10.08.2022: Kasy fiskalne

Wystawianie i przekazanie nabywcom paragonu fiskalnego w postaci kodu QR

 

Czy sposób przekazywania paragonu fiskalnego nabywcy w postaci wyświetlenia kodu QR, który to kod umożliwia samodzielne pobranie paragonu fiskalnego na urządzenie mobilne nabywcy, jest postępowaniem zgodnym z prawem, a w szczególności z zapisami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie kas rejestrujących mających postać oprogramowania?

 

Spółka planuje inwestycję w myjnię samochodową samoobsługową (PKWiU 45.20.30.0). W ww. myjni, w celu ewidencjonowania należności dokonywanej przez nabywcę usługi w bilonie, banknotach lub w formie bezgotówkowej (karty płatnicze oraz płatności BLIK), zainstalowana zostanie kasa fiskalna mająca postać oprogramowania. W celu skorzystania z myjni spółka zobowiązuje klientów do zapoznania się z jej regulaminem przed skorzystaniem z usługi mycia samochodu. Powyższa czynność nie wymusza jednakże na kliencie obowiązku przejścia przez procedurę skanowania kodu QR w celu uzyskania paragonu fiskalnego dokumentującego świadczoną usługę. Spółka wyda paragon fiskalny, tj. wyśle link do pobrania paragonu fiskalnego, jedynie nabywcom zainteresowanym jego otrzymaniem. Pozostali nabywcy, którzy nie będą zainteresowani otrzymaniem paragonu, bezpośrednio po wjeździe na stanowisko mycia przystąpią do płatności za usługę i rozpoczną mycie samochodu. Jedynie nabywcy posiadający urządzenie mobilne z podłączeniem do internetu będą mogli pobrać kod QR.

 

Odpowiedź:

Obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących wynika z  zapisu art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, zwanej dalej ustawą. Zgodnie z tym przepisem podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących.

W myśl art. 111 ust. 3a pkt 1 ustawy podatnicy prowadzący ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących są obowiązani wystawić i wydać nabywcy paragon fiskalny lub fakturę z każdej sprzedaży:

  1. w postaci papierowej lub
  2. za zgodą nabywcy, w postaci elektronicznej, przesyłając ten dokument w sposób z nim uzgodniony.

Od 1 kwietnia 2022 r. obowiązuje nowe brzmienie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie grup podatników lub rodzajów czynności, w odniesieniu do których możliwe jest używanie kas rejestrujących mających postać oprogramowania, zwane dalej rozporządzeniem.

Zgodnie z § 1 pkt 27 rozporządzenia, kasy rejestrujące mające postać oprogramowania mogą być używane przez podatników w odniesieniu do czynności usług mycia, czyszczenia samochodów i podobnych usług (PKWiU 45.20.30.0), w tym przy użyciu urządzeń obsługiwanych przez klienta, które w systemie bezobsługowym przyjmują należność w bilonie lub banknotach, lub innej formie (bezgotówkowej).

Z ww. przepisu rozporządzenia wynika, że podatnicy wykonujący czynności usługi mycia, czyszczenia samochodów i podobnych usług (PKWiU 45.20.30.0), w tym usług wykonywanych przy użyciu urządzeń obsługiwanych przez usługobiorcę, które przyjmują należność w bilonie lub banknotach, lub w innej formie (bezgotówkowej) - tzn. w systemie bezobsługowym - mogą używać kas mających postać oprogramowania.

Stosownie do § 4 ust. 1 pkt 2 lit. f) rozporządzenia w sprawie kas wirtualnych kasy, ze względu na przeznaczenie do prowadzenia ewidencji danego rodzaju sprzedaży lub w dany sposób, dzieli się m.in. na kasy o zastosowaniu specjalnym - kasy, które uwzględniają szczególne zastosowanie tych kas i odpowiadają szczególnym wymaganiom technicznym określonym w rozdziale 4 załącznika nr 1 do rozporządzenia, związanym ze szczególnymi formami prowadzenia ewidencji sprzedaży określonych towarów i usług, obejmujące kasy umieszczane w urządzeniach do automatycznej sprzedaży towarów lub usług.

