Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Artykuły: Facebook

18.06.2018

Zakończenie umowy leasingu samochodu i jego późniejsza sprzedaż

Wkrótce będę wykupywał samochód po kilkuletnim leasingu operacyjnym. Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą, i moim zamiarem jest sprzedaż samochodu - dla celów działalności gospodarczej będę bowiem leasingował kolejny nowy pojazd. Umowna cena wykupu będzie zdecydowanie niższa, niż obecna cena rynkowa samochodu. Czy w związku z tym będę musiał od sprzedaży zapłacić podatek dochodowy?

Większość umów leasingu samochodu kończy się w ten sposób, że po zakończeniu okresu umownego leasingobiorca, za uzgodnioną w umowie cenę, kupuje pojazd do własnego użytku. Cena ta uwzględnia zapłacone wcześniej raty i opłaty, stanowiące spłatę wartości samochodu, i jest dużo niższa od wartości rynkowej pojazdu, jeśli ten jest w dobrym stanie.

W przypadku osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą samochód poleasingowy może być w dalszym ciągu wykorzystywany do celów prowadzenia tej działalności. Jednak jeśli zamiarem byłego leasingobiorcy jest szybka sprzedaż pojazdu, korzystniej - ze względów podatkowych - będzie nie przeznaczać go, nawet na krótko, do celów związanych z działalnością.

W przypadku przeznaczenia wykupionego samochodu do działalności gospodarczej znajdzie zastosowanie przepis ustawy dochodowym od osób fizycznych, dotyczący przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej. Do takich przychodów zaliczane są między innymi przychody z odpłatnego zbycia składników majątku będących:

- środkami trwałymi albo wartościami niematerialnymi i prawnymi, podlegającymi ujęciu w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,

- składnikami majątku, o których mowa w art. 22d ust. 1 (składniki majątku, których wartość początkowa nie przekracza 10 000 zł), z wyłączeniem składników, których wartość początkowa nie przekracza 1500 zł,

- składnikami majątku, które ze względu na przewidywany okres używania równy lub krótszy niż rok nie zostały zaliczone do środków trwałych albo wartości niematerialnych i prawnych.

Kiedy samochód zakupiony po zakończeniu umowy leasingu zostanie przeznaczony do celów związanych z działalnością gospodarczą, to bez względu na czas, w jakim będzie wykorzystywany w ten sposób, jego sprzedaż zostanie opodatkowana na zasadach takich samych, jak pozostałych przychodów z działalności gospodarczej.

Ale konieczności zapłaty podatku można uniknąć. Wystarczy wykupionego samochodu nie wykorzystać w działalności i przeznaczyć go po wykupie na cele osobiste przedsiębiorcy, a następnie odczekać ze sprzedażą 6 miesięcy. . Znajdzie wtedy zastosowanie inny przepis ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, regulujący zasady opodatkowania przychodów z odpłatnego zbycia:

- nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,

- spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,

- prawa wieczystego użytkowania gruntów,

- innych rzeczy,

jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a-c – przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, a innych rzeczy - przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie.

Skutkiem tego przepisu jest, że jeśli inna rzecz (czyli w omawianym przypadku wykupiony samochód - ale przepis dotyczy wszystkich rzeczy ruchomych) nie zostanie zbyta wcześniej, niż przed upływem 6 miesięcy od jej nabycia, przychód z jej sprzedaży nie będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Co istotne, tego przepisu nie stosuje się do odpłatnego zbycia składników majątku związanych z działalnością gospodarczą, wymienionych przed chwilą, nawet jeżeli przed zbyciem zostały wycofane z działalności gospodarczej, a między pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym składniki majątku zostały wycofane z działalności i dniem ich odpłatnego zbycia, nie upłynęło 6 lat. Dlatego ważne jest, aby wykupionego samochodu nie przeznaczać nawet na krótki czas na cele związane z działalnością.

Oczywiście - ceny zakupu samochodu nie zaliczamy w takim przypadku do kosztów uzyskania przychodów z działalności gospodarczej.

Reasumując- jeśli wykupiony z leasingu samochód przeznaczymy na cele osobiste (nie ujmiemy go w ewidencjach związanych z prowadzeniem działalności, kosztów wykupu nie zaliczymy do podatkowych kosztów uzyskania przychodów, samochodu nie będziemy wykorzystywać w działalności gospodarczej, a kosztów eksploatacji również nie zaliczymy do kosztów) po upływie pół roku od momentu wykupu możemy go sprzedać, nie płacąc z tego tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych.

Redakcja podatki.biz

 

Ostatnie artykuły z tego działu

Wszystkie artykuły z tego działu »

rozwiń wszystkie »Wasze komentarze

skomentuj

dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz