Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Artykuły: Facebook

19.04.2018

Wystawianie faktur zbiorczych VAT

Uproszczenie w zakresie fakturowania polegające na możliwości wystawiania faktury zbiorczej celem udokumentowania kilku odrębnych dostaw towarów lub usług wykonanych w ciągu miesiąca obowiązuje w polskim systemie VAT od 1 stycznia 2013 r. Stało się to dzięki zmianie zapisu w rozporządzeniu Ministra Finansów z 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 68, poz. 360 z późn.zm.). Stanowiła ona implementację art. 223 Dyrektywy 2006/112/WE RADY z 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz.Urz. L 347/1), dającego państwom członkowskim UE uprawnienie do umożliwienia podatnikom sporządzenia faktury zbiorczej obejmującej kilka odrębnych dostaw towarów lub usług.

Jednak z nastaniem roku 2014 ww. rozporządzenie przestało obowiązywać. Zasady wystawiania faktur zostały uregulowane w ustawie z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 1221, z późn.zm.). Jej regulacje nie zawierają jednak żadnej wzmianki na temat możliwości wystawiania faktur zbiorczych. Na szczęście nie oznacza to zakazu wystawiania takich dokumentów. Świadczy natomiast niepochlebnie o polskim ustawodawcy, który zamiast przenieść implementowany z dyrektywy 112 do wzmiankowanego rozporządzenia zapis o możliwości wystawiania faktur zbiorczych, zmusił podatników VAT do odnajdywania swoich uprawnień do takiego postępowania w ustawie o VAT z zastosowaniem zasady co nie jest zakazane jest dozwolone.

Faktury zbiorcze od 2014 r.

Zgodnie z art. 106i ust. 1 ustawy o VAT zasadą jest, że fakturę wystawić należy nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu dokonania sprzedaży towaru lub wykonania usługi. Z jego brzmienia wynika więc, że może on też objąć faktury, na których została uwzględniona więcej niż jedna transakcja, dokonana w danym miesiącu z tym samym kontrahentem.

Takie stanowisko podzielają organy skarbowe np. Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z 16 maja 2014 r., sygn. ITPP1/443-202/14/DM, Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z 12 sierpnia 2014 r., sygn. IPTPP4/443-467/14-2/OS.

Przykład

Hurtownia farmaceutyczna w marcu realizowała dostawy lekarstw do apteki. Konieczność zamawiania lekarstw poszukiwanych przez klientów zachodziła codziennie lub nawet kilka razy w ciągu dnia przez wszystkie dni robocze w miesiącu. Hurtownia dostarczanie leków „na telefon” stosuje współpracując ze wszystkimi aptekami. W związku z tym w umowach z obsługiwanymi aptekami zawarte zostało postanowienie, zgodnie z którym hurtownia aptekom wystawiać będzie jedną fakturę za okres miesiąca do 10 dnia miesiąca, po miesiącu realizacji dostaw. W tym przypadku będzie to 10 kwietnia.

Powyższy przykład wskazuje, iż faktura zbiorcza nie służy dokumentowaniu sprzedaży ciągłej. Hurtownia bez większych problemów może bowiem ustalić tak moment rozpoczęcia poszczególnych dostaw jak i ich zakończenia oraz jest w stanie jednoznacznie określić ich przedmiot. W takiej sytuacji mamy do czynienia z odrębnymi dostawami, które wyodrębnić można jako świadczenie samodzielne. Podkreślił to Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 12 maja 2017 r., sygn. 0112-KDIL1-3.4012.9.2017.2.KM.

Faktura zbiorcza winna zawierać:

 • dane umożliwiające identyfikację stron transakcji,
 • datę wystawienia,
 • datę dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi, o ile data taka różni się od daty wystawienia faktury. Nie jest prawidłowe podanie jako daty dostawy lub wykonania usługi jedynie daty ostatniej transakcji dokonanej w ciągu miesiąca. Nie wystarczy też wskazanie samego miesiąca dostawy lub wykonania usługi. Obowiązku umieszczenia na zbiorczej fakturze wszystkich dat dostawy lub wykonania usługi nie spełnia także podpięcie faktury zbiorczej - nie zawierającej wskazania dat – do wystawionych paragonów lub pokwitowań, zawierających daty dokonania poszczególnych transakcji. Organy skarbowe także stanęły na stanowisku, że na fakturach zbiorczych dokumentujących określone czynności muszą być podane daty wszystkich czynności, których dokument ten dotyczy. Mogą one zostać umieszczone np. w pozycji faktury „uwagi” jak uznał Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z 1 lipca 2014 r., sygn. ILPP1/443-241/14-4/AW,
 • nazwę towaru lub usługi,
 • miarę i ilość (liczbę) dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług,
 • cenę jednostkową bez podatku,
 • wartość sprzedaży netto,
 • stawkę podatku,
 • kwotę podatku,
 • kwotę należności wraz z podatkiem.

Wystawianie faktur zbiorczych przynosi korzyści zarówno sprzedawcy jak i nabywcy:

 1. oszczędność czasu i pieniędzy, tj. niższe koszty:
  • obsługi księgowej,
  • zużycia materiałów biurowych,
  • przechowywania dokumentów,
 2. zmniejszenie liczby dokumentów, skutkujące:
  • łatwiejszym wykryciem ewentualnych błędów,
  • łatwiejszą weryfikacją dokumentacji księgowej.

Zbiorcze faktury korygujące

Czy jest dopuszczalne wystawianie zbiorczych faktur korygujących? Możliwość taką potwierdziły już dawno organy skarbowe, np. Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z 18 lipca 2013 r., sygn. ILPP2/443-391/13-4/SJ. Stwierdził w niej, że regulacja art. 106j ustawy o VAT przewiduje możliwość wystawienia faktury korygującej. To zaś wskazuje, że podatnicy mogą wystawić jedną fakturę korygującą do wszystkich faktur wystawionych na rzecz jednego kontrahenta w danym okresie rozliczeniowym.

Wystawienie zbiorczej faktury korygującej może okazać się jednak niezbyt wygodne, ponieważ musi ona zawierać wszystkie elementy określone w art. 106j ust. 2 ustawy o VAT, a jest ich niemało. Wyjątkiem są faktury dokumentujące opusty lub obniżki ceny w odniesieniu do wszystkich dostaw towarów lub wykonanych usług na rzecz jednego odbiorcy w tym samym czasie. Uproszczenie w tym przypadku polega na tym, że faktury takie, zgodnie z art. 106j ust. 3 ustawy o VAT, powinny zawierać dodatkowo:

 • wskazanie okresu, do którego odnosi się udzielony opust lub obniżka,

jednak nie muszą zawierać:

 • numeru, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej, pod którym otrzymał on towary lub usługi,
 • daty dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi lub daty otrzymania zapłaty, - nazwy (rodzaju) towaru lub usługi objętych korektą.

Dla powstania możliwości wystawienia zbiorczych uproszczonych faktur korygujących ważne jest, aby rabat udzielony został w stosunku do wszystkich dostaw towarów lub usług wyświadczonych jednemu odbiorcy w danym czasie.

Adam Okonkwo

 

Ostatnie artykuły z tego działu

Wszystkie artykuły z tego działu »

rozwiń wszystkie »Wasze komentarze

skomentuj

dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz