Oferta

Kancelaria Prawna Skarbiec zbudowa豉 swoj pozycj oferuj帷 us逝gi, kt鏎e nie mia造 dotychczas odpowiednika na polskim rynku,陰cz帷e ze sob doradztwo prawne, podatkowe i finansowe oraz us逝gi z zakresu szeroko rozumianego wywiadu i kontrwywiadu biznesowego.

 


Do najwa積iejszych us逝g Kancelarii nale膨:

 • ochrona maj徠ku przed przysz造mi wier-
  zycielami
 • rejestracja sp馧ek za granic i zarz康za-
  nie nimi
 • zmiana rezydencji podatkowej
 • powo造wanie fundacji prywatnych i trust闚
 • reprezentacja w sporach dotycz帷ych zaj璚ia maj徠ku przez fiskusa
 • reprezentacja i obrona w post瘼owani-
  ach karnych
 • wsparcie w kontrolach podatkowych i celno-skarbowych
 • prowadzenie post瘼owa restruktury-
  zacyjnych i upad這軼iowych
 • sukcesja maj徠ku i planowanie spadkowe
 • wywiad i kontrwywiad gospodarczy

 

Ch皻nie podejmujemy wyzwanie r闚nie wtedy, gdy w gr wchodz przypadki bezprawia urz璠niczego, widmo upad這軼i firmy, obawa przed oszustwem ze strony kontrahent闚 (np. karuzele podatkowe), szpiegostwem gospodarczym czy przed wrogim przej璚iem. Prowadzimy tak瞠 w Polsce i za granic dzia豉nia operacyjne zwi您ane z poszukiwaniem maj徠ku nieuczciwych d逝積ik闚.

 

najbli窺zeszkolenia

Artyku造

20.08.2019

Wstrzymanie wykonania decyzji ostatecznej

Wstrzymanie wykonania decyzji ostatecznej to cz瘰to stosowana instytucja na gruncie Ordynacji podatkowej. Jednak wielu podatników w dalszym ci庵u nie docenia jej mocy. Na czym polega i jak nale篡 j poprawnie stosowa?

Kiedy instytucja wstrzymania wykonania decyzji znajduje zastosowanie?

W konfliktach z fiskusem niejednokrotnie dochodzi do sytuacji, w której organ odwo豉wczy nie podziela stanowiska strony i utrzymuje w mocy decyzj organu pierwszej instancji. Podatnik nie daje za wygran i sk豉da skarg do s康u administracyjnego. Decyzja jest jednak ostateczna, a zatem podlega wykonaniu. Je瞠li w gr wchodz wysokie kwoty, ich zap豉ta mo瞠 zawa篡 o istnieniu danej firmy na rynku. Podatnik ma jednak mo磧iwo嗆 z這瞠nia wniosku o wstrzymanie wykonania decyzji.

Kiedy decyzja staje si ostateczna?

Zgodnie z art. 128 Ordynacji podatkowej decyzje, od których nie s逝篡 odwo豉nie w post瘼owaniu podatkowym, s ostateczne. Uchylenie lub zmiana tych decyzji, stwierdzenie ich niewa積o軼i lub wznowienie post瘼owania mog nast徙i tylko w przypadkach przewidzianych w niniejszej ustawie oraz w ustawach podatkowych. Decyzja ostateczna podlega wykonaniu, chyba 瞠 nie wstrzymano jej wykonania. Zgodnie natomiast z przepisami Ordynacji podatkowej organ podatkowy pierwszej instancji wstrzymuje wykonanie decyzji ostatecznej w razie wniesienia skargi do s康u administracyjnego do momentu uprawomocnienia si orzeczenia s康u administracyjnego. Mo瞠 to zrobi na dwa sposoby. Po pierwsze na wniosek podatnika, po przyj璚iu zabezpieczenia wykonania zobowi您ania wynikaj帷ego z decyzji wraz z odsetkami za zw這k do wysoko軼i zabezpieczenia i na czas jego trwania. Po drugie natomiast z urz璠u, po prawomocnym wpisie hipoteki przymusowej lub wpisie zastawu skarbowego korzystaj帷ego z pierwsze雟twa zaspokojenia, które zabezpieczaj wykonanie zobowi您ania wynikaj帷ego z decyzji wraz z odsetkami za zw這k do wysoko軼i odpowiadaj帷ej warto軼i przedmiotu hipoteki przymusowej lub zastawu skarbowego.

Jak poprawnie z這篡 wniosek o wstrzymanie wykonania decyzji?

Organ podatkowy wstrzymuje wykonanie decyzji ostatecznej na wniosek podatnika po przyj璚iu zabezpieczenia wykonania zobowi您ania wynikaj帷ego z decyzji wraz z odsetkami za zw這k do wysoko軼i zabezpieczenia i na czas jego trwania. Zabezpieczenie mo瞠 mie form: gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, por璚zenia banku, weksla z por璚zeniem wekslowym banku, czeku potwierdzonego przez krajowy bank wystawcy czeku, zastawu rejestrowego na prawach z papierów warto軼iowych emitowanych przez Skarb Pa雟twa lub Narodowy Bank Polski – wed逝g ich warto軼i nominalnej, uznania kwoty na rachunku depozytowym organu podatkowego, pisemnego, nieodwo豉lnego upowa積ienia organu podatkowego, potwierdzonego przez bank lub spó責zielcz kas oszcz璠no軼iowo-kredytow, do wy陰cznego dysponowania 鈔odkami pieni篹nymi, zgromadzonymi na rachunku lokaty terminowej. Oczywi軼ie strona mo瞠 dowolnie wybra form zabezpieczenia. W przypadku przyj璚ia zabezpieczenia zwi您anego z wykonaniem decyzji podatkowej strona mo瞠 te wyst徙i o przed逝瞠nie terminu przyj皻ego zabezpieczenia. Organ, przyjmuj帷 zabezpieczenie, wydaje natomiast postanowienie, na które przys逝guje za瘸lenie.

Jakie s uprawnienia podatnika?

W kontek軼ie wstrzymania wykonania decyzji ostatecznej warto równie wspomnie o pewnym uprawnieniu podatnika. Zgodnie z art. 239g Ordynacji podatkowej ma on bowiem mo磧iwo嗆 dobrowolnego wykonania decyzji, pomimo tego, 瞠 organ podatkowy wyda ju postanowienie w przedmiocie wstrzymania wykonania. Trzeba bowiem podkre郵i, 瞠 wstrzymanie wykonania dokonywane jest w interesie strony. Je瞠li w mi璠zyczasie podatnik uzna, 瞠 chce wykona zobowi您anie zawarte w decyzji podatkowej, ma do tego pe軟e prawo. Wstrzymanie wykonania ma charakter jednostronny w tym znaczeniu, 瞠 strona posiada uprawnienie do dobrowolnego wykonania decyzji, ale za to organ podatkowy nie mo瞠 doprowadzi do jej przymusowego wykonania.

Wstrzymanie wykonania decyzji a przepisy p.p.s.a.

W kontek軼ie wstrzymania wykonania decyzji warto te wskaza przepisy ustawy – Prawo o post瘼owaniu przed s康ami administracyjnymi. Zgodnie z art. 61 tego aktu samo wniesienie skargi nie wstrzymuje wykonania aktu lub czynno軼i. W razie wniesienia skargi na decyzj lub postanowienie organ, który wyda dane orzeczenie, mo瞠 jednak wstrzyma z urz璠u lub na wniosek skar膨cego ich wykonanie w ca這軼i lub w cz窷ci, chyba 瞠 zachodz przes豉nki, od których w post瘼owaniu administracyjnym uzale積ione jest nadanie decyzji lub postanowieniu rygoru natychmiastowej wykonalno軼i albo gdy ustawa szczególna wy陰cza wstrzymanie ich wykonania. S康 po przekazaniu mu skargi mo瞠 te na wniosek skar膨cego wyda postanowienie o wstrzymaniu wykonania w ca這軼i lub w cz窷ci aktu, je瞠li zachodzi niebezpiecze雟two wyrz康zenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków, z wyj徠kiem przepisów prawa miejscowego, które wesz造 w 篡cie, chyba 瞠 ustawa szczególna wy陰cza wstrzymanie ich wykonania. Co równie istotne, ewentualna odmowa wstrzymania wykonania aktu przez organ nie pozbawia skar膨cego prawa do z這瞠nia wniosku do s康u. Wstrzymanie wykonania aktu traci moc z dniem wydania przez s康 orzeczenia uwzgl璠niaj帷ego skarg albo uprawomocnienia si orzeczenia oddalaj帷ego skarg.

