04.05.2020: Podatek VAT i akcyza - zagadnienia ogólne

WSA. Wynajem mieszkań dla pracowników z 8-proc. stawką VAT

Jeżeli spółka w ramach prowadzonej działalności gospodarczej wynajmie nieruchomości mieszkalne najemcy, który następnie udostępni je nieodpłatnie swoim pracownikom, to nie można uznać, że została spełniona przesłanka wynajmu nieruchomości "wyłącznie na cele mieszkaniowe" w rozumieniu art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy o podatku od towarów i usług. Wynajem nie służy bowiem w tym przypadku zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, ale prowadzeniu działalności gospodarczej z wykorzystaniem przedmiotowych nieruchomości - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie.

We wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej spółka podała, że jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej. Zajmuje się wynajmem nieruchomości, tj. jest właścicielem domku jednorodzinnego oraz ośrodka składającego się domków letniskowych. Usługi wynajmu domu jednorodzinnego i domków znajdujących się w ośrodku zakwalifikowane zostały pod symbolem PKWiU 68.20.11.0. Powyższe nieruchomości spółka zamierza wynająć na cele mieszkaniowe firmie, która zakwateruje w nich swoich pracowników na krótkie pobyty, tj. na czas pracy na pobliskim terenie.

Spółka dodała, że w umowie brak jest postanowień dotyczących podnajmu; najemca lokuje w domku swoich pracowników, nie dochodzi w tym przypadku do podnajmu. Zarówno w przypadku wynajmu domków letniskowych jak i domu jednorodzinnego, spółka zamierza zawierać umowy z firmami - spółką z o.o. oraz z osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą. W obu przypadkach (domki letniskowe i dom jednorodzinny) najemca wykorzystuje nieruchomości w celu zakwaterowania własnych pracowników. Według wiedzy spółki najemca lokuje tam swoich pracowników nieodpłatnie. Wiodącą działalnością najemcy są usługi budowlane.

Spółka chciała wiedzieć jaką stawkę podatku od towarów i usług należy zastosować dla planowanej usługi najmu nieruchomości mieszkalnych. Jej zdaniem, usługi najmu nieruchomości mieszkalnych powinny być opodatkowane stawką 8%, jako najem krótkoterminowy.

Dyrektor KIS stanął na stanowisku, że świadczone najemcy przez spółkę usługi najmu przedmiotowych nieruchomości mieszkalnych, w celu zakwaterowania pracowników najemcy, będą korzystać ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy o VAT. Przesłankami do zastosowania zwolnienia zostały bowiem spełnione. Dom jednorodzinny i domki letniskowe, służące stałemu zamieszkaniu, stanowią nieruchomości o charakterze mieszkalnym, przedmiotem umowy zawartej pomiędzy spółką, a najemcą jest najem z przeznaczeniem na cele mieszkaniowe dla grupy pracowników. Ponadto z umowy wynika, że najemca ma prawo do wykorzystania nieruchomości na cele mieszkaniowe swoich pracowników, zatem ostatecznym celem oddania w najem nieruchomości mieszkalnych jest zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych pracowników najemcy. Nie jest przy tym istotne, że pracownicy najemcy nie są stroną wynajmu, bowiem w ich imieniu występuje najemca, zatem sens wynajmu stanowi zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych pracowników. Istotny jest cel, na jaki nieruchomości mieszkalne będą wynajmowane przez wnioskodawczynię - z przeznaczeniem na cele mieszkaniowe.

Na powyższą interpretację spółka złożyła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, który przyznał jej rację.

W opinii WSA, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy o VAT, zwolniona z opodatkowania jest usługa najmu "wyłącznie na cele mieszkaniowe". Oznacza to, że z punktu widzenia zastosowania tego zwolnienia istotny jest sposób wykorzystywania nieruchomości przez najemcę (usługobiorcę), a zatem to najemca w wynajmowanym lokalu powinien realizować własne cele mieszkaniowe. Jedynie bowiem w takim przypadku uprawnione będzie stwierdzenie, że wynajmujący (usługobiorca) wynajął nieruchomość "wyłącznie na cele mieszkaniowe".

Wynika to z celowego charakteru przedmiotowego zwolnienia podatkowego, które ukierunkowane jest na ochronę, w aspekcie ekonomicznym, najemców lokali mieszkalnych faktycznie zaspokajających potrzeby mieszkaniowe poprzez najem nieruchomości mieszkalnych. Preferencją tą nie są natomiast objęte usługi wynajmu lokali mieszkalnych, których bezpośrednim celem nie jest zaspokajanie potrzeb mieszkalnych najemcy, lecz realizacja przez niego celów gospodarczych, w tym zarobkowych.

W związku z powyższym, zdaniem sądu, jeżeli spółka w ramach prowadzonej działalności gospodarczej wynajmie nieruchomości mieszkalne najemcy, który następnie udostępni je nieodpłatnie swoim pracownikom, to nie można uznać, że została spełniona przesłanka wynajmu nieruchomości "wyłącznie na cele mieszkaniowe" w rozumieniu art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy o VAT. Wynajem nie służy bowiem w tym przypadku zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, ale prowadzeniu działalności gospodarczej z wykorzystaniem przedmiotowych nieruchomości. Wbrew zatem twierdzeniom organu interpretacyjnego, okoliczność, że zaspokajane są potrzeby mieszkaniowe zakwaterowanych tam pracowników, nie powoduje, że spełniona została przesłanka zwolnienia przewidziana w art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy o VAT, dotycząca mieszkaniowego celu najmu przedmiotowych nieruchomości, gdyż nie jest to "cel wyłączny".

Jak uznał Wojewódzki Sąd Administracyjny, za prawidłowe należy uznać stanowisko spółki, że w niniejszej sprawie zastosowanie znajdzie art. 43 ust. 20 ustawy o VAT, zgodnie z którym, zwolnienie o którym mowa w ust. 1 pkt 36, nie ma zastosowania do usług wymienionych w poz. 163 załącznika nr 3 do ustawy. W pozycji 163 tego załącznika, stanowiącego wykaz towarów i usług opodatkowanych stawką podatku w wysokości 8% (na podstawie art. 146a ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT) znajdują się usługi związane z zakwaterowaniem, oznaczone symbolem PKWiU 55.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z 16 stycznia 2020 r., sygn. akt I SA/Rz 835/19 - pełna treść wyroku

Redakcja podatki.biz

Hasła tematyczne: działalność gospodarcza, wojewódzki sąd administracyjny (wsa), najem, cele mieszkaniowe, wyrok

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (0)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...