Wykaz podatników VAT - nowe wyjaśnienia MF

Co zrobić, kiedy dane w wykazie podatników VAT zawierają ewidentne błędy? Jak udowodnić, że przeprowadziło się weryfikację kontrahenta? Co w przypadku, kiedy system KAS nie działa z powodu awarii? To niektóre z pytań, na jakie odpowiedzi udzieliło ostatnio Ministerstwo Finansów. Przypomnijmy - od 1.01.2020 r. zapłata na rachunek spoza wykazu może spowodować konsekwencje wynikające z odpowiedzialności solidarnej i będzie skutkowała wyłączeniem wydatku z kosztów uzyskania.

Stąd wątpliwości i uzasadnione podenerwowanie podatników. Ministerstwo uaktualniło dokument, zawierający odpowiedzi na pytania związane ze stosowaniem wykazu podatników VAT - publikujemy je dzisiaj w najnowszej wersji.

1. Czym jest wykaz podatników VAT?

Wykaz podatników VAT to jedna, elektroniczna i bezpłatna baza podatników VAT. Zawiera dane o podatnikach, którzy:

 • zostali zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni lub zwolnieni,

 • nie zostali zarejestrowani lub zostali wykreśleni z rejestru,

 • zostali przywróceni jako podatnicy VAT.

Baza prowadzona jest przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS).

Informacje czy podatnik znajduje się w wykazie możesz sprawdzić na wybrany dzień, który przypada nie wcześniej niż w okresie 5 lat poprzedzających rok, w którym sprawdzasz podatnika.

2. Od kiedy wykaz obowiązuje?

Od 1 września 2019 r.

3. Gdzie znajdę wykaz?

Katalog dostępny jest na stronie internetowej https://www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-wyszukiwarka BIP MF i https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg.cms.engine/ Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).

4. Jakie dane znajdę w wykazie?

Wykaz podatników VAT zawiera, w szczególności:

 • firmę (nazwę) lub imię i nazwisko,

 • numer, za pomocą którego podmiot został zidentyfikowany na potrzeby podatku, jeżeli taki numer został przyznany,

 • status podmiotu zarejestrowanego jako podatnik VAT czynny albo podatnik VAT zwolniony, w tym podmiotu, który został ponownie zarejestrowany,

 • status podmiotu, który nie został zarejestrowany albo którego wykreślono z rejestru jako podatnika VAT,

 • numer REGON, o ile został nadany,

 • numer PESEL, o ile podmiot posiada - dotyczy wyłącznie podmiotu, który został wykreślony albo nie został zarejestrowany,

 • numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, o ile został nadany,

 • adres siedziby – w przypadku podmiotu, który nie jest osobą fizyczną,

 • adres stałego miejsca prowadzenia działalności albo adres miejsca zamieszkania, w przypadku braku stałego miejsca prowadzenia działalności - w odniesieniu do osoby fizycznej,

 • imiona i nazwiska osób, które wchodzą w skład organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu oraz ich NIP lub numery PESEL - dotyczy wyłącznie podmiotu, który został wykreślony albo nie został zarejestrowany,

 • imiona i nazwiska prokurentów oraz ich NIP lub numery PESEL - dotyczy wyłącznie podmiotu, który został wykreślony albo nie został zarejestrowany,

 • imię i nazwisko lub firmę (nazwę) wspólnika oraz jego NIP lub numer PESEL - dotyczy wyłącznie podmiotu, który został wykreślony albo nie został zarejestrowany,

 • daty rejestracji, odmowy rejestracji albo wykreślenia z rejestru oraz przywrócenia zarejestrowania jako podatnika VAT,

 • podstawę prawną odmowy rejestracji albo wykreślenia z rejestru i przywrócenia zarejestrowania jako podatnika VAT,

 • numery rachunków rozliczeniowych lub imiennych rachunków w SKOK otwartych w związku z prowadzoną przez członka działalnością gospodarczą – w przypadku podatników VAT, którzy są zarejestrowani lub przywróceni do rejestru jako podatnicy VAT.

5. Jak często dane w wykazie są aktualizowane i przez kogo?

Wykaz jest aktualizowany przez szefa KAS raz na dobę, w każdy dzień roboczy (w godz. 22:00 - 00:00).

6. Wykaz podatników VAT powinien być uaktualniany w dni robocze raz na dobę, dlaczego zdarza się, że zaktualizowane rachunki są widoczne dopiero po kilku dniach?

Rachunki bankowe w wykazie są widoczne następnego dnia po aktualizacji danych podatnika w bazach danych KAS. Zgłoszenia aktualizacyjne tj. NIP-2, NIP-7, NIP-8 lub przez wnioski CEIDG-1 są obsługiwane niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3. dni roboczych od dnia ich wpływu do urzędu skarbowego.

7. Co w przypadku, gdy wyszukiwany kontrahent jest w wykazie ale nie ma tam jego numeru rachunku bankowego?

Wykaz podatników VAT jest aktualizowany codziennie w dni robocze (w godz. 22.00-00.00).

Ponadto dane podatnika w wykazie są widoczne następnego dnia po ich aktualizacji w bazach danych KAS, która jest przeprowadzana na podstawie wniosków składanych do CEIDG lub do KRS oraz zgłoszeń identyfikacyjnych i aktualizacyjnych, składanych do urzędów skarbowych.

Aby dane dotyczące rachunków mogły znaleźć się w wykazie, muszą jednocześnie spełniać określone kryteria:

 • rachunek musi być wskazany w zgłoszeniu identyfikacyjnym lub aktualizacyjnym,

 • musi to być rachunek rozliczeniowy w rozumieniu Prawa bankowego lub imienny rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, otwarty w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą,

 • rachunek ten musi być potwierdzony w systemie teleinformatycznym izby rozliczeniowej (STIR).

Przypominamy, że sankcje za wpłatę na rachunek spoza wykazu będą obowiązywać dopiero od 1 stycznia 2020 r. Obecnie jest czas właśnie na to, aby poznać zasady funkcjonowania wykazu i sposób wyszukiwania danych o swoich kontrahentach oraz sprawdzić, czy ich rachunki widnieją w wykazie. Można też potwierdzić aktualność swoich danych.

Gdzie zgłaszać ewentualne błędy:

 • do właściwych dla siebie urzędów skarbowych lub na adres skrzynki e-mailowej: WykazPodatnikow@mf.gov.pl,

 • do CEIDG – w zakresie aktualizacji danych zgłaszanych za pośrednictwem CEIDG,

 • do odpowiednich banków – w zakresie wyjaśnień co do charakteru danego rachunku i potwierdzania, czy rachunek jest w systemie teleinformatycznym STIR.

8. Co zrobić gdy w wykazie nie ma kontrahenta, z którym chcę zawrzeć transakcję?

Wystąpić z wnioskiem do naczelnika urzędu skarbowego o potwierdzenie, czy kontrahent jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny lub zwolniony.

Dodatkowo należy zweryfikować, czy kontrahent nie jest zwolniony podmiotowo (art. 113 ust. 1 ustawy o VAT) lub przedmiotowo.

9. Co może być podstawą niezarejestrowania przedsiębiorcy jako podatnika VAT?

Podstawą niezarejestrowania przedsiębiorcy w rejestrze podatników VAT są okoliczności:

 • dane podane w zgłoszeniu rejestracyjnym są niezgodne z prawdą,

 • podmiot nie istnieje,

 • mimo podjętych udokumentowanych prób nie ma możliwości skontaktowania się z podmiotem albo jego pełnomocnikiem,

 • podmiot albo jego pełnomocnik nie stawia się na wezwania naczelnika urzędu skarbowego,

 • posiadane informacje wskazują na prowadzenie przez podatnika działań, których zamiarem jest wykorzystanie działalności banków lub spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych do celów związanych z wyłudzeniami skarbowymi,

 • wobec podmiotu sąd orzekł, na podstawie odrębnych przepisów, zakaz prowadzenia działalności gospodarczej.