Wstrzymanie wykonania decyzji ostatecznej

Porównuj帷 przepisy Ordynacji podatkowej oraz Prawa o post瘼owaniu przed s康ami administracyjnymi, nale篡 podkre郵i, 瞠 wstrzymanie wykonalno軼i jest osi庵alne nawet dla podmiotu, który z uwagi na trudn sytuacj finansow nie ma mo磧iwo軼i dokonania zabezpieczenia. W takiej sytuacji mo瞠 bowiem zwróci si ze stosownym wnioskiem bezpo鈔ednio do s康u, ju po z這瞠niu skargi na decyzj podatkow.

Autor:

radca prawny Robert Nogacki

Kancelaria Prawna Skarbiec specjalizuje si w ochronie maj徠ku, doradztwie strategicznym dla przedsi瑿iorców oraz zarz康zaniu sytuacjami kryzysowymi.

Has豉 tematyczne: ordynacja podatkowa, wstrzymanie wykonania decyzji, decyzja ostateczna, post瘼owanie przed s康ami administracyjnymi

poprzednie artyku造

W dniu 17 lipca 2019 r. Prezes Urz璠u Ochrony Danych Osobowych opublikowa komunikat zawieraj帷y wykaz rodzajów operacji przetwarzania danych osobowych wymagaj帷ych oceny skutków przetwarzania dla ich ochrony. To bardzo istotny dokument, poniewa przedsi瑿iorcy, którzy przetwarzaj dane w sposób wskazany w wykazie, b璠 zobligowani do wykonania oceny skutków przetwarzania danych dla ich ochrony. Jej brak mo瞠 zosta uznany za naruszenie RODO i obarczony sankcj. wi璚ej »

Wyrokiem z 4 lipca 2019 r. Naczelny S康 Administracyjny oddali wniesion przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej skarg kasacyjn w rozstrzygni皻ej przez WSA sprawie, dotycz帷ej neutralno軼i podatkowej wymiany udziaów, dokonanej przez wspólnika nieposiadaj帷ego 50% akcji. W swym rozstrzygni璚iu NSA powo豉 si na utart lini orzecznicz, wyra穎n m.in. w wyroku z 24 marca 2016 r., zgodnie z któr: „...zró積icowanie podatkowych skutków dzia豉 maj帷ych ten sam cel tylko w zale積o軼i od dopuszczalnej w 鈍ietle przepisów prawa ilo軼i osób, które zawi您a造 spó趾, mog這by zniweczy cel za這穎ny przez ustawodawc w art. 24 ust. 8a u.p.d.o.f. poprzez ograniczenie jego stosowania i prowadzi do niczym nieuzasadnionego zró積icowania sytuacji prawnopodatkowej wspólników spó貫k kapita這wych podejmuj帷ych to窺ame, zgodne z prawem, dzia豉nia restrukturyzacyjne w zale積o軼i od tego, jaki pakiet udziaów (akcji) posiadali” (sygn. akt II FSK 117/14). wi璚ej »

Samo przelanie pieni璠zy na konto bankowe okre郵onej osoby w celu ich przechowania i przekazania wskazanej przez wp豉caj帷ego innej osobie nie oznacza, 瞠 dosz這 do powstania depozytu nieprawid這wego, podlegaj帷ego podatkowi od czynno軼i cywilnoprawnych. Nale篡 ponadto udowodni uprawnienie przechowawcy do rozporz康zania przedmiotem przechowania – orzek Naczelny S康 Administracyjny. wi璚ej »

Zebrane w toku post瘼owania podatkowego dowody przes康zaj o finalnym rozstrzygni璚iu sprawy. W豉郾ie dlatego ich rola jest niezwykle istotna. Nale篡 starannie przedstawia fakty i dokumenty, które mog mie znaczenie w sprawie. wi璚ej »

Na pocz徠ku maja 2019 r. zapad korzystny wyrok Trybuna逝 Sprawiedliwo軼i Unii Europejskiej w sprawie C-224/18 Budimex S.A. przeciwko Ministrowi Finansów, w którym to TSUE stan掖 po stronie firm budowlanych. Niew徠pliwie oznacza to zwrot w sprawach podatkowych, a tak瞠 lawin wniosków o wznowienie post瘼owa podatkowych. Wygl康a na to, 瞠 organy podatkowe b璠 musia造 zmieni dotychczasowy sposób post瘼owania. wi璚ej »

Sprzeda nieruchomo軼i przed up造wem 5 lat od jej nabycia jest zasadniczo obarczona obowi您kiem zap豉ty 19% podatku od osi庵ni皻ego z tej sprzeda篡 dochodu. Od 1 stycznia 2019 r. obowi您uj jednak przepisy znowelizowanej ustawy o PIT zezwalaj帷e na korzystniejszy dla podatników sposób liczenia tego terminu w przypadku sprzeda篡 nieruchomo軼i nabytych przez ma鹵onków do maj徠ku wspólnego. wi璚ej »

Spó趾a cywilna jest najprostsz i najbardziej powszechn form prawn prowadzenia biznesu w Polsce. W przeciwie雟twie do spó貫k kapita這wych i osobowych nie posiada osobowo軼i prawnej, a jej funkcjonowanie zosta這 uregulowane w Kodeksie cywilnym, a 軼i郵e rzecz ujmuj帷, w prawie zobowi您a. W praktyce spó趾a cywilna oznacza umow pomi璠zy wspólnikami, którzy realizuj wspólny cel gospodarczy. Konstrukcja spó趾i cywilnej nak豉da jednak na wspólników liczne obowi您ki na tle podatkowym. Istotn jej cech jest fakt, 瞠 na gruncie podatków dochodowych podatnikami s wy陰cznie wspólnicy, natomiast podatnikiem VAT b璠zie ju sama spó趾a. wi璚ej »

8 maja 2019 r. Trybuna Sprawiedliwo軼i Unii Europejskiej wyda kolejny wyrok, który mo瞠 potwierdzi nieprawid這w implementacj dyrektywy 2006/112 w sprawie podatku VAT do polskiego porz康ku prawnego. Powy瞠j celowo u篡to zwrotu „mo瞠”, poniewa orzeczenie TSUE zosta這 wydane na gruncie ustawy VAT obowi您uj帷ej w Republice Czeskiej. Tym niemniej podkre郵enia wymaga, 瞠 w nied逝gim czasie TSUE wyda wyrok w polskiej sprawie, podobnej w swym przedmiocie do sprawy rozstrzygni皻ej z udzia貫m czeskiego podatnika. Maj帷 na uwadze, 瞠 Trybuna w豉軼iwie nie odst瘼uje od swej praktyki orzeczniczej, nale篡 przyj望, 瞠 tak瞠 i w tym przypadku dojdzie do pozytywnego dla polskich przedsi瑿iorców rozstrzygni璚ia. wi璚ej »

Nadu篡cie prawa to instytucja, która od d逝窺zego czasu budzi wiele kontrowersji i 篡wych dyskusji. W Polsce brakuje bowiem jasnej i precyzyjnej regulacji, która stwierdza豉by, jaki jest dok豉dny zakres tej regulacji. Tymczasem niezwykle trudno odró積i j od legalnego planowania podatkowego albo w drug stron – od oszustwa podatkowego. wi璚ej »

Nie ulega w徠pliwo軼i, 瞠 na przestrzeni lat coraz wi璚ej polskich podmiotów dokonuje obrotu wirtualn walut. Zauwa篡 to równie polski ustawodawca, nowelizuj帷 w ostatnim czasie przepisy ustaw o podatkach dochodowych, celem rozwiania w徠pliwo軼i co do sposobu opodatkowania handlu kryptowalut. wi璚ej »