prowadzącą pozarolniczą działalność uważa się osobę prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców lub innych przepisów szczególnych, z wyjątkiem ust. 6a Zgodnie z przywołanym art.8 ust.6a za osobę prowadzącą pozarolniczą działalność nie uważa się w rozumieniu niniejszej ustawy osoby fizycznej, o której mowa w art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców.

Przepis art. 18 ust. 1 ustawy Prawo przedsiębiorców stanowi, że przedsiębiorca będący osobą fizyczną, który podejmuje działalność gospodarczą po raz pierwszy albo podejmuje ją ponownie po upływie co najmniej 60 miesięcy od dnia jej ostatniego zawieszenia lub zakończenia I nie wykonuje jej na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym wykonywał w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej, nie podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym przez okres 6 miesięcy od dnia podjęcia działalności gospodarczej.

Zgodnie z powyższym osoby fizyczne, z którymi wnioskodawca zamierza zawrzeć umowy o świadczenie usług, a które są zwolnione przez okres 6 miesięcy z obowiązku podlegania ubezpieczeniom społecznym na podstawie art.18 ust. 1 ustawy Prawo przedsiębiorców nie są uważane za osoby prowadzące działalność pozarolniczą, co powoduje obowiązek opłacania składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu zawartych z ww. umów, w myśl art.6 ust. 1 pkt 4 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

Zgodnie natomiast z art. 5 ust. l ustawy Prawo przedsiębiorców nie stanowi działalności gospodarczej działalność wykonywana przez osobę fizyczną, której przychód należny z tej działalności nie przekracza w żadnym miesiącu 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. z 2017 r. poz. 847 oraz z 2018 r. poz. 650), i która w okresie ostatnich 60 miesięcy nie wykonywała działalności gospodarczej.

Biorąc pod uwagę brzmienie ww.przepisu osoby fizyczne, z którymi wnioskodawca ma zawarte umowy o świadczenie usług, a które zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy Prawo przedsiębiorców są zwolnione z obowiązku rejestracji działalności gospodarczej z uwagi na wysokość osiąganych przychodów, nie są uważane za osoby prowadzące działalność gospodarczą, co powoduje obowiązek opłacania składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu zawartych z ww umów, w myśl art. 6 ust. l pkt 4 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

Mając na uwadze powyższe orzeczono Jak w sentencji.

Pouczenie

Decyzja dotyczy zdarzeń przyszłych przedstawionych przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie jej wydania.

Wydana decyzja wiąże Zakład Ubezpieczeń Społecznych wyłącznie w sprawie przedsiębiorcy, na którego wniosek została wydana. Stosownie do art. 35 ust. l i ust. 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r Prawo przedsiębiorców niniejsza decyzja nie jest wiążąca dla przedsiębiorcy, natomiast jest wiążąca dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, do czasu jej zmiany lub uchylenia.

Od niniejszej decyzji przysługuje, zgodnie z art. 83 ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, w związku z art. 34 ust. 5 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców, odwołanie do właściwego Wydziału Ubezpieczeń Społecznych Sądu Okręgowego w (...)

Odwołanie wnosi się na piśmie za pośrednictwem jednostki organizacyjnej ZUS, która wydała decyzję lub do protokołu sporządzonego przez tę jednostkę, w terminie miesiąca od wydania decyzję

(podpis i pieczęć osoby upoważnionej)

Zakład Ubezpieczeń Społecznych , sygn. DI/100000/43/822/2018 r., 24.07.2018 r.

 

Ostatnie artykuły z tego działu

Wszystkie artykuły z tego działu »

rozwiń wszystkie »Wasze komentarze

skomentuj

dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz