Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Artykuły: Facebook

07.07.2017

Wystawienie faktury po wydaniu paragonu

Często widujemy w sklepach wywieszki i komunikaty, mówiące, w jakim terminie od momentu wydania paragonu możemy oczekiwać wystawienia faktury. I często sprzedawcy informują konsumentów, że termin ten nie powinien przekraczać np. tygodnia lub dwóch. Czy sprzedawca ma prawo ustalić ten termin według swojego uznania? Odpowiedź na tak postawione pytanie jest negatywna - sprzedawca jest bowiem związany przepisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz przepisami Ordynacji podatkowej.

Jeśli sprzedawcy ustalą termin do wydania faktury na podstawie paragonu na okres krótszy niż 3 miesiące od dnia wydania towaru (wykonania usługi), naruszają prawo podatkowe - co może mieć poważne konsekwencje związane z penalizacją takiego postępowania w Kodeksie karnym skarbowym

Art. 62. Kodeksu karnego skarbowego

§ 1. Kto wbrew obowiązkowi nie wystawia faktury lub rachunku, wystawia je w sposób wadliwy albo odmawia ich wydania, 
podlega karze grzywny do 180 stawek dziennych. 
§ 2. Kto fakturę lub rachunek wystawia w sposób nierzetelny albo takim dokumentem się posługuje, 
podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od roku, albo obu tym karom łącznie. 
§ 2a. Kto fakturę lub rachunek wystawia w sposób nierzetelny albo takim dokumentem się posługuje, a kwota podatku wynikająca z faktury albo suma kwot podatku wynikających z faktur jest małej wartości, 
podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności, albo obu tym karom łącznie. 
§ 3. Karze określonej w § 1 podlega także ten, kto wbrew obowiązkowi nie przechowuje wystawionej lub otrzymanej faktury lub rachunku, bądź dowodu zakupu towarów. 
§ 4. Karze określonej w § 1 podlega także ten, kto wbrew przepisom ustawy dokona sprzedaży z pominięciem kasy rejestrującej albo nie wyda dokumentu z kasy rejestrującej, stwierdzającego dokonanie sprzedaży. 
§ 5. W wypadku mniejszej wagi, sprawca czynu zabronionego określonego
podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe.

Zgodnie z art. 87 § 1 i 3 Ordynacji podatkowej, jeżeli z odrębnych przepisów nie wynika obowiązek wystawienia faktury, podatnicy prowadzący działalność gospodarczą są obowiązani, na żądanie kupującego lub usługobiorcy, wystawić rachunek potwierdzający dokonanie sprzedaży lub wykonanie usługi. Przy czym, podatnicy, od których zażądano rachunku przed wykonaniem usługi lub wydaniem towaru, wystawiają rachunek nie później niż w terminie 7 dni od dnia wykonania usługi lub wydania towaru. Jeżeli jednak żądanie wystawienia rachunku zostało zgłoszone po wykonaniu usługi lub wydaniu towaru, wystawienie rachunku następuje w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia żądania. Dodajmy, że podatnik nie ma obowiązku wystawienia rachunku, jeżeli żądanie zostało zgłoszone po upływie 3 miesięcy od dnia wydania towaru lub wykonania usługi (art. 87 § 4 Ordynacji podatkowej).

Obowiązek wystawiania faktur na podatników podatku od towarów i usług nakłada art. 106b ustawy VAT. Zgodnie z tym przepisem podatnik jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą m.in. sprzedaż dokonywaną przez niego na rzecz innego podatnika podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze lub na rzecz osoby prawnej niebędącej podatnikiem. Nie ma jednak takiego obowiązku, co do zasady, w przypadku wystawiania faktur dla osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej. Jednak na żądanie tych osób sprzedawca jest obowiązany taką fakturę wystawić, jeżeli żądanie jej wystawienia zostało zgłoszone w terminie 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym dostarczono towar lub wykonano usługę bądź otrzymano całość lub część zapłaty (art. 106b ust. 1 pkt 1 i ust. 3 pkt 1 ustawy VAT).

Powyższa zasada nie dotyczy czynności, o których mowa w art. 19a ust. 5 pkt 4 ustawy o VAT, a mianowicie czynności w stosunku do których obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury, tj. m.in.: dostaw energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej oraz gazu przewodowego, czy np. świadczenia usług: telekomunikacyjnych, najmu, dzierżawy, leasingu lub usług o podobnym charakterze, ochrony osób oraz usług ochrony, dozoru i przechowywania mienia, stałej obsługi prawnej i biurowej.

Ważne! 
Podatnik dokumentujący czynność zwolnioną podlega przepisom ustawy o podatku od towarów i usług dotyczącym faktur i nie mają do niego zastosowania przepisy Ordynacji podatkowej, dotyczące wystawiania rachunków. Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług mają również zastosowanie, jeśli podatnik dobrowolnie (bez żądania nabywcy) zdecyduje się wystawić fakturę dokumentującą czynność zwolnioną od podatku od towarów i usług.

Zobacz: Podatnik zwolniony z VAT - faktura czy rachunek?

Jak wynika z powyższego, sprzedawca może odmówić wystawienia faktury na podstawie paragonu dopiero po upływie 3 miesięcy licząc od końca miesiąca, w którym dostarczono towar lub wykonano usługę. Nie oznacza to jednak, że faktury wystawić nie może (konsument często spotyka się z tym wyjaśnieniem). Wystawienie faktury po upływie ustawowego terminu zależy wyłącznie od dobrej woli sprzedawcy. Inną sprawą jest, że oznacza to dodatkowe kłopoty (trzeba te faktury odrębnie ewidencjonować, aby nie dublować wartości w ewidencji sprzedaży, trzeba je odpowiednio opisywać, aby nie było z nimi problemów w księgowości itp.). Konsumenci powinni wobec tego rozumieć postawę sprzedawców, którzy nie wystawiają faktur po upływie 3 miesięcy (licząc od końca miesiąca, w którym dostarczono towar lub wykonano usługę). A sprzedawcy powinni pamiętać, że często spotykany termin 7 dni dla wystawienia faktury nie znajduje uzasadnienia w obowiązujących przepisach i naraża ich na odpowiedzielność karną skarbową.

Termin wystawienia faktury na żądanie nabywcy:

  • nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru lub wykonano usługę lub otrzymano całość bądź część zapłaty od nabywcy - jeżeli żądanie wystawienia faktury zostało zgłoszone do końca miesiąca, w którym dostarczono towar lub wykonano usługę bądź otrzymano całość lub część zapłaty,
  • nie później niż 15. dnia od dnia zgłoszenia żądania - jeżeli żądanie wystawienia faktury zostało zgłoszone po upływie miesiąca, w którym dostarczono towar lub wykonano usługę bądź otrzymano całość lub część zapłaty.

art. 106i ust. 6 ustawy o VAT

Podstawa prawna:
Ustawa z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221)
Ustawa z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja Podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.)

Red.

 

Ostatnie artykuły z tego działu

Wszystkie artykuły z tego działu »

rozwiń wszystkie »Wasze komentarze

skomentuj

dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz