Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Artykuły: Facebook

13.01.2015

Wybór formy opodatkowania. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Do 20 stycznia 2015 r. podatnicy kontynuujący działalność gospodarczą, a także ci, którzy osiągają przychody z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, mogą zmienić dotychczas obowiązującą ich formę opodatkowania. Dla niektórych z nich korzystnym rozwiązaniem może być wybór opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Tę formę opodatkowania reguluje ustawa z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. nr 144, poz. 930, z późn. zm., dalej: ustawa o ryczałcie).

Kto może wybrać ryczałt od przychodów ewidencjonowanych?

Co do zasady tę formę opodatkowania może wybrać każdy podatnik prowadzący działalność gospodarczą. Możliwość ta nie dotyczy jednak tych podatników, którzy osiągnęli przychody z działalności gospodarczej prowadzonej wyłącznie samodzielnie w roku poprzedzającym rok podatkowy w wysokości przekraczającej 150 000 euro lub uzyskali przychody wyłącznie z działalności prowadzonej w formie spółki, a suma przychodów wspólników spółki z tej działalności przekroczyła kwotę 150 000 euro (art. 6 ust. 4 ustawy o ryczałcie). Jeżeli zaś podatnik prowadził w poprzednim roku zarówno działalność indywidualną, jak i w formie spółki, wówczas – dla celów obliczenia limitu – przychody te nie są sumowane (art. 6 ust. 5 ustawy o ryczałcie).

Przeliczenia kwoty 150 000 euro na złote dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego 1 października roku poprzedzającego rok podatkowy. W dniu 1 października 2014 r. kurs ten wyniósł 4,1792 zł, co oznacza, że na 2015 rok limit 150 000 euro jest równy 626 880 zł.

Podatnik zamierzający wybrać ryczałt musi przeanalizować również treść art. 8 ustawy o ryczałcie, w którym enumeratywnie są wymienione sytuacje, w których podatnik nie ma prawa do wyboru opodatkowania w formie ryczałtu. Na szczególną uwagę zasługuje art. 8 ust. 1 pkt 3 lit. e, zgodnie z którym z ryczałtu wyłącza fakt świadczenia usług wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy.

Warto podkreślić, że każdy podatnik osiągający przychody z tzw. prywatnego najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze może wybrać opodatkowanie ryczałtem – i to bez względu na wysokość osiąganych przychodów oraz to, czy i w jakim zakresie prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą.

Co można odliczyć od przychodu?

Podstawą opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym od przychodów ewidencjonowanych jest przychód. Przychód ten można jednak obniżyć przez odliczenie od niego:

  • straty, o której mowa w art. 9 ust. 3 i 3a ustawy o podatku dochodowym (czyli straty z pozarolniczej działalności gospodarczej, poniesionej w ostatnich 5 latach podatkowych),
  • wydatków określonych w art. 26 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym, jeżeli nie zostały odliczone od dochodu lub nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów na podstawie przepisów ustawy o podatku dochodowym.

Wśród tych wydatków warto wskazać przede wszystkim: zapłacone składki na ubezpieczenie społeczne, wydatki na cele rehabilitacyjne, darowizny dokonane na cele określone w ustawie.

Co można odliczyć od podatku w formie ryczałtu?

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy o ryczałcie ryczałt od przychodów ewidencjonowanych w pierwszej kolejności ulega obniżeniu o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne opłaconej przez podatnika, o której mowa w art. 27b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym, jeżeli nie została odliczona od podatku dochodowego. Odliczeniu podlega 7,75% podstawy wymiaru tej składki.

Ponadto należny podatek może zostać pomniejszony o kwotę przekazaną na rzecz organizacji pożytku publicznego, która nie może przekraczać 1% ryczałtu należnego za dany rok podatkowy. Szczegółowe zasady dokonywania zmniejszenia określone są w art. 21b ustawy.

Czy można wybrać kwartalne wpłacanie ryczałtu?

Zasadą jest miesięczne wpłacanie ryczałtu – do 20. dnia następnego miesiąca, a za grudzień – w terminie złożenia zeznania rocznego PIT-28.

Zgodnie jednak z art. 21 ust. 1a i 1b podatnicy, których otrzymane przychody z działalności prowadzonej samodzielnie albo przychody spółki – w roku poprzedzającym rok podatkowy – nie przekroczyły kwoty stanowiącej równowartość 25 000 euro (w 2015 r. jest to kwota 104 480 zł), mogą obliczać ryczałt od przychodów ewidencjonowanych i wpłacać go na rachunek urzędu skarbowego w terminie do 20. dnia następnego miesiąca po upływie kwartału, za który ryczałt ma być opłacony, a za ostatni kwartał roku podatkowego – w terminie złożenia zeznania.

Jeśli podatnik chce zmienić sposób wpłacania ryczałtu, musi o tym fakcie powiadomić naczelnika urzędu skarbowego właściwego według swego miejsca zamieszkania, do 20 stycznia roku podatkowego.

Wspólne rozliczenie z małżonkiem, ulga prorodzinna

Podatnik, który wybrał opodatkowanie ryczałtem przychodów z działalności gospodarczej, nie ma prawa do wspólnego rozliczenia z małżonkiem albo w sposób przewidziany dla samotnych rodziców.

Zasada ta nie dotyczy przypadków, gdy ryczałtem opodatkowane są jedynie dochody z tzw. prywatnego najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze.

Bez względu na to, czy ryczałt dotyczy przychodów z działalności gospodarczej, czy z tzw. prywatnego najmu, podatnik nie ma prawa do odliczenia od tego ryczałtu ulgi prorodzinnej. Warto wiedzieć jednak o tym, że jeśli osiąga on inne dochody opodatkowane według skali podatkowej – wówczas może skorzystać z tej ulgi, rozliczając te inne dochody.

Jak zgłosić wybór opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych?

1. Przedsiębiorcy

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o ryczałcie oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych na dany rok podatkowy jest składane:

  1. nie później niż do 20 stycznia roku podatkowego,
  2. w formie pisemnej,
  3. do naczelnika urzędu skarbowego właściwego według miejsca zamieszkania podatnika.

Jeśli działalność gospodarcza jest prowadzona w formie spółki, oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych na dany rok podatkowy składają wszyscy wspólnicy – każdy do naczelnika urzędu skarbowego właściwego według swego miejsca zamieszkania.

Uwaga:

Zmianę formy opodatkowania należy zgłosić w urzędzie skarbowym, a nie w urzędzie gminy. Przepisy wyraźnie stanowią, że tylko podatnik, który rozpoczyna prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej, oświadczenie o wyborze formy opodatkowania może złożyć na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej (czyli na formularzu CEIDG-1). Podatnicy kontynuujący działalność muszą uczynić to na podstawie przepisów podatkowych.

2. Podatnicy osiągający przychody z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze

W przypadku osiągania przychodów z ww. tytułów, np. z najmu mieszkania, warto wiedzieć, że jeśli przedmiot najmu wchodzi w skład majątku wspólnego małżonków, to osiągane przychody mogą być opodatkowane:

  • przez oboje małżonków (każdy od połowy przychodu),
  • przez jednego z nich (od całości przychodu).

Od 1 stycznia 2015 r. małżonkowie, między którymi istnieje wspólność majątkowa, a którzy uzyskują dochody (przychody) z tzw. prywatnego najmu wspólnego składnika majątku oraz są zainteresowani tym, by był on opodatkowany tylko przez jednego z nich, nie są już obowiązani do corocznego składania naczelnikowi właściwego urzędu skarbowego pisemnego oświadczenia o wyborze opodatkowania całości przychodu przez jednego z nich.

Izabela Rutkowska

 

 

Ostatnie artykuły z tego działu

Wszystkie artykuły z tego działu »

rozwiń wszystkie »Wasze komentarze

skomentuj

dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz