Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku

Najbliższe szkolenia podatki.biz:

REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Artykuły: Facebook

25.07.2017

Wspólne konto to jeszcze nie darowizna pieniędzy

Poziom skomplikowania prawa podatkowego powoduje, że podatnicy czasem zadają organom podatkowym pytania, które mogą wydawać się błahe. Jedna z niedawnych interpretacji dotyczyła kwestii opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn. Chodziło o wspólne konto bankowe córki z matką. Zobaczmy, co odpowiedział fiskus. 

Z wniosku o wydanie interpretacji (interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 28 lutego 2017 r., nr 2461-IBPB-2-1.4515.505.2016.2.BB) wynikało, że wnioskodawczyni, za zgodą matki, stała się współwłaścicielką rachunków bankowych, na których dotychczas były zgromadzone środki finansowe będące własnością matki. W istocie zatem wnioskodawczyni wspólnie z matką stała się stroną umów o prowadzenie rachunków bankowych. W konsekwencji ma ona możliwość dysponowania środkami pieniężnymi na nich zgromadzonymi. Obecnie każdy ze współwłaścicieli rachunków bankowych będzie zasilał te rachunki własnymi środkami pieniężnymi i będzie mógł tymi środkami własnymi dysponować w sposób dowolny.

Wnioskodawczyni podkreśliła jednak, że będzie uprawniona do dysponowania środkami stanowiącymi własność matki, na podstawie udzielonego jej pełnomocnictwa. Dodała, że w wyniku ustanowienia współwłasności na wskazanych rachunkach nie stała się i nie stanie właścicielką środków na nich zgromadzonych – zarówno tych, które znajdowały się na rachunkach w chwili ustanowienia współwłasności, jak i tych, które będą w przyszłości wpłacane przez matkę. Zgodnie z ustaleniami ustnymi pomiędzy wnioskodawczynią a jej matką wnioskodawczyni będzie uprawniona do dysponowania środkami finansowymi matki (pochodzącymi z jej majątku) wyłącznie na potrzeby matki na podstawie udzielonego pełnomocnictwa.

Podatniczka nie miała pewności, czy opisana sytuacja nie spowoduje konieczności zastosowania przepisów o podatku od spadków i darowizn.

Zakres opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn

Dyrektor Izby Skarbowej wyjaśnił w pierwszej kolejności, że zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 205, z późn. zm.) podatkowi od spadków i darowizn podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytułem:

  1. dziedziczenia, zapisu zwykłego, dalszego zapisu, zapisu windykacyjnego, polecenia testamentowego,
  2. darowizny, polecenia darczyńcy,
  3. zasiedzenia,
  4. nieodpłatnego zniesienia współwłasności,
  5. zachowku, jeżeli uprawniony nie uzyskał go w postaci uczynionej przez spadkodawcę darowizny lub w drodze dziedziczenia albo w postaci zapisu,
  6. nieodpłatnej: renty, użytkowania oraz służebności.

Ponadto podatkowi podlega również nabycie praw do wkładu oszczędnościowego na podstawie dyspozycji wkładem na wypadek śmierci oraz nabycie jednostek uczestnictwa na podstawie dyspozycji uczestnika funduszu inwestycyjnego otwartego albo specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego na wypadek jego śmierci.

Darowizna jako przedmiot opodatkowania

Opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn podlega nabycie na podstawie tytułów ściśle określonych w ustawie. Jednym z takich tytułów jest darowizna.

Organ podatkowy zauważył, że ustawa o podatku od spadków i darowizn nie zawiera pojęcia „darowizna”, dlatego w tym zakresie należy się odwołać do odpowiednich przepisów ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 380, z późn. zm.). Zgodnie z art. 888 § 1 Kodeksu cywilnego przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku. Darowizna należy do czynności, których celem jest dokonanie aktu przysporzenia majątkowego bez ekwiwalentu w postaci świadczenia wzajemnego, i polega najczęściej na przesunięciu jakiegoś dobra majątkowego z majątku darczyńcy do majątku obdarowanego. Świadczenie ma charakter nieodpłatny, gdy druga strona umowy nie zobowiązuje się do jakiegokolwiek świadczenia w zamian za uczynioną darowiznę.

Co istotne, do zawarcia umowy darowizny, podobnie jak każdej innej umowy, niezbędne jest zgodne oświadczenie woli złożone przez obie strony umowy. Umowa darowizny dochodzi do skutku dopiero z chwilą złożenia oświadczenia woli przez obdarowanego o przyjęciu darowizny.

Współwłaściciel konta nie jest obdarowanym?

Odnosząc się do stanu faktycznego, Dyrektor Izby Skarbowej stwierdził, że z analizy sytuacji nie wynika, aby fakt bycia współwłaścicielem wspólnych rachunków bankowych i możliwość dysponowania środkami pieniężnymi matki, pochodzącymi z jej majątku, wynikał z darowizny uczynionej na rzecz wnioskodawczyni. Podkreślił, że środki finansowe gromadzone przez matkę miały być rozdysponowywane wyłącznie na jej własne potrzeby.

Brak jest zatem podstaw do stwierdzenia, że na gruncie ustawy o podatku od spadków i darowizn powstaną dla wnioskodawczyni jakiekolwiek obowiązki podatkowe.

Redakcja podatki.biz

 

Ostatnie artykuły z tego działu

Wszystkie artykuły z tego działu »

rozwiń wszystkie »Wasze komentarze

skomentuj

dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz