09.06.2015: Interpretacje podatkowe, interpelacje poselskie, wyjaśnienia MF

Wystawianie faktur korygujących przez następcę prawnego

Pytanie podatnika: Czy w przypadku kiedy osoba fizyczna, której działalność została przekształcona w spółkę z o.o. faktycznie już nie istnieje jako podmiot gospodarczy, to czy w jej imieniu faktury korygujące ma prawo wystawić i rozliczyć spółka powstała w wyniku przekształcenia w zakresie podatku VAT poprzez pomniejszenie zgodnie z korektą podatku VAT należnego spółki?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. 2012 r., poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy - przedstawione we wniosku z 30 grudnia 2014 r. (data wpływu 8 stycznia 2015 r.), uzupełnionym w dniu 17 lutego 2015 r. (data wpływu 17 lutego 2015 r.) w odpowiedzi na wezwanie z 9 lutego 2015 r. nr IPPP2/4512-10/15-2/MM o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie wystawienia i rozliczenia faktur korygujących przez spółkę powstałą w wyniku przekształcenia osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 8 stycznia 2015 r. wpłynął wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie wystawienia i rozliczenia faktur korygujących przez spółkę powstałą w wyniku przekształcenia osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą. Wniosek zawierał braki formalne. W związku z tym tut. Organ podatkowy pismem z 9 lutego 2015 r. znak IPPP2/4512-10/15-2/MM wezwał Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku o powyższe braki.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczy w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, powstałą w trybie przekształcenia działalności prowadzonej przez osobę fizyczną na podstawie art. 551 par. 5 oraz 584(5), 584(6), 584(7) ustawy kodeks spółek handlowych. Działalność spółki z o.o. jest prowadzona od dnia jej wpisu do KRS, tj. od lipca 2013 r., wtedy również została zlikwidowana działalność przekształconej osoby fizycznej poprzez wykreślenie wpisu CEiDG.

Obecnie zaistniał stan faktyczny polegający na tym, że w całym roku 2013 przez pomyłkę została zawyżona wartość faktur sprzedaży dokumentujących wartość faktycznej sprzedaży Wnioskodawcy. W związku z powyższym Zainteresowany jest zobowiązany do wystawienia faktur korygujących, pomniejszających wartość wyfakturowanej błędnie sprzedaży. Fakturowanie sprzedaży w błędnej cenie miało miejsce do lipca 2013 r. przez osobę fizyczną, a od lipca 2013 r. przez Spółkę.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy w przypadku kiedy osoba fizyczna, której działalność została przekształcona w spółkę z o.o. faktycznie już nie istnieje jako podmiot gospodarczy, to czy w jej imieniu faktury korygujące ma prawo wystawić i rozliczyć spółka powstała w wyniku przekształcenia w zakresie podatku VAT poprzez pomniejszenie zgodnie z korektą podatku VAT należnego Spółki?

Stanowisko Wnioskodawcy:

W związku z obowiązującą w wyniku przekształcenia sukcesją prawną i podatkową Zainteresowany ma obowiązek wystawić faktury korygujące za okres, gdy sprzedaż dokonywana przez osobę fizyczną została pomyłkowo zawyżona. Osoba fizyczna, jako podmiot nieprowadzący obecnie działalności nie ma możliwości wystawienia faktur korygujących. Obowiązujące Wnioskodawcę w trakcie przekształcenia przejęcie praw i obowiązków powstałych w czasie prowadzenia działalności przez osobę fizyczną zdaniem Zainteresowanego obliguje do wystawienia faktur korygujących, w tym wypadku na zmniejszenie wartości sprzedaży. Z kolei ich wystawienie zdaniem Wnioskodawcy będzie skutkowało pomniejszeniem podatku VAT należnego w działalności spółki z o.o.

Zdaniem Zainteresowanego podatek VAT należny po wystawieniu faktur korygujących za okres działalności osoby fizycznej Wnioskodawca ma prawo pomniejszyć w okresie, w jakim zostały wystawione faktury korygujące i poświadczony ich odbiór przez nabywcę. Zwrot środków pieniężnych dla nabywcy z tytułu wystawionych faktur korygujących miał miejsce ze środków spółki w związku z wstąpieniem przez spółkę w wyniku przekształcenia we wszystkie prawa i obowiązki wynikające z wcześniej prowadzonej działalności osoby fizycznej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 106b ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o VAT”, podatnik jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą sprzedaż, a także dostawę towarów i świadczenie usług, o których mowa w art. 106a pkt 2, dokonywane przez niego na rzecz innego podatnika podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze lub na rzecz osoby prawnej niebędącej podatnikiem.

Faktury są dokumentami potwierdzającymi rzeczywiste transakcje gospodarcze dokonywane przez podatnika. Faktura pełni szczególną rolę dowodową w prawidłowym wymiarze podatku od towarów i usług, dlatego też niezwykle istotne jest prawidłowe oznaczenie wszystkich elementów faktury.

Stosownie do art. 106e ust. 1 pkt 3 ustawy o VAT faktura powinna zawierać imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy.

