Oferta

Kancelaria Prawna Skarbiec zbudowa豉 swoj pozycj oferuj帷 us逝gi, kt鏎e nie mia造 dotychczas odpowiednika na polskim rynku,陰cz帷e ze sob doradztwo prawne, podatkowe i finansowe oraz us逝gi z zakresu szeroko rozumianego wywiadu i kontrwywiadu biznesowego.

 


Do najwa積iejszych us逝g Kancelarii nale膨:

 • ochrona maj徠ku przed przysz造mi wier-
  zycielami
 • rejestracja sp馧ek za granic i zarz康za-
  nie nimi
 • zmiana rezydencji podatkowej
 • powo造wanie fundacji prywatnych i trust闚
 • reprezentacja w sporach dotycz帷ych zaj璚ia maj徠ku przez fiskusa
 • reprezentacja i obrona w post瘼owani-
  ach karnych
 • wsparcie w kontrolach podatkowych i celno-skarbowych
 • prowadzenie post瘼owa restruktury-
  zacyjnych i upad這軼iowych
 • sukcesja maj徠ku i planowanie spadkowe
 • wywiad i kontrwywiad gospodarczy

 

Ch皻nie podejmujemy wyzwanie r闚nie wtedy, gdy w gr wchodz przypadki bezprawia urz璠niczego, widmo upad這軼i firmy, obawa przed oszustwem ze strony kontrahent闚 (np. karuzele podatkowe), szpiegostwem gospodarczym czy przed wrogim przej璚iem. Prowadzimy tak瞠 w Polsce i za granic dzia豉nia operacyjne zwi您ane z poszukiwaniem maj徠ku nieuczciwych d逝積ik闚.

 

najbli窺zeszkolenia

Artyku造

22.01.2019

Zabezpieczenie wykonania zobowi您ania podatkowego wed逝g projektu nowej Ordynacji podatkowej

Najnowszy projekt ustawy Ordynacja podatkowa istotnie poszerza katalog podmiotowego i przedmiotowego zabezpieczenia wykonania zobowi您ania podatkowego oraz rezygnuje z instytucji wyga郾i璚ia decyzji o zabezpieczeniu.

Mechanizm zabezpieczenia wykonania zobowi您a podatkowych ma na celu jak najlepsz ochron interesu finansowego wierzyciela, którym jest Skarb Pa雟twa lub jednostka samorz康u terytorialnego. Zaproponowane przez Ministerstwo Finansów rozwi您ania prawne odnosz帷e si do powy窺zej instytucji opieraj si w gównej mierze na rozwi您aniach znanych podatnikom z aktualnie obowi您uj帷ej ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa. Czy przedstawiony projekt ustawy wdra瘸 skuteczne mechanizmy zabezpieczenia? Na jakie zmiany powinni zwróci uwag podatnicy?

Przes豉nki zastosowania zabezpieczenia przymusowego i dobrowolnego

Skuteczne zabezpieczenie wykonania zobowi您ania podatkowego nale篡 do najwa積iejszych elementów ochrony finansowej pa雟twa. Niezmiernie wa積e jest zatem, aby w tym zakresie ustawodawca uregulowa przepisy prawne, które b璠 umo磧iwia造 prawid這w realizacj ochrony ekonomicznej bud瞠tu pa雟twa.

Dokonanie przymusowego zabezpieczenia wykonania zobowi您ania podatkowego mo磧iwe jest w przypadku zaistnienia okoliczno軼i, które uregulowane zosta造 w art. 665 § 1 projektu ustawy Ordynacja podatkowa. Warunkiem koniecznym do podj璚ia przez organ podatkowy zabezpieczenia jest wyst徙ienie uzasadnionej obawy, i zobowi您anie podatkowe mo瞠 zosta niewykonane przez zobowi您anego. Ustawodawca wskaza, 瞠 dotyczy to sytuacji, w których podatnik trwale nie reguluje wymagalnych zobowi您a o charakterze publicznoprawnym, jak równie podejmuje czynno軼i rozporz康zaj帷e maj徠kiem w celu utrudnienia lub udaremnienia egzekucji. Projektowane zmiany nie przewiduj jednak okre郵onego i zamkni皻ego katalogu przes豉nek, które uzasadnia b璠 dokonanie zabezpieczenia. Resort finansów nie zdecydowa si zatem na wyja郾ienie, co nale篡 rozumie, chocia瘺y przez poj璚ie „uzasadniona obawa”. Niew徠pliwie przedmiotowa regulacja nie u豉twia interpretacji przepisów podatnikom, wprowadzaj帷 stan niepewno軼i, w jakich przypadkach organ b璠zie d捫y do zastosowania zabezpieczenia przymusowego.

Warto podkre郵i, 瞠 zobowi您anie podatkowe mo瞠 zosta zabezpieczone na maj徠ku podatnika, jak równie na maj徠ku wspólnym ma鹵onków przed terminem p豉tno軼i, po jego up造wie, a tak瞠 w trakcie post瘼owania podatkowego i kontroli celno-skarbowej maj帷ej na celu wydanie decyzji wymiarowej (art. 665 § 2 projektu Ordynacji podatkowej). Odbywa si to poprzez przygotowanie odpowiedniej decyzji o zabezpieczeniu i zarz康zeniu zabezpieczenia w trybie przepisów o post瘼owaniu egzekucyjnym w administracji. Istotn zmian zaproponowan przez Ministerstwo Finansów jest wprowadzenie zakazu wykonania decyzji o zabezpieczeniu po dor璚zeniu podatnikowi decyzji wymiarowej (art. 665 § 5).

Projekt Ordynacji podatkowej przewiduje, 瞠 na wniosek podatnika mo磧iwa jest równie realizacja decyzji o zabezpieczeniu poprzez przyj璚ie przez organ podatkowy zabezpieczenia dobrowolnego (art. 667 § 1). W takich przypadkach ustawodawca zdecydowa si wskaza zamkni皻y katalog form, z których podatnik mo瞠 skorzysta dowolnie i wed逝g w豉snego przekonania. Zobowi您any mo瞠 wybra m.in. gwarancj bankow lub ubezpieczeniow, por璚zenie banku, weksel z por璚zeniem wekslowym banku, zastaw rejestrowy na prawach z papierów warto軼iowych emitowanych przez Skarb Pa雟twa lub Narodowy Bank Polski wed逝g ich warto軼i nominalnej czy uznanie kwoty na rachunku depozytowym organu podatkowego.

Kiedy organ podatkowy zastosuje hipotek przymusow?

Hipoteka przymusowa na gruncie projektowanej ustawy Ordynacja podatkowa jest rodzajem zabezpieczenia wykonania zobowi您ania podatkowego w formie prawa obci捫aj帷ego nieruchomo嗆 zobowi您anego. Celem przedmiotowej instytucji jest zabezpieczenie wierzytelno軼i pa雟twa poprzez mo磧iwo嗆 dochodzenia zaspokojenia z nieruchomo軼i z pierwsze雟twem przed wierzycielami osobistymi podatnika i bez wzgl璠u na to, czyj sta豉 si w豉sno軼i. Przedstawiony projekt Ordynacji podatkowej okre郵a katalog zamkni皻y sk豉dników maj徠kowych, na których ustanowiony mo瞠 zosta taki sposób zabezpieczenia z tytu逝 zaleg這軼i podatkowych (art. 671-672).

Organ podatkowy przedmiotem hipoteki przymusowej mo瞠 obci捫y cz窷 u豉mkow nieruchomo軼i, je瞠li stanowi udzia podatnika, nieruchomo嗆 stanowi帷 przedmiot wspó逕豉sno軼i 陰cznej podatnika i jego ma鹵onka, jak równie nieruchomo嗆 b璠帷 przedmiotem wspó逕豉sno軼i 陰cznej wspólników spó趾i cywilnej lub cz窷 u豉mkow nieruchomo軼i stanowi帷 udzia wspólników spó趾i cywilnej z tytu逝 zaleg這軼i podatkowych spó趾i (art. 671 § 3).

Podstaw skutecznego zabezpieczenia jest wpis w ksi璠ze wieczystej, co odpowiada regulacjom prawnym przyj皻ym dla modelu hipoteki prywatnej. Elementem obligatoryjnym dla dokonania wpisu przez w豉軼iwy s康 rejonowy jest dor璚zona decyzja wymiarowa zobowi您anemu, jak równie tytu wykonawczy lub zarz康zenie zabezpieczenia, je瞠li mo磧iwe jest jego wystawienie.

Projektowane zmiany w zastawie skarbowym

Zastaw skarbowy mo瞠 zosta zastosowany przez organ podatkowy w sytuacji, kiedy niemo磧iwe jest zabezpieczenie wykonania zobowi您ania podatkowego poprzez hipotek przymusow (art. 675). Przedmiotowa instytucja wzorowana jest zatem na zastawie rejestrowym b璠帷ym rzeczowym prawem ograniczonym w celu ochrony wierzytelno軼i na rzeczach ruchomych i zbywalnych prawach maj徠kowych. Przedstawiony przez Ministerstwo Finansów projekt ustawy przewiduje zwi瘯szenie kwotowego progu minimalnej warto軼i przedmiotu zastawu w dniu ustanowienia do wysoko軼i 15 000 z. Tym samym w porównaniu do aktualnie obowi您uj帷ych przepisów ustawodawca zrezygnowa z rozwi您ania polegaj帷ego na waloryzowaniu powy窺zej kwoty o wska幡ik wzrostu cen towarów i us逝g konsumpcyjnych.

Nie jest to jedyna modyfikacja zaproponowana przez resort finansów, poniewa projekt ustawy Ordynacja podatkowa rozszerza w sposób istotny katalog przedmiotów, które mog zosta obj皻e zastawem skarbowym. Pierwsza mo磧iwo嗆 dotyczy zbli穎nych do obecnie obowi您uj帷ych przes豉nek ustanowienia zastawu skarbowego, który mo瞠 dotyczy wszystkich – b璠帷ych w豉sno軼i zobowi您anego oraz stanowi帷ych wspó逕豉sno嗆 陰czn zobowi您anego i jego ma鹵onka – rzeczy ruchomych oraz zbywalnych praw maj徠kowych (675 § 1 pkt 1). Projekt ustawy Ordynacja podatkowa rozszerza dotychczasowe przepisy, stanowi帷, 瞠 organ podatkowy b璠zie móg ustanowi zastaw skarbowy na rzeczach ruchomych, oraz zbywalnych prawach maj徠kowych stanowi帷ych przedmiot wspó逕豉sno軼i 陰cznej wspólników spó趾i cywilnej lub cz窷ciach u豉mkowych rzeczy ruchomych oraz zbywalnych prawach maj徠kowych stanowi帷ych udzia wspólników spó趾i cywilnej – z tytu逝 zaleg這軼i podatkowych spó趾i (art. 675 § 1 pkt 2). Przy zastrze瞠niu minimalnej warto軼i przedmiotu zastawu w dniu ustanowienia okre郵onej w wysoko軼i 15 000 z.

Podkre郵enia wymaga, 瞠 funkcjonowa b璠zie tylko jeden Rejestr Zastawów Skarbowych. B璠zie on prowadzony w systemie teleinformatycznym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Zastaw skarbowy powstawa b璠zie z dniem wpisu do rejestru zastawów, natomiast podstaw wpisu zastawu stanowi b璠 decyzja wymiarowa i decyzje wydane na podstawie art. 665 lub 666 projektu ustawy Ordynacja podatkowa. Organ prowadz帷y rejestr zastawów b璠zie zobowi您any zawiadomi o dokonaniu wpisu zastawu skarbowego zarówno zobowi您anego, jak i organ, na wniosek którego dokonano takiego wpisu (art. 679 § 3).

