29.01.2020: Pracownicy: zatrudnianie, urlopy, zasiłki, świadczenia, ekwiwalenty

WSA. Zwrot za jazdy lokalne bez PIT tylko dla uprzywilejowanych

Przychodami ze stosunku pracy są wszelkie świadczenia otrzymywane przez pracownika w związku z pozostawaniem w stosunku pracy. Zaliczyć do nich należy również wypłacany pracownikowi zwrot kosztów używania pojazdu prywatnego do celów służbowych. Zwrot ten, przy spełnieniu warunków określonych w art. 21 ust. 1 pkt 23b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych może korzystać ze zwolnienia od podatku. Przepis ten dotyczy jednak tylko tych pracowników, dla których inne ustawy przewidują możliwość przyznania prawa do zwrotu tych kosztów lub nakładają na pracodawcę obowiązek ich zwrotu.

Podatniczka złożyła korektę zeznania PIT-36. W uzasadnieniu przyczyny korekty wskazała, że dotyczy ona skorygowanego przychodu o wysokość zwróconych przez płatnika kosztów poniesionych w związku z użyciem prywatnego samochodu w jazdach lokalnych (niebędących podróżą służbową). Jej zdaniem, zakład pracy nie powinien doliczać do przychodów pracownika z tytułu umowy o pracę kwoty wypłaconego świadczenia stanowiącego zwrot ww. kosztów.

W odpowiedzi na wezwanie Naczelnika Urzędu Skarbowego podatniczka wyjaśniła, że w roku, którego dotyczy korekta, była zatrudniona na stanowisku menedżera usług finansowych, na czas nieokreślony, a także prowadziła działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży detalicznej prowadzonej przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet.

Organ I Instancji wszczął z urzędu postępowanie, a następnie wydał decyzję, w której określił zobowiązanie w podatku dochodowym od osób fizycznych, wskazując, że kwota wypłaconego świadczenia stanowiącego zwrot kosztów z tytułu używania samochodu prywatnego w celach służbowych do jazd lokalnych podlegała opodatkowaniu/wykazaniu jako przychód ze stosunku pracy, niekorzystający ze zwolnienia.

Podatniczka odwołała się od powyższej decyzji, ale Dyrektor Izby Administracji Skarbowej utrzymał w mocy decyzje Naczelnika Urzędu Skarbowego. W ocenie organu odwoławczego w każdym przypadku, gdy pracownik uzyska od pracodawcy realną korzyść mającą wymiar finansowy, będzie po jego stronie rodzić obowiązek zwiększenia przychodu, z wyjątkiem świadczeń określonych w katalogu zwolnień przedmiotowych. Ponieważ przychodami ze stosunku pracy są wszelkie świadczenia otrzymywane przez pracownika w związku z pozostawaniem w stosunku pracy, to zaliczyć do nich należy również wypłacany pracownikowi zwrot kosztów używania pojazdu prywatnego do celów służbowych. Jednocześnie organ wskazał, że zwrot ten, przy spełnieniu warunków określonych w art. 21 ust. 1 pkt 23b ustawy o PIT może korzystać ze zwolnienia od podatku. Przepis ten dotyczy jednak tylko tych pracowników, dla których inne ustawy przewidują możliwość przyznania prawa do zwrotu tych kosztów lub nakładają na pracodawcę obowiązek ich zwrotu. Do tej uprzywilejowanej grupy pracowników zaliczają się m.in. listonosze. Organ odwoławczy podkreślił, że podatniczka nie należy do tej grupy pracowników, jest bowiem zatrudniona na stanowisku menedżera usług finansowych.

Pewna swoich racji podatniczka wniosła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Sąd jednak uznał, że organ podatkowy nie naruszył prawa i prawidłowo uznał, że świadczenie otrzymane przez podatniczkę podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Jak uzasadnił WSA, podatniczka otrzymywała wypłacane ryczałtem wynagrodzenie za wykorzystywanie samochodu prywatnego do wykonywania przejazdów lokalnych związanych w wykonywaniem czynności zawodowych w ramach stosunku pracy. Przejazdy te nie stanowiły podróży służbowych. Jednocześnie nie była pracownikiem, któremu przepisy ustawy przyznawały uprawnienie do otrzymywania takiego zwrotu kosztów wykorzystania samochodu prywatnego do celów służbowych. Przepisy ustawy nie przewidywały w odniesieniu do pracownika zatrudnionego na stanowisku managera projektu w przedsiębiorstwie obowiązku lub chociażby możliwości zwrotu kosztów wykorzystania samochodu prywatnego do celów służbowych (jak chociażby w przypadku listonoszy). Brak uprawnienia przewidzianego przez ustawy nie wyklucza oczywiście możliwości przyznania pracownikowi w ramach umowy o pracę takiego świadczenia, jednak dobrowolność świadczenia wywodzi skutki prawnopodatkowe dla pracownika. Zatem, przychód którego przedmiotem jest świadczenie za wykorzystywanie samochodu prywatnego jest przychodem ze stosunku pracy.

Podsumowując WSA dodał, że pogląd zaprezentowany w niniejszym rozstrzygnięciu jest dominującym w orzecznictwie sądowoadministracyjnym i jako przykład można wymienić orzeczenia WSA w Lublinie z dnia 1 marca 2019 r., sygn. akt I SA/LU 815/18, WSA w Gdańsku z dnia 21 czerwca 2017 r., sygn. akt I SA/Gd 461/17, WSA w Gliwicach z dnia 28 lutego 2017 r., sygn. akt I SA/Gl 1443/16, WSA w Krakowie z dnia 16 grudnia 2016 r., sygn. akt I SA/Kr 1229/16 czy w końcu WSA w Lublinie z dnia 3 lutego 2017 r., sygn. akt I SA/Lu 864/16.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z 10 grudnia 2019 r., sygn. akt I SA/Rz 758/19 - pełna treść wyroku

Redakcja podatki.biz

 


Przeczytaj także:

Zwrot kosztów używania prywatnego samochodu służbowo bez PIT - wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 16 października 2019 r., sygn. akt II FSK 3531/17


 

Hasła tematyczne: wojewódzki sąd administracyjny (wsa), pracownik, wyrok, jazdy lokalne, podatek dochodowy od osób fizycznych (pit)

 

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (1)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...