Wiążąca Informacja Stawkowa

Wiążąca informacja stawkowa to decyzja wydawana przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej na potrzeby opodatkowania VAT dostawy, importu, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów albo świadczenia usług.

 

WIS jest wydawana nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania wniosku o jej wydanie. Do tego terminu nie wlicza się terminów i okresów, o których mowa w art. 139 § 4 Ordynacji podatkowej.

 


Ordynacja podatkowa (wyciąg)

(…)

Art. 139 § 4. Do terminów określonych w § 1–3 nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa podatkowego dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

(…)


 

Wiążąca informacja stawkowa zawiera opis towaru albo usługi będących jej przedmiotem, klasyfikację towaru według Nomenklatury scalonej (CN) (odpowiedni dział, pozycja, podpozycja lub kod CN – w zależności od tego, którym z tych symboli posługuje się ustawa o VAT dla potrzeb określenia stawki podatku; przykładowo jeśli w tym zakresie ustawa o VAT wymienia dwucyfrowy numer działu CN, WIS będzie określała taki właśnie dział CN dla towaru, którego dotyczy) lub według Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) (odpowiednia sekcja, dział, grupa lub klasa) albo usługi według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (odpowiedni dział, grupa, klasa itd.) oraz właściwą dla tak sklasyfikowanego towaru bądź usługi stawkę VAT – mówi o tym art. 42a ustawy o VAT.

 


Uwaga!

Wniosek (i w konsekwencji wiążąca informacja stawkowa) może dotyczyć kilku towarów lub usług składających się – w ocenie wnioskodawcy – na jedno świadczenie (np. kilka towarów sprzedawanych w zestawie, świadczenie kompleksowe, którego elementem jest kilka usług/towarów).


 

Uprawnieni do wystąpienia o wydanie WIS

Do wniosków o wydanie WIS stosuje się odpowiednie przepisy Ordynacji podatkowej. O WIS może wystąpić:

 • podatnik posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP (w tym podatnik zwolniony podmiotowo z VAT),
 • podatnik nabywający towary od podatnika nieposiadającego siedziby działalności gospodarczej lub stałego miejsca prowadzenia tej działalności w Polsce, zobowiązany do rozliczenia podatku, oraz inny podmiot, który dokonuje lub planuje dokonywać krajową dostawę towarów, import towarów, wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów albo świadczenie usług,
 • zamawiający w rozumieniu ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych - w zakresie mającym wpływ na sposób obliczenia ceny w związku z udzielanym zamówieniem publicznym.

Informacje, które należy umieścić we wniosku o wydanie WIS

Zawartość wniosku została ściśle określona w przepisach, a w odpowiednim rozporządzeniu ministerialnym (rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z 29 października 2019 r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie wiążącej informacji stawkowej) został wskazany jego urzędowy wzór. Wniosek powinien zawierać następujące elementy:

 • imię i nazwisko lub nazwę wnioskodawcy;
 • jego adres zamieszkania lub adres siedziby;
 • numer identyfikacji podatkowej lub inny numer umożliwiający identyfikację wnioskodawcy;
 • imię, nazwisko i adres zamieszkania pełnomocnika wnioskodawcy, jeżeli został ustanowiony, lub innych osób upoważnionych do kontaktu w sprawie wniosku;
 • określenie przedmiotu wniosku, w tym:
 • szczegółowy opis towaru lub usługi, pozwalający na taką ich identyfikację, aby dokonać ich klasyfikacji zgodnej z Nomenklaturą scaloną, Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług lub Polską Klasyfikacją Obiektów Budowlanych,
 • wskazanie klasyfikacji, według której mają być klasyfikowane towar lub usługa, wskazanie przepisów ustawy lub przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie – w przypadku, w którym wniosek o wydanie WIS zawiera żądanie sklasyfikowania towaru albo usługi na potrzeby stosowania przepisów ustawy oraz przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie, innych niż dotyczące określenia stawki podatku;
 • informacje dotyczące opłaty należnej od wniosku.

 

 

Dodatkowo wniosek o wydanie WIS musi zawierać złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań oświadczenie o treści:

Świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia oświadczam, że w dniu złożenia wniosku w zakresie przedmiotowym wniosku nie toczy się postępowanie podatkowe, kontrola podatkowa ani kontrola celno-skarbowa oraz że w tym zakresie sprawa nie została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego”.

Wskazana treść zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Do wniosku należy dołączyć potwierdzenie uiszczenia opłaty za wydanie WIS.

Oprócz elementów obligatoryjnych, wymienionych przed chwilą, do wniosku o wydanie WIS można dołączyć dokumenty odnoszące się do towaru albo usługi, w szczególności fotografie, plany, schematy, katalogi, atesty, instrukcje, informacje od producenta lub inne dostępne dokumenty umożliwiające organowi wydającemu WIS dokonanie właściwej klasyfikacji towaru albo usługi.

 


Ważne!

Organ wydający wiążącą informację stawkową może wezwać wnioskodawcę do dostarczenia, w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, próbki towaru – w przypadku gdy jest to niezbędne dla dokonania prawidłowej klasyfikacji towaru. Skutkiem niedostarczenia próbki towaru w terminie będzie postanowienie o pozostawieniu wniosku o wydanie WIS bez rozpatrzenia.


 

Rola ochronna WIS – nie tylko dla wnioskodawcy

Wiążąca informacja stawkowa, jak wskazuje jej nazwa, jest wiążąca dla organów podatkowych – względem podmiotu, dla którego została wydana, i w odniesieniu do konkretnego towaru albo usługi, których dotyczy – mowa o tym w art. 42c ust. 1 ustawy o VAT.

Organ podatkowy nie będzie miał możliwości kwestionowania np. wysokości stawki podatkowej stosowanej przez podatnika w oparciu o uzyskaną WIS, ale tylko gdy sprzedawany towar odpowiada opisowi zawartemu w WIS (cechy i właściwości towaru odpowiadają opisowi towaru przedstawionemu przez adresata WIS w złożonym wniosku o jej wydanie).

Jeśli dojdzie do zmiany lub uchylenia WIS, podatnik będący jej adresatem będzie mógł zastosować się do wydanej dla niego WIS przez okres do końca okresu rozliczeniowego następującego po okresie rozliczeniowym, w którym nastąpiły zmiana lub uchylenie WIS. W tym zakresie będzie on objęty ochroną, regulowaną w art. 14k–14m Ordynacji podatkowej (to ochrona obowiązująca dla adresatów indywidualnych interpretacji podatkowych).

 

Redakcja podatki.biz

 

Hasła tematyczne: wiążąca informacja stawkowa (wis)

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (0)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...