10. Co może być podstawą wykreślenia jako podatnika VAT?

Podstawą wykreślenia jako podatnika VAT może być:

 • podatnik zawiadomił o zakończeniu prowadzenia czynności, które podlegają opodatkowaniu,

 • podatnik nie istnieje,

 • mimo podjętych udokumentowanych prób nie ma możliwości skontaktowania się z podatnikiem albo jego pełnomocnikiem,

 • dane podane w zgłoszeniu rejestracyjnym VAT-R są niezgodne z prawdą,

 • podatnik albo jego pełnomocnik nie stawia się na wezwania naczelnika urzędu skarbowego, naczelnika urzędu celno-skarbowego, dyrektora izby administracji skarbowej lub Szefa KAS,

 • posiadane informacje wskazują na prowadzenie przez podatnika działań, których zamiarem jest wykorzystanie działalności banków lub SKOK do celów związanych z wyłudzeniami skarbowymi,

 • podatnik zawiesił wykonywanie działalności gospodarczej na podstawie przepisów, które dotyczą zawieszenia wykonywania o działalności gospodarczej na okres co najmniej 6 kolejnych miesięcy,

 • podatnik, który ma obowiązek złożyć deklaracje (o której mowa w art. 99 ust. 1, 2 lub 3 ustawy o VAT) nie złożył takich deklaracji za 6 kolejnych miesięcy lub 2 kolejne kwartały,

 • podatnik składał przez 6 kolejnych miesięcy lub 2 kolejne kwartały deklaracje, o których mowa w art. 99 ust. 1, 2 lub 3 ustawy o VAT, w których nie wykazał sprzedaży lub nabycia towarów lub usług z kwotami podatku do odliczenia,

 • podatnik wystawiał faktury lub faktury korygujące, które dokumentowały czynności, które nie zostały wykonane,

 • podatnik, prowadząc działalność gospodarczą, wiedział lub miał uzasadnione podstawy do tego, aby przypuszczać, że dostawcy lub nabywcy, którzy biorą udział pośrednio lub bezpośrednio w dostawie tego samego towaru lub usługi, uczestniczą w nierzetelnym rozliczaniu podatku, aby odnieść korzyść majątkową,

 • wobec podmiotu sąd orzekł, na podstawie odrębnych przepisów, zakaz prowadzenia działalności gospodarczej,

 • likwidacja działalności lub śmierć podatnika.

11. Co może być podstawą przywrócenia podatnika jako podatnika VAT?

Podstawą przywrócenia podatnika VAT jako podatnika VAT może być:

 • jeżeli podatnik udowodni, że prowadzi opodatkowaną działalność gospodarczą oraz – w przypadku niezłożenia deklaracji pomimo takiego obowiązku – niezwłocznie złoży brakujące deklaracje,

 • jeżeli podatnik wykaże, że prowadzi działalność gospodarczą, a wystawienie faktury lub faktury korygującej (o których mowa w art. 96 ust. 9a pkt 4 ustawy o VAT) było wynikiem pomyłki lub nastąpiło bez wiedzy podatnika,

 • jeżeli podatnik udowodni, że prowadzone przez niego działania nie są realizowane z zamiarem wykorzystania działalności banków i SKOK do celów, które mają związek z wyłudzeniami skarbowymi albo wyjdą na jaw inne okoliczności lub dowody, z których wynikał brak tego zamiaru (art. 96 ust. 9 pkt 5 ustawy o VAT),

 • jeżeli podatnik wykaże, że brak wykazanej w deklaracjach sprzedaży – innej niż zwolniona od podatku – jest związany ze specyfiką prowadzonej działalności gospodarczej, a nie z zaprzestaniem sprzedaży, innej niż zwolniona od podatku.

12. Jak udowodnić, że weryfikacja kontrahenta została przeprowadzona lub że transakcja została dokonana na rachunek zgodny z wykazem?

Aby udowodnić weryfikację kontrahenta należy wygenerować plik .pdf zawierający informację o sprawdzaniu wykazu w konkretnym dniu na wybrany dzień i zachować go w formie elektronicznej (np. zrobić zrzut ekranu) lub wydrukować.

13. Co zrobić w przypadku, gdy weryfikacja kontrahenta okazała się negatywna, a kontrahent jest w trakcje weryfikacji i nie ma go w wykazie?

Negatywna weryfikacja podmiotu w wykazie podatników VAT powinna być również zachowana w celach dowodowych. Ponadto w zależności od celu weryfikacji (dochowanie należytej staranności czy też umożliwienie zaliczenia wydatków do kosztów uzyskania przychodów dokonanej płatności) należy też wystąpić o potwierdzenie do naczelnika urzędu skarbowego, że podmiot jest podatnikiem VAT czynnym lub zwolnionym lub przedstawić zawiadomienie o zleceniu płatności na rachunek nieujawniony w wykazie na dzień dokonywania zlecenia.

14. Dlaczego warto skorzystać z wykazu podatników VAT?

Warto skorzystać z wykazu, ponieważ zawiera w jednym miejscu wszystkie informacje o statusie podatników VAT. Ułatwi i przyśpieszy proces wyszukiwania danych o podmiotach zawartych w tym wykazie. Dodatkowo zwiększy bezpieczeństwo i istotnie ograniczy ryzyko wplątania w oszukańczy proceder zmierzający do wyłudzenia VAT.

Weryfikacja formalna kontrahenta jest jedną z podstawowych przesłanek branych pod uwagę przy ocenie dochowania należytej staranności przez podatników, którzy sami nie dokonali oszustwa lub nie mieli świadomości, że dana transakcja służy oszustwu. Obejmuje ona m.in. sprawdzenie czy kontrahent jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny lub zwolniony oraz czy jest wpisany do wykazu podmiotów, które zostały wykreślone z rejestru jako podatnicy VAT lub nie zostali zarejestrowani.

15. Czy korzystanie z wykazu podatników VAT jest obowiązkowe?

Nie. Jednak brak weryfikacji kontrahenta w wykazie powoduje negatywne konsekwencje, tj.:

 • niedochowanie należytej staranności,

 • brak możliwości zaliczenia wydatku do kosztów uzyskania przychodów lub podważenie takiego zaliczenia (od 1 stycznia 2020 r.),

 • ryzyko poniesienia przez nabywcę odpowiedzialności solidarnej za zaległości wystawcy faktury w części dotyczącej podatku VAT, który wynika z tej niezweryfikowanej płatności (od 1 stycznia 2020 r.).

16. Co się stanie gdy zawiadomienie o płatności za transakcję na inny rachunek niż wskazany w wykazie zostanie przekazany do naczelnika urzędu skarbowego innego niż właściwy dla mojego kontrahenta?

Naczelnik, który otrzyma zawiadomienie o zleceniu przelewu na rachunek, którego nie ma na wykazie podatników VAT, a nie będzie właściwy dla wystawcy faktury, przekaże takie zawiadomienie do właściwego naczelnika urzędu skarbowego.

17. Czy konsekwencje finansowe obejmą sytuację, gdy płatność za transakcję zostanie zlecona na rachunek niewskazany w wykazie, a kontrahent zapłaci VAT?

Nie. Przedsiębiorca nie poniesie odpowiedzialności solidarnej za zaległości podatkowe kontrahenta w części VAT. Niestety nie będzie mógł zaliczyć wydatku do kosztów uzyskania przychodów.

18. Co w sytuacji, gdy przedsiębiorca prowadzi działalność, a nie ma go w wykazie?

Taka sytuacja jest możliwa, jeśli przedsiębiorca oczekuje na rejestrację do VAT lub kiedy jest zwolniony podmiotowo z obowiązku złożenia zgłoszenia, np. z uwagi na nieprzekroczenie limitu sprzedaży w wysokości 200 tys. zł rocznie (w art. 113 ust. 1 ustawy o VAT) lub w przypadku zwolnienia przedmiotowego. Kontrahent w ramach należytej staranności powinien sprawdzić jaki jest status przedsiębiorcy.

19. Co w sytuacji problemów technicznych z dostępem do wykazu?

W przypadku technicznych problemów związanych z dostępem do wykazu należy zapisać komunikat o niedostępności (np. zrobić zrzut ekranu). Jednocześnie należy pamiętać, że aby uchronić się przed skutkami zapłaty na rachunek, który nie występuje w wykazie, można skorzystać z możliwości zawiadomienia naczelnika urzędu skarbowego – właściwego dla wystawcy faktury – o zleceniu przelewu na rachunek, którego nie ma na wykazie. Termin na złożenie zawiadomienia to 3 dni od dnia zlecenia przelewu.

