22.03.2021: Sprawy codzienne: spadki i darowizny, najem prywatny, nieruchomości, kupno-sprzedaż

WSA. Najem nie zawsze pozbawi zasiłku dla bezrobotnych

Podatkowe dochody z najmu deklarowane wyłącznie przez jednego z współmałżonków nie oznaczają automatycznie, że są to w całości dochody tylko tego małżonka. Powyższe wynika z braku zbieżności przepisów podatkowych (zakładających prawo wyboru osoby rozliczającej należny podatek dochodowy) z zasadami prawa cywilnego - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie.

W maju 2020 r. podatniczka zgłosiła się w Powiatowym Urzędzie Pracy, celem rejestracji, ale organ odmówił uznania jej za osobę bezrobotną. W odwołaniu podatniczka zarzuciła, że dochód z najmu mieszkania rozlicza wspólnie z małżonkiem. Co prawda całkowity dochód z najmu to 1500 zł, jednak kwota dochodu, która przypada na nią, to 750 złotych miesięcznie. Do odwołania dołączyła PIT-28.

Wojewoda utrzymał w mocy ww. decyzję. Organ odwoławczy powołał treść art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy zawierający definicję osoby bezrobotnej oraz wskazał, że zgodnie z lit. h tego przepisu oznacza to osobę, która nie uzyskuje miesięcznie przychodu w wysokości przekraczającej połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę, z wyłączeniem przychodów uzyskanych z tytułu odsetek lub innych przychodów od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych.

Wojewoda podniósł, że skarżąca przedstawiła w Urzędzie umowę najmu lokalu mieszkalnego z 1 lipca 2019 r. (zawartą na okres 12 miesięcy), zgodnie z § 3 umowy odstępne wynosi 1500 zł miesięcznie. Z dołączonego do odwołania PIT-28, wynika, że przychody skarżącej w 2019 r. wyniosły 9000 zł. Tym samym w ocenie organu przychód z najmu za okres od 1 lipca 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wyniósł 1500 zł miesięcznie (9000 zł: 6 miesięcy). Skarżąca rozliczyła całość kwoty najmu. Organ wskazał, że minimalne wynagrodzenie za pracę w 2020 roku wynosiło 2600 zł. Zatem osiągany przez skarżącą przychód przekracza połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę. Tym samym w dniu rejestracji skarżąca nie spełniała warunków niezbędnych do posiadania statusu bezrobotnego od maja 2020 r.

Sprawa trafiła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, który uznał skargę podatniczki za zasadną.

Zdaniem WSA, podatkowe dochody z najmu deklarowane wyłącznie przez jednego z współmałżonków nie oznaczają automatycznie, że są to w całości dochody tylko tego małżonka. Powyższe wynika z braku zbieżności przepisów podatkowych (zakładających prawo wyboru osoby rozliczającej należny podatek dochodowy) z zasadami prawa cywilnego. W orzecznictwie sądów administracyjnych zasada ta jest nazywana "autonomią prawa podatkowego".

Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych zasadniczo dochody z wspólności majątkowej opodatkowuje się proporcjonalnie u każdego z małżonków osobno, przy czym w przypadku osiągania przychodów z najmu (dzierżawy itp. wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 6 powołanej ustawy) małżonkowie mogą złożyć oświadczenie, że całość przychodów będzie opodatkowana przez jednego z nich. Nie oznacza to jednak, że cywilistycznie uchylona zostanie zasada z art. 31 § 2 pkt 2 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Zgodnie z powołanym przepisem do majątku wspólnego należą w szczególności dochody z majątku wspólnego, jak również z majątku osobistego każdego z małżonków. W praktyce więc czynsz za najem lokalu (czy też nieruchomości), nawet jeżeli będzie on stanowił majątek osobisty (odrębny) jednego z małżonków - będzie majątkiem wspólnym (dorobkowym) obojga małżonków. Jak bowiem wskazał Sąd Najwyższy w uchwale z 21 września 1979 r., sygn. III CZP 59/79, stosownie do dyspozycji art. 32 § 2 pkt 2 k.r.o. dorobkiem małżonków stają się m.in. dochody z majątku odrębnego każdego z małżonków. W konsekwencji należy stwierdzić, że dochodem w powyższym rozumieniu są wszelkie korzyści w postaci przychodu, uzyskiwane z określonego składnika majątku odrębnego w granicach normalnej i prawidłowej gospodarki, bez natychmiastowego zniszczenia, względnie utraty tego składnika.

Zatem, zgodnie z powołanymi powyżej przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz uchwałą Sądu Najwyższego, w opinii WSA, nawet gdyby przedmiotowe mieszkanie stanowiło majątek osobisty podatniczki, to i tak dochody z najmu tego mieszkania weszłyby do majątku wspólnego małżonków. Bez względu więc na sposób rozliczenia tych dochodów przed organami podatkowymi, dochody z najmu mieszkania za 2019 r. weszły do majątku wspólnego małżonków i należy je rozliczyć po połowie na każdego z małżonków, tj. 9000 zł : 2 = 4500 zł.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z 2 marca 2021 r., sygn. akt III SA/Kr 1019/20 - pełna treść wyroku

Redakcja podatki.biz

Hasła tematyczne: wojewódzki sąd administracyjny (wsa), najem, zasiłek dla bezrobotnych, wyrok

 

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (0)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...