26.08.2022: Działalność gospodarcza

WSA. Korepetycje zwolnione z VAT również u niepedagoga

 

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej akcentując konieczność istnienia związku pomiędzy treścią przekazywaną na lekcji, a posiadanymi kwalifikacjami nauczającego, doszedł do wniosku, że kwalifikacje te mają wynikać z posiadania przez nauczyciela wykształcenia kierunkowego w danej dziedzinie. W ocenie jednak Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku taki wniosek organu jest zbyt daleko idący i nie znajduje uzasadnienia w świetle treści wykładanego przepisu, na podstawie wykładni językowej. Przepis art. 43 ust. 1 pkt 27 ustawy o VAT nie zawiera takiego wymogu.

 

We wniosku o interpretację podatnik wskazał, że w ramach swojej działalności gospodarczej zajmuje się przede wszystkim udzielaniem korepetycji z informatyki (w tym programowania). Podatnik nie jest jednostką objętą systemem oświaty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, w zakresie kształcenia i wychowania, ani uczelnią, jednostką naukową Polskiej Akademii Nauk oraz instytutem badawczym, w zakresie kształcenia, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (dalej: "u.p.t.u."). Nie posiada także kursu pedagogicznego, ani nie uczy w placówce szkolnej. Posiada natomiast stosowną wiedzę i kwalifikacje, umożliwiające mu efektywne przekazywanie wiedzy z zakresu informatyki innym osobom.

Korepetycje są udzielane w trybie nauki zajęć na odległość (w formule online za pośrednictwem platformy skype lub innej platformy służącej do porozumiewania się na odległość) w formie zajęć indywidualnych lub grupowych oraz specjalnych kursów przygotowujących np. do matury z informatyki. Wszystkie zajęcia odbywają się w czasie rzeczywistym.

Podatnik znaczącą część usług korepetytorskich wykonuje całkowicie samodzielnie, na własny rachunek i odpowiedzialność. Niemniej, z uwagi na duży popyt na realizowane przez niego usługi, zatrudnia na umowy zlecenia do pomocy przy prowadzonej działalności również innych korepetytorów (głównie studentów informatyki). Korepetytorzy Ci, działając na jego rachunek, udzielają uczniom analogicznych korepetycji z informatyki, również przez internet.

Podatnik chciał wiedzieć, czy świadczone przez niego osobiście usługi w zakresie udzielania korepetycji z informatyki mogą korzystać ze zwolnienia z art. 43 ust. 1 pkt 27 u.p.t.u. Jego zdaniem - tak, ponieważ posiada wysokie kwalifikacje praktyczne jak i teoretyczne w zakresie informatyki, które od wielu już lat pozwalają mu na efektywne przekazywanie wiedzy swoim uczniom. Wieloletnie udzielanie korepetycji rozwinęło także jego pedagogiczne umiejętności, które są mu bardzo przydatne w codziennej pracy z uczniami. Dodatkowo, usługi nauczania świadczy samodzielnie, na własny rachunek i odpowiedzialność oraz w bezpośredniej relacji z uczniami. Zakres świadczonych usług nauczania jest zgodny z materiałem przewidzianym w placówkach oświatowych. Przepisy nie wskazują także, aby z omawianego zwolnienia korzystały wyłącznie usługi nauczania świadczone stacjonarnie, a co za tym idzie fakt, że usługi nauczania udzielane są w formule zajęć odbywających się online nie stanowi przeszkody do zastosowania zwolnienia. Dla możliwości zastosowania zwolnienia przedmiotowego, bez znaczenia pozostaje, czy odbiorcą usługi jest indywidualny uczeń, czy też jednocześnie większa liczba osób.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał stanowisko podatnika za nieprawidłowe. W ocenie organu interpretacyjnego, w przypadku podatnika nie jest spełniona przesłanka podmiotowa. Z przedstawionych przez wnioskodawcę informacji wynika, że nie posiada wykształcenia kierunkowego, jest nadal w trakcie studiów. Zatem jako student 4 roku studiów na uczelni w Niemczech na kierunku Electronic Engineering (elektronika), nie legitymuje się kwalifikacjami zdobytymi w oficjalnym systemie nauczania i w związku z tym nie może zostać uznany za nauczyciela. Tym samym osobiście świadczona przez podatnika, jako studenta w trakcie studiów kierunkowych, usługa w zakresie udzielania korepetycji z informatyki nie korzysta ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 27 u.p.t.u.

