29.09.2017: Podatki dochodowe PIT i CIT - zagadnienia ogólne

Zagraniczne spółki kontrolowane (CFC) - nie ma problemu z podwójnym opodatkowaniem

Jeżeli w zagranicznej spółce kontrolowanej mającej siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową, bezpośrednio lub pośrednio udziały posiada więcej niż jeden krajowy podatnik, to wówczas przyjąć należy, iż wszyscy ci krajowi podatnicy w sumie posiadają 100% udziałów takiej zagranicznej spółki kontrolowanej.

Interpelacja nr 12932 do ministra finansów w sprawie stosowania przepisów o zagranicznej spółce kontrolowanej 

Szanowny Panie Ministrze!

Rząd Platformy Obywatelskiej wprowadził szereg przepisów, które ograniczały erozję bazy podatkowej. Przykładem mogą być przepisy, które weszły w życie 1 stycznia 2015 r., przewidujące opodatkowanie przez polskich podatników dochodów uzyskiwanych poprzez zagraniczne spółki kontrolowane, w celu uniemożliwienia unikania opodatkowania. W ostatnim czasie uzyskałam informacje, że organy skarbowe podejmują próby kilkukrotnego opodatkowania dochodu osiąganego poprzez zagraniczną spółkę kontrolowaną w odniesieniu do różnych podatników.

W przypadku, kiedy polski podatnik A (spółka kapitałowa) posiada 50% udziałów w innym polskim podatniku B (spółce kapitałowej), która to posiada 50% udziałów w spółce kapitałowej z siedzibą w kraju stosującym tzw. szkodliwą konkurencję podatkową, spółka z siedzibą w kraju stosującym tzw. szkodliwą konkurencję podatkową stanowi zagraniczną spółkę kontrolowaną zarówno dla podatnika A, jak i podatnika B. Z tej przyczyny, zarówno podatnik A, jak i podatnik B, są zobowiązani zapłacić podatek od dochodów tej spółki w wysokości 19% podstawy opodatkowania.

W rezultacie, ten sam dochód osiągnięty za pośrednictwem zagranicznej spółki kontrolowanej jest opodatkowany na poziomie podatnika A i podatnika B. Nie ma w tym zakresie możliwości żadnych odliczeń ani korekt wielkości udziału posiadanego przez podatnika A w zagranicznej spółce kontrolowanej (np. o udział podatnika B), tj. dochód zdeklarowany przez podatnika B czy podatek zapłacony przez podatnika B, nie jest odliczany na poziomie podatnika A.

W związku z powyższym, zwracam się do Pana Ministra z następującymi pytaniami:

  • Czy działania organów skarbowych zmierzające do podwójnego opodatkowania tego samego dochodu są zgodne z intencją Ministerstwa Finansów?

  • Czy podatnik A nie powinien mieć możliwości odliczenia podatku (albo dochodu) zapłaconego przez podatnika B?

  • Jeśli dochodzi do kilkukrotnego opodatkowania tego samego dochodu, to czy Ministerstwo Finansów zamierza podejmować działania w tym zakresie?

Z wyrazami szacunku

Izabela Leszczyna, 29-05-2017 r.

Poniżej przedstawiam odpowiedź na interpelację Pani Poseł Izabeli Leszczyny z dnia 6 czerwca 2017 r. nr 12932 dotyczącą zasad opodatkowania przez polskich podatników podatkiem dochodowym dochodów uzyskiwanych poprzez zagraniczne spółki kontrolowane.

(...)

Odpowiadając na powyższe, przypomnieć należy, że przepisy przewidujące opodatkowanie przez polskich podatników podatku dochodowego dochodów uzyskiwanych poprzez zagraniczne spółki kontrolowane (Controlled Foreign Corporation – CFC) weszły w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.. Odpowiednie w tym zakresie regulacje ujęte zostały w art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2032 z późn. zm.), zwanej dalej: „ustawą PIT” oraz art. 24a ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1888 z późn. zm), zwanej dalej: „ustawą CIT”.

Celem tych przepisów jest objęcie opodatkowaniem w Polsce dochodu spółek zależnych istniejących w innych rezydencjach podatkowych, w szczególności tych stosujących preferencyjne zasady opodatkowania. Nie jest zaś celem wielokrotne opodatkowanie tego samego dochodu zagranicznej spółki kontrolowanej.

W przypadku spółek zagranicznych, mających siedzibę w kraju stosującym tzw. „szkodliwą konkurencję podatkową”, istnieje bardzo ograniczona możliwość weryfikacji wysokości udziału posiadanego przez polskiego podatnika w zyskach takich spółek. Z tego względu, w art. 24a ust. 8 ustawy CIT (oraz art. 30f ust. 9 ustawy PIT), sformułowane zostało domniemanie, iż w przypadku zagranicznej spółki kontrolowanej mającej siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym taką szkodliwą konkurencję podatkową, dla ustalenia udziału związanego z prawem polskiego podatnika lub polskich podatników do uczestnictwa w zyskach takiej spółki przyjmuje się, że temu podatnikowi lub tym podatnikom przysługiwały przez cały rok podatkowy wszystkie prawa do uczestnictwa w zyskach tej spółki (w przypadku braku przeciwnego dowodu przyjmuje się, że udziały tych podatników w zyskach takiej spółki są równe).

Jeżeli zatem, w zagranicznej spółce kontrolowanej mającej siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową, bezpośrednio lub pośrednio udziały posiada więcej niż jeden krajowy podatnik, to wówczas przyjąć należy, iż wszyscy ci krajowi podatnicy w sumie posiadają 100% udziałów takiej zagranicznej spółki kontrolowanej. Z takiej konstrukcji przepisów wynika, że polskim podatnikom nie jest przypisywane więcej niż 100% udziałów w spółce CFC, co pozwala uniknąć wielokrotnego opodatkowania tego samego dochodu.

W konsekwencji, jeżeli przedstawiona w przykładzie spółka B bezpośrednio posiadająca udziały w spółce CFC zadeklaruje – zgodnie z treścią ww. art. 24a ust. 8 ustawy CIT (oraz art. 30f ust. 9 ustawy PIT) – iż w danym okresie przysługiwały jej wszystkie prawa do uczestnictwa w zyskach zagranicznej spółki kontrolowanej i opodatkuje całość dochodów takiej zagranicznej spółki kontrolowanej za ten okres, to w oparciu o ten dowód spółka A, posiadająca udziały pośrednio, nie będzie zobowiązana do opodatkowania tych samych dochodów. W efekcie nie dojdzie więc do dwukrotnego opodatkowania dochodów zagranicznej spółki kontrolowanej.

Na koniec pragnę poinformować, że przepisy dotyczące CFC i praktyka ich stosowania są obecnie przedmiotem analiz Ministerstwa Finansów odnośnie efektywności i kompletności regulacji. W zależności od jego wyników Ministerstwo Finansów podejmie odpowiednie działania.

Z upoważnienia Ministra Rozwoju i Finansów Paweł Gruza, 23.06.2017 r.

(skróty i podkreślenia - redakcja)

Hasła tematyczne: cfc, zagraniczne spółki kontrolowane

 

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (0)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...