28.09.2021: Rozliczenie roczne PIT

WSA. Rozliczenie w PIT zwrotu nienależnie pobranych świadczeń

Leżąca u podstaw przepisu art. 26 ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku dochodowego od osób fizycznych zasada neutralności podatkowej wymaga, aby podatnik - chcący odzyskać w całości podatek zapłacony od nienależnie otrzymanego świadczenia - dokonał w kwotach brutto zwrotu tych świadczeń i w takiej wysokości dokonał odliczenia od dochodu. Wynika to z konstrukcji tego odliczenia, tj. pomniejszenia dochodu do opodatkowania, co wpłynie na wysokość podstawy opodatkowania - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi.

Podatnik złożył w kwietniu 2020 r. zeznanie podatkowe PIT-37 za 2019 rok, w którym wykazał dochód ze stosunku pracy i podatek należny. Następnie, w lipcu 2020 r. podatnik złożył wniosek o zwrot pobranego podatku od zwróconej odprawy emerytalnej oraz zwróconego ekwiwalentu za niewykorzystany urlop.

Sąd Najwyższy wypłacił podatnikowi w 2018 roku - jako Sędziemu Sądu Najwyższego, w związku z przejściem w stan spoczynku - odprawę emerytalną oraz ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy. W następstwie wejścia w życie ustawy z dnia 21 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym (Dz.U. z 2018 r., poz. 2507) podatnik powrócił do pełnienia urzędu na poprzednio zajmowanym stanowisku sędziego, a służbę na danym stanowisku ustawodawca uznał za nieprzerwaną. Fakt ten skutkował obowiązkiem zwrotu świadczeń pobranych w związku z przejściem w stan spoczynku. Wobec powyższego w lutym 2019 r. podatnik zwrócił pobraną odprawę emerytalną (tj. kwotę netto bez uwzględnienia pobranej przez płatnika zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych) oraz ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy (tj. kwotę netto bez uwzględnienia pobranej przez płatnika zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych). We wrześniu 2020 r. podatnik złożył korektę zeznania podatkowego PIT-37 za 2019 r., w którym osiągnięty dochód pomniejszony został o nienależnie pobrane świadczenia. W złożonej korekcie wykazał nadpłatę podatkową.

Naczelnik Urzędu Skarbowego odmówił podatnikowi stwierdzenia nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych, a Dyrektor Izby Administracji Skarbowej uznał decyzję Naczelnika za prawidłową.

Zdaniem Dyrektora, zasada neutralności podatkowej, leżąca u podstaw przepisu art. 26 ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: p.d.f.), wymaga, ażeby podatnik chcący dokonać odliczenia z tytułu zwrotu nienależnych świadczeń, mogącego skutkować powstaniem nadpłaty podatku w rozliczeniu za rok, w którym nastąpił zwrot świadczeń (ww. przepis nie uprawnia do dokonania odliczenia od dochodu poprzez korektę zeznania za rok, w którym płatnik pobrał i odprowadził zaliczki na podatek), dokonał zwrotu tych świadczeń w kwotach brutto, tj. obejmujących również zaliczki na podatek. Organ odwoławczy podkreślił, iż zwrócenie płatnikowi nienależnego świadczenia w kwocie netto i późniejsze odliczenie go od dochodu doprowadzi do powstania po stronie podatnika nienależnego przysporzenia, bowiem w wyniku wyliczenia zobowiązania podatkowego za rok, w którym dokonano zwrotu, wygenerowana zostaje kwota podatku do zwrotu, tj. "nadpłata", której źródłem nie jest wcześniejsza nienależna wpłata podatku przez podatnika, lecz kwota netto zwrotu nienależnego świadczenia. Taki zabieg jest zaś sprzeczny z intencją ustawodawcy wprowadzającego powyższy przepis, mający na celu umożliwienie odzyskania przez podatnika odprowadzonego od nienależnego świadczenia podatku dochodowego. Oddając kwotę netto nienależnego świadczenia, podatnik nie doznaje uszczerbku w swoim majątku, natomiast zwracając kwotę brutto zwraca również kwotę odprowadzoną tytułem podatku do Skarbu Państwa, dlatego też ww. przepis ma ten zwrot podatku podatnikowi zrekompensować.

Sprawa trafiła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi, który uchylił zaskarżoną przez podatnika decyzję:

WSA zgodził się z organami podatkowymi, że leżąca u podstaw przepisu art. 26 ust. 1 pkt 5 p.d.f. zasada neutralności podatkowej wymaga, aby podatnik - chcący odzyskać w całości podatek zapłacony od nienależnie otrzymanego świadczenia - dokonał w kwotach brutto zwrotu tych świadczeń i w takiej wysokości dokonał odliczenia od dochodu. Wynika to z konstrukcji tego odliczenia, tj. pomniejszenia dochodu do opodatkowania, co wpłynie na wysokość podstawy opodatkowania.

Sąd nie zgodził się jednak ze stanowiskiem Dyrektora Izby Administracji Skarbowej, że "nie zwracając nienależnie pobranych świadczeń w kwotach uwzględniających pobrany podatek dochodowy, skarżący nie spełnia przesłanki do skorzystania z odliczenia od dochodu zwrotu tych świadczeń", gdyż konieczność zwrotu nienależnego świadczenia wraz z kwotą pobranego podatku (brutto) jest warunkiem zastosowania przedmiotowego odliczenia, co miałoby wynikać z wyroku WSA we Wrocławiu z dnia 24 stycznia 2013 r. o sygn. akt I SA/Wr 1284/12.

Jak podkreślił WSA, w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zawarto żadnego warunku mówiącego o konieczności zwrotu nienależnego świadczenia w tzw. kwocie brutto, tj. wraz z kwotą pobranego podatku, aby można było skorzystać z odliczenia określonego w art. 26 ust. 1 pkt 5 p.d.f. W ocenie sądu, podatnik, który nie zwróci całości nienależnie pobranego świadczenia, po prostu nie odzyskania w całości podatku (zaliczki na podatek), który został odprowadzony przez podatnika od tego świadczenia, gdyż odliczeniu podlegają tylko kwoty rzeczywiście dokonanych w roku podatkowym zwrotów nienależnie pobranych świadczeń, uprzednio zwiększających dochód podlegający opodatkowaniu. Zwrot nienależnego świadczenia w tzw. kwocie netto (bez pobranej przez płatnika zaliczki na podatek dochodowy) spowoduje, że podatnik dokona przedmiotowego zwrotu tylko w części i tylko o wartość tego zwróconego świadczenia będzie mógł pomniejszyć dochód przed opodatkowaniem.

Tak też stało się w niniejszej sprawie, zwracając płatnikowi tylko część świadczenia związanego z nienależnie pobraną odprawą emerytalną i ekwiwalentem za niewykorzystany urlop wypoczynkowy, podatnik mógł odzyskać tylko część podatku od tych kwot, które uprzednio (w roku 2018) zwiększyły dochód podlegający opodatkowaniu.

Organy podatkowe, odmawiając podatnikowi możliwości odliczenia od dochodu nienależnego świadczenia zwróconego w części, naruszyły art. 26 ust. 1 pkt 5 p.d.f. - podsumował WSA.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z 7 lipca 2021 r., sygn. akt I SA/Łd 238/21 - pełna treść wyroku

Redakcja podatki.biz

 

Hasła tematyczne: rozliczenie roczne pit, wojewódzki sąd administracyjny (wsa), zwrot nienależnie pobranego świadczenia, wyrok, podatek dochodowy od osób fizycznych (pit)

 

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (0)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...