WSA. Faktury błędnie oznaczone MPP w ewidencji VAT

Zgodnie ze stanowiskiem organu podatkowego to przedsiębiorca ma dokonać, zamiast sprzedającego, kwalifikacji transakcji pod względem jej przedmiotu, tj. zaliczenia towaru do grupy towarów enumeratywnie wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy o podatku od towarów i usług, rozpoznania wielkości obrotu brutto - powyżej 15 000,00 zł oraz dokonania oceny czy sprzedający prawidłowo lub nie oznaczył transakcję poprzez zawarcie w treści faktury oznaczenia MPP - mechanizm podzielonej płatności. Jednocześnie organ nie wskazał w treści interpretacji przepisów, które nakładałyby na odbiorcę faktury takich obowiązków - wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku.

Z wnioskiem o interpretację zwrócił się przedsiębiorca, który w ewidencjach stosuje oznaczenie "MPP" w odniesieniu do wszystkich transakcji sprzedaży, które zostały udokumentowane wystawionymi przez niego fakturami VAT zawierającymi oznaczenie "mechanizm podzielonej płatności" oraz do otrzymanych faktur zakupowych, które zawierają oznaczenie MPP.

Przedsiębiorca chciał wiedzieć:

  1. czy w ewidencji sprzedaży może wskazywać oznaczenie "MPP" w odniesieniu do wszystkich transakcji udokumentowanych fakturami VAT zawierającymi oznaczenie "mechanizm podzielonej płatności", niezależnie od tego czy należność objęta fakturą stanowi kwotę, o której mowa w art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców oraz obejmuje dokonaną na rzecz podatnika dostawę towarów lub świadczenie usług, o których mowa w załączniku nr 15 do ustawy o podatku od towarów i usług,
  2. czy w ewidencji zakupu powinien wskazywać oznaczenie "MPP" jedynie w odniesieniu do transakcji udokumentowanych otrzymanymi od kontrahentów fakturami VAT zawierającymi oznaczenie "mechanizm podzielonej płatności", oraz
  3. czy w ewidencji zakupu powinien wskazywać oznaczenie "MPP" w odniesieniu do transakcji udokumentowanych otrzymanymi od kontrahentów fakturami VAT niezawierającymi oznaczenia "mechanizm podzielonej płatności", a które zostały zapłacone przez niego z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności.

Zdaniem przedsiębiorcy:

  1. może on wskazywać oznaczenie "MPP" w ewidencji sprzedaży w odniesieniu do wszystkich transakcji udokumentowanych fakturami VAT zawierającymi oznaczenie "mechanizm podzielonej płatności",
  2. powinien on wskazywać oznaczenie "MPP" co do transakcji udokumentowanych otrzymanymi od kontrahentów fakturami VAT zawierającymi oznaczenie "mechanizm podzielonej płatności",
  3. nie powinien on w ewidencji zakupu wskazywać oznaczenia "MPP" w odniesieniu do transakcji udokumentowanych otrzymanymi od kontrahentów fakturami VAT niezawierającymi oznaczenia "mechanizm podzielonej płatności", a które zostały zapłacone przez niego z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał stanowisko przedsiębiorcy za nieprawidłowe. Organ wskazał, że:

  • Ad. 1 W ewidencji sprzedaży przedsiębiorca powinien wskazywać oznaczenie MPP wyłącznie w odniesieniu do transakcji udokumentowanych fakturami VAT zawierającymi oznaczenie "mechanizm podzielonej płatności", w sytuacji gdy należność objęta fakturą stanowi kwotę, o której mowa w art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców oraz obejmuje dokonaną na rzecz podatnika dostawę towarów lub świadczenie usług, o których mowa w załączniku nr 15 do ustawy o podatku od towarów i usług.
  • Ad. 2 W ewidencji zakupu przedsiębiorca powinien wskazywać oznaczenie "MPP" wyłącznie w odniesieniu do transakcji objętej obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności.
  • Ad. 3 W ewidencji zakupu przedsiębiorca powinien wskazywać oznaczenie MPP w odniesieniu do transakcji udokumentowanych otrzymanymi od kontrahentów fakturami VAT niezawierającymi oznaczenia MPP wyłącznie w sytuacji, jeżeli sama transakcja była objęta obowiązkiem mechanizmu podzielonej płatności. Bez znaczenia jest sam fakt dokonania płatności z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności.