Na mocy art. 106j ust. 1 ustawy o VAT, w przypadku gdy po wystawieniu faktury:

  1. udzielono obniżki ceny w formie rabatu, o której mowa w art. 29a ust. 7 pkt 1,
  2. udzielono opustów i obniżek cen, o których mowa w art. 29a ust. 10 pkt 1;
  3. dokonano zwrotu podatnikowi towarów i opakowań,
  4. dokonano zwrotu całości lub części zapłaty, o której mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4,
  5. podwyższono cenę lub stwierdzono pomyłkę w cenie, stawce, kwocie podatku lub w jakiejkolwiek innej pozycji faktury.

- podatnik wystawia fakturę korygującą.

Z treści powyższych regulacji prawnych wynika, że kwoty, o które zmniejsza się podstawę opodatkowania oraz kwotę podatku należnego muszą zostać udokumentowane fakturą korygującą. Jeżeli więc faktura dokumentująca zdarzenie gospodarcze zawiera pomyłki lub zdarzenie, które faktura ta dokumentowała, uległo zmianie, to powinna zostać skorygowana w ten sposób, aby odzwierciedlała faktycznie dokonaną transakcję między określonymi podmiotami. Faktury korygujące są specyficznym rodzajem faktur. Celem ich wystawienia jest doprowadzenie faktury pierwotnej do stanu odpowiadającego rzeczywistości. Wystawia się je w celu udokumentowania ostatecznej wielkości sprzedaży w danym okresie rozliczeniowym.

Zgodnie z art. 29a ust. 10 ustawy o VAT podstawę opodatkowania, z zastrzeżeniem ust. 13, obniża się o:

  1. kwoty udzielonych po dokonaniu sprzedaży opustów i obniżek cen;
  2. wartość zwróconych towarów i opakowań, z zastrzeżeniem ust. 11 i 12;
  3. zwróconą nabywcy całość lub część zapłaty otrzymaną przed dokonaniem sprzedaży, jeżeli do niej nie doszło;
  4. wartość zwróconych kwot dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze, o których mowa w ust. 1.

W myśl art. 29a ust. 13 ustawy o VAT w przypadkach, o których mowa w ust. 10 pkt 1-3, obniżenia podstawy opodatkowania, w stosunku do podstawy określonej w wystawionej fakturze z wykazanym podatkiem, dokonuje się pod warunkiem posiadania przez podatnika, uzyskanego przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy, w którym nabywca towaru lub usługobiorca otrzymał fakturę korygującą, potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez nabywcę towaru lub usługobiorcę, dla którego wystawiono fakturę. Uzyskanie potwierdzenia otrzymania przez nabywcę towaru lub usługobiorcę faktury korygującej po terminie złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy uprawnia podatnika do uwzględnienia faktury korygującej za okres rozliczeniowy, w którym potwierdzenie to uzyskano.

Podstawę prawną przekształceń spółek prawa handlowego stanowią przepisy działu III ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2013 r., poz. 1030 z późn. zm.), zwanej dalej „k.s.h.”

Następstwo prawne polega na przejściu z jednego podmiotu na drugi określonych praw i obowiązków. W przypadku prawa podatkowego mamy do czynienia z pochodnym nabyciem praw, kiedy to następca prawny nabywa prawa i obowiązki przysługujące jego poprzednikowi prawnemu. Jest to nabycie translatywne, gdyż dotyczy praw poprzednio już istniejących. W prawie podatkowym z reguły ma miejsce następstwo prawne pod tytułem ogólnym (sukcesja uniwersalna), kiedy to mocą jednego zdarzenia prawnego dochodzi do nabycia całego lub części majątku, a nabywca wchodzi zarówno w prawa jak i w obowiązki swego poprzednika prawnego.

Zgodnie z art. 551 § 5 k.s.h. przedsiębiorca będący osobą fizyczną wykonującą we własnym imieniu działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 672, 675 i 983) - (przedsiębiorca przekształcany) może przekształcić formę prowadzonej działalności w jednoosobową spółkę kapitałową (spółkę przekształconą) (przekształcenie przedsiębiorcy w spółkę kapitałową).

Spółce przekształconej przysługują wszystkie prawa i obowiązki przedsiębiorcy przekształcanego. Spółka przekształcona pozostaje podmiotem w szczególności zezwoleń, koncesji oraz ulg, które zostały przyznane przedsiębiorcy przed jego przekształceniem, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji albo ulgi stanowi inaczej. Osoba fizyczna, o której mowa w art. 551 § 5, staje się z dniem przekształcenia wspólnikiem albo akcjonariuszem spółki przekształconej (art. 584² § 1, § 2 i § 3).

Z powyższych przepisów kodeksu spółek handlowych wynika, że spółka przekształcona staje się następcą prawnym przedsiębiorcy prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą w drodze sukcesji uniwersalnej.

Zagadnienie sukcesji podatkowej w polskim prawie podatkowym regulują m.in. przepisy zawarte w art. 93-93e ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.).

W przepisach tych ustawodawca przedstawił katalog sytuacji, w których zachodzi sukcesja podatkowa, tj. sukcesja praw i obowiązków następców prawnych oraz podmiotów przekształcanych. Jedną z nich jest przypadek przekształcenia osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą w jednoosobową spółkę kapitałową.

Zgodnie z art. 93a § 4 Ordynacji podatkowej jednoosobowa spółka kapitałowa powstała w wyniku przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną wstępuje w przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa przekształcanego przedsiębiorcy związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, z wyjątkiem tych praw, które nie mogą być kontynuowane na podstawie przepisów regulujących opodatkowanie spółek kapitałowych.

W świetle ww. przepisu art. 93a § 4 Ordynacji podatkowej, w wyniku przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną w jednoosobową spółkę kapitałową, nie następuje pełna sukcesja podatkowa, ponieważ nie obejmuje ona zobowiązań, a jedynie prawa. Należy jednak zauważyć, że od dnia 1 lipca 2012 r. obowiązuje art. 112b Ordynacji podatkowej, na podstawie którego spółka powstała z przekształcenia przedsiębiorcy odpowiada całym swoim majątkiem solidarnie z tą osobą za powstałe do dnia przekształcenia zaległości podatkowe przedsiębiorcy związane z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Kwestia wejścia w prawa i obowiązki przedsiębiorcy przekształconego w jednoosobową spółkę kapitałową jest więc ukształtowana specyficznie. Ustawodawca nie zdecydował się na uznanie spółki za sukcesora na zasadach takich, jak w przypadku innych podmiotów prawa handlowego, a więc zarówno uznając sukcesję zupełną (prawa i obowiązki), jak i automatyczną, nie wymagającą wydawania decyzji przez organ podatkowy. Aktualnie, o ile sukcesja praw następuje z mocy ustawy, o tyle przejęcie zobowiązań odbywa się na zasadach obowiązujących osoby trzecie, a więc wymaga wydania odrębnej decyzji na podstawie art. 108 § 1 Ordynacji podatkowej.

Z treści przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, powstałej w trybie przekształcenia działalności prowadzonej przez osobę fizyczną. Działalność spółki z o.o. jest prowadzona od lipca 2013 r., wtedy również została zlikwidowana działalność przekształconej osoby fizycznej. W całym roku 2013 omyłkowo została zawyżona wysokość obrotu powodująca zwiększenia podstawy opodatkowania i podatku należnego. W związku z tym zaistniała konieczność wystawienia faktur korygujących, które obniżałyby wartość sprzedaży doprowadzając do stanu zgodnego z rzeczywistością.

Wątpliwości Zainteresowanego sprowadzają się do tego czy spółka jako następca prawny osoby fizycznej ma możliwość wystawienia i rozliczenia faktur korygujących do faktur wykazujących błędną wartość sprzedaży wygenerowaną przez osobę fizyczną w trakcie jej działalności.

Jak już wyżej stwierdzono istotą faktur korygujących jest korekta faktur pierwotnych. Faktury korygujące wystawia się w celu udokumentowania ostatecznej wielkości sprzedaży w danym okresie rozliczeniowym. Co do zasady adresatem i odbiorcą faktur korygujących powinien być ten sam podmiot, dla którego wystawiono faktury pierwotne.

Z uwagi na przedstawione we wniosku okoliczności sprawy oraz przywołany powyżej stan prawny należy stwierdzić, że występuje tu sukcesja podatkowa określona przepisem art. 93a § 4 Ordynacji podatkowej, tj. sukcesja podatkowa w zakresie praw.

Tym samym Wnioskodawca - Spółka z o.o. będzie sukcesorem osoby fizycznej m.in. w kwestii możliwości wystawiania faktur korygujących do faktur wystawionych przez osobę fizyczną przed przekształceniem, ponieważ będzie to czynność mająca na celu zmniejszenie podstawy opodatkowania i podatku należnego, czyli nie powodująca powstania zaległości podatkowych u osoby fizycznej.

Konkludując należy stwierdzić, że Zainteresowany jako następca prawny osoby fizycznej ma możliwość wystawienia faktur korygujących do faktur wykazujących błędną zawyżoną wartość sprzedaży wygenerowaną przez osobę fizyczną w trakcie jej działalności. Rozliczenia faktury korygującej należy dokonać za okres rozliczeniowy, w którym Wnioskodawca otrzyma potwierdzenie odebrania faktury korygującej przez nabywcę.

W konsekwencji stanowisko Wnioskodawcy w tak przedstawionym stanie faktycznym należało uznać za prawidłowe.

Końcowo tut. Organ podatkowy informuje, że w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych sprawa zostanie rozpatrzona odrębnie.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia przedstawionego w stanie faktycznym.

Interpretacja indywidualna z 5 marca 2015 r., sygn. IPPP2/4512-10/15-4/MM - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

Hasła tematyczne: faktury korygujące, przekształcenie, korekta faktury, następca prawny

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (0)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...