23.09.2022: Pracownicy: zatrudnianie, urlopy, zasiłki, świadczenia, ekwiwalenty

Work-life balance w Kodeksie pracy. Na zmiany jeszcze poczekamy

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (UC118) wdrażającego dyrektywę work-life balance został przyjęty przez Komitet do Spraw Europejskich 1 sierpnia br., a w dniu 3 sierpnia br. został skierowany pod obrady Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów. Po przyjęciu projektu ustawy przez ten Komitet, a także Stały Komitet Rady Ministrów oraz Radę Ministrów, zostanie on skierowany do prac parlamentarnych. Zgodnie z projektem termin wejścia w życie ustawy został określony na 21 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw, zatem w praktyce będzie on uzależniony od daty zakończenia całego procesu legislacyjnego.

 

Interpelacja nr 35438 do ministra rodziny i polityki społecznej w sprawie dyrektywy work-life balance

Szanowna Pani Minister,

do 2 sierpnia 2022 r. polski rząd był zobowiązany do wdrożenia tzw. dyrektywy work-life balance poprzez uchwalenie ustawy zmieniającej Kodeks pracy. Prawo zaproponowane przez Unię Europejską zakładało m.in. płatny urlop rodzicielski. To dodatkowe dni wolne dla młodych ojców, które nie mogą zostać przeniesione na matkę. Unijna propozycja wyszła naprzeciw aktywnym zawodowo rodzicom, aby pomóc im w łączeniu obowiązków zawodowych z obowiązkami rodzinnymi. Ponadto jej celem jest również przeciwdziałanie zjawisku ograniczania aktywności zawodowej kobiet oraz nierówności między rodzicami w zakresie zachowania równowagi w życiu zawodowym i prywatnym. Dyrektywa nakłada również na państwa członkowskie UE obowiązek zapewnienia pracownikom posiadającym dzieci w wieku co najmniej do 8 lat oraz opiekunom takich dzieci prawa do wystąpienia do pracodawcy z wnioskiem o elastyczną organizację pracy w celu sprawowania opieki.

Mamy obecnie połowę sierpnia, a pomimo to Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej nie przygotowało projektu zmian uwzględniających propozycje dyrektywy Unii Europejskiej. Rząd Zjednoczonej Prawicy od lat wmawia opinii publicznej, że rodzina jest zawsze w centrum jego działań i przez 3 lata nie potrafił przygotować się do wprowadzenia nowych przepisów. To ogromny cios dla polskich rodzin, młodych rodziców, ale przede wszystkim kobiet. Dyrektywa będzie miała znaczący wpływ na sytuację matek na rynku pracy, wyrówna zaangażowanie ojców w opiekę nad dziećmi, a także przyczyni się do walki z luką płacową występującą między kobietami i mężczyznami.

W związku z powyższym, proszę o odpowiedź na wszystkie następujące pytania:

  1. Dlaczego rząd Zjednoczonej Prawicy nie przygotował na czas projektu zmian Kodeksu pracy uwzględniającego przepisy unijnej dyrektywy work-life balance?
  2. Kiedy pojawi się projekt nowelizacji Kodeksu pracy uwzględniający przepisy unijnej dyrektywy work-life-balance?
  3. Jakie działania podjęło w ostatnich latach Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, aby pomóc aktywnym zawodowo rodzicom w łączeniu obowiązków zawodowych z obowiązkami rodzinnymi?
  4. Jakie działania planuje podjąć w najbliższym czasie Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, aby pomóc aktywnym zawodowo rodzicom w łączeniu obowiązków zawodowych z obowiązkami rodzinnymi?

 

Posłanka Aleksandra Gajewska

18 sierpnia 2022 r.

 

Odpowiedź na interpelację nr 35438 w sprawie dyrektywy work-life balance

Szanowna Pani Marszałek,

w nawiązaniu do interpelacji nr 35438 złożonej przez Panią Poseł Aleksandrę Gajewską w sprawie dyrektywy work-life balance uprzejmie informuję, co następuje.

Odnosząc się do projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (UC118) wdrażającego dyrektywę work-life balance należy zauważyć, że w dniu 1 sierpnia br. został on przyjęty przez Komitet do Spraw Europejskich, a w dniu 3 sierpnia br. został skierowany pod obrady Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów. Po przyjęciu projektu ustawy przez ten Komitet, a także Stały Komitet Rady Ministrów oraz Radę Ministrów, zostanie on skierowany do prac parlamentarnych.

Zgodnie z projektem termin wejścia w życie ustawy został określony na 21 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw, zatem w praktyce będzie on uzależniony od daty zakończenia całego procesu legislacyjnego.

Projekt ustawy, oprócz zmian w Kodeksie pracy, musi zawierać przepisy zapewniające prawidłowe wdrożenia także w pragmatykach służbowych postanowień dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady (UE):

  1. 2019/1152 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej oraz
  2. 2019/1158 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów oraz uchylającej dyrektywę Rady 2010/18/UE.

Z uwagi na skomplikowaną problematykę i konieczność wdrożenia dyrektyw nie tylko w Kodeksie pracy, ale także w pragmatykach służbowych, uzgodnienia projektu ustawy wymagały pogłębionej analizy.

W kwestii dotyczącej działań podjętych w ostatnich latach przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, aby pomóc aktywnym zawodowo rodzicom w łączeniu obowiązków zawodowych z obowiązkami rodzinnymi, pragnę podkreślić, że wspieranie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 należy do najważniejszych zadań Ministerstwa. Podejmowane są działania w celu zwiększenia dostępności terytorialnej instytucji opieki oraz zwiększenia ich dostępności finansowej poprzez obniżanie opłat rodziców za pobyt dzieci w tych instytucjach. Dostępność miejsc opieki dla najmłodszych dzieci pozwala rodzicom - głównie matkom, na których najczęściej spoczywają obowiązki opieki - powrócić do aktywności zawodowej po urodzeniu dziecka oraz pozwala godzić obowiązki zawodowe z rodzinnymi.