Innego zdania był Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku, do którego trafiła sprawa podatnika:

Na wstępie WSA wyjaśnił, że zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 27 u.p.t.u., zwalnia się od podatku usługi prywatnego nauczania na poziomie przedszkolnym, podstawowym, ponadpodstawowym i wyższym, świadczone przez nauczycieli. Przepis ten jest odzwierciedleniem regulacji art. 132 ust. 1 lit. j Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 347 z 11.12.2006, str. 1, z późn. zm.), zgodnie z którym państwa członkowskie zwalniają nauczanie prywatne przez nauczycieli, obejmujące kształcenie powszechne lub wyższe.

Dalej w uzasadnieniu wyroku, sąd zauważył, że odnośnie przesłanki podmiotowej, strony odwołując się do potocznego i słownikowego znaczenia pojęcia "nauczyciel", są zgodne co do tego, że chodzi o osobę, która przekazuje wiedzę i swoje umiejętności uczniom. Organ akcentując konieczność istnienia związku pomiędzy treścią przekazywaną na lekcji, a posiadanymi kwalifikacjami nauczającego, doszedł jednak do wniosku, że kwalifikacje te mają wynikać z posiadania przez nauczyciela wykształcenia kierunkowego w danej dziedzinie.

W ocenie WSA taki wniosek organu jest zbyt daleko idący i nie znajduje uzasadnienia w świetle treści wykładanego przepisu, na podstawie wykładni językowej. Przepis art. 43 ust. 1 pkt 27 u.p.t.u. nie zawiera takiego wymogu. Ponadto organ nie przedstawił w uzasadnieniu interpretacji przesłanek wnioskowania uzasadniających postawienie takiej tezy. W szczególności organ nie odwołuje się do dyrektyw innych wykładni (systemowej czy funkcjonalnej), które pozwoliłyby na uzyskanie takiego wyniku wykładni spornego przepisu. Co prawda, organ wymienił ustawę - Karta Nauczyciela, ale uczynił to w kontekście samego znaczenia pojęcia "nauczyciel", uznając, że w analizowanym przepisie podatkowym nie chodzi tylko o "nauczyciela" w rozumieniu przepisów Karty Nauczyciela. Organ przywołał także nazwy takich aktów jak - Prawo oświatowe i Prawo o szkolnictwie wyższym - stwierdzając, że nauczyciel powinien legitymować się wiedzą i kwalifikacjami zdobytymi w oficjalnym systemie nauczania.

Jak wskazał sąd, z powołanych regulacji organ nie wywodzi jednak warunku posiadania wykształcenia kierunkowego czy kwalifikacji zdobytych w oficjalnym systemie nauczania, nie ma zatem podstaw do uznania, że do takiego wniosku organ doszedł przy zastosowaniu reguł wykładni systemowej zewnętrznej. Sąd podkreślił, że poza samym powołaniem nazw ustaw, organ nie wskazał konkretnych przepisów zawartych w tych aktach prawnych.

Wobec powyższego WSA uznał, że zawarty w skardze zarzut błędnej wykładni przepisu prawa materialnego, tj. art. 43 ust. 1 pkt 27 u.p.t.u., okazał się zasadny.

WSA podzielił także stanowisko jakie zajął, w zbliżonym stanie faktycznym, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w wyroku z dnia 4 sierpnia 2021 r., sygn. akt I SA/Po 387/21.

 

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z 2 sierpnia 2022 r., sygn. akt I SA/Gd 289/22 - pełna treść wyroku

 

Redakcja podatki.biz

 

Hasła tematyczne: zwolnienie vat, wojewódzki sąd administracyjny (wsa), korepetycje, nauczyciel, wyrok, podatek od towarów i usług (vat)

 

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (0)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...