08.03.2021: Podatek VAT i akcyza - zagadnienia ogólne

Wynajem mieszkania na cele pracownicze zwolniony z VAT

Świadczone usługi najmu podnajętego domu/lokalu mieszkalnego, spełniają przesłanki do zastosowania zwolnienia przewidzianego w art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy o VAT. Umowy najmu domów i mieszkań są i będą zawierane bowiem wyłącznie na cele mieszkaniowe. Umowy najmu zawierane są bezterminowo na okres nie krótszy niż 1 miesiąc. Ponadto świadczone usługi sklasyfikowane w poz. 68.20 PKWiU z 2015 r. Tak uznał Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej.

Z wnioskiem o interpretację zwrócił się podatnik, który jest osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, jest czynnym podatnikiem podatku VAT. Zajmuje się on m.in. wynajmem i zarządzaniem nieruchomościami dzierżawionymi takimi jak mieszkania i domy jednorodzinne. Umowy najmu dwóch domów i jednego lokalu mieszkalnego pomiędzy podatnikiem a właścicielami niniejszych nieruchomości zostały zawarte w dniach: 1 października 2020 r., 31 października 2020 r., 2 lutego 2021 r. Jako symbol Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług PKWiU 2015 dla świadczonych usług przedsiębiorca wskazał PKWiU 68.20. Przedsiębiorca wynajmuje podnajęte domy i lokale mieszkalne. Umowy najmu pomiędzy nim a jego najemcami w charakterze spółek z o.o. i osób fizycznych zawierane są bezterminowo na okres nie krótszy niż 1 miesiąc. Umowy najmu są i będą zawierane wyłącznie na cele mieszkaniowe. Usługa najmu domów i lokali mieszkalnych ma na celu zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych pracowników najemcy (spółki z o.o.). W przypadku wynajmu (podnajmu) domu/lokalu mieszkalnego zawartego z osobą fizyczną usługa najmu domów i lokali mieszkalnych ma na celu zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych tychże osób fizycznych. Osoby zostają zakwaterowane w danym lokalu i tam mieszkają często wraz z partnerami życiowymi.

Przedsiębiorca chciał wiedzieć, czy w przypadku wynajmu podnajętego domu lub lokalu mieszkalnego wyłącznie na cele mieszkaniowe spółkom z o.o. celem zakwaterowania pracowników, może zastosować stawkę VAT „zw” na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy o podatku od towarów i usług i czy tak samo ma się sytuacja przypadku wynajmu wyłącznie w celach mieszkaniowych osobom fizycznym. Zdaniem przedsiębiorcy - tak.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej przyznał rację przedsiębiorcy. W wydanej interpretacji wyjaśnił:

Zgodnie z treścią art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy o podatku od towarów i usług, zwalnia się od podatku usługi w zakresie wynajmowania lub wydzierżawiania nieruchomości o charakterze mieszkalnym lub części nieruchomości, na własny rachunek, wyłącznie na cele mieszkaniowe.

Zwolnienie, które znajduje się w art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy o VAT stanowi implementację z art. 135 ust. 1 lit. 1 Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L z 2006 r. nr 347/1, z późn. zm.). Przepis powyższy stanowi, że Państwa członkowskie zwalniają następujące transakcje: „(…) dzierżawę i wynajem nieruchomości”.

Krajowe ustawodawstwo stanowi o zwolnieniu z opodatkowania usługi najmu pod warunkiem jego mieszkaniowego przeznaczenia.

Należy ponadto zauważyć, że stosownie do art. 43 ust. 20 ustawy, zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 36, nie ma zastosowania do usług wymienionych do 31 grudnia 2020 r. - w poz. 163 załącznika nr 3 do ustawy, natomiast od 1 stycznia 2021 r. - w poz. 47 załącznika nr 3 do ustawy, w których wymienione są usługi związane z zakwaterowaniem, oznaczone symbolem PKWiU 55.

Z powołanych wyżej przepisów wynika, że ze zwolnienia od podatku od towarów i usług korzysta wyłącznie świadczenie usług wynajmu nieruchomości o charakterze mieszkalnym na cele mieszkaniowe. Zastosowanie zwolnienia jest więc uzależnione od spełnienia przesłanek obiektywnych, dotyczących charakteru wynajmowanego lokalu (lokal mieszkalny) oraz subiektywnych, dotyczących przeznaczenia wynajmowanego lokalu (cel mieszkaniowy).

W związku z tym, zwolnieniu nie podlega wynajem nieruchomości o charakterze mieszkalnym na cel inny niż mieszkaniowy.

Powyższe wskazuje, że zwolnieniu od podatku podlega świadczona na własny rachunek usługa wynajmu nieruchomości o charakterze mieszkalnym, co istotne, na cele mieszkaniowe. Zatem przesłanki do zastosowania zwolnienia są następujące:

  • świadczenie usługi na własny rachunek,
  • charakter mieszkalny nieruchomości,
  • mieszkaniowy cel najmu lub dzierżawy.

Zaistnienie wszystkich powyższych przesłanek skutkuje zastosowaniem zwolnienia od podatku. Brak któregokolwiek z powyższych elementów nie pozwala natomiast na zastosowanie zwolnienia i w konsekwencji następuje opodatkowanie świadczonej usługi.

W tym miejscu podkreślić należy, że zwolnienie, które znajduje się w art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy stanowi implementację art. 135 ust. 1 lit. 1 Dyrektywy 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu od wartości dodanej (Dz. U. UE L 2006.347.1 z późn. zm.). Przepis powyższy stanowi, że „Państwa członkowskie zwalniają następujące transakcje: (…) dzierżawę i wynajem nieruchomości”. Krajowe ustawodawstwo stanowi o zwolnieniu z opodatkowania usługi najmu pod warunkiem jego mieszkaniowego przeznaczenia.

Analizując kwestie zwolnienia od podatku usług najmu domów/lokali mieszkalnych należy zwrócić szczególną uwagę na cel świadczonych usług. Realizacja celu wynajmu następuje poprzez wykorzystanie nieruchomości przez najemcę. Tym samym, zasadniczą kwestią dla opodatkowania, czy zwolnienia od podatku świadczonej usługi pozostaje cel realizowany przez osobę bezpośrednio uczestniczącą w świadczeniu usługi.

Oznacza to, że z punktu widzenia zastosowania tego zwolnienia istotny jest sposób wykorzystywania nieruchomości przez najemcę (usługobiorcę), a zatem to najemca w wynajmowanym domu/lokalu powinien realizować własne cele mieszkaniowe. Jedynie bowiem w takim przypadku uprawnione będzie stwierdzenie, że wynajmujący (usługobiorca) wynajął nieruchomość „wyłącznie na cele mieszkaniowe”. Ustawodawca nie zwolnił z opodatkowania wynajmu nieruchomości „na cele działalności gospodarczej, polegającej na wynajmie nieruchomości wyłącznie na cele mieszkaniowe” (vide wyrok NSA z dnia 8 maja 2018 r., sygn. akt I FSK 1182/16).

Przepis art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy wskazuje, że zwolnieniu od podatku od towarów i usług podlega wyłącznie świadczenie usług w zakresie wynajmowania nieruchomości, po pierwsze o charakterze mieszkalnym, po drugie - na cele mieszkaniowe. Zastosowanie zwolnienia jest więc uzależnione od spełnienia przesłanek dotyczących charakteru wynajmowanego lokalu (lokal mieszkalny) oraz dotyczących przeznaczenia wynajmowanego lokalu (cel mieszkaniowy). W związku z tym zwolnieniu nie podlega wynajem nieruchomości o charakterze mieszkalnym na cel inny niż mieszkaniowy. Wskazany przepis nie uzależnia zastosowania zwolnienia od rodzaju czy formy prawnej podmiotu świadczącego usługę, jak i od podmiotu nabywającego tę usługę. Nie odnosi się również do czasu wynajmowania nieruchomości oraz klasyfikacji statystycznych.

Uwzględniając powyższe należy stwierdzić, że świadczone przez przedsiębiorcę usługi najmu podnajętego domu/lokalu mieszkalnego, spełniają wymienione wyżej przesłanki do zastosowania zwolnienia od podatku, przewidzianego w art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy. Umowy najmu domów i mieszkań są i będą zawierane wyłącznie na cele mieszkaniowe. Umowy najmu pomiędzy nim a jego najemcami w charakterze spółek z o.o. i osób fizycznych zawierane są bezterminowo na okres nie krótszy niż 1 miesiąc. Ponadto świadczone usługi Wnioskodawca sklasyfikował w poz. 68.20 PKWiU z 2015 r.

W niniejszej sprawie są zatem spełnione warunki wynikające z ww. przepisu do zastosowania zwolnienia od podatku dla świadczonej przez przedsiębiorcę usługi najmu, gdyż przedmiotem umowy są nieruchomości o charakterze mieszkalnym, a w przypadku najemcy - spółki z o.o. - najemca przeznacza dom/lokal mieszkalny na cele mieszkaniowe swoich pracowników i ich partnerów życiowych, natomiast w przypadku najemcy - osoby fizycznej - najemca przeznacza dom/lokal mieszkalny na cele mieszkaniowe własne oraz często także swojego partnera życiowego.

Interpretacja indywidualna z 16 lutego 2021 r., sygn. 0114-KDIP1-1.4012.767.2020.2.AKA - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - pełna treść interpretacji

Redakcja podatki.biz

Hasła tematyczne: zwolnienie vat, najem, cele mieszkaniowe, interpretacja indywidualna, podatek od towarów i usług (vat)

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (0)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...