17.03.2021: Kasy fiskalne

WSA. Korekta NIP na nieobowiązkowym paragonie

W sytuacji, gdy paragon jest wystawiany poza systemem rozliczeń podatku od towarów i usług, nie stanowi dokumentu związanego z odrębnie tworzoną fakturą, jest w istocie dokumentem, który może być korygowany w sposób przyjęty przez wystawcę. Oczywista omyłka w NIP nie podlega więc korekcie na warunkach wskazanych w przepisach prawa. W przypadku prawidłowego wystawienia faktury nie zachodzą także przesłanki do wystawienia nowej faktury lub korekty faktury.

We wniosku o interpretację spółka wskazała, że prowadzi działalność gospodarczą, której zasadniczym przedmiotem jest sprzedaż detaliczna i hurtowa paliw. Część sprzedaży detalicznej paliw dokonywana jest na rzecz podatników podatku od towarów i usług prowadzących działalność gospodarczą w ramach udostępnionego przez spółkę tzw. programu flotowego.

Jak wyjaśniła spółka, faktura jest tworzona na podstawie danych systemu flotowego, a nie na podstawie paragonów fiskalnych. Co oznacza, że w każdej sytuacji fakturowania w systemie centralnym fakturowaniu podlega zidentyfikowana transakcja flotowa, a nie transakcja fiskalna na podstawie paragonu. Dobrowolna fiskalizacja na kasach rejestrujących transakcji flotowej nie jest instrumentem służącym do fakturowania transakcji, ale praktyką pozwalającą na uszczelnienie systemu obrotu paliwem na stacjach. Paragony fiskalne wydrukowane w związku z transakcją flotową nie są wydawane klientom, albowiem, czy to w samej umowie handlowej, czy to wskutek autoryzacji awaryjnej wyrazili oni wolę otrzymania faktury. Stroną takiej transakcji flotowej są zawsze podatnicy VAT, a nie osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej.

Spółka chciała wiedzieć, czy w przypadku stwierdzenia przy autoryzowanej sprzedaży flotowej z użyciem karty paliwowej (flotowej) wydanej nabywcy będącego podatnikiem od towarów i usług, iż przy ewidencjonowaniu transakcji przy użyciu kasy rejestrującej pominięto lub wpisano błędnie NIP nabywcy, podatnik powinien wystawić fakturę do tej transakcji i tak wystawiona faktura, przy uwzględnieniu innych wymagań formalnych i materialnych, będzie prawidłowym pod względem materialnym i formalnym dokumentem. Zdaniem spółki, brak wpisania prawidłowego numeru NIP w ewidencji tej sprzedaży i paragonie fiskalnym wygenerowanym w związku z tą transakcją musi być oceniany jako oczywista omyłka, która podlega sprostowaniu w ewidencji pomyłek.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał jednak, że ewidencja, o której mowa w § 3 ust. 4 i 5 rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących służy do korygowania błędnie zaewidencjonowanej sprzedaży, tj. wartości sprzedaży brutto i wysokość podatku należnego, brak jest podstaw do ujmowania w niej pomyłek dot. NIP-u.

Spółka nie zgodziła się z organem podatkowym i sprawa trafiła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, który oddalił jej skargę.

WSA przypomniał, że w okolicznościach sprawy nie jest obligatoryjne ewidencjonowanie transakcji z użyciem kas rejestrujących. Spółka przyznała bowiem, że ewidencja transakcji flotowych służy celom innym niż określone w ustawie podatkowej. Pytanie o możliwość dokonania korekty błędu w zakresie NIP nabywcy ujawnionego w paragonie dotyczy zatem, co podkreśliła spółka, błędu w ewidencji o charakterze nieobligatoryjnym. W uzasadnieniu zaskarżonej interpretacji indywidualnej organ potwierdził, że faktura jest tworzona na podstawie danych ujawnionych w systemie flotowym, a nie na podstawie paragonów fiskalnych.

W konsekwencji, w opinii WSA, organ podatkowy zasadnie dowodził, że w sprawie nie ma zastosowania art. 106b ust. 5 ustawy o podatkach od towarów i usług, dotyczący prawnych ograniczeń wystawiania faktur na rzecz podatnika VAT. Zgodnie z tym przepisem ujawniony we wcześniej otrzymanym przez podatnika paragonie fiskalnym numer NIP jest powtórzony w fakturze wystawionej na późniejsze żądanie podatnika. Pytanie dotyczące możliwości korekty paragonu wystawionego przez spółkę wymaga zatem oceny wyłącznie na podstawie § 3 ust. 4 rozporządzenia Ministra Finansów z 29 września 2019 r. w sprawie kas rejestrujących. Przepis ten określa zasadę korygowania ewidencji prowadzonej na kasie rejestrującej.

Przepisy prawa zastrzegają możliwość korekty do przypadku wystąpienia oczywistej pomyłki w ewidencji. Uprawnienie takie przysługuje podatnikowi, który w odrębnej ewidencji ujmuje błędnie zaewidencjonowaną sprzedaż oraz krótki opis przyczyny i okoliczności popełnienia pomyłki. W ocenie sądu prawidłowa jest więc dokonana przez organ wykładnia językowa prowadząca do stwierdzenia, że przedmiotem korekty jest sprzedaż, czyli jej wartość i wysokość podatku należnego. Celem ewidencjonowania sprzedaży jest zapewnienie przejrzystości rozliczeń podatkowych. Paragon z NIP stanowi sposób walki z tzw. pustymi fakturami. Księgi rachunkowe muszą być uznane za rzetelne, jeżeli zachowane zostały wymogi prawne. Zdaniem WSA, w sytuacji, gdy paragon jest wystawiany poza systemem rozliczeń podatku od towarów i usług, nie stanowi dokumentu związanego z odrębnie tworzoną fakturą, jest w istocie dokumentem, który może być korygowany w sposób przyjęty przez wystawcę.

W świetle powyższego oczywista omyłka w numerze identyfikacji podmiotu flotowego nie podlega korekcie na warunkach wskazanych w przepisach prawa. W przypadku prawidłowego wystawienia faktury nie zachodzą przesłanki do wystawienia nowej faktury lub korekty faktury. Błędne oznaczenie numeru identyfikacji podatkowej w dokumencie, który nie stanowił podstawy wydania faktury nie uzasadnia podjęcia procedury weryfikacji treści wystawionych faktur.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z 5 stycznia 2021 r., sygn. akt I SA/Gd 914/20 - pełna treść wyroku

Redakcja podatki.biz

Hasła tematyczne: numer identyfikacji podatkowej (nip), wojewódzki sąd administracyjny (wsa), paragon fiskalny, wyrok, ewidencja pomyłek, kasy i urządzenia fiskalne (kasy rejestrujące, kasy fiskalne on-line)

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (0)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...