W myśl § 17 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia w sprawie kas wirtualnych w przypadku prowadzenia ewidencji przy użyciu kasy, o której mowa w § 4 ust. 1 pkt 2 lit. f, gdy komponent komunikacyjny kasy nie umożliwia komunikacji kasy z drukarką, podatnik nie wystawia paragonu fiskalnego i paragonu fiskalnego anulowanego w postaci papierowej oraz zapewnia nabywcy możliwość zapoznania się z danymi o sprzedaży przez ich odpowiednie pokazanie zgodnie z § 53 ust. 2 pkt 3 załącznika nr 1 do rozporządzenia.

Ponadto, stosownie do zapisu § 17 ust. 2 rozporządzenia w sprawie kas wirtualnych w przypadku prowadzenia ewidencji przy użyciu kasy, o której mowa w § 4 ust. 1 pkt 2 lit. f, gdy komponent komunikacyjny kasy umożliwia komunikację kasy z drukarką, podatnik może nie wystawiać paragonu fiskalnego i paragonu fiskalnego anulowanego w postaci papierowej, jeżeli zapewnia nabywcy możliwość zapoznania się z danymi o sprzedaży przez ich odpowiednie pokazanie zgodnie z § 53 ust. 3 załącznika nr 1 do rozporządzenia.

Zatem, podatnik w zależności od umożliwienia komunikacji kasy z drukarką nie wystawia (§ 17 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia w sprawie kas wirtualnych) lub może nie wystawiać (§ 17 ust. 2 rozporządzenia w sprawie kas wirtualnych) paragonu fiskalnego przy zapewnieniu nabywcy możliwości zapoznania się z danymi o sprzedaży przez ich odpowiednie pokazanie.

Podatnicy, prowadząc ewidencję, mogą wystawiać i wydawać nabywcy, za jego zgodą i w sposób z nim uzgodniony, paragon fiskalny w postaci elektronicznej. Jeżeli rozpoczęta sprzedaż nie zostanie dokonana, podatnik może wystawić paragon fiskalny anulowany w postaci elektronicznej (§ 18 rozporządzenia w sprawie kas wirtualnych).

Jak wynika z powyższych przepisów podatnicy prowadząc ewidencję sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych przy użyciu kas rejestrujących mających postać oprogramowania wystawiają i wydają nabywcy, bez jego żądania paragon fiskalny tj. dokument fiskalny lub dokument fiskalny w postaci elektronicznej, potwierdzający dokonanie sprzedaży. W przypadku prowadzenia ewidencji za pomocą ww. kasy podatnik może nie drukować paragonu fiskalnego pod warunkiem zapewnienia nabywcy możliwości zapoznania się z danymi o sprzedaży przez ich odpowiednie wyświetlenie na urządzeniu do automatycznej sprzedaży towarów i usług. Ponadto podatnik może wystawiać i wydawać nabywcy paragon w postaci elektronicznej, za zgodą nabywcy i w sposób z nim uzgodniony.

Stosowanie przesyłu elektronicznego paragonu wymaga więc uprzedniej akceptacji przez odbiorcę dla takiego sposobu przekazywania tych dokumentów. Jednocześnie należy wskazać, że nie istnieją żadne szczególne wymogi dotyczące samej formy i treści akceptacji wysyłania, w tym udostępniania paragonów w formie elektronicznej przez odbiorcę paragonów. Szczegółowe kwestie w zakresie sposobu wyrażenia zgody przez odbiorcę na przesyłanie paragonów w formie elektronicznej pozostają w gestii stron i stanowią element umowy przez nie zawartej.

Spółka w celu skorzystania z myjni zobowiązuje klientów do zapoznania się z jej regulaminem przed skorzystaniem z usługi mycia samochodu. Powyższa czynność nie wymusza jednakże na kliencie obowiązku przejścia przez procedurę skanowania kodu QR w celu uzyskania paragonu fiskalnego dokumentującego świadczoną usługę. Spółka wyda paragon fiskalny, tj. wyśle link do pobrania paragonu fiskalnego, jedynie nabywcom zainteresowanym jego otrzymaniem. Pozostali nabywcy niezainteresowani otrzymaniem paragonu, bezpośrednio po wjeździe na stanowisko mycia przystąpią do płatności za usługę i rozpoczyną mycie samochodu. Ponadto należy zauważyć, że jedynie nabywcy posiadający urządzenie mobilne z podłączeniem do internetu będą mogli pobrać kod QR.