Przedstawiony przez Ministerstwo Finansów najnowszy projekt Ordynacji podatkowej nie wprowadza zasadniczych zmian, a przede wszystkim nowych instytucji w zakresie sposobów zabezpieczenia wykonania zobowi您ania podatkowego. Ustawodawca postanowi zatem w gównej mierze oprze si na rozwi您aniach dobrze znanych podatnikom z aktualnie obowi您uj帷ej ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa. Nale篡 zatem podda pod w徠pliwo嗆, czy tak d逝gotrwale zapowiadane i prowadzone prace legislacyjne nie powinny przedstawia konkretnych modyfikacji, które odpowiada造by postulatom przedsi瑿iorców o konieczno軼i wprowadzenia rzeczywistych zmian w przepisach prawa podatkowego?

Autor:

radca prawny Robert Nogacki

Kancelaria Prawna Skarbiec specjalizuje si w ochronie maj徠ku, doradztwie strategicznym dla przedsi瑿iorców oraz zarz康zaniu sytuacjami kryzysowymi.

Has豉 tematyczne: hipoteka przymusowa, zastaw skarbowy, nowa ordynacja podatkowa

poprzednie artyku造

W dniu 17 lipca 2019 r. Prezes Urz璠u Ochrony Danych Osobowych opublikowa komunikat zawieraj帷y wykaz rodzajów operacji przetwarzania danych osobowych wymagaj帷ych oceny skutków przetwarzania dla ich ochrony. To bardzo istotny dokument, poniewa przedsi瑿iorcy, którzy przetwarzaj dane w sposób wskazany w wykazie, b璠 zobligowani do wykonania oceny skutków przetwarzania danych dla ich ochrony. Jej brak mo瞠 zosta uznany za naruszenie RODO i obarczony sankcj. wi璚ej »

Wyrokiem z 4 lipca 2019 r. Naczelny S康 Administracyjny oddali wniesion przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej skarg kasacyjn w rozstrzygni皻ej przez WSA sprawie, dotycz帷ej neutralno軼i podatkowej wymiany udziaów, dokonanej przez wspólnika nieposiadaj帷ego 50% akcji. W swym rozstrzygni璚iu NSA powo豉 si na utart lini orzecznicz, wyra穎n m.in. w wyroku z 24 marca 2016 r., zgodnie z któr: „...zró積icowanie podatkowych skutków dzia豉 maj帷ych ten sam cel tylko w zale積o軼i od dopuszczalnej w 鈍ietle przepisów prawa ilo軼i osób, które zawi您a造 spó趾, mog這by zniweczy cel za這穎ny przez ustawodawc w art. 24 ust. 8a u.p.d.o.f. poprzez ograniczenie jego stosowania i prowadzi do niczym nieuzasadnionego zró積icowania sytuacji prawnopodatkowej wspólników spó貫k kapita這wych podejmuj帷ych to窺ame, zgodne z prawem, dzia豉nia restrukturyzacyjne w zale積o軼i od tego, jaki pakiet udziaów (akcji) posiadali” (sygn. akt II FSK 117/14). wi璚ej »

Samo przelanie pieni璠zy na konto bankowe okre郵onej osoby w celu ich przechowania i przekazania wskazanej przez wp豉caj帷ego innej osobie nie oznacza, 瞠 dosz這 do powstania depozytu nieprawid這wego, podlegaj帷ego podatkowi od czynno軼i cywilnoprawnych. Nale篡 ponadto udowodni uprawnienie przechowawcy do rozporz康zania przedmiotem przechowania – orzek Naczelny S康 Administracyjny. wi璚ej »

Zebrane w toku post瘼owania podatkowego dowody przes康zaj o finalnym rozstrzygni璚iu sprawy. W豉郾ie dlatego ich rola jest niezwykle istotna. Nale篡 starannie przedstawia fakty i dokumenty, które mog mie znaczenie w sprawie. wi璚ej »

Wstrzymanie wykonania decyzji ostatecznej to cz瘰to stosowana instytucja na gruncie Ordynacji podatkowej. Jednak wielu podatników w dalszym ci庵u nie docenia jej mocy. Na czym polega i jak nale篡 j poprawnie stosowa? wi璚ej »

Na pocz徠ku maja 2019 r. zapad korzystny wyrok Trybuna逝 Sprawiedliwo軼i Unii Europejskiej w sprawie C-224/18 Budimex S.A. przeciwko Ministrowi Finansów, w którym to TSUE stan掖 po stronie firm budowlanych. Niew徠pliwie oznacza to zwrot w sprawach podatkowych, a tak瞠 lawin wniosków o wznowienie post瘼owa podatkowych. Wygl康a na to, 瞠 organy podatkowe b璠 musia造 zmieni dotychczasowy sposób post瘼owania. wi璚ej »

Sprzeda nieruchomo軼i przed up造wem 5 lat od jej nabycia jest zasadniczo obarczona obowi您kiem zap豉ty 19% podatku od osi庵ni皻ego z tej sprzeda篡 dochodu. Od 1 stycznia 2019 r. obowi您uj jednak przepisy znowelizowanej ustawy o PIT zezwalaj帷e na korzystniejszy dla podatników sposób liczenia tego terminu w przypadku sprzeda篡 nieruchomo軼i nabytych przez ma鹵onków do maj徠ku wspólnego. wi璚ej »

Spó趾a cywilna jest najprostsz i najbardziej powszechn form prawn prowadzenia biznesu w Polsce. W przeciwie雟twie do spó貫k kapita這wych i osobowych nie posiada osobowo軼i prawnej, a jej funkcjonowanie zosta這 uregulowane w Kodeksie cywilnym, a 軼i郵e rzecz ujmuj帷, w prawie zobowi您a. W praktyce spó趾a cywilna oznacza umow pomi璠zy wspólnikami, którzy realizuj wspólny cel gospodarczy. Konstrukcja spó趾i cywilnej nak豉da jednak na wspólników liczne obowi您ki na tle podatkowym. Istotn jej cech jest fakt, 瞠 na gruncie podatków dochodowych podatnikami s wy陰cznie wspólnicy, natomiast podatnikiem VAT b璠zie ju sama spó趾a. wi璚ej »

8 maja 2019 r. Trybuna Sprawiedliwo軼i Unii Europejskiej wyda kolejny wyrok, który mo瞠 potwierdzi nieprawid這w implementacj dyrektywy 2006/112 w sprawie podatku VAT do polskiego porz康ku prawnego. Powy瞠j celowo u篡to zwrotu „mo瞠”, poniewa orzeczenie TSUE zosta這 wydane na gruncie ustawy VAT obowi您uj帷ej w Republice Czeskiej. Tym niemniej podkre郵enia wymaga, 瞠 w nied逝gim czasie TSUE wyda wyrok w polskiej sprawie, podobnej w swym przedmiocie do sprawy rozstrzygni皻ej z udzia貫m czeskiego podatnika. Maj帷 na uwadze, 瞠 Trybuna w豉軼iwie nie odst瘼uje od swej praktyki orzeczniczej, nale篡 przyj望, 瞠 tak瞠 i w tym przypadku dojdzie do pozytywnego dla polskich przedsi瑿iorców rozstrzygni璚ia. wi璚ej »

Nadu篡cie prawa to instytucja, która od d逝窺zego czasu budzi wiele kontrowersji i 篡wych dyskusji. W Polsce brakuje bowiem jasnej i precyzyjnej regulacji, która stwierdza豉by, jaki jest dok豉dny zakres tej regulacji. Tymczasem niezwykle trudno odró積i j od legalnego planowania podatkowego albo w drug stron – od oszustwa podatkowego. wi璚ej »