Powstawaniu miejsc opieki dla najmłodszych dzieci sprzyja Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+”. Dofinansowanie w ramach programu jest przeznaczane na tworzenie i funkcjonowanie miejsc opieki w żłobkach, klubach dziecięcych i u dziennych opiekunów. Od 2018 r. zwiększono kwotę dofinansowania na program - przeznaczano do 450 mln zł na edycję, czyli o prawie 300 mln zł więcej niż na edycję programu w 2017 r. Program „MALUCH+” przyczynia się do wzrostu liczby instytucji i miejsc opieki. Od 2011 r. przy współudziale środków z programu powstało ok. 79,8 tys. miejsc, przy czym aż 86% z nich w latach 2015-2021. Miejsca utworzone w ramach programu stanowią 46% miejsc opieki, które powstały w latach 2011-2021.

Kolejnym instrumentem sprzyjającym łączeniu obowiązków rodzinnych z zawodowymi jest dofinansowanie obniżenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna. O dofinansowanie można ubiegać się od 1 kwietnia 2022 r. Dofinansowanie przysługuje na dziecko, które uczęszcza do instytucji opieki i nie korzysta z rodzinnego kapitału opiekuńczego. Wynosi 400 zł miesięcznie, ale nie więcej niż wysokość opłaty ponoszonej przez rodzica za pobyt dziecka w instytucji. Jest przekazywane bezpośrednio podmiotowi prowadzącemu instytucję opieki, który jest zobowiązany do obniżania opłaty rodzica za pobyt dziecka w instytucji.

Dodatkowym instrumentem wsparcia ułatwiającym łączenie rodzicielstwa z pracą zawodową jest rodzinny kapitał opiekuńczy. Rodzinny kapitał opiekuńczy to świadczenie wypłacane rodzicom na pokrycie kosztów opieki nad drugim dzieckiem w wieku od 12. do 35. miesiąca życia. W sumie to 12 tys. zł wsparcia, a rodzice sami wybierają, czy chcą otrzymywać po 1 tys. zł miesięcznie przez rok, czy po 500 zł miesięcznie przez dwa lata. Powyższe wsparcie jest niezależne od dochodów rodziny, a rodzinny kapitał opiekuńczy nie podlega opodatkowaniu. Realizacja rodzinnego kapitału opiekuńczego rozpoczęła się 1 stycznia 2022 r.

Odnosząc się do działań planowanych w najbliższym czasie przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, aby pomóc aktywnym zawodowo rodzicom w łączeniu obowiązków zawodowych z obowiązkami rodzinnymi, uprzejmie informuję, że obecnie prowadzone są działania w celu przekształcenia programu „MALUCH+” w program na lata 2022-2029. Źródłem finansowania programu będzie Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO) i Europejski Fundusz Społeczny Plus (EFS+).

W ramach programu ze środków pochodzących z KPO dofinansowywane będzie tworzenie miejsc opieki rozumiane jako tworzenie i rozwój infrastruktury opiekuńczej. Dodatkowo planuje się, że tworzenie miejsc opieki, z wyłączeniem inwestycji infrastrukturalnych, możliwe będzie ze środków EFS+. Ze środków EFS+ planowane jest także dofinansowanie funkcjonowania w pierwszym okresie prowadzenia działalności (przez 36 miesięcy) miejsc opieki utworzonych ze środków KPO i EFS+.

Należy również wskazać, że dnia 24 maja 2022 r. przez Radę Ministrów została przyjęta uchwała nr 113 ws. ustanowienia Krajowego Programu na Rzecz Równego Traktowania na lata 2022-2030 (M.P. poz. 640), zwanego dalej zwany „Programem”. Program jest jednym z priorytetowych działań Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Traktowania, mający na celu włączenie zasady równego traktowania do polityki na poziomie ogólnokrajowym a także wyeliminowanie w stopniu jak najwyższym dyskryminacji z życia społecznego w Polsce. Program określa cele i priorytety działań na rzecz równego traktowania oraz sposoby przeciwdziałania dyskryminacji. Działania przewidziane w Programie obejmują zagadnienia takie jak: polityka antydyskryminacyjna, praca i zabezpieczenia społeczne, edukacja, zdrowie, dostęp do dóbr i usług, budowanie świadomości, gromadzenie danych i badania, koordynacja, uwzględniając również grupę cudzoziemców. Program nakłada na wszystkie szczeble administracji publicznej zadania, które wskutek interdyscyplinarnych działań mają na celu skutecznie zapobiegać nierównemu traktowaniu i dyskryminacji oraz podnosić świadomość społeczną w tym zakresie.

Polityka wobec kobiet, mająca zapewnić im równe z mężczyznami szanse we wszystkich obszarach życia, jest przedmiotem szczególnej troski państwa. Jeden z priorytetów Programu jest poświęcony pracy i zabezpieczeniu społecznemu, który wpisuje się w koncepcje zarządzania czasem work-life balance. Działania w tym priorytecie są poświęcone ulepszeniu i rozszerzeniu rozwiązań przydatnych pracującym rodzicom i opiekunom i skupiają się na: wspieraniu wyrównywania szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy (w tym uznaniu pracy nieodpłatnej); promowaniu kobiet na stanowiskach kierowniczych; wspieraniu grup narażonych na dyskryminację na rynku pracy.

 

Minister Rodziny i Polityki Społecznej
Marlena Maląg

Warszawa, 19 września 2022 r.

 

Hasła tematyczne: kodeks pracy, interpelacja, minister rodziny i polityki społecznej, work-life balance

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (0)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...