Zatem, nie można stwierdzić, że spółka zapewnia, przez tak skonstruowany regulamin, wydanie paragonu do każdej transakcji. W konsekwencji, nie zostanie wypełniony warunek, o którym mowa w art. 111 ust. 3a pkt 1 ustawy, tj. nie nastąpi wydanie paragonu fiskalnego każdemu świadczeniobiorcy.

To na spółce, jako świadczącym usługę, spoczywa obowiązek wydania każdemu klientowi paragonu. Tym samym spółka powinna zapewnić możliwość automatycznego przesyłania np. linku z paragonem klientowi (po zaakceptowaniu np. regulaminu), bez możliwości uzależnienia wydania (przesyłania) tego paragonu od zachowania konkretnego klienta. W przedstawionych okolicznościach to nabywca usługi decyduje czy pobierze kod QR, który w następnym etapie umożliwi mu sprawdzenie prawidłowości dokonanego zakupu tj. paragonu. Tym samym nie można uznać, że opisany sposób przekazywania paragonu fiskalnego nabywcy w postaci wyświetlenia kodu QR spełnia wymagania wynikające z ww. przepisów.

Ponadto należy uznać, że nie nastąpi również wydanie paragonu w postaci elektronicznej, o którym mowa w § 8 ust. 1 pkt 8 rozporządzenia w sprawie kas wirtualnych.

Zgodnie z brzmieniem § 53 ust. 2 pkt 3 oraz § 53 ust. 3 rozporządzenia w sprawie kas wirtualnych podatnik ewidencjonujący sprzedaż towarów i usług za pomocą kasy rejestrującej mającej postać oprogramowania może nie drukować, czyli jednocześnie nie wydawać paragonu fisklanego m.in. pod warunkiem, wyświetlenia paragonu przez nie mniej niż 30 sekund lub do czasu rozpoczęcia kolejnej sprzedaży.

Spółka nie planuje umieszczenia wyświetlacza na stanowisku mycia pojazdów, co uniemożliwia nabywcy usługi zapoznanie się z danymi dotyczącymi sprzedaży przez wymagany powyższymi przepisami czas. Ponadto, w celu otrzymania paragonu fiskalnego dotyczącego konkretnej transakcji nabywca musi samodzielnie zeskanować znajdujący się w widocznym miejscu kod QR. Spółka nie zapewni czytelnego widoku, umożliwiającego nabywcy sprawdzenie prawidłowości dokonanej sprzedaży, który to warunek wynika z § 8 pkt 8 rozporządzenia w sprawie kas wirtualnych.

Ponadto nabywca nie zainteresowany otrzymaniem paragonu, może bezpośrednio po wjeździe na stanowisko mycia przystąpić do płatności i rozpocząć mycie samochodu. W związku z czym, w tej sytuacji, nabywca w ogóle nie będzie miał możliwości sprawdzenia prawidłowości dokonanej transakcji, ponieważ w żaden sposób nie otrzyma paragonu fiskalnego jej dotyczącego. Tym samym spółka nie umożliwi usługobiorcy zapoznania się z danymi wskazanymi w § 53 ust. 2 pkt 3 oraz § 53 ust. 3 rozporządzenia w sprawie kas wirtualnych, przez czas w nich wskazany. Nie nastąpi zatem wydanie paragonu, o którym mowa w § 16 tego rozporządzenia z zastrzeżeniem treści § 18 rozporządzenia w sprawie kas wirtualnych.

 

Interpretacja indywidualna z 5 sierpnia 2022 r., sygn. 0114-KDIP1-3.4012.165.2022.3.PRM - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - pełna treść interpretacji

 

Redakcja podatki.biz

 

Hasła tematyczne: paragon fiskalny, myjnia samochodowa, interpretacja indywidualna, kod qr, kasy i urządzenia fiskalne (kasy rejestrujące, kasy fiskalne on-line)

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (0)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...