20. Co jeśli w wykazie nie znajdą się moje dane?

Jeśli wykaz nie obejmie twoich danych może to oznaczać, że:

 • oczekujesz na rejestrację do VAT lub

 • jesteś zwolniony podmiotowo z obowiązku złożenia zgłoszenia, np. z uwagi na nieprzekroczenie limitu sprzedaży w wysokości 200 tys. zł rocznie (w art. 113 ust. 1 ustawy o VAT) lub

 • jesteś zwolniony przedmiotowo.

21. Co w przypadku, gdy wyszukiwany kontrahent jest w wykazie ale nie ma tam jego numeru rachunku bankowego?

W wykazie podatników VAT są wyłącznie rachunki rozliczeniowe oraz imienne rachunki w SKOK otwarte w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, tj. rachunki przeznaczone dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, o ile posiadają zdolność prawną, osób fizycznych prowadzących działalność zarobkową na własny rachunek, w tym osób będących przedsiębiorcami.

Jeżeli w wykazie nie ma rachunku twojego kontrahenta to:

 • być może korzysta on w rozliczeniach firmowych z rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego (tzw. ROR)

 • nie zgłosił swojego rachunku rozliczeniowego w formularzu zgłoszeniowym CEIDG//NIP

22. Co w sytuacji, kiedy w Wykazie podatników VAT znajdują się niekompletne lub niepoprawne dane?

W wykazie podatników VAT są wyłącznie rachunki rozliczeniowe lub imienne rachunki w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której podmiot jest członkiem, otwarte w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą tj. rachunki przeznaczone dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, o ile posiadają zdolność prawną, osób fizycznych prowadzących działalność zarobkową na własny rachunek, w tym osób będących przedsiębiorcami.

Jeżeli na wykazie nie ma rachunku to być może przedsiębiorca korzysta w rozliczeniach firmowych z rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego (tzw. ROR) lub nie zgłosił rachunku rozliczeniowego lub imiennego rachunku w SKOK, otwartego w związku z prowadzoną przez członka działalnością gospodarczą w formularzu zgłoszeniowym NIP/CEIDG/.

Należy wprowadzić rachunek rozliczeniowy lub imienny rachunek w SKOK, otwarty w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą i chce, aby przejść do wykazu, do firmy zarejestrowanej w CEIDG wystarczy, że wpisze numer rachunku bankowego przy wypełnianiu wniosku o formułę w CEIDG .

Jeśli podmiot jest zarejestrowany w KRS, należy podać numer rachunku, który należy uwzględnić w urzędzie skarbowym (na podstawie formuły NIP-8 lub na formule NIP-2), który jest używany dla funkcji nieobsługiwanych fizycznych, które nie są wpisane do KRS (np. spółek cywilnych) lub NIP-7 dla osób upoważnionych do rejestracji w CEIDG.

23. Co w sytuacji, kiedy posiadam rachunek bankowy kontrahenta, ale w Wykazie podatników VAT wyświetla mi się komunikat o braku takiego rachunku?

W takiej sytuacji w ciągu 3. dni zawiadom urząd skarbowy (właściwy dla wystawcy faktury) o numerze rachunku spoza wykazu, na który wykonałeś przelew.

W przeciwnym razie od 1 stycznia 2020 r. będziesz musiał liczyć się z konsekwencjami, czyli utratą możliwości zaliczenia wydatków do kosztów uzyskania przychodów i zwiększeniem przychodów w PIT i CIT oraz odpowiedzialnością solidarną za zaległości kontrahenta w VAT.

24. Co w sytuacji, kiedy w wykazie pojawia się informacja, że rachunek jest – jednak się nie wyświetla – ale istnieją inne rachunki danego przedsiębiorcy i pojawia się lista kilkudziesięciu numerów kont bankowych?

To oznacza, że kontrahent posiada rachunek wirtualny.

Takie rachunki wirtualne nie są zamieszczane w wykazie, ponieważ nie są to rzeczywiste rachunki rozliczeniowe zgłaszane do urzędu skarbowego lub do CEiDG. Wykaz, po wpisaniu numeru rachunku wirtualnego, wyświetla jednak informację, że jest to rachunek powiązany z rachunkiem rozliczeniowym konkretnego podmiotu i podaje dane tego podmiotu.

W takiej sytuacji najlepiej przeszukaj wykaz po numerze rachunku rozliczeniowego. Pozwoli to na potwierdzenie, że taki rachunek jest przypisany do konkretnego podmiotu.

25. Pojawienie się Wykazu podatników VAT bywa wykorzystywane do prób wyłudzania pieniędzy przez podmioty podszywające się np. pod CEiDG. Jak tego unikać?

Uważnie weryfikuj wszelkie informacje odwołujące się do rzekomych płatności związanych z wpisami do CEiDG.

Pamiętaj: uzupełnienie informacji o rachunku firmowym wymaga aktualizacji danych w CEIDG lub na odpowiednim formularzu (NIP-2, NIP-7, NIP-8) w urzędzie skarbowym. Aktualizacja tych danych zawsze była i jest bezpłatna.

26. Czy płatności za pomocą np. karty debetowej czy kredytowej lub szybkie płatności internetowe trafiają na rachunek faktycznego odbiorcy płatności zawarty w wykazie?

Płatności takimi instrumentami nie są uznawane za „płatności dokonane przelewem”, tzn. nie są objęte przepisami dotyczącymi Wykazu podatników VAT.

Tym samym – skoro nie jest to przelew, ale zlecenie płatnicze, czyli oświadczenie płatnika lub odbiorcy skierowane do jego dostawcy, które zawiera polecenie wykonania transakcji płatniczej – to zapłacenie kartą lub pay-by-linkiem nie będzie skutkować poniesieniem negatywnych konsekwencji podatkowych (utratą kosztów uzyskania przychodu).

27. Co z płatnościami na rzecz zagranicznych kontrahentów, którzy nie są zarejestrowani w Polsce jako czynni podatnicy VAT?

W Wykazie podatników VAT nie ma numerów zagranicznych rachunków bankowych, ponieważ nie są to rachunki rozliczeniowe w rozumieniu Prawa bankowego lub imienne rachunki w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, otwarte w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Płatności na konto z wykazu dotyczą tylko tych podmiotów zagranicznych, które są zarejestrowane dla potrzeb VAT jako podatnicy VAT czynni w Polsce.

28. Co z rachunkami cesyjnymi, które są faktycznie rachunkami rozliczeniowymi, tworzonymi przez banki przy każdej konkretnej umowie kredytu? Dotychczas nie było ich potrzeby zgłaszania fiskusowi, czy teraz będzie to konieczne na potrzeby Wykazu podatników VAT?

Obecnie są planowane prace legislacyjne, aby po 1 stycznia 2020 r. podatnicy nie musieli sprawdzać rachunków cesyjnych w wykazie.

29. W wykazie brakuje rachunków banków i SKOK-ów, prowadzonych przez te instytucje dla celów ich gospodarki własnej. Jak to zostanie rozwiązane?

Obecnie trwają prace legislacyjne, aby po 1 stycznia 2020 r. takie rachunki takie znalazły się w wykazie.

30. Dlaczego korzystanie z API dla użytkowników jest limitowane, a po wyczerpaniu limitu dostęp do API zostaje zablokowany do godziny 0:00?

Użytkownicy Wykazu podatników VAT mogą złożyć 10 zapytań o maksymalnie 30 podmiotów jednocześnie, co daje łącznie 300 podmiotów. Taki limit wynika ze względu na bezpieczeństwo danych i wydajność usługi.

Dodatkowo od listopada 2019 r. użytkownicy mogą pobierać plik tekstowy (tzw. plik płaski) https://www.gov.pl/web/kas/plik-plaski, który zawiera pełną listę par NIP-rachunek, co pozwala na masową weryfikację transakcji w systemach finansowo-księgowych. Umożliwia to też weryfikację rachunków powiązanych z rachunkami rozliczeniowymi w połączeniu z identyfikatorem podatkowym podmiotu.

Źródło: Ministerstwo Finansów

 

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (0)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...