Sprawa trafiła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, który uchylił zaskarżoną interpretację indywidualną:

Jak wskazał WSA, z interpretacji indywidualnej wynika, że zdaniem organu, podatnik w ewidencji sprzedaży oraz zakupu prowadzonej na potrzeby rozliczenia podatku od towarów i usług powinien wskazywać oznaczenie "MPP" jedynie w odniesieniu do transakcji objętych obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności, niezależnie od faktycznego oznaczenia zawartego na fakturze oraz niezależnie od rzeczywistej formy dokonanej zapłaty należności wynikającej z faktury. W ocenie sądu stanowisko to powinno zostać skonfrontowane z argumentem strony wskazującej, ewidencja zakupu i sprzedaży powinna odzwierciedlać rzeczywiste zdarzenia gospodarcze, a takimi są również zdarzenia udokumentowane fakturami oznaczonymi przez kontrahentów jako MPP. Zajmując swoje stanowisko, organ odwołał się jedynie do literalnego brzmienia postanowień rozporządzenia z dnia 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług, tj. § 10 ust. 4 pkt 13 i § 11 ust. 2 pkt 2. Wprawdzie literalne brzmienie ww. postanowień rzeczywiście nakazuje zawieranie w ewidencji sprzedaży i zakupu oznaczeń "MPP" jedynie odnośnie transakcji objętych obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielnej płatności, jednakże obowiązkiem organu było dokonanie oceny tej regulacji pod kątem zgodności z postanowieniami ustawy o podatku od towarów i usług, a także postanowieniami ustawy - Ordynacja podatkowa w zakresie obowiązku prowadzenia rzetelnych ewidencji. Strona zgłosiła bowiem wątpliwość, czy stosując się do wytycznych organu nie narazi się na zarzut prowadzenia ewidencji w sposób naruszający art. 193 Ordynacji podatkowej.

Zdaniem WSA, organ wydając zaskarżoną interpretację indywidualną całkowicie pominął analizę zgodności postanowień rozporządzenia z dnia 15 października 2019 r. z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz przepisami Ordynacji podatkowej.

Ponadto, w ocenie sądu, zasadnie przedsiębiorca zarzuca, że zawarte w udzielonej przez organ odpowiedzi na pytanie nr 2 zdanie, cyt. "Zatem, jeśli faktura otrzymana przez Wnioskodawcę oznaczona jest symbolem MPP, a transakcja nie była tym obowiązkiem objęta, Wnioskodawca nie wykazuje tej faktury w ewidencji zakupu prowadzonej na potrzeby rozliczenia podatku od towarów i usług", wskazuje, że zdaniem organu może to skutkować pozbawieniem uprawnienia do zaewidencjonowania takich faktur w ewidencji zakupu jak też pozbawieniem prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego określonego w fakturach tego rodzaju. Wprawdzie w odpowiedzi na skargę organ dokonał swego rodzaju "sprostowania", wskazując, że "Organ omyłkowo napisał, że Wnioskodawca nie wykazuje tej faktury w ewidencji zakupu. Powinno być, że Wnioskodawca nie wykazuje tej faktury w ewidencji zakupu prowadzonej na potrzebny rozliczenia podatkiem od towarów i usług z oznaczeniem MPP". Oczywiście takie nieformalne "sprostowanie" nie sanuje owej "omyłki". Wiążące dla strony jest stanowisko organu wyrażone w interpretacji indywidualnej, a to jest wadliwe. Takim sformułowaniem organ zaleca podatnikowi nieewidencjonowanie faktur, które dokumentują rzeczywiste transakcje gospodarcze, co jest sprzeczne z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego i rachunkowości. Tym samym, organ naraża podatnika na zakwestionowanie rzetelności ksiąg podatkowych, które poprzez niezaewidencjonowanie części z otrzymywanych faktur, nie odzwierciedlają rzeczywistych zdarzeń gospodarczych. Ponadto stanowisko to stanowiło wyjście poza zakres zadanych pytań, co stanowiło naruszenie wskazanych w skardze przepisów art. 14c § 1 O.p. w zw. z art. 14b § 1 i § 3 O.p. oraz art. 86 ust. 1 ustawy o VAT.

WSa zgodził się także z zarzutami przedsiębiorcy, że organ interpretacyjny swoim stanowiskiem w zakresie pytania nr 2 i 3, de facto przenosi na niego odpowiedzialność za prawidłowość wystawionych faktur przez jej kontrahentów - zgodnie ze stanowiskiem organu to przedsiębiorca ma dokonać, zamiast sprzedającego, kwalifikacji transakcji pod względem jej przedmiotu, tj. zaliczenia towaru do grupy towarów enumeratywnie wymienionych w Załączniku nr 15 do ustawy o podatku VAT, rozpoznania wielkości obrotu brutto - powyżej 15 000,00 zł oraz dokonania oceny czy sprzedający prawidłowo lub nie oznaczył transakcję poprzez zawarcie w treści faktury oznaczenia MPP - mechanizm podzielonej płatności. Stanowisko to nie zostało dostatecznie uzasadnione. Organ nie wskazał w treści interpretacji przepisów, które nakładałyby na odbiorcę faktury takich obowiązków.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z 7 września 2021 r., sygn. akt I SA/Gd 498/21 - pełna treść wyroku

Redakcja podatki.biz
 

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (0)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...